Inkluzivna pedagogika

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Namen drugostopenjskega programa, ki traja dve leti, je oblikovati strokovnjakinjo oz. strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja inkluzivne pedagogike.


Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi inkluzivne pedagogike, v razvijanje novih modelov in metod dela, senzibilizaciji pedagoških delavk in delavcev za potrebe ranljivih skupin otrok in mladostnikov (predvsem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, otrok in mladostnikov iz drugih kultur, socialno-ekonomsko in kako drugače prikrajšanim posameznikom/skupinam otrok in mladostnikov, ki so vključeni v redne vzgojno-izobraževalne programe in v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo), obvladovanju različnih strategij prilagoditev in dela z njimi ter v razvijanje (po)svetovalnih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje problemov izključevalnih praks, pri čemer interdisciplinarno povezuje ugotovitve domačih in tujih znanstvenih in strokovnih raziskav s področja inkluzivne pedagogike (sistemski, institucionalni in razredni dejavniki inkluzivnosti, teorije poučevanja in učenja, svetovanja, organizacije, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij). Ob zaključku študija kandidatke/kandidati:
-    poglobijo oz. povežejo znanje o konceptih inkluzivnosti in pogojih, ki inkluzivne procese zagotavljajo;
-    razumejo in raziskujejo strukturo, dinamiko in kulturo v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah ter znajo umestiti pridobljeno znanje s področja inkluzivne pedagogike v širši organizacijski okvir z namenom zagotavljanja višje kakovosti strokovnega dela, spodbujanja profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnih delavcev ter omogočanja razvoja in spreminjanja vzgojno-izobraževalnih institucij;
-    razvijajo sposobnosti za kritično refleksijo procesov, odnosov, situacij in drugih dejavnikov, ki omogočajo oz. onemogočajo in/ali spodbujajo oz. zavirajo inkluzivnost;
-    na različnih delovnih področjih znajo organizirati, koordinirati, izvajati, spremljati in analizirati različne oblike inkluzivno naravnanega pedagoškega dela, ga uvajati na nova področja ter sodelovati v razvijanju novih teoretskih in praktičnih modelov;
-    so usposobljeni za koordinirano vodenje inkluzivnega delovanja na nivoju institucije in medinstitucionalno;
-    vplivajo na procese, ki ustvarjajo pogoje sodelovanja, enakih možnosti, enake dostopnosti in pravičnosti vzgojno-izobraževalnega sistema oziroma vzgojno izobraževalne ustanove; 
-    reflektirajo pogoje, ki prispevajo k zagotavljanju nediskriminatornega dela, upoštevanja različnosti in razvijajo praktične pristope inkluzivnega dela ter na tej podlagi zmorejo najti alternativne rešitve problemov, ki za vse udeležence omogočajo razvoj novih perspektiv in izboljšajo njihovo življenje, odnose in delovno klimo ter zmorejo uvajati nove perspektive v spremenjene strategije ravnanja.

Diplomanti tega študijskega programa bodo lahko s študijem nadaljevali v ustreznem študijskem programu na tretji, doktorski stopnji.

 

Koordinatorica programa:  dr. Irena Lesar ( irena.lesar@pef.uni-lj.si)

 

Šolnina za izredni študij: 2.665,00 €

 

 

Podatki o študijskem programu

 

ImeInkluzivna pedagogika
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120 KT
SmerNi smeri
Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor inkluzivne pedagogike oz. magistrica profesorica inkluzivne pedagogike

Okrajšava: mag. prof. inkl. ped.

 

Pogoji za napredovanje po programu

 

Splošen pogoj za napredovanje iz nižjega letnika v višji letnik je pridobitev najmanj 54 ECTS. Manjkajoče ECTS iz predhodnega letnika mora študent/-ka opraviti v naslednjem letniku. Če študent/-ka ne doseže predpisanih 54 ECTS, se – ob upoštevanju meril in postopkov, ki jih določa 153. člen Statuta UL – lahko izjemoma vpiše v višji letnik.

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi vsaj 50 % vseh zahtevanih obveznosti.

 

Pogoji za dokončanje študija

 

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh delov programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri