Objave raziskovalcev 2013

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

SINTAYEHU K. ALEMU [37366]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ALEMU, Sintayehu Kassaye. Rewards and challenges of internationalization of higher education in Africa. V: Higher education reforms : looking back - looking forward : workshop proceedings. Ljubljana: CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education, 2013, str. 33-39. https://www.pef.uni-lj.si/uploads/media/HER_proceedings_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 10180681]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

2. ALEMU, Sintayehu Kassaye. A comprehensive compilation of world history : a reference for world history student and readership. 1. Aufl. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 264 str., ilustr. ISBN 978-3-8433-5917-7. ISBN 3843359172. [COBISS.SI-ID 10184521]

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy of Slovenian primary school preservice teachers. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 9-14, tabele, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9842505]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David. An evaluation of INFIRO international summer school. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 23-33, tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10013257]

3. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy of Slovenian primary school preservice teachers : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 10-15, tabele. [COBISS.SI-ID 9661513]

4. KRHIN, Tanja, JAMŠEK, Janez, AVSEC, Stanislav. Merjenje tehnološke pismenosti učencev prve triade OŠ. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 185-188, tabela. [COBISS.SI-ID 9772105]

5. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Tehnološka pismenost študentov razrednega pouka : določitev in primerjava s pismenostjo učencev 9. razreda OŠ. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 193-196, tabele. [COBISS.SI-ID 9772361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

Recenzent

7. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Refraction and absorption of microwaves in wood. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 2, str. 449-459, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/2/449/, doi: 10.1088/0143-0807/34/2/449. [COBISS.SI-ID 9559113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BAJC, Jure, ZAPLOTNIK, Žiga, ŽIVČIĆ, Mladen, ČARMAN, Martina. Local magnitude scale in Slovenia. V: PESARESI, D. (ur.), VERNON, Frank L. (ur.). Improving seismic networks performances : from site selection to data integration (EGU2012 SM1.3/GI1.7 session), (Advances in Geosciences, ISSN 1680-7359, Vol. 34, 2013). Munich: European Geosciences Union, 2013, vol. 34, str. 23-28, ilustr. http://www.adv-geosci.net/34/index.html. [COBISS.SI-ID 9819209]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara, DE MEYERE, Job, SOKOLOWSKA, Dagmara, PEETERS, Wim. The MST curricula in teachers' and learners' perceptions as an illustration of the SECURE project outcomes. ESERA conference, 1 str. http://www.esera2013.org.cy/proposal-view.2/?abstractid=2070. [COBISS.SI-ID 9989961]

4. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. The SECURE project - Slovenia as an example of national results. ESERA conference, 1 str. http://www.esera2013.org.cy/proposal-view.2/?abstractid=2066. [COBISS.SI-ID 9990217]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. BAJC, Jure, VERDEL, Nina. Verižni eksperiment. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 42. [COBISS.SI-ID 9815113]

6. BAJC, Jure, VERDEL, Nina. Verižni eksperiment. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 35. [COBISS.SI-ID 9895497]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. BAJC, Jure. 44. mednarodna fizikalna olimpijada v Kopenhagnu, Danska. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 3, str. 15. [COBISS.SI-ID 9918281]

8. BAJC, Jure. 44. mednarodna fizikalna olimpijada, Kopenhagen, Danska. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 31. [COBISS.SI-ID 16869465]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. BAJC, Jure (intervjuvanec), REPE, Blaž (intervjuvanec), KOBLAR, Simon (intervjuvanec), PAJK, Valentina (intervjuvanec), JERAN, Marko (intervjuvanec), OGRIN, Tomaž (intervjuvanec). [Naš planet Zemlja] : oddaja Dobra ura z Andrejem, TV Slovenija, 1 program, 7. 3. 2013. Ljubljana: RTV Slovenija, 7. 3. 2013. http://tvslo.si/#ava2.160532910;;. [COBISS.SI-ID 51400034]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. BAJC, Jure. Primer rezultatov projekta: primerjava učnih aktivnosti učencev : predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9832009]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

11. ZIHERL, Saša. Anizotropne lastnosti lesa v mikrovalovnem območju : doktorska disertacija. [Maribor: S. Ziherl], 2013. XII, 102 str., graf. prikazi, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55415. [COBISS.SI-ID 19894792]

12. ZIHERL, Saša. Anizotropne lastnosti lesa v mikrovalovnem območju : doktorska disertacija. [Maribor: S. Ziherl], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55415. [COBISS.SI-ID 269540352]

 

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara. Darwin in evolucija človeka. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2013, letn. 17, št. 3, str. 14-19, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1540. [COBISS.SI-ID 9657417]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Razvrstavanje i uređivanje. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9809737]

3. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Dan prirodnih nauka. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9810505]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. BAJD, Barbara, TORKAR, Gregor. Kdo smo, od kod prihajamo? : delavnica o evoluciji človeka. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9624649]

5. TORKAR, Gregor, BAJD, Barbara, VIDIC, Tatjana. Raziskovanje vplivov človeških dejavnosti na okolje in podnebne spremembe: izziv za nadarjene, za prihodnost. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 40. [COBISS.SI-ID 9626185]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. BAJD, Barbara. Martin Knowelden: Živali so mojstri preživetja. Ljubljana: Založba Hart, 2012. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9569609]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

8. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 260868352]

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 265693696]

11. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

12. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

13. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

14. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

15. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

16. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

17. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 265329408]

18. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 265693952]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

19. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]

20. BAJD, Barbara. Moji prvi kopenski polži : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-06-4. [COBISS.SI-ID 265134592]

21. BAJD, Barbara. Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2013. 38 str., fotogr. ISBN 978-961-6882-09-5. [COBISS.SI-ID 266757888]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Naravoslovna solnica. Bajd, Barbara (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Recenzent

23. CAMPBELL, Neil A., REECE, Jane B., URRY, Lisa A., WASSERMAN, Steven A., KRALJ, Metka (avtor, prevajalec), BONE, Pavel (avtor, prevajalec), CAIN, Michael Lee, MINORSKY, Peter V., JACKSON, Robert B.. Biologija 3 : zgradba in delovanje ekosistemov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2013. 121 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0657-6. [COBISS.SI-ID 266282752]

24. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 265328640]

 

Član komisije za zagovor

25. PERKO, Irena. Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Perko], 2013. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1607. [COBISS.SI-ID 9685065]

 MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela (intervjuvanec). Predšolski otrok svet razume in dojema celostno. Vzgojiteljica, ISSN 1580-6065, sep.- okt. 2013, letn. 15, št. 5, str. 15-18, portret. [COBISS.SI-ID 9822025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. VRANKAR, Vladimira. Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. V. Vrankar], 2013. 93 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1457. [COBISS.SI-ID 9634377]

3. ČADEŽ, Mateja. Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Čadež], 2013. VII f., 63 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1921. [COBISS.SI-ID 9867337]

 

Recenzent

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 265328640]

5. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 2 zv. (95; 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0349-0. ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 267340032]

 

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Does physical activity of preschool teachers impact the planning and implementation of movement activities in the kindergartens?. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, sep. 2013, vol. 3, no. 9, str. 661-672, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 9899593]

 

1.04 Strokovni članek

2. BERČNIK, Sanja. Motnje hranjenja in njihovo prepoznavanje v osnovni šoli. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 1, str. 56-60. [COBISS.SI-ID 9602889]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Preschool teachers about introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Issues on education and research. Volume 3. Athens: Athens institute for education and research, ATINER, 2013, str. 437-449, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/IssuesOnEducation2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9570889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. BERČNIK, Sanja. Predšolska pedagogika : seminarji : gradivo za študente predšolske vzgoje. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012/2013. 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9533513]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto. Slovene and Portugese preschool teachers about play and movement activities of preschool children : Report on the joint research of Faculty of Education University of Ljubljana (Slovenia) and Escole superior de educaçao, Instituto politécnico de Bregança (Portugalska) (in the context of the Erasmus exchange). Ljubljana; Bregança: Pedagoška fakulteta: Instituto politécnico de Bregança, Escole superior de educaçao, 2013. 34 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9609801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Slovene and Portuguese pre-school teachers about play and movement of pre-school children : [prispevek na] 9th International Conference on Education for Sustainable Development, Lisbon, Portugal, Septemeber 26-28, 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9848137]

 

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. BEŠTER, Marja. Mladi in govorjenje v zbornem jeziku. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 55-62, tabele. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Bester%20Turk.pdf. [COBISS.SI-ID 9871177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka (avtor, ilustrator), BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 5 : rad te imam : delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu devetletne osnovne šole in v 4. razredu osemletne osnovne šole. 5. natis. Ljubljana: Rokus, 2005-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-333-4. ISBN 961-209-383-0. [COBISS.SI-ID 221573888]

3. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 6 : rad te imam : samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2005-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-209-416-0. ISBN 961-209-415-2. [COBISS.SI-ID 218655744]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

 

Recenzent

5. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996-. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. A survey of Slovenian women fairy tale writers. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], 2013, vol. 15, issue 1. http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2064, doi: 10.7771/1481-4374.2064. [COBISS.SI-ID 9682761]

2. BLAŽIČ, Milena. Delovanje Gregorja Kocijana na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 1/2, str. 9-13,161. [COBISS.SI-ID 52040546]

3. BLAŽIČ, Milena. Slovenske in evropske pravljičarke. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2013, letn.40, št. 86, str. 66-73. [COBISS.SI-ID 9715785]

4. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000) = How children and childhood appear in school exercise books in Slovenia (1850-2000). Šolska kronika, ISSN 1318-6728, 2013, letn. 22, št. 1/2, str. 65-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 9907529]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. BLAŽIČ, Milena. Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012) = Memetics and cultural evolution of Grimm's fairy tales in Slovenia (1849-2012). Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 2013, [Letn.] 57, [št.] 1, str. 113-134, ilustr. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/207. [COBISS.SI-ID 9677129]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. BLAŽIČ, Milena. Obravnava slovenskih pravljic in pripovedk iz zbirke Karla Štreklja z metodo Human GPS. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 234-238. [COBISS.SI-ID 9840713]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. BLAŽIČ, Milena. Skriti pomeni pravljic. V: MIKLIČ, Neža (ur.). Otrok v vlogi žrtve in storilca. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Republike Slovenije, Policija, 2013, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 9614921]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. BLAŽIČ, Milena. Gregor Kocijan in osnovnošolska berila. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Slovenska književnost med tradicijo in inovacijo. V Novi Gorici: Univerza, 2013, str. [5-6]. [COBISS.SI-ID 9663561]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. BLAŽIČ, Milena. European and Slovenian women fairy tale writers. V: Educating women : an interdisciplinary conference. Canterbury: Canterbury Christ Church University, 2013, str. 20. [COBISS.SI-ID 9711177]

10. BLAŽIČ, Milena. Europska pripovjedačica Ivana Brlić-Mažuranić - usporedna analiza Šegrta Hlapića (1913) i Vantova Kekeca (1918) = European female fairy tale writer Ivana Brlić-Mažuranić - a comparative analysis of Apprentice Hlapić (1913) and Kekec (1918). V: MAJHUT, Berislav (ur.), NARANČIĆ KOVAČ, Smiljana (ur.), LOVRIĆ, Sonja (ur.). Od čudnovatog do čudesnog : 100 godina Čudnovatih zgoda šegrata Hlapića : knjiga sažetka = From the strange to wondrous : 100 years of the Strange adventures of Hlapić the apperentice : book of abstract. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2013, str. 22-24. [COBISS.SI-ID 9615689]

11. BLAŽIČ, Milena. Mladinske pisateljice in znanstvenice v literarnozgodovinskih monografijah. V: LOGAR, Tea (ur.). Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti : mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za ženske v znanosti in Univerza v Mariboru. V Mariboru: Filozofska fakulteta, 2013, str. 6. [COBISS.SI-ID 9574985]

12. BLAŽIČ, Milena. Motiv slepih in slabovidnih v slovenski mladinski književnosti. Študij primera Snežna roža. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2013, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 9618505]

13. BLAŽIČ, Milena. Ustvarjalna didaktika mladinske književnosti. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9895753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. BLAŽIČ, Milena. Zven in pomen v mladinski poeziji Borisa A. Novaka. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Aktualna vprašanja slovanske fonetike. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 111-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 51138658]

15. BLAŽIČ, Milena. Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti : 1980-2010. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 71-76. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Blazic.pdf. [COBISS.SI-ID 9871433]

16. BLAŽIČ, Milena. Poučevanje dječje književnosti u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi. V: BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013, str. 249-258, tabeli. [COBISS.SI-ID 9826377]

17. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka pri Pohlinu. V: OREL, Irena (ur.). Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 294-304, ilustr. [COBISS.SI-ID 9683529]

18. BLAŽIČ, Milena. Prevodi in recepcija sodobnega mladinskega klasika Grigora Viteza v slovenščino (1955-2010). V: PROTRKA ŠTIMEC, Marina (ur.), ZALAR, Diana (ur.), ZIMA, Dubravka (ur.). Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza : monografija. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2013, str. 197-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 9711433]

 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

19. BLAŽIČ, Milena. Arhar, Vojan Tihomir : (1922-2007). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000770/. [COBISS.SI-ID 37239341]

20. BLAŽIČ, Milena. Arhar, Vojan Tihomir. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 232-233. [COBISS.SI-ID 9919561]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

21. BLAŽIČ, Milena. Jana Bauer: Groznovilca v hudi hosti. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2013, letn. 77, št. 1/2, str. 178-180. [COBISS.SI-ID 9561417]

22. BLAŽIČ, Milena. Lila Prap: 1001 pravljica (2005) in 1001 pravljica za iPad (2012). Sodobnost, ISSN 0038-0482, jun. 2013, letn. 77, št. 6, str. 794-797. [COBISS.SI-ID 9677641]

23. BLAŽIČ, Milena. Vitomil Zupan: Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo. Sodobnost, ISSN 0038-0482, nov. 2013, letn. 77, št. 11, str. 1616-1619. [COBISS.SI-ID 9888329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

24. KRAKAR-VOGEL, Boža, BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-270-159-8. [COBISS.SI-ID 266484736]

 

2.05 Drugo učno gradivo

25. BLAŽIČ, Milena, KENDA, Jakob J., SVETINA, Peter, ŽVEGLIČ, Marica. Svet iz besed 8, [Samostojni delovni zvezek za branje v 8. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-209-359-4. [COBISS.SI-ID 268163584]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

26. BLAŽIČ, Milena. The Brothers Grimm anniversary year: fairy tales revisited: a language awareness approach : predavanje na Universität Kassel, in the framework of the research class Writing a successful thesis, June 18th 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9683017]

27. BLAŽIČ, Milena. The Brothers Grimm anniversary year: fairy tales revisited: a language awareness approach : predavanje na Universität Kassel, project seminar "The Brothers Grimm Anniversary Year: Fairy Tales Revisited. A Language Awareness Approach, June 19th 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9683273]

28. BLAŽIČ, Milena. Insegnamento di Letteratura Slovena 1 : [predavanje v akadamskem letu 2013/2014] per il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere, Universita Degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici. [COBISS.SI-ID 10224969]

29. BLAŽIČ, Milena. Karel Štrekelj und slowenische Märchen im europäischen Curriculums : predavanje v okviru Ausgewählte Themen der Kulturwissenschaft des Slowenischen v poletnem semestru 2013/14 na Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik. [COBISS.SI-ID 10224713]

30. BLAŽIČ, Milena. Literary translation. Modules Slovene 2 and Slovene 3. Slovene reading group : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2012/2013, 23.4.-27.4.2013, Department of Russian and Slavonic Studies The University of Nottingham, United Kingdom. 2013. [COBISS.SI-ID 9620297]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

31. BLAŽIČ, Milena. Problemska mladinska književnost : Strokovno posvetovanje Poti do knjige: mladost med knjižnimi policami, 12. 11. 2013, Trebnje. [COBISS.SI-ID 10225993]

3.25 Druga izvedena dela

32. BLAŽIČ, Milena, BAČER, Renata, TRIPKOVIĆ, Vesna, PREGELJ, Barbara. Čustveno opismenjevanje v mladinski književnosti in kulturnih programih za otroke : debatna kavarna na 29. slovenskem knjiŽnem sejmu, Ljubljana, 22. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9887049]

33. BLAŽIČ, Milena. Slovenske in evropske pravljičarke : Slovenski večer 7. 6. 2013, na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. 2013. [COBISS.SI-ID 9693001]

34. BLAŽIČ, Milena. Ustvarjalni pouk književnosti : vabljeno predavanje študentom pedagoške slovenistike, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 15. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 10223945]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

35. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

36. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

37. TROHA, Gašper (urednik), BLAŽIČ, Milena (urednik), LEBEN, Andrej (urednik). Lojze Kovačič : življenje in delo, (Zbirka eBeletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. ISBN 978-961-242-653-8. http://www.biblos.si/lib/book/9789612426538. [COBISS.SI-ID 267564544]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

38. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli : doktorska disertacija. Koper [i. e. Ljubljana]: [M. A. Vižintin], 2013. XII, 501 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1952. [COBISS.SI-ID 9902409]

39. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli : doktorska disertacija. Koper: [M. A. Vižintin], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 276464128]

 

Somentor pri magistrskih delih

40. FRANDOLIČ, Tina. Primorske pravljice in pripovedke iz Štrekljeve zapuščine : tesi di laurea in Letteratura slovena. [Trst: T. Frandolič], 2013. 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9997897]

 

Recenzent

41. BEŽEN, Ante (urednik), MAJHUT, Berislav (urednik). Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. 341 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-59-5. [COBISS.SI-ID 9803849]

 

Diskutant

42. JARC, Barbara (diskutant). Otrokom (e-)knjige?. 2013. [COBISS.SI-ID 9841993]

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Vodnjak za Alfreda N. (bron, 2003) : javno odprtje pitnika v podobi kenguruja, 18. sept. 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 9808457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. Področje slike in risbe : Zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 6. - 28. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9660233]

3. Razstava študentskih del pri predmetoma Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2012/13 : Galerija Pef, Ljubljana, 9. 10. 2013 - 8. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9836361]

4. Zlikovci 13 : zaključna kiparska razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 17. jan. - 16. feb. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9534025]

 

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. BRUMEN-ČOP, Andrej (intervjuvanec). Andrej Brumen Čop : slike so velikokrat pametnejše od mene. Narobe, ISSN 2385-8478. [Spletna izd.], 15. 10. 2009, 1 str. http://www.narobe.si/narobe-11/pogovor-za-andrejem-brumnom-copom. [COBISS.SI-ID 10282825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. BEZJAK, Saša (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FICKO, Mitja (umetnik), KRAŠOVEC, Metka (umetnik), VARL, Petra (umetnik). Dotik : risbe : [Koroška galerija likovnih umetnosti, 1. do 31. marec 2013]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2013. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 73302785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

 

3.12 Razstava

3. VARL, Petra (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Dotik : risbe : razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 1. do 31. marec 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19729672]

4. VARL, Petra (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Materialnost : mednarodna skupinska razstava v Kibla Portalu, Maribor, 19. april 2013 do 15. september 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19900936]

5. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), TEPINA, Borko (umetnik). Razstave 2008-2012 : pregledna razstava Mestne umetniške zbirke, Galerija Cerkev sv. Duha, Črnomelj, 18. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 10282313]

6. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Kosovelov dom Sežana, 10. 12. 2013. [COBISS.SI-ID 10283593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. BOŽIČ, Kristina (umetnik). Dela na papirju : 2011/12, 2012/13 : samostojna razstava, Galerija Pef, Ljubljana, od 18. 9. do 4. 10. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9760073]

8. Prostori prezentacije : Galerija Pef, Ljubljana, 13. 5.- 31. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9631305]

 

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja po konceptu "igra - gibanje- razvoj". Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1581-8225, 2013, letn. 11, [št.] 3, str. 121-134, 138, tabeli. [COBISS.SI-ID 9931081]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja izvedbenega kurikuluma v vrtcu. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje učenja : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 46. [COBISS.SI-ID 9603913]

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, EDA, Katsuya, VAVPETIČ, Aleš. Maps from the minimal grope to an arbitrary grope. International journal of algebra and computation, ISSN 0218-1967, 2013, vol. 23, no. 3, str. 503-519. http://dx.doi.org/10.1142/S0218196713500070. [COBISS.SI-ID 16655449]

2. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš. Asymptotic dimension, property A, and Lipschitz maps. Revista matemática complutense, ISSN 1139-1138, 2013, vol. 26, no. 2, str. 561-571. http://dx.doi.org/10.1007/s13163-012-0102-2. [COBISS.SI-ID 16655193]

3. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Max-min measures on ultrametric spaces. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2013, vol. 160, iss. 5, str. 673-681. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2013.01.022. [COBISS.SI-ID 16572761]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. CENCELJ, Matija. Repovš, D. (SV-LJUB-NDM); Zarichnyi, M. (UKR-LVV-NDM): On the asymptotic extension dimension. (English summary). - Ukrainian Math. J. 62 (2011), no. 11, 1766-1774. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2924557. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2924557.pdf. [COBISS.SI-ID 16988249]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. Projekat "Geometrija i topologija na mnogostrukostima", Univerzitet Crne Gore, Prirodno - matematički fakultet, Podgorica, CENCELJ, Matija. Extension of maps to nilpotent spaces. Podgorica, 20. 12. 2013. [COBISS.SI-ID 16812889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

6. GABROVŠEK, Boštjan. Classification of knots in lens spaces : doctoral thesis. Ljubljana: [B. Gabrovšek], 2013. 205 str., ilustr. http://www.matknjiz.si/doktorati/2013/Gabrovsek-10921-133.pdf. [COBISS.SI-ID 16639833]

 

ŠPELA CERAR [36776]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. RUGELJ, Jože, CERAR, Špela. Računalniške izobraževalne igre v izobraževanju nadarjenih. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 27. [COBISS.SI-ID 9813321]

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Od bobra do zgodbe. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 9813833]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Direction dependence of the extraordinary refraction index in uniaxial nematic liquid crystals. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 2, str. 331-344, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/2/331/pdf/0143-0807_34_2_331.pdf, doi: 10.1088/0143-0807/34/2/331. [COBISS.SI-ID 9541705]

2. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Refraction and absorption of microwaves in wood. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 2, str. 449-459, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/2/449/, doi: 10.1088/0143-0807/34/2/449. [COBISS.SI-ID 9559113]

3. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals: a new topic in physics for undergraduates. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 3, str. 745-761, ilustr., tabele. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/3/745/pdf/0143-0807_34_3_745.pdf, doi: 10.1088/0143-0807/34/3/745. [COBISS.SI-ID 9606473]

 

1.05 Poljudni članek

4. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Obrnjena vodna ura : odgovor naloge. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 4, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 16594777]

5. ČEPIČ, Mojca. Pločevinka. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 4, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 16595033]

6. ČEPIČ, Mojca. Kakšne oblike so zajčki?. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 5, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 9630537]

7. ČEPIČ, Mojca. Zakaj se pločevinka stisne? : odgovor naloge. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 5, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 9630793]

8. ČEPIČ, Mojca. Snežene kepe pri nizkih temperaturah : odgovor naloge. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 5, str. 14-15, 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9631049]

9. ČEPIČ, Mojca. Poizkuševalnica in poizkuševalci. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 6, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9667913]

10. ČEPIČ, Mojca. Ureditveni parameter. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 2, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 9857865]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

11. ČEPIČ, Mojca. Present scientific research results in the classroom : the case of liquid crystals. V: XCIX Congresso Nazionale Societa Italiana di fisica : Trieste 23-27 Settembre 2013. [Trieste]: SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, 2013, str. 96. [COBISS.SI-ID 9853513]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Toward understanding of liquid crystal display : school experiments with liquid crystals. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 135-136. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736265]

13. PAVLIN, Jerneja, ROŽIČ, Marko, BABIČ, Vito, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Evaluation of liquid crystals display course for secondary school students. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 199-200. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736521]

14. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. From sellotape and polarizers to conoscopy in the classroom. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 219-220. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736777]

15. SUSMAN, Katarina, DZIOB, Daniel, ČEPIČ, Mojca. Laboratory experiments for faculty students based on the spring model. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 271-272. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9737033]

16. ZUPANČIČ, Blaž, ČEPIČ, Mojca, KUTNJAK, Zdravko, ZALAR, Boštjan. Magnetic fieldcontrolledpolarization in ferroelectric liquid crystals. V: 12th European Conference on Liquid Crystals, ECLC 2013, 22-27 September 2013, Rhodes, Greece. Conference programme. [S. l.: s. n.], 2013. [COBISS.SI-ID 27105063]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

17. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, BABIČ, Vito. Naravoslovno motivacijske in interdisciplinarne teme : Izziv za nadarjene - primer barve. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9624905]

18. PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Pogled od blizu in kako male stvari narediti velike. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 23. [COBISS.SI-ID 9892425]

19. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, barve in selotejpi. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 34. [COBISS.SI-ID 9895241]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

20. ČEPIČ, Mojca. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 3, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1896. [COBISS.SI-ID 9834313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

21. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje na LRSM Science Café @ World Cafe Live, University of Pennsylvania, 12 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68773090. [COBISS.SI-ID 9724745]

22. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za študente, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9725001]

23. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učence z Girard College, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 11 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9739849]

24. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učitelje, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9725257]

25. ČEPIČ, Mojca. Models for easier understanding of optical properties : predavanje za raziskovalno skupin soft matter physics, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9725513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

26. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals - what and how to teach? : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9725769]

27. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Models and analogies in teaching the phenomena and experimental related to liquid crystals : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726281]

28. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Properties that depend on direction of EM-wave propagation in liquid crystals and wood : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

29. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

30. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

31. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

32. ZIHERL, Saša. Anizotropne lastnosti lesa v mikrovalovnem območju : doktorska disertacija. [Maribor: S. Ziherl], 2013. XII, 102 str., graf. prikazi, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55415. [COBISS.SI-ID 19894792]

33. ZIHERL, Saša. Anizotropne lastnosti lesa v mikrovalovnem območju : doktorska disertacija. [Maribor: S. Ziherl], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55415. [COBISS.SI-ID 269540352]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

34. PAVLIN, Jerneja. Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v poučevanje fizike : učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo : doktorska disertacija. [Maribor: J. Pavlin], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55539. [COBISS.SI-ID 273050880]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

35. PAVLIN, Jerneja. Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v poučevanje fizike: učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo : doktorska disertacija. [Maribor: J. Pavlin], 2013. X, 192 str., graf. prikazi, tabele, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55539. [COBISS.SI-ID 19895048]

 

Recenzent

36. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

37. Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013, JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-253-104-1. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. [COBISS.SI-ID 266695424]

38. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 265693952]

39. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 265693696]

40. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0315-5. [COBISS.SI-ID 265593088]

 

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 28 f. [COBISS.SI-ID 9860681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

2. SPINOSA, Antonio. Avgust : veliki slepar, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 183 str. ISBN 978-961-203-398-9. [COBISS.SI-ID 268113664]

3. GEROSA, Guido. Napoleon : revolucionar, ki je osvojil imperij, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. (335, 339 str.). ISBN 978-961-203-418-4. ISBN 978-961-203-409-2. [COBISS.SI-ID 262040064]

4. GEROSA, Guido. Sončni kralj : zasebno in javno življenje Ludvika XIV., (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. (251; 325 str.). ISBN 978-961-203-412-2. ISBN 978-961-203-406-1. [COBISS.SI-ID 264108288]

 

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, SKELA, Janez, KOVAČ, Pija. A study of the use of narratives in teaching English as a foreign language to young learners. English language teaching, ISSN 1916-4742, 2013, vol. 6, no. 6, str. 21-28, tabele. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/27258, doi: 10.5539/elt.v6n6p21. [COBISS.SI-ID 9665609]

2. PIŽORN, Karmen, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Parents and educational change - the need for reculturing parents in lowering the starting age of foreign language learning. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 34, no. 4, str. 63-73, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_4_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9930313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Teaching English as a foreign language to children / teaching modern foreign languages (6 hours) : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2012/2013, from 19. 5. till 23. 5. 2013, Northumbria University, Faculty of health life sciences, Newcastle, United Kingdom. 2013. [COBISS.SI-ID 9750089]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

4. SKELA, Janez, GVARDJANČIČ, Alenka, MARGUČ, Dunja. Touchstone 6 : angleški jezik za 6. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2013. ISBN 978-961-230-334-1. [COBISS.SI-ID 74192641]

5. SKELA, Janez, KING-VIDETIČ, Lori, KRESEVIČ, Alenka. Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek. Ljubljana: Tangram, 2013. 223 str., ilustr. ISBN 961-6239-45-7. [COBISS.SI-ID 1979339]

6. SKELA, Janez (avtor, fotograf). Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Učbenik. 3. dotis. Ljubljana: Tangram, [2013]. 226 str., ilustr. ISBN 961-6239-44-9. [COBISS.SI-ID 1979083]

 

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. DEKLEVA, Bojan. Predstavitev projekta, partnerjev in vsebin dela. V: DEKLEVA, Bojan (ur.). Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013, str. 7-14, tabeli. [COBISS.SI-ID 9662537]

2. CERAR, Monika, KOZAR, Maja, DEKLEVA, Bojan. Model A: Nastanitveno podporno delo z osebami, ki živijo v bivalnih enotah, katerih najemnik je Društvo Kralji ulice. V: DEKLEVA, Bojan (ur.). Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013, str. 47-53. [COBISS.SI-ID 9662793]

3. STRELEC, Špela, KOZAR, Maja, DEKLEVA, Bojan. Model B: Nastanitveno podporno delo z osebami, ki so najemniki bivalnih enot. V: DEKLEVA, Bojan (ur.). Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013, str. 54-74, tabele. [COBISS.SI-ID 9663049]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NOLIMAL, Dušan, DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, NOLIMAL, Sean Ivan. Brezdomstvo, komorbidnost in dostop do kombiniranih storitev. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Program : povzetki, (Odvisnosti, Letn. 13, supl. 1, 1). Ljubljana: Prohealth, 2013, str. 28. [COBISS.SI-ID 2846949]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. DEKLEVA, Bojan. Otroci apokalipse : recenzija. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, nov. 2013, št. 90, str. 15. [COBISS.SI-ID 9844041]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

6. DEKLEVA, Bojan. Stara hiša št. 3. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2013, št. 91, str. 22. [COBISS.SI-ID 9888073]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. DEKLEVA, Bojan. Slovo od Acota. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2013, št. 89, str. 6. [COBISS.SI-ID 9808969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

9. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/sd/. [COBISS.SI-ID 8900610]

10. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

11. DEKLEVA, Bojan (urednik). Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013. 164 str. ISBN 978-961-92747-4-3. [COBISS.SI-ID 266823168]

Mentor pri doktorskih disertacijah

12. METELKO, Tanja Pia. Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. P. Metelko], 2013. XX, 364 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2028. [COBISS.SI-ID 9889609]

13. METELKO, Tanja Pia. Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. P. Metelko], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2028. [COBISS.SI-ID 276478720]

14. ZALOKAR, Leonida. Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti - primer Vzgojnega zavoda Planina : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Zalokar], 2013. 400 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1537. [COBISS.SI-ID 9654857]

15. ZALOKAR, Leonida. Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti - primer Vzgojnega zavoda Planina : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Zalokar], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1537. [COBISS.SI-ID 268111872]

 

Recenzent

16. KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex, KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex (urednik). Izvansudska nagodba u kaznenom postopku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsko, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-953-7702-20-5. [COBISS.SI-ID 1718350]

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. 15 and 16 years-old students’ understanding of factors that influence water pollution. Energy and environment research, ISSN 1927-0569, 2013, vol. 3, no. 1, str. 106-114, tabele. http://dx.doi.org/10.5539/eer.v3n1p106, doi: 10.5539/eer.v3n1p106. [COBISS.SI-ID 9589065]

2. ZEYER, Albert, ÇETIN-DINDAR, Ayla, NURULAZAM MD ZAIN, Ahmad, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, ODERMATT, Freia. Systemizing : a cross-cultural constant for motivation to learn science. Journal of research in science teaching, ISSN 0022-4308, 2013, vol. 50, no. 9, str. 1047-1067. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21101/pdf, doi: 10.1002/tea.21101. [COBISS.SI-ID 9866825]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Pouk naravoslovja in naravoslovna pismenost. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 2, str. 53-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 9702473]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. The influence of e-learning food science module on the student's knowledge about chocolate. V: International Conference on Education and New Developments, 1-3 June 2013, Lisbon, Portugal. CARMO, Mafalda (ur.). Book of proceedings. Lisbon: World Institute for Advanced Research and Science, cop. 2013, str. 367-369. http://www.end-educationconference.org/END2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9730121]

5. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Evaluating the effectiveness of students’ active learning in chemistry. V: ISMAN, Aytekin (ur.). 4th International conference on New horizons in education, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 106). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 106, str. 1113-1121, ilustr., doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.125. [COBISS.SI-ID 1554012]

6. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Evaluating the effectiveness of students’ active learning in chemistry. V: Proceedings book, (Proceedings book, ISSN 2146-7358, Vol. 1). [Famagusta: Sakarya University], 2013, str. 1168-1175, ilustr. http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf. [COBISS.SI-ID 1539676]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. The influence of e-learning food science module on the student's knowledge about chocolate. V: CARMO, Mafalda (ur.). Book of abstracts. Lisbon: World Institute for Advanced Research and Science, cop. 2013, str. 53. [COBISS.SI-ID 9729353]

8. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Motivation gifted students for learning science using the PROFILES approach. V: ICTDE 2013 : from Early Potential to Excellence : [program & abstracts]. [S.l.]: [s.n.], 2013, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 9816649]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. DEVETAK, Iztok. PROFILES za nadarjene učence pri pouku naravoslovnih predmetov. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 10. [COBISS.SI-ID 9623369]

10. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Tridelni inovativni model razvijanja okoljskih kompetenc pri učencih na področju hidrosfere. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 32. [COBISS.SI-ID 9624137]

11. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. PROFILES kot spodbuda nadarjenim učencem za učenje naravoslovnih predmetov. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 9625161]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. The criteria for evaluating the quality of the science textbook. Chapter 1. V: KHINE, Myint Swe (ur.). Critical analysis of science textbooks : evaluating instructional effectiveness. Dordrecht [etc.]: Springer, 2013, str. 3-15, tabele. [COBISS.SI-ID 9719113]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. DEVETAK, Iztok, KREK, Janez. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 1, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1387. [COBISS.SI-ID 9589833]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

14. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-105-8. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160768]

15. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija materialov : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-106-5. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268161024]

16. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije I k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-108-9. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160512]

17. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije materialov k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-109-6. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/teorija_kemija_materialov.pdf. [COBISS.SI-ID 268161792]

18. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Poskusi pri pouku kemije : Eksperimentalno delo I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-149-2. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_ED_I.pdf. [COBISS.SI-ID 269128192]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

19. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 264777728]

20. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 268504320]

21. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-271-283-9. [COBISS.SI-ID 266618880]

22. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 267936256]

23. DEVETAK, Iztok, PERDIH, Franc. Kemija 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. ISBN 978-961-01-3109-0. [COBISS.SI-ID 267305984]

 

2.05 Drugo učno gradivo

24. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-284-6. [COBISS.SI-ID 268242688]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

27. DEVETAK, Iztok, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction, PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the second round of the UL, Slovenia working group. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013. 44 str., graf. prikazi. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/objave/Delphi_Study_2_Round_final.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2009. [COBISS.SI-ID 9732937]

28. DEVETAK, Iztok, METLJAK, Mira. PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction, PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the third round of the UL, Slovenia working group. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013. 42 str., graf. prikazi. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/objave/PROFILES_delphi%203_report_UL_SLO_final.docx.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2008. [COBISS.SI-ID 9733193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

29. CEPS journal. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

30. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

31. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

32. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

33. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

 

Recenzent

34. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/. [COBISS.SI-ID 14086149]

35. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

36. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

37. Environmental Education Research. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Abingdon: Carfax, 1995-. ISSN 1350-4622. http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current. [COBISS.SI-ID 1461833]

38. Eurasia. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Ankara: Gazi Egitim Fakültesi. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/index2.html. [COBISS.SI-ID 17061128]

39. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

40. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

41. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

42. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

43. Scientific research and essays. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Nairobi: Academic Journals, 2006-. ISSN 1992-2248. http://www.academicjournals.org/sre. [COBISS.SI-ID 16156950]

44. Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013, JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-253-104-1. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. [COBISS.SI-ID 266695424]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko. Primarno zdravstveno varstvo občanov : partnerstvo med lokalno skupnostjo in zdravstvenimi domovi = Primary health care of citizens : a partnership between the local community and health care centres. Revija za zdravstvene vede, ISSN 2350-3610, 2013, vol. 1, no. 1, str. 106-117, tabele. [COBISS.SI-ID 513732727]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Does physical activity of preschool teachers impact the planning and implementation of movement activities in the kindergartens?. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, sep. 2013, vol. 3, no. 9, str. 661-672, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 9899593]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Preschool teachers about introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Issues on education and research. Volume 3. Athens: Athens institute for education and research, ATINER, 2013, str. 437-449, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/IssuesOnEducation2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9570889]

4. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko. Pravo na primarnu zdravstvenu zaščitu dece i omladine u Sloveniji. V: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). Pravo i dostojanstvo. Tom I, (Pravni život, ISSN 0350-0500, God. 62, br. 9). Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2013, god. 62, br. 9, str. 313-322. [COBISS.SI-ID 10065737]

1.25 Drugi sestavni deli

5. DEVJAK, Tatjana. Odprtje razstave Plakat miru - pokrovitelj Lions klub Ribnica. Trobla, ISSN 1408-5852, 4. dec. 2013, letn. 19, št. 7, str. 46-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 9898825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. DEVJAK, Tatjana. Pedagogika z andragogiko : predavanja 2012/2013 : gradivo za študente magistrskega študija Vzgoja in management v zdravstvu. Ljubljana: Fakulteta za zdravstvene vede, 2013. 85 f. [COBISS.SI-ID 9939785]

7. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 1. letniku programa Predšolska vzgoja (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 6 f. [COBISS.SI-ID 9848649]

8. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 1. letniku programa Predšolska vzgoja - izredni študij (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 6 f. [COBISS.SI-ID 9849417]

9. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 2. letniku programa Predšolska vzgoja (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 6 f. [COBISS.SI-ID 9848905]

10. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 2. letniku programa Predšolska vzgoja -izredni študij (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 6 f. [COBISS.SI-ID 9849673]

11. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 3. letniku programa Predšolska vzgoja (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 8 f. [COBISS.SI-ID 9849161]

12. DEVJAK, Tatjana, VILIĆ, Iztok. Praktično pedagoško usposabljanje (PPU) v 3. letniku programa Predšolska vzgoja - izredni študij (strnjena praksa). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013/2014. 8 f. [COBISS.SI-ID 9849929]

13. DEVJAK, Tatjana. Predšolska pedagogika : gradivo za študente. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 199 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9560905]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto. Slovene and Portugese preschool teachers about play and movement activities of preschool children : Report on the joint research of Faculty of Education University of Ljubljana (Slovenia) and Escole superior de educaçao, Instituto politécnico de Bregança (Portugalska) (in the context of the Erasmus exchange). Ljubljana; Bregança: Pedagoška fakulteta: Instituto politécnico de Bregança, Escole superior de educaçao, 2013. 34 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9609801]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

15. DEVJAK, Tatjana, POLAK, Alenka. Raziskava za posvet PeF 2014 : profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje, socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike in njihova percepcija poklicne kariere : delovno gradivo za Komisijo za kakovost PeF. Ljubljana: [s.n], 2013. 9 str., tabeli, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9898569]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Slovene and Portuguese pre-school teachers about play and movement of pre-school children : [prispevek na] 9th International Conference on Education for Sustainable Development, Lisbon, Portugal, Septemeber 26-28, 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9848137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. ROZINA, Tanja. Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rozina], 2013. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2038. [COBISS.SI-ID 9993033]

 

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.11 Diplomsko delo

1. ERJAVŠEK, Martina. Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Erjavšek], 2013. 67 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1555. [COBISS.SI-ID 9670473]

 

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, BOH, Bojana, DOLNIČAR, Danica, SAJOVIC, Irena, VRTAČNIK, Margareta. Vplivi na študijsko uspešnost v informacijski družbi. Medijska vzgoja in produkcija, ISSN 1855-3354, jun. 2013, letn. 6, št. 2, str. 28-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 1535068]

 

1.04 Strokovni članek

2. FERK SAVEC, Vesna, KOŠENINA, Suzana. Vplivi na varno delo v šolskem kemijskem laboratoriju. Varnost in zdravje na delovnem mestu, ISSN 2232-5808. [Tiskana izd.], marec 2013, str. 13-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 1527644]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Bridging the gap between educational research and school practice through cooperation of university and primary school teachers. V: ISMAN, Aytekin (ur.). 4th International conference on New horizons in education, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 106). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 106, str. 576-584, ilustr., doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.066. [COBISS.SI-ID 1554268]

4. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Evaluating the effectiveness of students’ active learning in chemistry. V: ISMAN, Aytekin (ur.). 4th International conference on New horizons in education, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 106). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 106, str. 1113-1121, ilustr., doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.125. [COBISS.SI-ID 1554012]

5. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Bridging the gap between educational research and school practice through cooperation of university and primary school teachers. V: Proceedings book, (Proceedings book, ISSN 2146-7358, Vol. 1). [Famagusta: Sakarya University], 2013, str. 636-644, ilustr. http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf. [COBISS.SI-ID 1539420]

6. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Evaluating the effectiveness of students’ active learning in chemistry. V: Proceedings book, (Proceedings book, ISSN 2146-7358, Vol. 1). [Famagusta: Sakarya University], 2013, str. 1168-1175, ilustr. http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf. [COBISS.SI-ID 1539676]

7. LOGAR, Ana, FERK SAVEC, Vesna. Razvijanje znanja in spretnosti skozi skupinsko eksperimentalno delo - pogled učiteljev = Development of students' science knowledge and skills through group experimental work - teachers' perspective. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 190-197. [COBISS.SI-ID 1543772]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. PROFILES kot spodbuda nadarjenim učencem za učenje naravoslovnih predmetov. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 9625161]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. KOŠELE, Marjan, FERK SAVEC, Vesna, JAPELJ FIR, Mojca, SAJOVEC, Mateja, PUFIČ, Tatjana, LEŠNIK, Jožica. Kemija 8, Delovni zvezek za 8. razred devetletne osnovne šole, (Devetletka). 8. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 68 str., ilustr. ISBN 978-86-365-0442-0. [COBISS.SI-ID 268064256]

10. FERK SAVEC, Vesna (avtor, urednik), VRTAČNIK, Margareta. Navodila za pripravo portfolia pri Metodologiji kemijskega izobraževanje II inDemonstracijskih eksperimentih II. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2003-. http://www.kii.ntf.uni-lj.si/slo/MKI_2/izhodisceKe-ve.html. [COBISS.SI-ID 1228380]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

11. CEPS journal. Ferk Savec, Vesna (recenzent 2011, 2012, 2013). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. WISSIAK GRM, Katarina Senta. Kemija v življenju : osnove kemije II z navodili za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-099-0. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaII.pdf. [COBISS.SI-ID 265851904]

13. OREL, Mojca (urednik). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93189-9-7. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 270260736]

 

Član komisije za zagovor

14. SLAPNIČAR, Miha. Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Miha], 2013. 83 str., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1284. [COBISS.SI-ID 9556041]

 

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša. Dolgoletno sodelovanje OVI Jarše in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani na področju gibalno/športne vzgoje. Športnik, ISSN 1854-5254, jun. 2013, letn. 9, št. 29-30, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9645897]

2. JURAK, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, STARC, Gregor, BUČAR PAJEK, Maja, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša, BEDNARIK, Jakob, KOLAR, Edvard. Priporočila in smernice za izboljšanje stanja šolskih športnih dvoran. V: Uporabniški vidiki šolskih športnih dvoran, (Šport, ISSN 0353-7455, Letn. 61, št. 3-4, 2013). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2013, letn. 61, št. 3/4, str. 226-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 4445873]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. JURAK, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, STARC, Gregor, BUČAR PAJEK, Maja, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša, BEDNARIK, Jakob, KOLAR, Edvard. Priporočila in smernice za izboljšanje stanja v slovenskih šolskih športnih dvoranah. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), PLAVČAK, Marjan (ur.). Zbornik 26. mednarodnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Postojna, 15. in 16. november 2013]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2013, str. 71-78. http://www.zdsps.si/images/zbornik/26zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 4426161]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TERČON, Jerneja, FILIPČIČ, Tjaša. A comprehensive special educational diagnostic assessment of five year old children with developmental coordination disorder. V: OLIVEIRA, Marco A. (ur.), BARROS, Joao F. (ur.), BONFIM, Thatia R. (ur.). Celebrating the past, anticipating the future, (Brazilian journal of motor behavior, ISSN 1980-5586, Vol. 7, suppl., June 2013). Porto Alegre, RS: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor, 2013, vol. 7, suppl. , str. 85. http://www.eeffto.ufmg.br/DCD/material/conference_book.pdf. [COBISS.SI-ID 9773641]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana. Pomen zgodnje gibalne obravnave skozi prizmo raziskovanja na pedagoški fakulteti v Ljubljani. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 19. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608777]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FRELIH, Črtomir. Likovna vzgoja : likovno opismenjevanje ali zgodovinjenje prihodnosti. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 4/5, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 2073468]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. FRELIH, Črtomir. Znaki likovne nadarjenosti. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 9766473]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. FRELIH, Črtomir. Dober odtis. V: Dober odtis. Žalec: Osnovna šola, 2013, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 9946953]

 

1.22 Intervju

4. FRELIH, Črtomir (intervjuvanec). Srečanje pod slamniki : mag. Črtomir Frelih, akademski likovni umetnik. Domzalec.si, 12. dec. 2013, ilustr. http://www.domzalec.si/srecanje-pod-slamniki-mag-crtomir-frelih-akademski-likovni-umetnik. [COBISS.SI-ID 9942857]

5. FRELIH, Črtomir (intervjuvanec). Pri nas imamo državno umetnost. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1. mar. 2014, letn. 70, [št.] 21086, portret. [COBISS.SI-ID 9998153]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. FRELIH, Črtomir. Marlenka Stupica : Prešernova nagrada za življenjsko delo 2013 : iz obrazložitve nagrade. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2013, letn.40, št. 86, str. 82-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 9716041]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-76-3. [COBISS.SI-ID 265798144]

8. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-77-0. [COBISS.SI-ID 265798400]

9. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-78-7. [COBISS.SI-ID 265798656]

10. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-79-4. [COBISS.SI-ID 265798912]

11. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-81-7. [COBISS.SI-ID 265799424]

12. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za v 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-80-0. [COBISS.SI-ID 265799168]

 

2.17 Katalog razstave

13. FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BIRSA, Dare (umetnik), et al. Majski salon 2013, Dvorana Sonet - Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 9. maj - 30. junij 2013. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-7-6. [COBISS.SI-ID 266854656]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

14. ASAAD, Eva (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. 46° 29' 11'' N, 14° 35' 46'' O - Südpol 8.0 : [razstava] : Galerie Vorspann / Galerija Vprega, Bad Eisenkappel / Železna Kapla, dec. 2013. [COBISS.SI-ID 9944393]

15. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Ex-tempore Piran 2013 : razstavljena dela 48. mednarodnega slikarskega ex-tempora : Mestna galerija Piran, 7. sep. - 19. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 9945417]

16. ALLISON, Dan (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Grafični bienale, z vami vse od leta 1955 : Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana, 14. 9. - 24. 11. 2013 = The biennial of graphic arts - serving you since 1955. [COBISS.SI-ID 9947209]

17. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Najlepší díla Bienále kresby Plzeň 2012 : České Centrum v Budapešti, Budimpešta, 12. dec. 2013 - 28. feb. 2014 = The best works of the Biennial of Drawing Pilsen 2012. [COBISS.SI-ID 9944137]

18. BANFI, Igor (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), et al. Potovanje : razstava Majski salon 2013, december 2013, Korotan, Dunaj = Raise : Der Austellung "Maisalon 2013" auf den Weg, Dezember 2013, Korotan, Wien. [COBISS.SI-ID 9929801]

19. VARL, Petra (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Produkcija 2010-2012 : razstava del, nastalih med letoma 2010 in 2012 v ateljejih MGLC na področju grafičnih tehnik globokega tiska, lesoreza, linoreza, litografije in sitotiska, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana, 4.-25. junij 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19901192]

20. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Razstava umetniških del članic in članov Društva likovnih umetnikov Ljubljana : Galerija Instituta "Jožef Stefan", Ljubljana, 8. jul. - 29. avg. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9863241]

21. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MUHOVIČ, Jožef (umetnik), ŠUŠNIK, Tugo (umetnik), et al. RES-NIČ-NOST : slikarska razstava : Ljubljanski grad, Kazemate, 26. 9.-8. 12. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9765961]

22. FRELIH, Črtomir (umetnik), GAJSER, Irena (umetnik), MARINČ, Jože (umetnik). Umetnost v drugem domu parlamenta : Državni svet RS, 20. 12. 2013 - 24. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 9945673]

23. PUTRIH, Tobias (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : Galerija Velenje, 6. dec. 2012 - 27. jan. 2013. 2012. [COBISS.SI-ID 9519433]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. Likovna vzgoja. Frelih, Črtomir (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-2011. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor - drugo

25. Področje slike in risbe : Zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 6. - 28. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9660233]

 

Umetnik

26. GRMEK, Mojca (urednik). Paleta II : umetniška zbirka Galerije Domžale. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2013. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 270009600]

27. , et al., BOLE, Bojan (urednik). Sto razstav v petnajstih letih Hitovega paviljona : 15/100. Nova Gorica: Hit, 2013. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-91584-2-5. [COBISS.SI-ID 265995264]

 

Recenzent

28. Predmetni izpitni katalog za maturo. Frelih, Črtomir (recenzent 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

29. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 36 str. ISBN 978-961-253-111-9. [COBISS.SI-ID 268745216]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

1. DJILAS, Ivana (avtor, urednik), GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, WOOD, David, MENCIN ČEPLAK, Metka, ANTIĆ, Milica G., REGINSTER, Gaëtane, PELEVIĆ, Maja, BAUK, Dino. Odraščajoča publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi, (Zbirka Gledališče in vzgoja, 1/2013). Ljubljana: Lutkovno gledališče: Assitej, Center za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti, 2013. 83, 85 str. ISBN 978-961-92479-7-6. [COBISS.SI-ID 268847104]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. GABER, Slavko. Rationalities and education in present and future education in Finland. Quality assurance system at the Helsinki University : predavanje na University of Helsinki, Institute of behavioural sciences, 1st August-15th November 2013. [COBISS.SI-ID 10376009]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. GABER, Slavko. Education from socialism to the limits of paid labor society - Slovenia and glimpses of SE Europe : predstavitev na CIMO Forum, Institute of Behavioural Scineces, Helsinki, November 6 th 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9899849]

4. GABER, Slavko. Nauka i / ili politika : vabljeno predavanje na okruglom stolu Donosioci odluka i istraživačka zajednica: saradnjom do obrazovnih politika zasnovanih na istraživačkim nalazama, Beograd, 24. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9724489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

7. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

8. ROVŠEK, Matej. Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Rovšek], 2013. V, 138 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1939. [COBISS.SI-ID 9882697]

9. ROVŠEK, Matej. Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Rovšek], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1939. [COBISS.SI-ID 276669184]

 

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GERŠAK, Vesna. Utelešena učna vsebina : z ustvarjalnim gibom do trajnega znanja. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 4/5, str. 87-93. [COBISS.SI-ID 2079100]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna. Creative movement - an opportunity for affective education. V: STINSON, Susan W. (ur.), SVENDLER-NIELSEN, Charlotte (ur.), LIU, Shu-Ying (ur.). Dance, young people and change. California: daCi; Madison: World Dance Alliance; Braddon: Ausdance, 2013, 10 str., ilustr., tabela. http://ausdance.org. au/uploads/content/publications/2012-global-summit/dance-learning-rp/creative-movement-an-opportunity-for-affective-education.pdf. [COBISS.SI-ID 9584457]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GERŠAK, Vesna. Arts activities : collaborative and competitive social situations. V: Affective education in challenging times : [programme and abstracts]. York: York St. John University, 2013, str. 14. [COBISS.SI-ID 9741897]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. GERŠAK, Vesna. Linearna enačba, en bit in zobata letev - kaj imajo skupnega?. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 41. [COBISS.SI-ID 9814601]

5. GERŠAK, Vesna, MEŠKO, Nina, GERŠAK, Gregor. Naravoslovje skozi ustvarjalni gib. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 9625417]

6. GERŠAK, Vesna. Plesno-gibalna igra : spodbujanje otrokovih učnih potencialov. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 21. [COBISS.SI-ID 9891913]

7. GERŠAK, Vesna. Misliti skozi gib in ples. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 33. [COBISS.SI-ID 9770057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. MEŠKO, Nina, GERŠAK, Vesna. Poučevanje šolskega kurikuluma s plesom : predstavitvena delavnica, Kulturni bazar 2013: Kultura se predstavi, 12. marec 2013, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 9583689]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

9. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 36 str. ISBN 978-961-253-111-9. [COBISS.SI-ID 268745216]

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRALJ, Benjamin, GLAŽAR, Saša A. Online system for knowledge assessment enhances students’ results on school knowledge test. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2013, vol. 60, no. 2, str. 433-441, ilustr., tabele. http://acta.chem-soc.si/60/60-2-433.pdf. [COBISS.SI-ID 9721161]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Pouk naravoslovja in naravoslovna pismenost. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 2, str. 53-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 9702473]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. GLAŽAR, Saša A. Raziskovalno delo in spoznavanje kemijskih pojmov. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 38. [COBISS.SI-ID 9625673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja. Aktivno v naravoslovje 1, Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0115-1. [COBISS.SI-ID 265137664]

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 260868352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja, HERLEC, Uroš. Aktivno v naravoslovje 1, Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0116-8. [COBISS.SI-ID 265121792]

7. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 268046592]

8. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 268048128]

9. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-82-3. [COBISS.SI-ID 266896128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Kemija v šoli in družbi. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

11. Nacionalni preizkusi znanja. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja, 2002-2011. ISSN 1581-5315. [COBISS.SI-ID 121374464]

12. Predmetni izpitni katalog za maturo. Kemija. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 1994-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4008. [COBISS.SI-ID 35931904]

13. Znanstveno raziskovalno in umetniško delo - Pedagoška fakulteta. Glažar, Saša Aleksej (urednik 1996-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1996-2001. ISSN 1408-3205. [COBISS.SI-ID 67751936]

14. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 265838080]

 

Recenzent

15. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-105-8. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160768]

16. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija materialov : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-106-5. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268161024]

17. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije I k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-108-9. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160512]

18. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije materialov k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-109-6. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/teorija_kemija_materialov.pdf. [COBISS.SI-ID 268161792]

19. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Poskusi pri pouku kemije : Eksperimentalno delo I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-149-2. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_ED_I.pdf. [COBISS.SI-ID 269128192]

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GODEC SORŠAK, Lara. Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2013, letn. 61, št. 3, str. 507-522. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_3_06.pdf. [COBISS.SI-ID 9830729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. A chiral quark model for meson electroproduction in the region of D-wave resonances. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, ISSN 1434-6001, 2013, vol. 49, iss. 9, 11 str. http://link.springer.com/article/10.1140/epja/i2013-13111-y, doi: 10.1140/epja/i2013-13111-y. [COBISS.SI-ID 2581860]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Electroexcitation of the D-wave resonances. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Looking into Hadrons, Bled, Slovenia, July 7-14, 2013, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 14, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, vol. 14, no. 1, str. 43-44, 66. [COBISS.SI-ID 27317799]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. ROSINA, Mitja, ŠIRCA, Simon, GOLLI, Bojan. Preface. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Looking into Hadrons, Bled, Slovenia, July 7-14, 2013, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 14, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, vol. 14, no. 1, 2 str. [COBISS.SI-ID 27317543]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. GOLLI, Bojan. Quark core and pion cloud effects in resonant meson electroproduction : presented at 7th International Workshop on Pion-Nucleon Partial Wave Analysis and the Interpretation of Baryon Resonances, 23-27 September 2013, Camogli, Italy. 2013. [COBISS.SI-ID 27319335]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

6. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

7. GOLLI, Bojan (urednik), ROSINA, Mitja (urednik), ŠIRCA, Simon (urednik). Proceedings of the Mini-Workshop Looking into Hadrons, Bled, Slovenia, July 7-14, 2013, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 14, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 67 str. [COBISS.SI-ID 27317287]

 

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BIRSA, Dare (umetnik), et al. Majski salon 2013, Dvorana Sonet - Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 9. maj - 30. junij 2013. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-7-6. [COBISS.SI-ID 266854656]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). 28. viški likovni salon, 17. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič, Ljubljana, 7.-20. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9633353]

3. BANFI, Igor (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), et al. Potovanje : razstava Majski salon 2013, december 2013, Korotan, Dunaj = Raise : Der Austellung "Maisalon 2013" auf den Weg, Dezember 2013, Korotan, Wien. [COBISS.SI-ID 9929801]

4. GORJUP, Tomaž (umetnik). Tomaž Gorjup, Dnevniški zapisi : (slike 2012-2013) : Galerija Ekonomske fakultete UL, Ljubljana, 7. 5.-2. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9633097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

5. Global Print 2013 : 390 artistas, 390 obras, 60 países = 390 artists, 390 prints, 60 countries : 31 de agosto-30 de outubro 2013. Lamego: Museu de Lamego, 2013. 119 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9885001]

6. 32e Mini Print Internacional de Cadaqués 2012. Barcelona: ADOGI, Taller Galeria Fort, 2013. [72] str., ilustr. http://www.miniprint.org/in/in.html. [COBISS.SI-ID 9561929]

 

 

 

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Projekt Fibonacci - učimo se z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 10-11, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1931. [COBISS.SI-ID 9875273]

 

1.05 Poljudni članek

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Čemu imajo velika ušesa?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1932. [COBISS.SI-ID 9876041]

3. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Obrnjena vodna ura : odgovor naloge. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 4, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 16594777]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Razvrstavanje i uređivanje. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9809737]

5. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Dan prirodnih nauka. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9810505]

6. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Temperatura i toplota. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9809993]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Aktivni in raziskovalni pouk naravoslovja za razvoj mišljenja. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 9623625]

8. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Fibonacci-aktivni in raziskovalni pouk za razvoj mišljenja. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 17. [COBISS.SI-ID 9891145]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Making inquiry based science education durable through teacher's education and classroom support. V: BÂRSAN, Victor (ur.). Hands-on science, innovative teaching, gates to research. Chişinău: Ştiinţa, cop. 2013, str. 11-18. [COBISS.SI-ID 9898057]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. The chocolate problem - an example of IBSE. Chapter 2. V: VAN DEN BERG, Ed (ur.). Making IBSE durable through pre-service teacher education, (The Fibonacci project). Amsterdam: Knowledge Centre for Teaching and Education, Hogeschool van Amsterdam, 2013, str.11-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 9720905]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1930. [COBISS.SI-ID 9874761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

12. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0322-3. [COBISS.SI-ID 266126336]

13. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0315-5. [COBISS.SI-ID 265593088]

 

2.05 Drugo učno gradivo

14. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

15. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

17. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

 

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GRADIŠEK, Polona. V okolju izzivov : z nadarjenimi se je treba ukvarjati že v zgodnjem otroštvu. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 4. okt. 2013, letn. 64, št. 15, str. 6. [COBISS.SI-ID 9808713]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Kako na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (psihologi) spodbujamo izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev za delo z nadarjenimi učenci?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 85-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 9824073]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. Teachers' character strengths, life satisfaction, work satisfaction and relations to work. V: International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, Brno, May 22-24, 2013. SLEZÁČKOVÁ, Alena (ur.), KOUTNÁ, Veronika (ur.), ŽOUDLÍK, Jiří (ur.). Book of abstracts = Sborník abstraktů. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2013, str. 38. [COBISS.SI-ID 9660745]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, GRADIŠEK, Polona. Čarovnikov grad - pomoč pri prepoznvanju nadarjenosti v predšolskem in zgodnješolskem obdobju?. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 24. [COBISS.SI-ID 9892681]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Uvodni nagovor. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 9823817]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. GRADIŠEK, Polona. Poročilo s 3. svetovnega kongresa o pozitivni psihologiji = Report from the Third World Congress on Positive Psychology. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2013, letn. 22, št. 4, str. 134-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 9991753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (intervjuvanec), GRADIŠEK, Polona (intervjuvanec), JAVORŠEK, Nina (intervjuvanec). Pazi na jezik : oddaja Jezikovni pogovori, ARS 3 program, RTV SLO, 14. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9658441]

8. GRADIŠEK, Polona (intervjuvanec). Pazi na jezik : oddaja Na krilih mladosti, Radio Kranj, 8. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9658185]

9. GRADIŠEK, Polona (intervjuvanec). Pazi na jezik : oddaja Studio D, RAI, Radio Trst, 13. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9658697]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. METLJAK, Mira, GRADIŠEK, Polona, JURIŠEVIČ, Mojca. Center for research and promotion of giftedness (CRSN) at the Faculty of Education University of Ljubljana as an active promoter of giftedness during the international year of giftedness and creativity : International conference 'Potential development and gifted education', Center for the Study of Giftedness (CBO) and the Behavioural Science Institute of the Radboud University Nijmegen, Netherlands, November 1 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9877833]

11. GRADIŠEK, Polona. Students' perception of teachers' character strengths and classroom management : predavanje na Third World Congress on Positive Psychology, June 27-30, 2013, Los Angeles. 2013. [COBISS.SI-ID 9833801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik), GRADIŠEK, Polona (urednik). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-253-110-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/zbornik_posvet_podpora_psihologa.pdf. [COBISS.SI-ID 268576512]

13. GRADIŠEK, Polona (urednik). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 46 str. ISBN 978-961-253-152-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_VPO-RP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011904]

 

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MEŠKO, Maja, VIDEMŠEK, Mateja, VIDEMŠEK, Tasja, ŠTIHEC, Jože, KARPLJUK, Damir, GREGORC, Jera. Športna dejavnost, učni uspeh in samopodoba štirinajstletnih učencev in učenk. Šport, ISSN 0353-7455, 2013, letn. 61, št. 3/4, str. 32-38, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9910857]

 

1.04 Strokovni članek

2. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja po konceptu "igra - gibanje- razvoj". Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1581-8225, 2013, letn. 11, [št.] 3, str. 121-134, 138, tabeli. [COBISS.SI-ID 9931081]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja izvedbenega kurikuluma v vrtcu. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje učenja : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 46. [COBISS.SI-ID 9603913]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, ŠTIHEC, Jože, PUNGERŠEK, Maja. Povezava med elementi življenjskega sloga in športno dejavnostjo pri slovenskih predšolskih otrocih in njihovih starših = Relationship between lifestyle factors and sport activity of preschool children and their parents in Slovenia. V: Turizem, izobraževanje in management : soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti : 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 24.-25. oktober 2013, Portorož : zbornik povzetkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2013, str. 173-174. [COBISS.SI-ID 9856073]

 

1.22 Intervju

5. GREGORC, Jera. Otroci in nasilje v računalniških igrah. Portal Web-Center, ilustr. [COBISS.SI-ID 9605705]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. GREGORC, Jera. Presentation of the concept "Movement-play-development" as a possible implementation of the curriculum in Norway : [predavanje na] Window to the World 2013, International Week, October 21st, Oslo, Oslo & Akershus University College of Applied Science. 2013. [COBISS.SI-ID 9846345]

 

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. 2. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2013-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-52-4. ISBN 978-961-6625-53-1. [COBISS.SI-ID 265566464]

2. GRGINIČ, Marija, PEČJAK, Sonja, JUSTIN, Romana. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-6625-34-0. [COBISS.SI-ID 261272832]

3. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. ISBN 978-961-6625-51-7. [COBISS.SI-ID 261271808]

4. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. ABC 2 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za slovenski jezik v drugem razredu osnovne šole]. 11. natis. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-21-0. [COBISS.SI-ID 261275648]

5. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 1. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6625-40-1. [COBISS.SI-ID 261273856]

6. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 2. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-50-0. [COBISS.SI-ID 261274880]

7. GRGINIČ, Marija, PEČJAK, Sonja, JUSTIN, Romana. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2011-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-6625-34-0. [COBISS.SI-ID 255719424]

8. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 255680512]

9. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 1. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2010-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-40-1. ISBN 978-961-6625-41-8. [COBISS.SI-ID 249798912]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

10. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996-. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]

 

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Problems in understanding procedural learning = Problemi u razumevanju proceduralnog učenja. Istraživanja u pedagogiji, ISSN 2217-7337, 2013, year 3, no. 2, str. 48-60, 47-59, tabele. [COBISS.SI-ID 9992521]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Raba zemljevidov spodbuja miselno aktivnost učencev. Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2013, 85, [št.] 1, str. 63-74, ilustr. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv_85-1_hergan_umek.pdf. [COBISS.SI-ID 9929289]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. HERGAN, Irena, SMOLE, Anita. Izzivi za nadarjene pri družboslovju - prostor. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 28. [COBISS.SI-ID 9893705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 267936256]

 

 

2.08 Doktorska disertacija

5. HERGAN, Irena. Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Hergan], 2013. VI, 299 str., [37] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1980. [COBISS.SI-ID 9918537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

12. TOMAŽIČ, Iztok (avtor, ilustrator, fotograf), VIDIC, Tatjana. Z igro v čarobni svet narave : priročnik za naravoslovje v prvem triletju. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 122 str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-01-2133-6. [COBISS.SI-ID 265910784]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Do izzivov pri pouku matematike s preoblikovanjem matematičnih nalog v problemske situacije. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 30. [COBISS.SI-ID 9894217]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Dependance of the problem solving strategies on the problem context. V: PAVLEKOVIĆ, Margita (ur.). Mathematics teaching for the future : monography = Poučavanje matematike za budućnost : monografija. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics: = Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku, 2013, str. 162-172, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 9611081]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 4, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2012. [COBISS.SI-ID 9932873]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

5. COTIČ, Mara, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FELDA, Darjo. Igraje in zares v svet matematičnih čudes : učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole, (Zakajček 1). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-1927-0. ISBN 86-341-2404-5. ISBN 86-341-2494-0. [COBISS.SI-ID 224740864]

6. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, (Zakajček 2). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-2805-9. ISBN 86-341-2806-7. ISBN 86-341-2807-5. [COBISS.SI-ID 224740352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2013. ISBN 978-961-02-0494-7. [COBISS.SI-ID 265330688]

8. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 2 zv. (95; 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0349-0. ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 267340032]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Hodnik Čadež, Tatjana (gostujoči urednik 2013). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

10. ŠKRBEC, Maja. Pristop k poučevanju geometrije po van Hielu v drugem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Škrbec], 2013. 262, [38] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1538. [COBISS.SI-ID 9654601]

 

Mentor pri magistrskih delih

11. GOLE, Irena. Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Gole], 2013. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1963. [COBISS.SI-ID 9907273]

 

 

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.23 Umetniški sestavek

1. HUZJAN, Zdenko. Vrnitev = Návrat. Bližina smrti = Blízkost smrti. 2. 20. V: DAŇHELOVÁ, Lenka (ur.), KUHAR, Peter (ur.). Padesáti hlasy hovořím = petdesetimi glasovi govorim : antologie současné slovinské poezie, (2000-2012) = antologija sodobne slovenske poezije, (2000-2012). 1. vyd. Praha; Praga: P. Štengl, 2013, str. 93-99. [COBISS.SI-ID 9913417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. BAKIĆ, Gordana (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Darovnice 2012.-2013. Split: Galerija umjetnina, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 953-6901-65-X. [COBISS.SI-ID 9913161]

3. HUZJAN, Zdenko (umetnik). Neimenljivo : [Galerija Kresija, Ljubljana, 26. 3.-21. 4. 2013]. Ljubljana: Galerija Kresija, 2013. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 515147647]

4. HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRDULJAŠ, Duje (urednik). Zdenko Huzjan. Split: Kulturna ustanova Galerija Kula, 2013. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9912905]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. VARL, Petra (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Materialnost : mednarodna skupinska razstava v Kibla Portalu, Maribor, 19. april 2013 do 15. september 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19900936]

6. BAUMGARTNER, Dubravko (umetnik), BIRSA, Dare (umetnik), ČASAR, Sebastijan (umetnik), DANČ-ROTH, Marika (umetnik), GALIČ, Štefan (umetnik), GÖNTÉR, Endre (umetnik), HOJNIK, Cvetka (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KIRÁLY, Ferenc (umetnik), KIRÁLY-MOSS, Suzanne (umetnik), PAL, Katja (umetnik), PANDUR, Lajči (umetnik), PANDUR, Ludvik (umetnik), ŠINKO, Sabina (umetnik), ZALA, György (umetnik), GÁBOR, Zoltán (umetnik). Muravidéki képzőművészek kiállítása : Magyarság Házában, Budapest, 2013. június 20. - július 21.. Budapest: Magyarság Háza, 2013. [COBISS.SI-ID 37501445]

7. HUZJAN, Zdenko (umetnik). Neimenljivo : samostojna razstava : Galerija Kresija, Ljubljana, 26. 3.-21. 4. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9909065]

8. BEER, Nikolaj (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Ob stoletnici rojstva Gabrijela Stupice : pomurski študenti Gabrijela Stupice iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota : Galerija Murska Sobota, 4. apr.-22. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9911881]

9. HUZJAN, Zdenko. Prvi krog : [otvoritev razstave mehiškega slikarja Humberta Ortege Villesenorja v okviru 4. mednarodnega filozofskega simpozija Miklavža Ocepka, Canakrjev dom, 12. 6. 2013]. 2013. [COBISS.SI-ID 9912137]

10. VIZJAK, Jana (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Razstava ob 50-letnici Mestne galerije Ljubljana : 6. februar 2013 - 14. april 2013. Ljubljana: Mestna galerija, 2013. http://www.mgml.si/mestna-galerija-ljubljana/arhiv-razstav/razstava-50-let-mestne-galerije-v-ljubljani-pregledna-zgodovinska-razstava/. [COBISS.SI-ID 37050117]

11. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MUHOVIČ, Jožef (umetnik), ŠUŠNIK, Tugo (umetnik), et al. RES-NIČ-NOST : slikarska razstava : Ljubljanski grad, Kazemate, 26. 9.-8. 12. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9765961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

12. Področje slike in risbe : Zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 6. - 28. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9660233]

13. SAMARDŽIJA, Anđelija (umetnik), GARTNER, Sergeja (umetnik). Telesnost slike in risbe : samostojna študentska razstava : Galerija PeF, Ljubljana, 17. 4. 2013 - 10. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9612105]

 

Umetnik

14. Muravidéki képzőművészek kiállítása : Magyarság Házában, Budapest, 2013. június 20. - július 21.. Budapest: Magyarság Háza, 2013. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37501189]

15. HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRDULJAŠ, Duje (urednik). Zdenko Huzjan. Split: Kulturna ustanova Galerija Kula, 2013. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9912905]

 

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy of Slovenian primary school preservice teachers. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 9-14, tabele, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9842505]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. JAMŠEK, Janez, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Wavelet bispectral analysis of electrical motor vibration signals for the purpose of bearings lubricant deficiency fault detection. V: International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. [Conference abstracts and presentations]. Northampton: BINDT, 2013, 13 str. (PDF), ilustr. [COBISS.SI-ID 10015817]

3. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy of Slovenian primary school preservice teachers : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 10-15, tabele. [COBISS.SI-ID 9661513]

4. JAMŠEK, Janez, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle, VIŽINTIN, Jože. Electrical motor fault detection from raw vibration signals by wavelet bispectral analysis. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. A, str. 111-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 9773897]

5. KRHIN, Tanja, JAMŠEK, Janez, AVSEC, Stanislav. Merjenje tehnološke pismenosti učencev prve triade OŠ. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 185-188, tabela. [COBISS.SI-ID 9772105]

6. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Tehnološka pismenost študentov razrednega pouka : določitev in primerjava s pismenostjo učencev 9. razreda OŠ. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 193-196, tabele. [COBISS.SI-ID 9772361]

7. JAMŠEK, Janez, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Lubrication starved bearings detection in electrical motors vibration signals by means of wavelet bispectral analysis. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Zbornik osme konference AIG'13 Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 4. in 5. april 2013, Maribor, Slovenija. Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2013, 6 str. http://www.aig.si/13/clanki/pogoni_pretvorniki/P6_Jamsek.pdf. [COBISS.SI-ID 26662183]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. JAMŠEK, Janez, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Lubrication starved bearings detection in electrical motors vibration signals by means of wavelet bispectral analysis. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik osme konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 4. in 5. april 2013, Maribor, Slovenija. Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2013, str. 100. [COBISS.SI-ID 9611337]

 

 

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika. Barriers to the realization of inclusive practice with ICT : an impact of teachers' views. V: Naučni skup Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti, 11. oktobar 2013., Beograd. Rezimei. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013, str. 84. [COBISS.SI-ID 10049865]

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Provisions for outdoor play and learning in Slovene preschools. Journal of adventure education and outdoor learning, ISSN 1472-9679, 2013, vol. 13, no. 3, str. 189-205, tabele. http://www.tandfonline.com/loi/raol20, doi: 10.1080/14729679.2013.769888. [COBISS.SI-ID 9582921]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Nutrition knowledge in relation to the eating behaviour and attitudes of Slovenian schoolchildren. Nutrition & food science, ISSN 0034-6659, 2013, vol. 43, no. 6, str.564-572, tabeli. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0034-6659. [COBISS.SI-ID 9589321]

3. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Learning about herbs and spices in the preschool period. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, okt. 2013, vol. 3, no. 10, str. 777-783, tabele. [COBISS.SI-ID 9923401]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

4. KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-101-0. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 265104128]

 

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Ustvarjalnost z zvoki, stopinja v neznano?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 35. [COBISS.SI-ID 9770825]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. IMPULS, impulz?. Odzven, ISSN 2232-271X, 27. feb. 2013. http://www.sigic.si/odzven/impuls-impulz. [COBISS.SI-ID 9821769]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Dialogi za altovsko kljunasto flavto in baročni fagot : Stavki: Andantino virtuoso, Largo poetico, Moderato deciso, Allegretto con spirito. Ljubljana: samozal., 2013. 4 str., note. [COBISS.SI-ID 9821513]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Samo drobec modrega. Prošnja za sopranski saksofon in akordeon : Stavki: 1-4. Ljubljana: samozal., 2013. 5 str., note. [COBISS.SI-ID 9821257]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Zelene pokrajine : Stavki: Pokrajina palčkov, Smreke, Zelena kraljica. Ljubljana: samozal., 2013. 7 str., note. [COBISS.SI-ID 9821001]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Dialogi za kljunastvo flavto in baročni fagot : Imago Slovenie 25, Trio Brezavšček, Kurabayashi (Slovenija, Japonska), 13. julij 2013, Ljubljana, Mestni muzej. 2013. [COBISS.SI-ID 9820233]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Ptiči za kljunaste flavte in čembalo : Imago Slovenie 25, Trio Brezavšček, Kurabayashi, Watts (Slovenija, Japonska, Rusija), 13. julij 2013, Ljubljana, Mestni muzej. 2013. [COBISS.SI-ID 9820489]

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Samo drobec modrega. Prošnja za sopran saksofon in harmoniko : "Welttourneé" : Koncert: prof. Klaus Lang s krogom študentk in študentov Umetniške univerze v Gradcu (KUG), Javno snemanje v studiu 14, Radio Slovenija, 10. 7. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9820745]

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Zelene pokrajine za violino in harfo : Pokrajina palčkov, Pokrajina smrek, Zelena kraljica : Koncertni atelje DSS, Ljubljana, 16. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9819977]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. KORUN, Barbara (intervjuvanec), JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Noč v stari Ljubljani : 50 let programa Ars Radia Slovenija : oddaja Arsov literarno-glasbeni atelje, 23. 8. 2013, Mestni muzej, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 9819721]

 

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZEYER, Albert, ÇETIN-DINDAR, Ayla, NURULAZAM MD ZAIN, Ahmad, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, ODERMATT, Freia. Systemizing : a cross-cultural constant for motivation to learn science. Journal of research in science teaching, ISSN 0022-4308, 2013, vol. 50, no. 9, str. 1047-1067. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21101/pdf, doi: 10.1002/tea.21101. [COBISS.SI-ID 9866825]

2. JURIŠEVIČ, Mojca, PIŽORN, Karmen. Young foreign language learners' motivation - a Slovenian experience. Porta linguarum, ISSN 1697-7467, enero 2013, iss. 19, str. 179-198. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero19/12%20%20Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 9539913]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni otroci - izziv za vrtce. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 7. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/10/XIX-srecanje-vrtci_gradivo-za-udelezence_oktober-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9830985]

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni učenci v srednji šoli - stanje in perspektive. V: PRELOG, Tomaž (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 10. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/10/XX-srecanje-ravnateljev-SS_november-2013_povzetki-predavanj-in-delavnic.pdf. [COBISS.SI-ID 9881161]

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni učenci v osnovni šoli - stanje in perspektive. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2013, str. 19. [COBISS.SI-ID 9870665]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Current methodological issues in identification of gifted students in Slovenia. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), STOJANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Metodološki problemi istraživanja darovitosti : zbornik 18. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2013, str. 424-439, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9708105]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Kako na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (psihologi) spodbujamo izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev za delo z nadarjenimi učenci?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 85-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 9824073]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. JURIŠEVIČ, Mojca. Gifted students' attitudes towards their giftedness and education in the school context. V: Celebrating giftedness and creativity. Kentucky: [WCGTC], 2013, str. 81. [COBISS.SI-ID 9730889]

9. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Self-perception of gifted students : international comparison based on qualitative research. V: Celebrating giftedness and creativity. Kentucky: [WCGTC], 2013, str. 81. [COBISS.SI-ID 9731145]

10. JURIŠEVIČ, Mojca, ROSTOHAR, Gordana. Perfectionist self-beliefs in the relation to the self-concept of gifted students. V: ICTDE 2013 : from Early Potential to Excellence : [program & abstracts]. [S.l.]: [s.n.], 2013, str. 83-84. [COBISS.SI-ID 9816905]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Motivation gifted students for learning science using the PROFILES approach. V: ICTDE 2013 : from Early Potential to Excellence : [program & abstracts]. [S.l.]: [s.n.], 2013, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 9816649]

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Premislek o kakovosti : glas nadarjenih učencev v izobraževalnem kontekstu = Reflection on quality = a voice of gifted students in the educational context. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), PRTLJAGA, Snežana (ur.). Zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa "Daroviti i kvalitet obrazovanja", Vršac, 28. 06. 2013., (Biblioteka Zbornici). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2013, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 9707849]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija učencev za delo v šoli. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Motivacija v šolah in vrtcih : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2013, str. 44. [COBISS.SI-ID 9573961]

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Učne potrebe nadarjenih učencev. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 9811785]

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranje nadarjenih učencev za učenje v šoli?. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 7. [COBISS.SI-ID 9623113]

16. RADIČEVIĆ, Alenka, SICHERL-KAFOL, Barbara, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost učiteljev za poučevanje glasbeno nadarjenih učencev. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 28. [COBISS.SI-ID 9769033]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

17. JURIŠEVIČ, Mojca. Mislecema ob rob. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2013, letn. 15, št. 2/3, str. 119-120. [COBISS.SI-ID 2211452]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvodnik. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 1. [COBISS.SI-ID 9811273]

19. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvodni nagovor. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 1. [COBISS.SI-ID 9886537]

20. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Uvodni nagovor. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 9823817]

21. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvodni nagovor. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 1. [COBISS.SI-ID 9886025]

 

1.22 Intervju

22. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), VOGRINC, Janez (intervjuvanec). Za nadarjene bi pri nas lahko naredili več : Šolska politika: Ministrstvo zavrača očitke o pišmeuhovskem odnosu do razvoja nadarjenih. Delo, ISSN 0350-7521, 2. okt. 2013, leto 55, št. 228, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 9796937]

23. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Celotna zgodovina človeštva sloni na človeški ustvarjalnosti. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 11. 4. 2013, letn. 63, št. 84, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 9601609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

24. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), BEZIĆ, Tanja (intervjuvanec), CERAR, Nika (intervjuvanec). Nadarjeni učenci na situ povprečnosti : oddaja Intelekta, Radio Slovenija I. program, 3.9.2013. Ljubljana: RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2013. [COBISS.SI-ID 9733449]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

25. JURIŠEVIČ, Mojca. Gifted education in Slovenia: an overview : vabljeno predavanje na Radbound University Nijmegan, Netherland, from 10-12 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9674057]

26. JURIŠEVIČ, Mojca. Portfolio for students practice : [predavanje na] TEMPUS project, Harmonization and modernization of the curriculum for primary teacher education, 19th September 2013, University of Novi Sad, Faculty of education, Sombor, Serbia. 2013. [COBISS.SI-ID 9827657]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

27. METLJAK, Mira, GRADIŠEK, Polona, JURIŠEVIČ, Mojca. Center for research and promotion of giftedness (CRSN) at the Faculty of Education University of Ljubljana as an active promoter of giftedness during the international year of giftedness and creativity : International conference 'Potential development and gifted education', Center for the Study of Giftedness (CBO) and the Behavioural Science Institute of the Radboud University Nijmegen, Netherlands, November 1 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9877833]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

28. JURIŠEVIČ, Mojca. Česa si v šoli želijo nadarjeni učenci : vabljeno predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9830217]

29. JURIŠEVIČ, Mojca. The magical bicycle: gifted students' motivation to learn at school : Vabljeno predavanje v okviru mednarodne konference Potential development and gifted education, Center for the Study of Giftedness (CBO) and the Behavioural Science Institute of the Radboud University Nijmegen, Nijmegen, 1 st November 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9870921]

30. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni učenci: problem ali izziv? : predavanje na Srečanju svetovalnih centrov, 13. sep. 2013, Koper. 2013. [COBISS.SI-ID 9869129]

31. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni učenici u Sloveniji : stručni skup Obilježavanje dana darovitih učenika, 22. ožuljak 2013 godine, Sveučilišni kampus na Rijeci. 2013. [COBISS.SI-ID 9641289]

32. JURIŠEVIČ, Mojca. Premislek o kakovosti: glas nadarjenih učencev v izobraževalnem kontekstu. 2013. [COBISS.SI-ID 9708361]

 

3.25 Druga izvedena dela

33. BUCIK, Valentin, BUCIK, Nataša, VEHOVEC, Majda, JURIŠEVIČ, Mojca, KEPIC MOHAR, Alenka. Ali dovolj razvijamo miselne zmogljivosti otrok? : debatna kavarna na 29. slovenskem knjiŽnem sejmu, Ljubljana, 22. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9886793]

34. BUCIK, Nataša, BUCIK, Gregor, BUCIK, Valentin, JURIŠEVIČ, Mojca, KEPIC MOHAR, Alenka. Misleca: miselne naloge za mlade bistroumne : predstavitev, knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 21. avg. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9887561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

35. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

36. Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013, JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-253-104-1. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. [COBISS.SI-ID 266695424]

37. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik), GRADIŠEK, Polona (urednik). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-253-110-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/zbornik_posvet_podpora_psihologa.pdf. [COBISS.SI-ID 268576512]

38. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 36 str. ISBN 978-961-253-111-9. [COBISS.SI-ID 268745216]

 

Recenzent

39. Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013, JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-253-104-1. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. [COBISS.SI-ID 266695424]

40. METLJAK, Mira (urednik). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 22 str. ISBN 978-961-253-151-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_PP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011648]

 

Član komisije za zagovor

41. ČERČE, Mojca. Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Čerče], 2013. IX f., 258 str., tabele, grafi. [COBISS.SI-ID 270049792]

 

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. KASTELIC, Lidija, LIPEC-STOPAR, Mojca. Podpora družini pri zgodnjem učenju otroka s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 11. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9607497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. Defektologica slovenica. Kastelic, Lidija (član uredniškega sveta 1993-2001, 2003-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

 

Pisec besedila na spremnem gradivu

3. URH, Damjana (skladatelj, aranžer, pisec besedila uglasbenih pesmi, pisec besedila na spremnem gradivu, izvajalec). Miškolinček. ˝Juhej si zapoj˝. [Postojna]: [samozal.] Urh; Koper: Radio Koper, 2013, p 2012. 1 CD (29 min, 51 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 7602321]

 

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Izbira učinkovite podpore in pomoči otroku s specifičnimi učnimi težavami. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2013, letn. 9, št. 18, str. 64-66. [COBISS.SI-ID 9708873]

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Premagovanje učnih težav v kriznih časih : otroci in mladostniki z učnimi težavami. Delo, ISSN 0350-7521, 31. avgust 2013, leto 55, št. 201, ilustr. http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/premagovanje-ucnih-tezav-v-kriznih-casih.html. [COBISS.SI-ID 4044133]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KAVKLER, Marija. Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 9878601]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami - strategije pomoči in podpore. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 21. [COBISS.SI-ID 9897545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KAVKLER, Marija. Pravica otrok s posebnimi potrebami do inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V: AMBROŽ, Matjaž (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.), ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013, str. 499-509. [COBISS.SI-ID 1661262]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. KAVKLER, Marija. Kaj se je v Društvu Bravo dogajalo v drugem polletju 2013. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2013, letn. 10, št. 19, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 9935945]

 

1.22 Intervju

7. OPARA, Božidar (intervjuvanec), KAVKLER, Marija (intervjuvanec), GRUJIČIĆ, Branka (intervjuvanec), KOKOVNIK, Irena (intervjuvanec). Tečejo na sto metrov, z ovirami : otroci s posebnimi potrebami in inkluzija. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 19. okt. 2013, letn. 63, št. 243, ilustr. [COBISS.SI-ID 9827913]

8. KAVKLER, Marija. Otrok naj ima možnost, da zablesti. Ona, ISSN 1318-3028, 31. dec. 2013, letn. 15, št. 51, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 9919817]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. KAVKLER, Marija. V slovo strokovni sodelavki Marji Strojin (1940 - 2013) : psihologinji z neizmerno toplino. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2013, letn. 10, št. 19, str. 7-8, portret. [COBISS.SI-ID 9936201]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. KAVKLER, Marija (intervjuvanec), KOŠAK BABUDER, Milena (intervjuvanec), ZAVIRŠEK, Darja (intervjuvanec). Dostopnost bralne kulture za osebe z motnjami branja - dislketike : oddaja Aktualno, RTV SLO, Val 202, 31. 10. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9906249]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

12. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

13. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik), KAVKLER, Marija (urednik). Disleksija : vodnik za starše. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2013. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-3-3. [COBISS.SI-ID 266168576]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

14. GRAH, Jana. Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Grah], 2013. 333 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1950. [COBISS.SI-ID 9898313]

15. GRAH, Jana. Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Grah], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1950. [COBISS.SI-ID 276663296]

 

Recenzent

16. BIRD, Gillian, BUCKLEY, Sue. Matematične veščine za najstnike z downovim sindromom (11-16 let), (Downov sindrom vprašanja & informacije). Ljubljana: Društvo Downov sindrom Slovenija, 2013. 48 str., ilustr. http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/Matematika_down_knjizica%20slovenska.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2007. [COBISS.SI-ID 9818185]

 

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda. Sodobna umetnost in obvezne izbirne vsebine v gimnaziji. Ars & humanitas, ISSN 1854-9632. [Tiskana izd.], 2013, letn. 7, št. 1, str. 131-148. [COBISS.SI-ID 9707337]

2. KEMPERL, Metoda. Contemporary art and citizenship education: the possibilities of cross-curricular links on the level of content = Sodobna umetnost in državljanska vzgoja - vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 1, str. 97-118. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1390. [COBISS.SI-ID 9591369]

 

1.04 Strokovni članek

3. KEMPERL, Metoda. Vizija razvoja predmeta umetnostna zgodovina na splošni maturi in zunanjega ocenjevanja znanja pri tem predmetu. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, ISSN 1855-6809, 2013, št. 22/23. http://www.suzd. si/bilten/bilten-suzd-22-23-2013/147-vzgoja-in-izobrazevanje/423-metoda-kemperl-vizija-razvoja-predmeta-umetnostna-zgodovina-na-splosni-matu ri-in-zunanjega-ocenjevanja-znanja-pri-tem-predmetu. [COBISS.SI-ID 9707081]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Integrating the European competence of cultural awareness and expression in the national art education curriculum : the case of Slovenia. V: European Confernce on Educational Research, Creativity and innovation in educational research, Istanbul, 9-10. September in 10.-13. September 2013. ECER 2013 : creativity and innovation in educational research : online programme. Istanbul: European Educational Research Association, 2013, 2 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/21032/. [COBISS.SI-ID 9759817]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KEMPERL, Metoda. Načrti Johanna Schöbla za gradnjo nove romarske cerkve v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 369-375, ilustr. [COBISS.SI-ID 9949257]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

6. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Nekaj dodatnih pojasnil o študiju muzejske pedagogike : Intervju, Argo 55/1, 2012, str. 10-21. Argo, ISSN 0570-8869, 2013, 56, [št.] 1, str. 122-123. [COBISS.SI-ID 9923657]

7. VIDMAR, Luka, GOLEC, Boris, AHAČIČ, Kozma, CERKOVNIK, Gašper, DOLGAN, Marjan, DOLINAR, France M., DOVIĆ, Marijan, DULAR, Anja, HÖFLER, Janez, JERŠE, Sašo, KAMBIČ, Marko, KEMPERL, Metoda, KOKOLE, Metoda, MÜLLER, Jakob, NARAT, Jožica, OGRIN, Matija, PREINFALK, Miha, SENEGAČNIK, Brane, ŠTUHEC, Marko, VODOPIVEC, Peter, ŽVANUT, Maja, LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Pobuda za spremembo historično napačne spominske plošče pred ljubljanskim magistratom. Stati inu obstati, ISSN 1408-8363, okt. 2013, št. 17/18, str. 250-255. [COBISS.SI-ID 36567597]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Študij muzejske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, ISSN 1855-6809, 2013, št. 21. http://www.suzd. si/bilten/bilten-suzd-21-2013/141-vzgoja-in-izobrazevanje/417-rajka-bracun-sova-metoda-kemperl-studij-muzejske-pedagogike-na-pedagoski-fakul teti-univerze-v-ljubljani. [COBISS.SI-ID 9606217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KEMPERL, Metoda. Sodobna umetnost in obvezne izbirne vsebine v gimnaziji : predavanje v okviru izobraževanja za posodobitev kurikularnega procesa, Ljubljana, 22. 8. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9908809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

11. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

12. UNETIČ, Ines. Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju = Garden art in Carniola in the 18th and 19th century : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Unetič], 2013. XVII, 469 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 53570146]

 

Zbiratelj

13. Sodobne likovne prakse 2 : učno gradivo : izbirni predmet v 4. letniku. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. [2] f, [61] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9944905]

 

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Odmevi revolucionarnih dogodkov 1848 v Prekmurju v slovenskem tisku. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2013, letn. 13, št. 1, str. 75-88. [COBISS.SI-ID 1273477]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KEREC, Darja. Prekmurski človek je nagovorjen. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), HUBER, Ivanka (ur.). Zbornik povzetkov. Petanjci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 2013, str. 19. [COBISS.SI-ID 36157485]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KEREC, Darja. Posledice epidemije trahoma za šolstvo v Prekmurju. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2013, str. 33. [COBISS.SI-ID 9619017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KEREC, Darja (diskutant). Zgodovina šolstva za slepe in slabovidne : okrogla miza, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 23. 4. 2013. [COBISS.SI-ID 9618249]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

5. SEDAR, Klaudija. Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju : disertacija. Nova Gorica: [K. Sedar], 2013. 385 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/29Sedar.pdf. [COBISS.SI-ID 3195899]

6. BARAZUTTI, Nadja, KRIŽMANČIČ, Lučka, VISINTIN, Bruna, CEPAR, Maura, UMEK, Evelina. Zzz.zgo.zem.3.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 3. razred osnovne šole. Trst: Deželni šolski urad Furlanije Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2013. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6130924]

 

 

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HLADNIK, Irena, KOBOLT, Alenka. Skupinski dramski proces, usmerjen v delo z arhetipi in ciljem podpore osebam s težavami v duševnem razvoju = Drama workshop: dealing with archetypes to provide support to indivuduals with mental health issues. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2013, letn. 17, št. 3/4, str. 159-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 9920841]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KOBOLT, Alenka, ŽIŽAK, Antonija. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_2/cepsj_pp5-8_editorial.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1657. [COBISS.SI-ID 9711689]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. KOBOLT, Alenka. Mladi u stambenim zajednicama o vršnjačkim odnosima : vabljeno predavanje na Međunarodni znanstveno-stručni skup "Vršnjački odnosi u institucionalnom smještaju i tretmanu djece i mladih: prijateljstvo ili međusobna eksploatacija?" - - Europska perspektiva, rezultati istraživanja i učinci na stručne politike - 5. i 6. travanj 2013. godine Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet, Zagreb. 2013. [COBISS.SI-ID 9619529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

6. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

7. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

 

Mentor pri magistrskih delih

8. ŠKET KAMENŠEK, Lidija. Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šket Kamenšek], 2013. 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1949. [COBISS.SI-ID 9896009]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ČAD, Marja. "KLIK" kot model pomoči mladim z učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Čad], 2013. VIII f., 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1945. [COBISS.SI-ID 9888585]

 

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Nutrition knowledge in relation to the eating behaviour and attitudes of Slovenian schoolchildren. Nutrition & food science, ISSN 0034-6659, 2013, vol. 43, no. 6, str.564-572, tabeli. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0034-6659. [COBISS.SI-ID 9589321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Health education in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.). Současné trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 63-74, tabela. [COBISS.SI-ID 9839945]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, SCHMIDT, Doroteja, KOCH, Verena. Quality of school meals in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.). Současné trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 181-192, tabele. [COBISS.SI-ID 9840201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. CERJAN, Mateja. Odnos slovenskih osnovnošolcev do osvežilnih brezalkoholnih pijač z dodanim sladkorjem : magistrsko delo s področja živilstva = Attitude of Slovene primary school children towards the sugar sweetened beverages : master of science thesis. Ljubljana: [BF, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, področje živilstva]: [M. Cerjan], 2013. X, 100 f., [1] f. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 4311672]

 

Recenzent

6. KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-101-0. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 265104128]

 

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing engineering to middle school students through technology day of robotics. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 175-180, ilustr., tabela, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9842761]

2. ŠANTEJ, Gorazd, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. School activity days : electronics workshop. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 206-209, tabela, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9843017]

3. KOCIJANČIČ, Slavko, BOONSONGSRIKUL, Anuparp. A survey of student-centred approaches to engineering education - a case study concerning Slovenia and Thailand. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2013, vol. 11, no. 4, str. 513-516, graf. prikazi. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.11,%20No.4%20(2013)/30-Kocijancic-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2487. [COBISS.SI-ID 10058825]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠIFRER, Tanja, KOCIJANČIČ, Slavko. Mentor’s experiences with different curricular and extra-curricular activities in robotics. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 5-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 10011721]

5. RUPNIK, Denis, KOCIJANČIČ, Slavko. Pedagogical approach employed at international group of robotics. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 10012745]

6. STANIĆ, Tanja, KOCIJANČIČ, Slavko. Student work in a robotics group at summer school. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 18-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 10013001]

7. VRBANČIČ, Franc, KOCIJANČIČ, Slavko. Didactic tool eProDas-Rob1 as a working tool for gifted students. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 77-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 10013513]

8. ŽAGAR, Nejc, KOCIJANČIČ, Slavko. Can we play robotics with wooden blocks?. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 104-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 10014025]

9. BOONSONGSRIKUL, Anuparp, KOCIJANČIČ, Slavko, SUPPHARANGSAN, Somjet. Effective energy consumption on wireless sensor networks: survey and challenges. V: MIPRO 2013, 36th International Convention, May 20-24, 2013, Opatija, Croatia. BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2013 : Mipro proceedings, (MIPRO ... (CD-ROM), ISSN 1847-3946). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, cop. 2013, str. 567-571, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 9662281]

10. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing engineering to middle school students through technology day of robotics : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 186-190, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 9661769]

11. ŠANTEJ, Gorazd, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. School activity days: electronics workshop : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 217-220, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9662025]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v robotiko in elektroniko kot spodbuda za tehniško nadarjene. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 10. [COBISS.SI-ID 9812041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

13. KUZMAN, Boštjan (urednik, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 48 str. ISBN 978-961-253-113-3. [COBISS.SI-ID 269003520]

 

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Defektologica slovenica, ISSN 1318-1076, jun. 2013, vol. 21, no. 1, str. 24-33, tabele, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10367305]

2. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju = Intelligibility in context scale (ICS) : slovenščina. Komunikacija, ISSN 2335-2779, jun. 2013, leto 2, št. 3, str. 28-34, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9672009]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assessment of children’s skills before starting school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 224-231, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 9889865]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander, REPE, Katja. Pismenost in predpismenost : katere veščine in sposobnosti potrebuje otrok, da se lahko spusti v svet črk. V: OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika. Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013, str. 9-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9747529]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Epenthesis in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: Knowledge mobilization for an international crosslinguistic study of children's speech development : [abstracts] : August 6th-9th (UBC). Vancouver: The Unversity of British Columbia, Faculty of Medicine, School of audiology and speech sciences, 2013, str. 3. http://blogs.ubc.ca/crosslinguisticprojectmaterials/files/2013/06/abstract_8_5.pdf. [COBISS.SI-ID 9740617]

6. KOGOVŠEK, Damjana. The concept of deaf identity in Slovenia. V: STRLE, Marko (ur.). Teaching and supporting deaf teenagers : book of abstracts. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2013, str. 9. http://www.cksg.si/J3/. [COBISS.SI-ID 9837641]

7. GAČNIK, Mateja, ŠTOK, Mirjam, SKAMLIČ, Nives, OBERŽAN, Lilijana, DULAR KOLAR, Urša, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, et al. Preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka (PLP-5). V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 15. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9607753]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. KOGOVŠEK, Damjana, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina. Gluhi, naglušni in slepi, slabovidni so lahko nadarjeni. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 9897033]

9. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, et al. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 16. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608009]

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER, Ivanka, AŽMAN, Simona, REPE, Katja, et al. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo: nabor preskusov. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 17. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608265]

11. FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana. Pomen zgodnje gibalne obravnave skozi prizmo raziskovanja na pedagoški fakulteti v Ljubljani. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 19. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608777]

12. VALIŠER, Aleksander, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, et al. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 24. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9609289]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, OZBIČ, Martina. A study of the process towards inclusion related to Slovenian pupils with hard of hearing or functional deafness. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Research project preparation within education and special needs education : introduction to theory of science, project planning and research plans, (Antology no 1). 1st ed. [Oslo]: Cappelen Damm, 2013, str. 255-263. [COBISS.SI-ID 9936457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

14. GAČNIK, Mateja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, ŽOLGAR, Ingrid. PLP-5 : preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka : priročnik. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora; Maribor: Center za sluh in govor; Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-90022-2-3. [COBISS.SI-ID 267337984]

 

 

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban. Negotova pot : od izkustva do empiričnega podatka. Analiza, ISSN 1408-2969, 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 27-40. [COBISS.SI-ID 9950793]

2. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Model formativnega spremljanja znanja pri glasbeni vzgoji. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2013, zv. 19, str. 5-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 9940553]

3. KORDEŠ, Urban. Problems and opportunities of first-person research. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2013, letn. 11, št. 4, str. 363-375. http://indecs.eu/2013/indecs2013-pp363-375.pdf, doi: 10.7906/indecs.11.4.2. [COBISS.SI-ID 9843529]

4. HOLCAR BRUNAUER, Ada, SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban. Spodbujanje metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja pri glasbeni vzgoji. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 2/3, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 2031740]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. HOLCAR BRUNAUER, Ada, SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban. Model za preverjanje in ocenjevanje znanja pri glasbeni vzgoji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 3/4, str. 71-84, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513788535]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

6. KORDEŠ, Urban. Kako občutimo odločanje?. Panika, ISSN 1318-8747, 2013, letn. 16, št. 2, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9701961]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. KORDEŠ, Urban. Kognitivna znanost kot spodbuda za raziskovanje doživljanja : pregled pristopov. V: GAMS, Matjaž (ur.), et al. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013, str. 303-306. http://is.ijs.si/is/is2013/zborniki/Zbornik_A.pdf. [COBISS.SI-ID 9853769]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma, KORDEŠ, Urban. Editorial : challenges of interdisciplinarity. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2013, vol. 11, iss. 4, str. IV-VIII. http://indecs.eu/index.php?s=11_4&y=2013. [COBISS.SI-ID 9843273]

9. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, KURINČIČ, Zala, MARJANOVIČ, Katarina, STRLE, Toma. Preface : International Conference of Cognitive Science. V: GAMS, Matjaž (ur.), et al. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013, str. 287. http://is.ijs.si/is/is2013/zborniki/Zbornik_A.pdf. [COBISS.SI-ID 9844809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. DEMŠAR, Janez (intervjuvanec), ORLIČ, Davor (intervjuvanec), KORDEŠ, Urban (intervjuvanec), RADOVAN, Marko (intervjuvanec). Revolucija spletnih predavanj : oddaja Intelekta, Radio Slovenija 1, 9. april 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32186205]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. KORDEŠ, Urban (diskutant). Mobility & flexibility of curricula : delavnica na Conference on Higher education cooperation in Central Eastern & South-Eastern Europe, Vienna, 4 July 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9710409]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. DUŠIĆ, Biljana (izvajalec), DETELA, Andrej (izvajalec), JERMAN, Igor (izvajalec), KORDEŠ, Urban (izvajalec), KUHAR, Metka (izvajalec), RAVNIK-GLAVAČ, Metka (izvajalec), ŠKODLAR, Borut (izvajalec), VÖRÖS, Sebastjan (izvajalec). Meditacija - znanstveni pogled na meditacijo in meditativni pogled v znanosti : okrogla miza, Cankarjev dom, Ljubvljana, 14. oktober 2013 ob 18.30. Ljubljana: ADITI, Inštitut za tradicionalne medicinske sisteme, 2013. [COBISS.SI-ID 30986969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http:www.univie.ac.at/constructivism/journal/. [COBISS.SI-ID 515792665]

14. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Znanost.org Society. ISSN 1334-4684. [COBISS.SI-ID 18278630]

15. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

16. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.org/kairos/kairos. [COBISS.SI-ID 232506112]

17. GAMS, Matjaž (urednik), PILTAVER, Rok (urednik), MLADENIĆ, Dunja (urednik), GROBELNIK, Marko (urednik), NOVAK, Franc (urednik), BLAŽICA, Bojan (urednik), BOHAK, Ciril (urednik), ČEHOVIN, Luka (urednik), HERIČKO, Marjan (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), KURINČIČ, Zala (urednik), MARJANOVIČ, Katarina (urednik), STRLE, Toma (urednik), FOMICHOV, Vladimir (urednik), FOMICHOVA, Olga S. (urednik), RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), URBANČIČ, Tanja (urednik), BERNIK, Mojca (urednik), BRODNIK, Andrej (urednik). Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 10186580]

18. GAMS, Matjaž (urednik), PILTAVER, Rok (urednik), MLADENIĆ, Dunja (urednik), GROBELNIK, Marko (urednik), BLAŽICA, Bojan (urednik), BOHAK, Ciril (urednik), ČEHOVIN, Luka (urednik), HERIČKO, Marjan (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), KURINČIČ, Zala (urednik), MARJANOVIČ, Katarina (urednik), STRLE, Toma (urednik), RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), URBANČIČ, Tanja (urednik), BERNIK, Mojca (urednik), BRODNIK, Andrej (urednik). Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013, Ljubljana, Slovenia : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, [Ljubljana, Slovenia] : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. ISBN 978-961-264-066-8. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/IS2013_Volume_A.pdf. [COBISS.SI-ID 271584000]

 

Mentor pri magistrskih delih

19. GLANZNIG, Michael. Approaching user experience : moving between modelling and in-depth : Masterarbeit. Wien: [M. Glanznig], 2013. IX, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10045769]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

20. HOLCAR BRUNAUER, Ada. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Holcar Brunauer], 2013. XVII, 290 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739. [COBISS.SI-ID 9773129]

21. HOLCAR BRUNAUER, Ada. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Holcar Brunauer], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739. [COBISS.SI-ID 273748480]

 

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena. Evaluating study of using puppets as a teaching medium in Slovenian schools. Školski vjesnik, ISSN 0037-654X, 2013, vol. 62, br. 4, str. 495-520, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=165899. [COBISS.SI-ID 9931337]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Social games and other activities related to pupperty. V: Affective education in challenging times : [programme and abstracts]. York: York St. John University, 2013, str. 16. [COBISS.SI-ID 9742153]

3. KOROŠEC, Helena. Puppets in education - an opportunity for holistic learning and wellbeing. V: From one world to another : arts education for tomorrow = D'un monde a l'autre : quelle éducation artistique pour demain?. Paris: IDEA, 2013, str. 52. [COBISS.SI-ID 9817929]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KOROŠEC, Helena. "Gremo se 'kot da' si ti ..." : lutkovno-dramska ustvarjalnica. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 26. [COBISS.SI-ID 9893193]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KOROŠEC, Helena. Teaching and learning with puppets : predavanje na: Conference and training event on applied pupperty, Friday 19th April 2013 at Little Angel Theatre. 2013. [COBISS.SI-ID 9818441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. Lutkovna predstava študentk Pedagoške fakultete : Družinski center Mala ulica, Ljubljana, 30. 1. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9559369]

7. Lutkovna predstava študentk Pedagoške fakultete : Družinski center Mala ulica, Ljubljana, 4. 2. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9559625]

8. Lutkovna predstava študentk Pedagoške fakultete : Družinski center Mala ulica, Ljubljana, 6. 2. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9559881]

 

 

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Provisions for outdoor play and learning in Slovene preschools. Journal of adventure education and outdoor learning, ISSN 1472-9679, 2013, vol. 13, no. 3, str. 189-205, tabele. http://www.tandfonline.com/loi/raol20, doi: 10.1080/14729679.2013.769888. [COBISS.SI-ID 9582921]

2. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Learning about herbs and spices in the preschool period. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, okt. 2013, vol. 3, no. 10, str. 777-783, tabele. [COBISS.SI-ID 9923401]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOS, Marjanca. Začetno naravoslovje ob didaktičnih igrah v naravnem okolju = Early science through nature games in the natural environment. V: DUH, Matjaž (ur.), AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana. Okoljsko izobraževanje za 21. stoletje : znanstvena monografija. V Mariboru: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2013, str. 113-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 9591881]

