Vsebina
 

Domov

Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Slovenija

Evropski visokošolski prostor

Povezave

Kontakt

 

Aktivnost

Rezultat

Analiza izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov na izrednem študiju. Izhodišča za prilagojeno izvajanje novih programov 1. in 2. stopnje na izrednem študiju
Analiza izhodišč za uveljavljanje enakih možnosti pri izvajanju novih študijskih programov. Izhodišča za uveljavljanje enakih možnosti pri izvajanju novih študijskih programov na vseh treh stopnjah
Analiza izhodišč za uveljavljanje informacijske družbe pri izvajanju novih programov. Izhodišča za uveljavljanje informacijske družbe pri izvajanju novih študijskih programov na vseh treh stopnjah
Analiza izhodišč za spodbujanje prehodov v nove oz. med novimi študijskimi programi, vključno z oblikovanjem individualnih študijskih poti. Izhodišča za spodbujanje prehodov v nove oziroma med novimi študijskimi programi
Konceptualizacija profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v perspektivi vseživljenjskega učenja. Vizija Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
Izpopolnjevanje meril za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj. Izpopolnjevanje meril za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj
Razvoj meril in postopkov za spremljanje kreditnega ovrednotenja novih študijskih programov. Razvoj meril in postopkov za spremljanje kreditnega ovrednotenja novih študijskih programov
Analiza prenovljenih podiplomskih študijskih programov tujih univerz, ki so primerljivi s programi UL PeF, s posebnim poudarkom na modularni sestavi.

Analiza izbranih magistrskih programov in vsebin na področju
specialne in inkluzivne edukacije

Viri za dostop do pedagoških študijskih programov tujih univerz

Analiza strategij za prenovo študijskih programov 2. stopnje v Evropi. Analiza strategij za prenovo pedagoških podiplomskih študijskih programov v Evropi
Analiza mnenj partnerskih skupin o zaželenih kompetencah bodočih diplomantov 2. stopnje ob upoštevanju evropskega ogrodja kvalifikacij. Generične in predmetno-specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje
Analiza kadrovskih potreb za izvedbo vseh prenovljenih oz. novih programov 2. in 3. stopnje. Kadrovski pogoji za izvedbo programa dodiplomskega in
podiplomskega študija
Razvojno delo pri prenovi študijskih programov 2. stopnje UL PeF. Razvojno delo pri prenovi študijskih programov 2. stopnje UL PeF
Analiza strategij za prenovo doktorskih študijskih programov (tretja stopnja) v Evropi. Analiza strategij za prenovo doktorskega študija v Evropi. Novejši trendi na področju doktorskega študija
Razvojno delo pri prenovi doktorskih študijskih programov UL PeF. Razvojno delo pri prenovi doktorskih študijskih programov UL PeF. Študijski program 3. stopnje Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
Delavnica za administrativne delavce UL PeF o problematiki uvajanja novih programov vseh stopenj. Poročilo o izobraževanju administrativnih delavcev
v okviru projekta ESS_VS-06-14
Interni posvet s študenti, zaposlenimi na PeF UL in partnerji s šol in zavodov. Posvet
Posvetovanje z udeležbo kolegov z evropskih univerz, ki so že uvedle prenovljene programe, in pedagoških fakultet vseh treh slovenskih univerz. O prenovi dodiplomskega študija s partnerji fakultete. Posvet s študenti, zaposlenimi na PeF UL in partnerji s šol in zavodov
Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih. Realizirano
Izdaja zbornika s prispevki o prenovi in novih študijskih programih. Zbornik

 

Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu. Drugo posvetovanje z mednarodno udeležbo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Ljubljana, četrtek, 17. maj 2007. Več...


Končno poročilo ob izteku projekta ESS I. (2005-2006)

Aktivnost Rezultat
Priprava in uskladitev seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc za diplomante PeF

Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov

Interni posvet s študenti, pedagoškimi delavci PeF in predstavniki šol Realizirano
Posvet pedagoških fakultet vseh treh univerz v Sloveniji z udeležbo kolegov z nekaj partnerskih evropskih univerz. Realizirano
Razvojno delo pri oblikovanju skupnih izbirnih predmetov
Razvoj modela fleksibilnih povezav dvopredmetnih študijskih programov Dvopredmetnost v študijskih programih PeF UL
Razvojno delo pri oblikovanju študijskega programa za izpopolnjevanje: Delo s slepimi in slabovidnimi osebami

Študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljev in učiteljev, ki vzgajajo in poučujejo otroke in mladostnike s slepoto in slabovidnostjo v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
Učni načrti

Razvojno delo pri oblikovanju modela študijskega programa za izpopolnjevanje, ki bo omogočal pridobitev pogojev za vpis diplomantov drugih usmeritev v programe 2. stopnje (t.i. premostitveni program). Razvojno delo pri oblikovanju modela študijskega programa za izpopolnjevanje, ki bo omogočal pridobitev pogojev za vpis diplomantov drugih usmeritev v programe 2. stopnje (t.i. premostitveni program) - primer študijskega programa socialne pedagogike
Razvojno delo pri oblikovanju dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje: Angleščina na zgodnji stopnji, Pomoč za učence z učnimi težavami, Socialna pedagogika za učitelje