 

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Nutrition knowledge in relation to the eating behaviour and attitudes of Slovenian schoolchildren. Nutrition & food science, ISSN 0034-6659, 2013, vol. 43, no. 6, str.564-572, tabeli. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0034-6659. [COBISS.SI-ID 9589321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Health education in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.). Současné trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 63-74, tabela. [COBISS.SI-ID 9839945]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, SCHMIDT, Doroteja, KOCH, Verena. Quality of school meals in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.). Současné trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 181-192, tabele. [COBISS.SI-ID 9840201]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Vsebine predmeta gospodinjstvo kot izziv za nadarjene. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 27. [COBISS.SI-ID 9893449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-101-0. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 265104128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Recenzent

7. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, Zelišča in dišavnice : zbornik člankov/povzetkov raziskovalnih nalog ter receptov 15. tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2013. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4239224]

8. PEČIULIAUSKIENE, Palmira, VALANTINAITE, Ilona, MALONAITIENE, Vilija. Z karta : kurybingumas ir integracija : monografija. Vilnius: Edukologija, 2013. 453 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-9955-20-885-3. [COBISS.SI-ID 10017865]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOŠAK BABUDER, Milena. Ali so učenci z učnimi težavami na Japonskem deležni boljše podpore po letu 2007?. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2013, letn. 9, št. 18, str. 34-41. [COBISS.SI-ID 9708617]

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Prepoznavanje težav pri učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Educa, ISSN 0353-9369, mar. 2013, letn. 22, št. 1/2, str. 39-45. [COBISS.SI-ID 9621321]

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Prepoznavanje težav učencev, ki zaradi revščine izhajajo iz manj spodbudnega okolja. Educa, ISSN 0353-9369, mar. 2013, letn. 22, št. 1/2, str. 46-51. [COBISS.SI-ID 9621577]

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Razvoj bralne pismenosti in vloga ŠSD : dijaki z disleksijo v srednji šoli - pomoč in podpora. Šolsko svetovalno delo, ISSN 1318-8267, 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 14-21. [COBISS.SI-ID 9850185]

 

1.05 Poljudni članek

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Cicido in Ciciban prijazna do bralcev s težavami pri branju. Za starše, ISSN 1855-8151, junij 2013, št. 10. http://www.mladinska.com/za_starse/svetovanje/branje/clanek_branje?aid=3107. [COBISS.SI-ID 9673033]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in mladostnikov z disleksijo. V: OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika. Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 9747273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 16. [COBISS.SI-ID 9879369]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami - strategije pomoči in podpore. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 21. [COBISS.SI-ID 9897545]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. KOŠAK BABUDER, Milena (intervjuvanec). Diagnoza? šola! : oddaja Ambulanta 202, RTV SLO, Val 202, 5. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9733961]

10. KAVKLER, Marija (intervjuvanec), KOŠAK BABUDER, Milena (intervjuvanec), ZAVIRŠEK, Darja (intervjuvanec). Dostopnost bralne kulture za osebe z motnjami branja - dislketike : oddaja Aktualno, RTV SLO, Val 202, 31. 10. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9906249]

11. KOŠAK BABUDER, Milena (intervjuvanec). [O disleksiji] : oddaja Dobra ura z Milico, TV Slovenija, 1. program, 24. 04. 2013. 2013. http://www.rtvslo.si/dobraura/novice/arhiv/1. [COBISS.SI-ID 9905737]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

13. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik), KAVKLER, Marija (urednik). Disleksija : vodnik za starše. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2013. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-3-3. [COBISS.SI-ID 266168576]

 

Recenzent

14. OSTERMAN, Sonja, JAGIČ, Dušanka. Branje je igranje 1. Jesenice: Antus, 2013. 2 zv. (52; 64 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9763913]

15. VOUK, Andreja. Matematika 2 : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0088-5. [COBISS.SI-ID 512498240]

16. VOUK, Andreja. Matematika 2 : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0088-5. [COBISS.SI-ID 267773440]

17. BREZOVAR, Darja, MAGAJNE, Alenka, ŠARC, Slava, JAVRH, Petra, KURAN, Manuel, LENIČ, Špela, MOŽINA, Ester, JAVRH, Petra (urednik), KURAN, Manuel (urednik), LENIČ, Špela (urednik). Opisniki temeljne zmožnosti, Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, (Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2013. ISBN 978-961-6851-38-1. http://mm.acs.si/pismenost/doc/2013/Matematika_znanost_tehnologija.pdf. [COBISS.SI-ID 271482368]

 

 

 

BENJAMIN KRALJ [31999]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRALJ, Benjamin, GLAŽAR, Saša A. Online system for knowledge assessment enhances students’ results on school knowledge test. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2013, vol. 60, no. 2, str. 433-441, ilustr., tabele. http://acta.chem-soc.si/60/60-2-433.pdf. [COBISS.SI-ID 9721161]

 

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Influence of radiation energy transfer on boundary layer temperature drops. V: STROJNIK, Marija (ur.), PÁEZ, Gonzalo (ur.). Infrared remote sensing and instrumentation XXI, (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, Vol. vol. 8867). [Bellingham]: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013, str. 1-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9924169]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A treatment of oscillations and waves. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 44. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9737801]

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 106-107. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9738057]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KRANJC, Tomaž. Blejsko jezero in Stefanov zakon. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 50. [COBISS.SI-ID 16826201]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KUŠČER, Ivan, MOLJK, Anton, KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Fizika za srednje šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-86-341-1938-1. [COBISS.SI-ID 260003584]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Recenzent

7. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 260868352]

 

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KREK, Janez. Ni drugega pedagoškega diskurza = There is no other pedagogic discourse. V: POBEŽIN, Vesna (ur.). Drugo pedagoškega diskurza : [znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9638, Dissertationes, 23). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 2549079]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. DEVETAK, Iztok, KREK, Janez. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 1, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1387. [COBISS.SI-ID 9589833]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. KREK, Janez. Nesprejemljivo sklicevanje na Belo knjigo : ob predlogu o ukinjanju oddelkov na nekaterih gimnazijah. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 11. jan. 2013, letn. 64, št. 1, str. 5. [COBISS.SI-ID 9531209]

 

1.22 Intervju

4. KREK, Janez (intervjuvanec). "Bojim se, da konfliktnost politike z njeno makiavelistično logiko pri ljudeh ustvarja jezo in razočaranje. Človek ne vidi več smisla, da bi se še trudil.". Mladina, ISSN 0350-9346, 18. jan. 2013, [Št.] 3, str. 40-44, portret. http://www.mladina.si/119724/dr-janez-krek-bojim-se-da-konfliktnost-politike-z-njeno-makiavelisticno-logiko-pri-ljudeh/. [COBISS.SI-ID 9535305]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. KREK, Janez. Odkrito o devetletki. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 20. 12. 2013, letn. 63, št. 294, str. 15. [COBISS.SI-ID 9910089]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

6. SPASOVSKI, Ognen, KREK, Janez, VOGRINC, Janez, METLJAK, Mira. Obrazovanieto na učenicite so niski postiganja vo učenjeto. Skopje: Fondacija otvoreno opštestvo - Makedonija, 2013. 93 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-608-218-176-9. http://soros.org.mk/dokumenti/obrazovanieto-na-ucenicite-so-niski-postiganja-vo-ucenjeto-eng.pdf. [COBISS.SI-ID 94148874]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. KREK, Janez, VOGRINC, Janez, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, GLOBOKAR, Roman, TADEL, Boštjan. Pogledi; Kam z devetletko ob njeni desetletnici? : okrogla miza, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 27. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9883721]

8. VAUPOTIČ, Nataša, KREK, Janez, RONCELLI-VAUPOT, Silva, KONTLER-SALAMON, Jasna, PAVLIČ, Marko, ŠKOF, Lenart. Visoko šolstvo kot 'porabnik' sredstev in kot vir konkurenčne prednosti države : razprava na posvetu Visoko šolstvo kot razvojna priložnost Slovenije, Pretorska palača, Koper, 12. marec 2013. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 512956288]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

11. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

12. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

 

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Samoocenjevanje učitelja in vzgojitelja - vprašalnik Fibonacci. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 4-9, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1933. [COBISS.SI-ID 9875017]

 

1.05 Poljudni članek

2. KRNEL, Dušan. TIMSS 2011 - Slovenija z leti vse boljša. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 4-7, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1330. [COBISS.SI-ID 9568329]

3. KRNEL, Dušan. Izhlapevanje in vrenje. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1332. [COBISS.SI-ID 9568841]

4. KRNEL, Dušan. Podnebne spremembe in odpadki. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1333. [COBISS.SI-ID 9569097]

5. KRNEL, Dušan. Kovine in kovnost. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2013, letn. 17, št. 3, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1543. [COBISS.SI-ID 9657929]

6. KRNEL, Dušan. Pena in emulzija. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1934. [COBISS.SI-ID 9875785]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KRNEL, Dušan. Narava. 5. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, [43] str. [COBISS.SI-ID 10164041]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. KRNEL, Dušan. H. Michael Mogil: Nevarno vreme. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 9569353]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2013, letn. 17, št. 3, str. [2], ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1548/. [COBISS.SI-ID 9659721]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. KRNEL, Dušan. Mantra o trgu in kakovosti : Trg z učbeniki. Ker prevladuje učitelj potrošnik, je vedenje, kako ocenejevati učbenike, šibko. Delo, ISSN 0350-7521, 11. 6. 2013, leto 55, št. 133, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 9643337]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

12. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

13. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 260868352]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 265693696]

15. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

16. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

17. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

18. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

19. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

20. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

21. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

22. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 265329408]

23. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 265693952]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

24. SOKOVIĆ, Mirko, KRNEL, Dušan, HANSEN, Hans Robert, PALMADA, Blanca, CLIFFORD-AMOS, Terence Alfred, ŠTRBAC, Jelena, PLEŠKO, Ana, ŽELEZNIK, Taja. Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda - Univerza v Mariboru. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. 32 f. [COBISS.SI-ID 13085723]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). Ljubljana: BITEKS, 2008-. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go, http://www.okolje.net. [COBISS.SI-ID 9397020]

26. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

27. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Recenzent

28. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 268034304]

 

 

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Delo z nadarjenimi učenci pri športni vzgoji. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 32. [COBISS.SI-ID 9894729]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KUZMAN, Boštjan. 7. matematični raziskovalni tabor za srednješolce MaRS 2012. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2013, letn. 19, št. 1/2, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 16717913]

2. KUZMAN, Boštjan. Novice DMFA. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2013, letn. 19, št. 1/2, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 16718169]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. On covers of doubled cycles. V: 5th International Workshop on Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers, Bovec, Slovenia, January 28 - February 1, 2013. ATCG. Koper: Univerza na Primorskem, 2013, str. 9. [COBISS.SI-ID 16778841]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KUZMAN, Boštjan. Nadarjeni in prosti čas ob matematiki. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 9812297]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2013 - srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, let. 60, št. 3, str. 114-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 9815881]

6. KUZMAN, Boštjan. Skupna mednarodna konferenca matematičnih društev Katalonije, Slovaške, Avstrije, Češke in Slovenije CSASC 2013. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, let. 60, št. 3, str. 118-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 9816137]

7. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2013 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 30. [COBISS.SI-ID 16869209]

8. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovalno srečanje MaRS. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 16871001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. STRNAD, Milena, KUZMAN, Boštjan, ŽAKELJ, Amalija. Stičišče 8, Matematični učbenik za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Jutro, 2013. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-70-0. [COBISS.SI-ID 266945536]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Logika in razvedrilna matematika. Kuzman, Boštjan (član uredniškega odbora 2000-). Kamnik: Založniško podjetje Logika, 1991-2013. ISSN 0354-0359. [COBISS.SI-ID 24313344]

11. KUZMAN, Boštjan (urednik, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 48 str. ISBN 978-961-253-113-3. [COBISS.SI-ID 269003520]

 

Recenzent

12. KUZMAN, Boštjan (urednik, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 48 str. ISBN 978-961-253-113-3. [COBISS.SI-ID 269003520]

 

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Osebnostne poteze, učna uspešnost in njuna povezanost pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih in specializiranih šol. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2013, letn. 64 = 130, št. 1, str. 50-65, tabele. [COBISS.SI-ID 9587017]

2. LESAR, Irena. Ideja inkluzije - med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, jun. 2013, letn. 64 = 130, št. 2, str. 76-95, tabela. [COBISS.SI-ID 9677385]

3. PEČEK, Mojca, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha različnih skupin učencev = Perceived traits as a factor of academic achievement in different groups of pupils. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2013, letn. 64 = 130, št. 4, str. 70-86, 52-69, tabele. [COBISS.SI-ID 9917513]

4. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Personality traits of deaf and hard of hearing students from regular and special schools in Slovenia. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 3/4, str. 97-117, 204-205, tabele. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2013/SP_XXIV_2013_3-4/Solsko_polje_XXIV_2013_03-04.html. [COBISS.SI-ID 9952073]

5. LESAR, Irena. Razmislek o vzpostavljanju bolj pravičnega šolskega sistema na konceptu treh R-jev (3 R). Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 5/6, str. 89-113, 165-166. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiynica/SP/2013/SP_XXIV_2013_5-6/index.html. [COBISS.SI-ID 10020169]

6. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kaj o samostojnosti in pomoči pri učenju poročajo učenci in njihovi starši. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 1, str. 5-11, tabele. [COBISS.SI-ID 9602633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. LESAR, Irena. Responses to the barries in education of Roma students in Slovenia: expert recommendations and teacher practices. V: Fifteenth Annual CiCe Network Conference Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges, University of Lisbon, Portugal, 13-15 June 2013. Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2013, str. 32. http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2013%20Conference/CiCe%20Network%20Annual%20Conference%20Programme%20Lisbon%2013. pdf. [COBISS.SI-ID 9667657]

8. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Experiences with schooling of deaf and hard-of-hearing students in different educational settings in Slovenia. V: Fifteenth Annual CiCe Network Conference Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges, University of Lisbon, Portugal, 13-15 June 2013. Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2013, str. 50. http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2013%20Conference/CiCe%20Network%20Annual%20Conference%20Programme%20Lisbon%2013. pdf. [COBISS.SI-ID 9666377]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. LESAR, Irena. Pedagogika in andragogika II : izbrane naloge : študijska smer: Glasbena pedagogika : Študijsko leto: 2012/2013. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2013. 29 f. [COBISS.SI-ID 2345863]

 

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. KASTELIC, Lidija, LIPEC-STOPAR, Mojca. Podpora družini pri zgodnjem učenju otroka s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 11. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9607497]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, ŽGUR, Erna. Strokovne kompetence za zgodnjo obravnavo v programih Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 21. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9609033]

 

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Health education in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.), REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.). Současné trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 63-74, tabela. [COBISS.SI-ID 9839945]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Vsebine predmeta gospodinjstvo kot izziv za nadarjene. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 27. [COBISS.SI-ID 9893449]

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Premagovanje učnih težav v kriznih časih : otroci in mladostniki z učnimi težavami. Delo, ISSN 0350-7521, 31. avgust 2013, leto 55, št. 201, ilustr. http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/premagovanje-ucnih-tezav-v-kriznih-casih.html. [COBISS.SI-ID 4044133]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri slovenščini in matematiki : problemi, dileme in novi izzivi. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 9879113]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje dvojnih posebnih potreb nadarjenih učencev s specifičnimi učnimi težavami in razvijanje njihovih potencialov. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 9896521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. Overcoming the obstacle of poor knowledge in proving geometry tasks = Premagovanje ovire šibkega znanja pri geometrijskih dokazovalnih nalogah. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 4, str. 99-116, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2011. [COBISS.SI-ID 9934409]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Vsakdan nadarjenega učenca. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9813577]

3. MAGAJNA, Zlatan, ŽAKELJ, Amalija. Pridobivanje znanja v homogenih in v heterogenih skupinah. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 52. [COBISS.SI-ID 2144636]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MAGAJNA, Zlatan. Matematično modeliranje v osnovni šoli. V: SUBAN AMBROŽ, Mojca, KMETIČ, Silva. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Matematika. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 293-304. [COBISS.SI-ID 2089852]

5. MAGAJNA, Zlatan. Preverjanje matematičnega znanja s pisnimi preizkusi. V: SUBAN AMBROŽ, Mojca, KMETIČ, Silva. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Matematika. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 343-351. [COBISS.SI-ID 2091644]

6. MAGAJNA, Zlatan, KMETEC, Katja, BONE, Jerneja. Primeri nalog na različnih zahtevnostnih ravneh. V: SUBAN AMBROŽ, Mojca, KMETIČ, Silva. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Matematika. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 370-376. [COBISS.SI-ID 2092668]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

7. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž (avtor, fotograf), VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (urednik). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 264829952]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. ŠTRAUS, Mojca (diskutant), ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (diskutant), MAGAJNA, Zlatan (diskutant). Katera vprašanja odpirajo najnovejši rezultati raziskave PISA? : PI pogovori : [pogovor v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 11.12.2013]. Ljubljana: Trubarjeva hiša literature, 2013. [COBISS.SI-ID 2613591]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

10. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

11. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

 

Recenzent

12. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (urednik, prevajalec). Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 8). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-198-7. ISBN 978-961-270-195-6. ISBN 978-961-270-196-3. ISBN 978-961-270-197-0. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=143. [COBISS.SI-ID 270322688]

13. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (urednik, prevajalec). Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 7). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-202-1. ISBN 978-961-270-200-7. ISBN 978-961-270-199-4. ISBN 978-961-270-201-4. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=145. [COBISS.SI-ID 270443008]

14. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka, PIPAN, Majda, ŠEFER, Nataša, KUMŠE, Vilma, RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 1 : [medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 4 zv., ilustr. ISBN 978-961-271-104-7. ISBN 978-961-271-204-4. [COBISS.SI-ID 264797440]

15. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka, PIPAN, Majda, GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija, RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna, JUVAN, Nuša. Lili in Bine 2, [Medpredmetni delovni zvezek v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 4 zv. (98; 100; 100; 78 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-216-7. ISBN 978-961-271-246-4. [COBISS.SI-ID 264798720]

16. RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 2, [Učbenik za matematiko v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-271-213-6. [COBISS.SI-ID 264798976]

17. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka (avtor, fotograf), PIPAN, Majda (avtor, fotograf), GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna, JUVAN, Nuša (avtor, fotograf). Lili in Bine 3 : [medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 6 zv. (88; 96; 84; 86; 42; 90 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-280-8. [COBISS.SI-ID 267350784]

18. RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 3, [Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-271-279-2. [COBISS.SI-ID 267755264]

19. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, [Zbirka nalog za 7. razred osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 2 zv. (204; 297 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-298-3. [COBISS.SI-ID 268346624]

20. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 2 zv. (95; 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0349-0. ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 267340032]

21. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija, GRŽELJ, Danila, VRŠIČ, Vesna. Svet matematičnih čudes 5, Učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, (Vedež). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0326-1. [COBISS.SI-ID 268434688]

22. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 8, Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2004-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-407-1. ISBN 961-209-381-4. [COBISS.SI-ID 128655104]

23. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-209-366-0. [COBISS.SI-ID 123405824]

 

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. ČAVRK, Hamo (umetnik), ČUBER, Rajko (umetnik), LAMPE KAJTNA, Mojca (umetnik), KAJTNA, Simon (umetnik), KASTELIC, Maja (umetnik), KAVČIČ, Mateja (umetnik), KONEC, Alojz (umetnik), KORITNIK FAJT, Martina (umetnik), KUMER, Jože (umetnik), LEBEN, Vladimir (umetnik), LOZAR, Robert (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MARINČ, Jože (umetnik), MEDLE, Jožica (umetnik), MIRTIČ, Nataša (umetnik), NEDANOVSKI, Jasmina (umetnik), ORAČ, Janko (umetnik), POTOČAR, Andreja (umetnik), SLAK, Jože (umetnik), RUS, Marija (umetnik), WEINBERGER, Uroš (umetnik), VRŠČAJ, Jožef (umetnik), MATIJEVIČ, Jožef. DLUD 2013 : [Društvo likovnih umetnikov Dolenjske] : Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom, 8. februar-5. maj 2013 : Hamo Čavrk, Rajko Čuber, Mojca Lampe Kajtna, Simon Kajtna, Maja Kastelic, Mateja Kavčič, Alojz Konec, Martina Koritnik Fajt, Jože Kumer, Vladimir Leben, Robert Lozar, Roman Makše, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Jasmina Nedanovski, Janko Orač, Andreja Potočar, Marija Rus, Jože Slak - Đoka, Jožef Vrščaj, Uroš Weinberger. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2013. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22732343]

2. MAKŠE, Roman (umetnik). Enako/drugače = Same/different : Mestna galerija Nova Gorica, 12. 4.-3. 5. 2013. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2013. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16647986]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. MAKŠE, Roman (umetnik). Bližina/Odmik, 2013 : kiparska razstava, Galerija Krka, Novo mesto, 3. 12. 2013-20. 1. 2014. 2013. [COBISS.SI-ID 9899081]

4. MAKŠE, Roman (umetnik). Enako/Drugače, 2013 : kiparska razstava, Mestna galerija Nova Gorica, 12.4.-3.5.2013. Nova Gorica: Mestna galerija, 2013. [COBISS.SI-ID 9610825]

5. VARL, Petra (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Zasebno, osebno, posebno : razstava del iz likovne zbirke Riko in IEDC, Galerija Miklova hiša, Ribnica, 13. december 2013-5. januar 2014. 2013-2014. [COBISS.SI-ID 20297480]

6. PUTRIH, Tobias (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : Galerija Velenje, 6. dec. 2012 - 27. jan. 2013. 2012. [COBISS.SI-ID 9519433]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

7. GRMEK, Mojca (urednik). Paleta II : umetniška zbirka Galerije Domžale. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2013. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 270009600]

 

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan. Quasi m-Cayley strongly regular graphs. Journal of the Korean Mathematical Society, ISSN 0304-9914, 2013, vol. 50, no. 6, str. 1199-1211, doi: http://dx.doi.org/10.4134/JKMS.2013.50.6.1199. [COBISS.SI-ID 1536004292]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PISANSKI, Tomaž, BOBEN, Marko, MALNIČ, Aleksander, ŽITNIK, Arjana. TheCover. V: 5th International Workshop on Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers, Bovec, Slovenia, January 28 - February 1, 2013. ATCG. Koper: Univerza na Primorskem, 2013, str. 6. [COBISS.SI-ID 16778329]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MALNIČ, Aleksander. On the structure of lifted groups and the generation of admissible covers of graphs. V: 2nd International Conference on Group Actions and Transitive Graphs, Kunming, China, 4. - 10. 9. 2013 : programs. [Yunnan]: School of Mathematics and Statistics, 2013, str. 18. [COBISS.SI-ID 1024541780]

4. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. Generating admissible covers of graphs. V: HUJDUROVIĆ, Ademir (ur.), et al. Abstracts of the CSASC 2013. Koper: University of Primorska Press, 2013, str. 80. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-41-0/index.html. [COBISS.SI-ID 16721241]

5. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. On covers of doubled cycles. V: 5th International Workshop on Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers, Bovec, Slovenia, January 28 - February 1, 2013. ATCG. Koper: Univerza na Primorskem, 2013, str. 9. [COBISS.SI-ID 16778841]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. MALNIČ, Aleksander. Spiga, Pablo (5-WA-SMS): Two local conditions on the vertex stabiliser of arc-transitive graphs and their effect on the Sylow subgroups. (English summary. -) J. Group Theory 15 (2012), no. 1, 23-35. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2876252. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2876252.pdf. [COBISS.SI-ID 17017433]

7. MALNIČ, Aleksander. Zhang, Jun-Yang (PRC-CAP-SM); Du, Shao-Fei (PRC-CAP-SM): On the orientable regular embeddings of complete multipartite graphs. (English summary). - European J. Combin. 33 (2012), no. 6, 1303-1312. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2921016. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2921016.pdf. [COBISS.SI-ID 17017689]

8. MALNIČ, Aleksander. Potočnik, Primož (SV-LJUBMP-NDM); Spiga, Pablo (I-MILB-MPA); Verret, Gabriel (SV-UPRMI): Cubic vertex-transitive graphs on up to 1280 vertices. (English summary). - J. Symbolic Comput. 50 (2013), 465-477. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2996891. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2996891.pdf. [COBISS.SI-ID 17017945]

9. MALNIČ, Aleksander. Wang, Li (PRC-CAP-SM); Du, Shaofei (PRC-CAP-SM); Li, Xuewen (PRC-TNGN-MI): A class of semisymmetric graphs. (English summary). - Ars Math. Contemp. 7 (2014), no. 1, 40-53. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR3029451. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3029451.pdf. [COBISS.SI-ID 17018201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

11. POŽAR, Rok. Kompleksnost in algoritmični problemi v teoriji krovnih grafov : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Požar], 2013. IX, 128 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2203/. [COBISS.SI-ID 10193492]

 

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Dependance of the problem solving strategies on the problem context. V: PAVLEKOVIĆ, Margita (ur.). Mathematics teaching for the future : monography = Poučavanje matematike za budućnost : monografija. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics: = Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku, 2013, str. 162-172, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 9611081]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 4, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2012. [COBISS.SI-ID 9932873]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013]. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2673-7. [COBISS.SI-ID 266620416]

4. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013]. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2672-0. [COBISS.SI-ID 266831104]

5. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Tretja matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 2 zv. (128; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2657-7. ISBN 978-961-01-2658-4. [COBISS.SI-ID 265045504]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Manfreda Kolar, Vida (gostujoči urednik 2013). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, ISSN 0360-1315. [Print ed.], Nov. 2013, vol. 69, str. 343-355. http://ac.els-cdn.com/S0360131513001966/1-s2.0-S0360131513001966-main. pdf?_tid=8ebb0c4a-0fd9-11e3-af71-00000aacb360&acdnat=1377691462_739c8b292bada9e88a7bb7c07ce787fe, doi: 10.1016/j.compedu.2013.07.029. [COBISS.SI-ID 10047572]

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Machine learning algorithms used for adaptive modelling. Journal of applied economics and business, 2013, vol. 1, no. 2, str. 5-12, ilustr., tabeli. http://www.aebjournal.org/articles/0102/010201.pdf. [COBISS.SI-ID 9825097]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Uporaba večciljnih regresijskih dreves za priporočanje multimedijskih učnih gradiv = Using multi-target regression trees to recommend multimedia learning materials. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 177-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 9771849]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Tekmovanja v znanju kot izziv za drugačne oblike učenja računalništva. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 9812809]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Od bobra do zgodbe. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 9813833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Adaptive assessment based on machine learning technology. Peer assessment of collaborative work supported by Wikis and Google docs : predavanji na mednarodni delavnici Innovative Methods for Competency Assessment in E-learning Environments, Blagoevgrad, 26. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 9929545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

7. KUZMAN, Boštjan (urednik, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 48 str. ISBN 978-961-253-113-3. [COBISS.SI-ID 269003520]

 

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assessment of children’s skills before starting school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 224-231, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 9889865]

2. NOVŠAK, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Učenci tujci v osnovni šoli = Migrant children in school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 366-375. [COBISS.SI-ID 9903689]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander, REPE, Katja. Pismenost in predpismenost : katere veščine in sposobnosti potrebuje otrok, da se lahko spusti v svet črk. V: OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika. Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013, str. 9-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9747529]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KOGOVŠEK, Damjana, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina. Gluhi, naglušni in slepi, slabovidni so lahko nadarjeni. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 9897033]

5. VALIŠER, Aleksander, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, et al. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 24. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9609289]

 

ALEŠ OMAHEN [16078]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. OMAHEN, Aleš. Pedagoška fakulteta : 50-letnica športa Univerze v Ljubljani. Univerzitetni šport, ISSN 1855-0983, dec. 2013, let. 6, št. 6, str. 21-24. [COBISS.SI-ID 10002761]

 

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Defektologica slovenica, ISSN 1318-1076, jun. 2013, vol. 21, no. 1, str. 24-33, tabele, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10367305]

2. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju = Intelligibility in context scale (ICS) : slovenščina. Komunikacija, ISSN 2335-2779, jun. 2013, leto 2, št. 3, str. 28-34, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9672009]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assessment of children’s skills before starting school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 224-231, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 9889865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Epenthesis in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: Knowledge mobilization for an international crosslinguistic study of children's speech development : [abstracts] : August 6th-9th (UBC). Vancouver: The Unversity of British Columbia, Faculty of Medicine, School of audiology and speech sciences, 2013, str. 3. http://blogs.ubc.ca/crosslinguisticprojectmaterials/files/2013/06/abstract_8_5.pdf. [COBISS.SI-ID 9740617]

5. GAČNIK, Mateja, ŠTOK, Mirjam, SKAMLIČ, Nives, OBERŽAN, Lilijana, DULAR KOLAR, Urša, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, et al. Preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka (PLP-5). V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 15. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9607753]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. KOGOVŠEK, Damjana, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina. Gluhi, naglušni in slepi, slabovidni so lahko nadarjeni. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 9897033]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, et al. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 16. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608009]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER, Ivanka, AŽMAN, Simona, REPE, Katja, et al. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo: nabor preskusov. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 17. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608265]

9. VALIŠER, Aleksander, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, et al. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 24. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9609289]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, OZBIČ, Martina. A study of the process towards inclusion related to Slovenian pupils with hard of hearing or functional deafness. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Research project preparation within education and special needs education : introduction to theory of science, project planning and research plans, (Antology no 1). 1st ed. [Oslo]: Cappelen Damm, 2013, str. 255-263. [COBISS.SI-ID 9936457]

 

1.22 Intervju

11. DROBNIČ RADOBULJAC, Maja (intervjuvanec), BANDEL, Teja (intervjuvanec), ZELENJAK, Nives (intervjuvanec), OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Hiperaktivni otroci : čudoviti in hkrati tragični. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 5. 11. 2013. http://www.delo.si/druzba/panorama/hiperaktivni-otroci-cudoviti-in-hkrati-tragicni.htmlž. [COBISS.SI-ID 31376857]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

12. GAČNIK, Mateja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, ŽOLGAR, Ingrid. PLP-5 : preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka : priročnik. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora; Maribor: Center za sluh in govor; Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-90022-2-3. [COBISS.SI-ID 267337984]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

13. OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika (avtor, urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 268005120]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

14. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Komunikacija v razvojnem obdobju : oddaja Otrok in komunikacija (10 oddaj), Studio D, RAI, Radio Trst, marec-maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9635145]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. OZBIČ, Martina. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju : Vabljeno plenarno predavanje na 5. mednarodnem kongresu študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike "Različnost bogati", Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 17. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9658953]

16. OZBIČ, Martina. Disturbi di Linguaggio ed Abilita Socioconversazionali : Vabljeno plenarno predavanje na kongresu: Il disturbo di linguaggio: modelli neuropsicologici e quadri clinici in eta’ evolutiva, 5 Ottobre 2013 Sala Convegni IRCCS Santa Lucia, Roma, Italia. 2013. [COBISS.SI-ID 9829705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Mentor pri magistrskih delih

18. PENKO, Barbara. Sociopragmatične spretnosti otrok, starih od 12 do 36 mesecev : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Penko], 2013. VII f., 67 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1649. [COBISS.SI-ID 9703497]

 

Somentor pri magistrskih delih

19. TAMŠE, Maja. Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tamše], 2013. 208 str., ilustr., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1979. [COBISS.SI-ID 9914953]

 

Recenzent

20. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Družboslovje 5 : učbenik za družboslovje za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-234-993-6. [COBISS.SI-ID 512497728]

21. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Družboslovje 5, Učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-993-6. [COBISS.SI-ID 267418880]

22. ZUPANČIČ, Helena, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 6 : učbenik za družboslovje za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0145-5. [COBISS.SI-ID 512497984]

23. ZUPANČIČ, Helena, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 6, Učbenik za družboslovje za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0145-5. [COBISS.SI-ID 268417280]

 

 

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Direction dependence of the extraordinary refraction index in uniaxial nematic liquid crystals. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 2, str. 331-344, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/2/331/pdf/0143-0807_34_2_331.pdf, doi: 10.1088/0143-0807/34/2/331. [COBISS.SI-ID 9541705]

2. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals: a new topic in physics for undergraduates. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 3, str. 745-761, ilustr., tabele. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/3/745/pdf/0143-0807_34_3_745.pdf, doi: 10.1088/0143-0807/34/3/745. [COBISS.SI-ID 9606473]

 

1.04 Strokovni članek

3. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ROVŠEK, Barbara. Potrjeno prastaro spoznanje : za pozitiven odnos mladih do matematike, naravoslovja in tehnike. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 26. apr. 2013, letn. 64, št. 8, str. 4. [COBISS.SI-ID 9616713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Toward understanding of liquid crystal display : school experiments with liquid crystals. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 135-136. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736265]

5. PAVLIN, Jerneja, ROŽIČ, Marko, BABIČ, Vito, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Evaluation of liquid crystals display course for secondary school students. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 199-200. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736521]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Pogled od blizu in kako male stvari narediti velike. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 23. [COBISS.SI-ID 9892425]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

7. PAVLIN, Jerneja. Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v poučevanje fizike : učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo : doktorska disertacija. [Maribor: J. Pavlin], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55539. [COBISS.SI-ID 273050880]

8. PAVLIN, Jerneja. Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v poučevanje fizike: učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo : doktorska disertacija. [Maribor: J. Pavlin], 2013. X, 192 str., graf. prikazi, tabele, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55539. [COBISS.SI-ID 19895048]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje na LRSM Science Café @ World Cafe Live, University of Pennsylvania, 12 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68773090. [COBISS.SI-ID 9724745]

10. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za študente, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9725001]

11. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učence z Girard College, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 11 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9739849]

12. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učitelje, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9725257]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals - what and how to teach? : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9725769]

14. PAVLIN, Jerneja. O vtisih iz intervjujev z učenci in učitelji : predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9832265]

15. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Properties that depend on direction of EM-wave propagation in liquid crystals and wood : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726025]

 

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ROVŠEK, Barbara. Potrjeno prastaro spoznanje : za pozitiven odnos mladih do matematike, naravoslovja in tehnike. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 26. apr. 2013, letn. 64, št. 8, str. 4. [COBISS.SI-ID 9616713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Toward understanding of liquid crystal display : school experiments with liquid crystals. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 135-136. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736265]

3. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. From sellotape and polarizers to conoscopy in the classroom. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 219-220. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, BABIČ, Vito. Naravoslovno motivacijske in interdisciplinarne teme : Izziv za nadarjene - primer barve. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9624905]

5. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, barve in selotejpi. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 34. [COBISS.SI-ID 9895241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje na LRSM Science Café @ World Cafe Live, University of Pennsylvania, 12 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68773090. [COBISS.SI-ID 9724745]

8. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za študente, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9725001]

9. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učence z Girard College, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 11 June 2013. 2013. http://vimeo.com/68728865. [COBISS.SI-ID 9739849]

10. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja. Liquid crystals and other anisotropic materials - our every day friends : predavanje za učitelje, LRSM REU 2013 Lecture, University of Pennsylvania, 13 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9725257]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals - what and how to teach? : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9725769]

12. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Models and analogies in teaching the phenomena and experimental related to liquid crystals : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726281]

13. PEČAR, Maja. O naravoslovnih dogodkih : predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9832521]

 

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

2. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

3. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 265693696]

4. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

5. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

6. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

7. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

8. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 265329408]

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 265693952]

 MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, MUNDA, Milanka, PEČEK, Mojca. Roma pupils’ identification with school in Slovenia and Serbia: case studies. Educational studies, ISSN 1465-3400, 2013, vol. 39, issue 5, str. 483-502, tabele. http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2013.801768, doi: 10.1080/03055698.2013.801768. [COBISS.SI-ID 9669193]

2. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, PEČEK, Mojca. Attitudes of Serbian and Slovenian student teachers towards causes of learning underachievement amongst Roma pupils. International journal of inclusive education, ISSN 1360-3116, 2013, vol. 17, issue 6, str. 629-645. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603116.2012.703247, doi: 10.1080/13603116.2012.703247. [COBISS.SI-ID 9336137]

3. MUNDA, Milanka, PEČEK, Mojca. Aspiracije in vključenost romskih staršev v izobraževanje svojih otrok = Aspirations and inclusion of Roma parents in their children's education. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2013, letn. 17, št. 3/4, str. 133-157, tabele. [COBISS.SI-ID 9918793]

4. PEČEK, Mojca, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha različnih skupin učencev = Perceived traits as a factor of academic achievement in different groups of pupils. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2013, letn. 64 = 130, št. 4, str. 70-86, 52-69, tabele. [COBISS.SI-ID 9917513]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. PEČEK, Mojca. Bildungswesen und Lehrerbildung in Slowenien aus europäischer Perspektive. V: DOMOVIĆ, Vlatka (ur.). Europäische Lehrerbildung Annäherung an ein neues Leitbild : Berichte aus West- und Südosteuropa, (Lernen für Europa - Berichte und Materialien, bd. 2). Münster: Waxmann, 2013, str. 103-134, tabeli. [COBISS.SI-ID 9594697]

6. PEČEK, Mojca. Obrazovanje učitelja i nastavnika u europskoj perspektivi: primjer Slovenije. V: DOMOVIĆ, Vlatka (ur.). Europsko obrazovanje učitelja i nastavnika - na putu prema novom obrazovnom cilju : izvještaji iz Zapadne i Jugoistočne Europe, (Biblioteka Učenje za Europu - didaktički materijali i studije, sv. 2). Zagreb: Školska knjiga, 2013, str. 99-127, tabeli. [COBISS.SI-ID 9594185]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 28 f. [COBISS.SI-ID 9860681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

10. JERAJ, Bojan. Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Jeraj], 2013. 355 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1444. [COBISS.SI-ID 9629769]

11. JERAJ, Bojan. Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Jeraj], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1444. [COBISS.SI-ID 268133376]

 

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. The teacher sensibility of the needs of early learners in the context of citizenship education. V: East and West in citizenship education : encounters in education for diversity : programme and abstract book. Hiroshima: Hiroshima University, Graduate school of education, 2013, str. 9. [COBISS.SI-ID 9741385]

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Awareness of wider responsibilities within the school. V: Fifteenth Annual CiCe Network Conference Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges, University of Lisbon, Portugal, 13-15 June 2013. Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2013, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 9666121]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Multiple choice identity - which planet are you from? : [predavanje na] mednarodnem doktorskem programu TRANS Europe-East Asia education program for global development in the humanities and social sciences, University of Tsukuba, Graduate school of humanities and social sciences, 18th July. 2013. [COBISS.SI-ID 9731657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Recenzent

4. BEŽEN, Ante (urednik), MAJHUT, Berislav (urednik). Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. 341 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-59-5. [COBISS.SI-ID 9803849]

 

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž. Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na slovenski Istri. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2013, letn. 23, št. 2, str. 439-450, tabele. http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf. [COBISS.SI-ID 9921097]

2. PETEK, Tomaž. Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem = Critical breakdown of discourse categories in relation to (preschool) teacher’s oral performance. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], nov. 2013, letn. 6, št. 4, str. 21-36. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2355/, http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2013_st_4/REI_letnik_6_st_4_cl_2.pdf. [COBISS.SI-ID 9880649]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. PETEK, Tomaž. Vloga in položaj slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 1, str. 32-44. [COBISS.SI-ID 9566537]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. PETEK, Tomaž. Jezikovni prerez javnih govorov učiteljev z vidika frazeologije = Linguistic breakdown of teachers' public speeches from the phraseologic point of view. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 44-52, tabele. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 9889353]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5, Učbenik za slovenščino v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2530-3. [COBISS.SI-ID 266102272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Lektor

6. ČANČAR, Ivana. Interkulturnost? Da : priročnik za interkulturno pedagogiko - opis področij in dobrih praks, (Projekt Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji). Ljubljana: Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2013. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269227008]

7. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5, Učbenik za slovenščino v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2530-3. [COBISS.SI-ID 266102272]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PIŽORN, Karmen, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Parents and educational change - the need for reculturing parents in lowering the starting age of foreign language learning. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 34, no. 4, str. 63-73, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_4_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9930313]

2. JURIŠEVIČ, Mojca, PIŽORN, Karmen. Young foreign language learners' motivation - a Slovenian experience. Porta linguarum, ISSN 1697-7467, enero 2013, iss. 19, str. 179-198. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero19/12%20%20Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 9539913]

3. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku = The structure of reading competence in English as a foreign language. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2013, letn. 64 = 130, št. 1, str. 82-95, 44-58. [COBISS.SI-ID 9587529]

4. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Metoda ponavljajočega branja pri pouku angleščine kot tujega jezika pri slovenskih sedmošolcih. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 3/4, str. 81-96, 203, tabeli. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2013/SP_XXIV_2013_3-4/Solsko_polje_XXIV_2013_03-04.html. [COBISS.SI-ID 9951817]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Assessment modifications in L2 reading competence for Slovene English as a foreign language students with specific reading differences. V: Conference Proceedings 2013, (2186-4691). Hong Kong: The International Academic Forum, 2013, str. 707-719. http://iafor.org/Proceedings/ACLL/ACLL2013_Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 9732169]

6. RUTAR LEBAN, Tina, PIŽORN, Karmen. Characteristics of teaching foreign languages in Slovenia and other European countries. V: European Confernce on Educational Research, Creativity and innovation in educational research, Istanbul, 9-10. September in 10.-13. September 2013. ECER 2013 : creativity and innovation in educational research : online programme. Istanbul: European Educational Research Association, 2013, 1 str. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/22087/. [COBISS.SI-ID 2610007]

7. RUTAR LEBAN, Tina, PIŽORN, Karmen. Nekatere značilnosti pouka tujega jezika v osnovni šoli : primerjava odgovorov učencev in učiteljev iz Slovenije in nekaterih evropskih držav. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje učenja : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 55. [COBISS.SI-ID 9604169]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

8. PIŽORN, Karmen. Slovenia: foreign languages in the education system. V: Modern language in primary schools in Europe = Les langues vivantes a l'ecole primaire en Europe : European Conference / Seminaire Europeen, Poitiers, 26-27 March / Mars 2013. [Manchester]: British Council, [2013], str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 9605449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. RUTAR LEBAN, Tina, MLEKUŽ, Ana, PIŽORN, Karmen, VRŠNIK PERŠE, Tina. The relation between foreign language achievements of Slovenian students included in ESLC and their can-do statements. V: COLPAERT, Jozef (ur.). Language testing in Europe : time for a new framework? : book of abstracts : University of Antwerp, 27 - 29 May 2013. Antwerp: University of Antwerp, 2013, str. 91. [COBISS.SI-ID 2598743]