Poročilo o razvojnem delu pri oblikovanju dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje: Angleščina na zgodnji stopnji
Priprava izhodišč in gradiv za dvopredmetni študijski program 1. stopnje - Pomoč za učence z učnimi težavami

Razvojno delo pri oblikovanju študijskih programov: Strategije poučevanja ( 2. in 3. stopnja), Pomoč za učence z učnimi težavami ( 2. in 3. stopnja), Edukacijske politike ( 2. in 3. stopnja), Predšolska vzgoja poučevanja (2. stopnja)

Razvoj programa 2. stopnje predšolske vzgoje
Edukacijske politike (2. in 3. stopnja)
Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov
Predlog za magistrski in doktorski študijski program: 2. stopnja Učne težave, 3. stopnja specialna in rehabilitacijska pedagogika

Analiza pogojev in možnosti za vključevanje v skupne študijske programe (EU-Masters; joint degrees) Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov
Kreditno vrednotenje študijskih programov (v sodelovanju z nosilci predmetov in s študenti) Realizirano
Izdelava kriterijev za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj Pravilnik
Priprava in izvedba okrogle mize s študenti

Oddelek za likovno pedagogiko
Oddelek za razredni pouk
Program matematika in računalništvo
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Oddelek za predšolsko vzgojo
Oddelek za socialno pedagogiko
Oddelek za temeljni pedagoški študij

Posvet o prenovi študijskih programov z mednarodno udeležbo
Več o posvetu ...

Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu

Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih Realizirano
Analiza kadrovskih potreb za izvedbo prenovljenih programov Analiza kadrovskih potreb

Posvet o predlogih novih študijskih programov

Realizirano
Izdaja zbornika s prispevki o prenovi in novih štud. programih Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov

 


Tiskovna konferenco ob izidu monografij Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov in Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu
Pedagoška fakulteta, 5. 7. 2006

Več...


Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu
Posvetovanje z mednarodno udeležbo
Ljubljana, 23. februar 2006

Več...


Fakultetni posvet o prenovi študijskih programov PeF UL
Pedagoška fakulteta, 1. december 2005
Program

Gradivo za razpravo v treh delovnih skupinah:
Format dvopredmetnih študijskih načrtov
Organizacijska pravila o izbirnosti na PeF UL
Načrtovanje programov druge stopnje

Poročila o delu v treh delovnih skupinah:
Format dvopredmetnih študijskih načrtov
Organizacijska pravila o izbirnosti na PeF UL
Načrtovanje programov druge stopnje

Načrti, predlogi in problemi posameznih oddelkov oz. študijskih programov:
Temeljni pedagoški študij
Razredni pouk
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Socialna pedagogika
Likovna pedagogika
Matematika in računalništvo
Fizika in tehnika
Biologija, kemija in gospodinjstvo
Predšolska vzgoja
Poročilo študentov


Fakultetni posvet o prenovi študijskih programov PeF UL
Pedagoška fakulteta, 30. november 2004

Program

Uvodni prispevki za razpravo:
Izbirnost v novih programih
Diplomsko delo v novih programih
Enosemestrski programi
Povečevenje prehodnosti
Dvopredmetnost
Modularizacija
Praksa v novih programoh

Poročila z delavnic:
Delavnica A
Delavnica B
Delavnica C
Delavnica D
Delavnica E
Delavnica F
Delavnica G


Fakultetni posvet o prenovi študijskih programov PeF UL
Pedagoška fakulteta, 15. september 2004

Prispevki:
Teze za prenovo pedagoških študijskih programov
Novi formati študijskih programov in kreditni sistem
Stalno strokovno spopolnjevanje: sedanje stanje in novosti
Študijski programi, učni načrti : deskriptorji, kompetence in cilji
Študijske strategije: študijski dosežki; metode učenja in poučevanja; preverjanje in ocenjevanje
Študijski programi in strategije: primer Socialna pedagogika
Analiza predmetno-specifičnih kompetenc: kemija-fizika-biologija-gospodinjstvo


Anketa o kompetencah diplomantov (2004)

Poročilo o obdelavi rezultatov ankete o kompetencah diplomantov PeF UL
Rezultati obdelave rezultatov ankete o kompetencah diplomantov PeF UL

Rezultati obdelave rezultatov ankete o kompetencah diplomantov po oddelkih oziroma študijskih programih:
Oddelek za predšolsko vzgojo
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Oddelek za matematiko in računalništvo


Drugo gradivo

Format učnih načrtov (obrazec, navodila)


Članki in monografije

Zgaga, P. (2007):
"Koncertiranje" doktorskega študija za evropski visokošolski prostor
Novejši trendi na področju doktorskega študija

Zgaga, P. (2006):
Analiza pogojev in možnosti za vključevanje v skupne študijske programe

Zgaga, P. (2004):
Nova priložnost za izobraževanje učiteljev v "Evropskem visokošolskem prostoru"

Razdevšek Pučko, C. (2004):
Kompetence učiteljev