10. PIŽORN, Karmen, RUTAR LEBAN, Tina, MLEKUŽ, Ana, VRŠNIK PERŠE, Tina. Povezave med kontekstualnimi dejavniki in dosežki učencev, ki so v raziskavi ESLC dosegli najnižjo raven znanja. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Spodbudimo učno uspešnost slovenskih mladostnikov : znanstveni posvet, Ljubljana, 7. november 2013, Pedagoški inštitut : [zbornik povzetkov znanstvenega posveta]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, str. 12. http://raollla.pei.si/wp-content/uploads/sites/3/2013/09/zbornik_znanstveni-posvet_s-kazalom.pdf. [COBISS.SI-ID 2594135]

11. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Assessment modifications in L2 reading competence for Slovene English as a foreign language students with specific reading differences. V: Third Asian Conference on Language Learning (ACLL) [and] Third Asian Conference on Technology in the Classroom (ACTC). Hong Kong: The International Academic Forum, 2013, str. 26. [COBISS.SI-ID 9642569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, GRADIŠEK, Polona. Čarovnikov grad - pomoč pri prepoznvanju nadarjenosti v predšolskem in zgodnješolskem obdobju?. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 24. [COBISS.SI-ID 9892681]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Assessment accommodations in EFL reading competence for Slovene EFL students with specific reading differences. Chapter 10. V: TSAGARI, Dina (ur.), SPANOUDIS, George (ur.). Assessing L2 students with learning and other disabilities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, str. 189-206, tabela. [COBISS.SI-ID 9858633]

14. PIŽORN, Karmen, LIPAVIC OŠTIR, Alja. Früh beginnen : der Beitrag von Kindergarten und Schule zur Entwicklung einer funktionalen Mehrsprachigkeit. V: GOMBOS, Georg (ur.). Mehrsprachigkeit grenzüberschreitend : Modelle, Konzepte, Erfahrungen, (DravaDiskurs). Klagenfurt: Drava; Meran: Alpha Beta, cop. 2013, str. 94-114. [COBISS.SI-ID 19975432]

 

1.22 Intervju

15. PIŽORN, Karmen (intervjuvanec). Brez ustreznih pogojev ni dobrih rezultatov učenja tujega jezika v vrtcu. Vzgojiteljica, ISSN 1580-6065, mar.- apr. 2013, letn. 15, št. 2, str. 16-18, portret. [COBISS.SI-ID 9594953]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

16. RUTAR LEBAN, Tina, MLEKUŽ, Ana (avtor, tehnični urednik), PIŽORN, Karmen, VRŠNIK PERŠE, Tina. Tuji jeziki v slovenskih osnovnih šolah : rezultati evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011 : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. XXII, 323 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-270-181-9. [COBISS.SI-ID 268227328]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. PIŽORN, Karmen. International foreign language assessment studies: European indicator of language competence (4 hours). Standard-setting in foreign languages (19 hours). A critical comparison of think-aloud protocoles and respective questionnaries as research methods for study into using the CEFR for young learner assessment (7 hours) : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2012/2013, 1st July till 9th August 2013, Lancester University, United Kingdom. 2013. [COBISS.SI-ID 9740105]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. PIŽORN, Karmen, RUTAR LEBAN, Tina, MLEKUŽ, Ana, VRŠNIK PERŠE, Tina. Povezave med kontekstualnimi dejavniki in dosežki učencev, ki so v raziskavi ESLC dosegli najnižjo raven znanja : [prispevek na] Znanstvenem posvetu "Spodbudimo učno uspešnost slovenskih mladostnikov" Mestni muzej Ljubljana, 7. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9861705]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

 

Mentor pri magistrskih delih

20. GUČEK, Vanja. Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Guček], 2013. 125 str., 40, [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2055. [COBISS.SI-ID 9997641]

 

Recenzent

21. ZORMAN, Anja, CERGOL, Jadranka (urednik). Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-48-6. [COBISS.SI-ID 270863872]

 

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina, KRAJNC, Sabina. Pedagoška praksa : navodilo za izvedbo pedagoške prakse in pisanje poročila o pedagoški praksi : Didaktika s pedagoško prakso : Razredni pouk, 1. letnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 12 f., tabele. [COBISS.SI-ID 10060105]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. PODOBNIK, Uršula. Prepoznavanje likovne nadarjenosti in prepoznavanje njenega pomena v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 33. [COBISS.SI-ID 9894985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. Fotografska razstava študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 4. 2013 - 10. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9611849]

 

MAJA POKLINEK [36390]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 38-39. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9737289]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Pogled od blizu in kako male stvari narediti velike. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 23. [COBISS.SI-ID 9892425]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

3. POKLINEK ČANČULA, Maja. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems : master's thesis. Ljubljana: [M. Poklinek], 2013. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2579556]

 

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. POLAK, Alenka. Spoštovanje do učencev kot izhodišče učiteljeve avtoritete v razredu. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 9601865]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

2. DEVJAK, Tatjana, POLAK, Alenka. Raziskava za posvet PeF 2014 : profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje, socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike in njihova percepcija poklicne kariere : delovno gradivo za Komisijo za kakovost PeF. Ljubljana: [s.n], 2013. 9 str., tabeli, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9898569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Observing teachers' emotional expression in their interaction with students. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 31, no. 1, str. 75-85, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9642057]

2. MEDVEŠ BERGINC, Sandra, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Tipologija slogov samostojnosti mlajših odraslih z Downovim sindromom = A typology of autonomy styles among young adults with Down syndrome. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 25-46, tabela. [COBISS.SI-ID 9717321]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Nekaj razmislekov o izhodiščih in delu z nadarjenimi. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 9825353]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Life goals and subjective well-being in adults. V: International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, Brno, May 22-24, 2013. SLEZÁČKOVÁ, Alena (ur.), KOUTNÁ, Veronika (ur.), ŽOUDLÍK, Jiří (ur.). Book of abstracts = Sborník abstraktů. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2013, str. 42. [COBISS.SI-ID 9661001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

7. MEDVEŠ BERGINC, Sandra. Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Medveš Berginc], 2013. 266 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1605. [COBISS.SI-ID 9683785]

8. MEDVEŠ BERGINC, Sandra. Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Medveš Berginc], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), tabele. [COBISS.SI-ID 275729408]

 

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2013

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. POTOČNIK, Branka. Občutim, glasbena delavnica. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 30. [COBISS.SI-ID 9769289]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. POTOČNIK, Branka. Liparjeve pesmi za otroke in mladino : predavanje na Znanstvenm simpoziju o Petru Liparju, 6. 2. 2013, Kranj. 2013. [COBISS.SI-ID 9723209]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent, zborovodja

3. Ad gloriam dei : koncert vokalne glasbe : župnijska cerkev sv. Siksta, Predoslje pri Kranju, 5. jan. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9524809]

4. Koncert Liparjevih del v spomin ob 100. obletnici rojstva : Dom krajanov Primskovo, 5. 2. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9722953]

5. Marijine pesmi : koncert vokalne glasbe : župnijska cerkev sv. Siksta, Predoslje pri Kranju, 14. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9723465]

6. "Muziciramo" : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 16. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9771081]

7. OPZ Glasbene šole Škofja Loka : Regijska tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov 2013, Kranj, 29. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9723721]

8. Splet rezijskih ljudskih pesmi : v priredbi Pavla Merkuja : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 19. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9890377]

9. Umetniški uvod : Pavle Merku: Čarni kus I (ljudska iz Rezije), Jakob Jež: Sijaj, sijaj, sončece (slovenska ljudska), Jakob Jež: Na planincah (slovenska ljudska) : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 22. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9896265]

10. Umetniški uvod : Pavle Merku: Čarni kus II (ljudska iz Rezije), Lojze Lebič: Poletje (haiku), Ciril Pregelj: Da bi jaz znala (ljudska iz Cerovca) : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 10. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9811529]

 

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Observing teachers' emotional expression in their interaction with students. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 31, no. 1, str. 75-85, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9642057]

 

1.04 Strokovni članek

2. PROSEN, Simona, PAHOLE, Marinka. Človek kot igralec vlog: teorija vlog v psihodrami. Kairos, ISSN 1854-9373, 2013, letn. 7, št. 1/2, str. 77-86. [COBISS.SI-ID 9643593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

 

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. PULEC LAH, Suzana. Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pulec Lah], 2013. 310, [47] str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1467. [COBISS.SI-ID 9638729]

2. PULEC LAH, Suzana. Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pulec Lah], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1467. [COBISS.SI-ID 268134656]

 

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Covert forms of aggressive behaviour among girls. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej, ISSN 2300-391X, 2013, letn. 1, št. 2, str. [189]-209, tabela. [COBISS.SI-ID 1536192196]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLEMENČIČ, Mija Marija, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Personal and professional development in education of helping professions. V: Challenge your borders, International week ISS 2013, 16-18 January, the Netherlands. Challenge your borders : conference book. Nijmegen: Institute of Social Studies, HAN University of Applied Sciences, 2013, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 9739337]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Vršnjački odnosi djevojka u odgojnom domu : vabljeno predavanje na Međunarodni znanstveno-stručni skup "Vršnjački odnosi u institucionalnom smještaju i tretmanu djece i mladih: prijateljstvo ili međusobna eksploatacija?" - - Europska perspektiva, rezultati istraživanja i učinci na stručne politike - 5. i 6. travanj 2013. godine Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet, Zagreb. 2013. [COBISS.SI-ID 9619785]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

5. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Zgodovina matematike = History of mathematics. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2013, letn. 19, št. 1/2, str. 74-79. [COBISS.SI-ID 9723977]

2. RAZPET, Marko. Luneburgova leča. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, mar. 2013, letn. 60, št. 2, str. 41-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 9706569]

3. RAZPET, Marko. Več kot 150 decimalk krožne konstante pred letom 1800 = More than 150 digits of the circular constant before 1800. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, jul. 2013, letn. 60, št. 4, str. 129-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 9868617]

4. LEGIŠA, Peter, RAZPET, Marko. Vegovih 140 decimalk krožne konstante. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, letn. 60, št. 6, str. 212-224. [COBISS.SI-ID 9922889]

5. RAZPET, Marko. Računanje točnih vrednosti trigonometričnih funkcij. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 5, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 9630281]

6. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 2, str. 5. [COBISS.SI-ID 9858889]

7. RAZPET, Marko. Rešitev naloge iz prejšnje številke. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 2, str. 9. [COBISS.SI-ID 9857609]

8. RAZPET, Marko. Rešitev naloge iz prejšnje številke. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 3, str. 7. [COBISS.SI-ID 9918025]

 

1.05 Poljudni članek

9. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 1, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 9762377]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. RAZPET, Marko. Anaglifne slike torusa = Anaglyph images of the torus. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 424-433, ilustr. [COBISS.SI-ID 9904201]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. HAFNER, Izidor, RAZPET, Marko. Jurij Vega in 140 decimalk krožne konstante. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 49. [COBISS.SI-ID 16802137]

12. RAZPET, Marko. Krivulje, pridobljene iz vijačnice. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 53. [COBISS.SI-ID 16827993]

13. Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15.-16. 11. 2013, HAFNER, Izidor, LEGIŠA, Peter, PISANSKI, Tomaž, RAZPET, Marko. Baron Jurij Vega in krožna konstanta : plakat. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 58. [COBISS.SI-ID 16837721]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. RAZPET, Marko. Ulf Leonhardt, Thomas Philbin, Geometry and light - the science of invisibility, Green edition, Dover Publications, Mineola, New York, 2010, 286 str. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, letn. 60, št. 3, str. 112-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 9815625]

15. RAZPET, Marko. Shai Simonson, Rediscovering mathematics - you do the math, The mathematical Association of America, 2011, 240 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, letn. 60, št. 4, str. 150-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 9868873]

 

1.25 Drugi sestavni deli

16. RAZPET, Marko. Seminar za zgodovino matematičnih znanosti. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 16864345]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

17. RAZPET, Marko. Dejnostratova kvadratrisa : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 54 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Dejnostratova_kvadratrisa.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1664. [COBISS.SI-ID 9724233]

18. RAZPET, Marko. Dioklova cisoida : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 50 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Cisoida.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1385. [COBISS.SI-ID 9523017]

19. RAZPET, Marko. Evdoksova hipopeda : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 46 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Evdoksova_hipopeda.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1550. [COBISS.SI-ID 9665353]

20. RAZPET, Marko. Funkcija Lobačevskega : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 25 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/lobach_gradivo.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1375. [COBISS.SI-ID 9527369]

21. RAZPET, Marko. Loksodroma : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 42 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/loksodroma.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1900. [COBISS.SI-ID 9836617]

22. RAZPET, Marko. Loksodroma na svitku : študijsko gradivo : funkcije vec spremenljivk. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 26 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Loksodroma_torus.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1944. [COBISS.SI-ID 9885769]

23. RAZPET, Marko. Nikomedova konhoida : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 42 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Nikomedova_konhoida.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1581. [COBISS.SI-ID 9684553]

24. RAZPET, Marko. Proklova hipopeda : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. 29 f., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Hipopeda.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1386. [COBISS.SI-ID 9592137]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

25. Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15.-16. 11. 2013, HAFNER, Izidor, LEGIŠA, Peter, PISANSKI, Tomaž, RAZPET, Marko. Baron Jurij Vega in krožna konstanta : plakat. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2013. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 16783193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

27. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Recenzent

28. LAMPRET, Vito. Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori : univerzitetni učbenik. 2. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013. XIII, 442 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-16-7. [COBISS.SI-ID 268866304]

 

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. Towards the Kelvin wake and beyond. American journal of physics, ISSN 0002-9505, apr. 2013, vol. 81, no. 4, str. 245-252, ilustr. http://dx.doi.org/10.1119/1.4793510, doi: 10.1119/1.4793510. [COBISS.SI-ID 9605961]

 

1.05 Poljudni članek

2. RAZPET, Nada. Barvni gumbi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2013, letn. 17, št. 3, str. 28, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1544. [COBISS.SI-ID 9657673]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. RAZPET, Nada. Več možnosti, drugačne zahteve = More possibilities, differeent requirements. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 415-423, ilustr., graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 9903945]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Razvrstavanje i uređivanje. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9809737]

5. RAZPET, Nada. Zrak, oscilacije i talasi. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9810249]

6. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Dan prirodnih nauka. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9810505]

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Temperatura i toplota. V: BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Using the experimental boxes in science teaching : workshop : Seminar for professional improvement of university teachers for work with students, September 18-19, 2013. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of education, 2013, 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9809993]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A treatment of oscillations and waves. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 44. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9737801]

9. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 106-107. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9738057]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. RAZPET, Nada. Geometrija z deščico in lončkom (delavnica). V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 53. [COBISS.SI-ID 16828249]

11. RAZPET, Nada. Sprehodi ob vodi. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 54. [COBISS.SI-ID 16828505]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA, Bled, 15. in 16. 11. 2013. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2013, letn. 60, št. 6, str. 235-238. [COBISS.SI-ID 9923145]

13. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 16865113]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

14. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. RAZPET, Nada. Demonstracija aktivnosti s senzorji : vabljeno predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9831497]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

17. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-212-255-3. [COBISS.SI-ID 269738496]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RAZPOTNIK, Špela. Študija o ocenjevanju obsega brezdomstva v Sloveniji. V: DEKLEVA, Bojan (ur.). Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013. Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013, str. 87-110, tabele. [COBISS.SI-ID 9663305]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. RAZPOTNIK, Špela. Senčna stran sodobnih družb blaginje - brezdomstvo. V: KNEP, Milan (ur.). Obrazi revščine : zbornik, (Zbirka Človek, pot Cerkve). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013, str. 63-86, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 9582409]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. NOLIMAL, Dušan, DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, NOLIMAL, Sean Ivan. Brezdomstvo, komorbidnost in dostop do kombiniranih storitev. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Program : povzetki, (Odvisnosti, Letn. 13, supl. 1, 1). Ljubljana: Prohealth, 2013, str. 28. [COBISS.SI-ID 2846949]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. RAZPOTNIK, Špela. Slovo od Acota. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2013, št. 89, str. 6. [COBISS.SI-ID 9809225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. DUHANNOY, Petra. Prakse šol v preseku vrstniške solidarnosti in večkulturnosti z vidika vodstev šol : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Duhannoy], 2013. 162 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1978. [COBISS.SI-ID 9915209]

 

IGOR REPAC [25475]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

1. ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen, REPAC, Igor, JAKAČIĆ, Vedran. Higher education in the Western Balkans : reforms, developments, trends : [key findings from field research]. 1. izd. Ljubljana: Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, 2013. 100 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-107-2. http://ceps.pef.uni-lj.si/images/stories/doc/hewb.pdf. [COBISS.SI-ID 267603456]

 

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. On some variational algebraic problems. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], 2013, vol. 2, iss. 2, str. 127-146. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2012-0028. [COBISS.SI-ID 16623449]

2. PAGON, Dušan, REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Group gradings on finite dimensional Lie algebras. Algebra colloquium, ISSN 1005-3867, 2013, vol. 20, no. 4, str. 573578. http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1005386713000540. [COBISS.SI-ID 16759129]

3. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Universal nowhere dense subsets of locally compact manifolds. Algebraic and geometric topology, ISSN 1472-2747, 2013, vol. 13, iss. 6, str. 3687-3731. http://dx.doi.org/10.2140/agt.2013.13.3687. [COBISS.SI-ID 16766809]

4. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. Detecting codimension one manifold factors with the piecewise disjoint arc-disk property and related properties. Central European Journal of Mathematics, ISSN 1895-1074, 2013, vol. 11, iss. 11, str. 1932-1948. http://dx.doi.org/10.2478/s11533-013-0291-z. [COBISS.SI-ID 16715097]

5. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Universal meager F[sub][sigma]-sets in locally compact manifolds. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, ISSN 0010-2628, 2013, vol. 54, no. 2, str. 179-188. [COBISS.SI-ID 16628825]

6. KRISTÁLY, Alexandru, REPOVŠ, Dušan. Metric projections versus non-positive curvature. Differential Geometry and Its Applications, ISSN 0926-2245. [Print ed.], 2013, vol. 31, iss. 5, str. 602-610. http://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2013.06.002. [COBISS.SI-ID 16642137]

7. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan, ZASTROW, Andreas. On Snake cones, alternating cones and related constructions. Glasnik matematički. Serija 3, ISSN 0017-095X, 2013, vol. 48, no. 1, str. 115-135. http://dx.doi.org/10.3336/gm.48.1.11. [COBISS.SI-ID 16632153]

8. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. On the codimension growth of almost nilpotent Lie algebras. Israel journal of mathematics, ISSN 0021-2172, 2013, vol. 194, iss. 1, str. 137-150. http://dx.doi.org/10.1007/s11856-012-0120-2. [COBISS.SI-ID 16622937]

9. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear algebraic systems with discontinuous terms. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2013, vol. 398, iss. 2, str. 846-856. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.09.046. [COBISS.SI-ID 16434777]

10. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On 2-dimensional nonaspherical cell-like Peano continua: a simplified approach. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2013, vol. 10, no. 1, str. 519-528. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-011-0165-1. [COBISS.SI-ID 16565593]

11. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. Decompositions of R [sup] n, n [greater than or equal to] 4, into convex sets generate codimension 1 manifold factors. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2013, vol. 10, iss. 2, str. 1101-1106. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-012-0197-1. [COBISS.SI-ID 16618585]

12. HEGENBARTH, Friedrich, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Browder-Livesay filtrations and the example of Cappell and Shaneson. Milan journal of mathematics, ISSN 1424-9286, 2013, vol. 81, iss. 1, str. 79-97. http://dx.doi.org/10.1007/s00032-012-0192-9. [COBISS.SI-ID 16619097]

13. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Inequivalent Cantor sets in R [sup] 3 whose complements have the same fundamental group. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2013, vol. 141, no. 8, str. 2901-2911. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2013-11911-8. [COBISS.SI-ID 16636505]

14. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. On identities of infinite dimensional Lie superalgebras. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2013, vol. 141, no. 12, str. 4139-4153. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2013-11691-6. [COBISS.SI-ID 16697177]

15. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. Liftings of normal functors in the category of compacta to categories of topological algebra and analysis. Siberian mathematical journal, ISSN 0037-4466, 2013, vol. 54, no. 5, str. 871-882. http://dx.doi.org/10.1134/S003744661305011X. [COBISS.SI-ID 16772953]

16. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. Podnjatija normal´nyh funktorov v kategorii kompaktov na kategorii topologičeskoj algebry i analiza. Sibirskij matematičeskij žurnal, ISSN 0037-4474, 2013, t. 54, no. 5, str. 1087-1101. [COBISS.SI-ID 16773209]

17. KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On generalized 3-manifolds which are not homologically locally connected. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2013, vol. 160, iss. 3, str. 445-449. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2012.10.014. [COBISS.SI-ID 16558681]

18. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Max-min measures on ultrametric spaces. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2013, vol. 160, iss. 5, str. 673-681. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2013.01.022. [COBISS.SI-ID 16572761]

19. HEGENBARTH, Friedrich, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Surgery in codimension 3 and the Browder-Livesay invariants. Turkish journal of mathematics, ISSN 1300-0098, 2013, vol. 37, iss. 5, str. 806-817. http://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-13-37-5/mat-37-5-8-1202-13.pdf. [COBISS.SI-ID 16717401]

20. REPOVŠ, Dušan, ŠARKO, Vladimir Vasil´evič. S [sub] 1-Bott functions on manifolds. Ukrainian mathematical journal, ISSN 0041-5995, 2013, vol. 64, no. 12, str. 1903-1918. http://dx.doi.org/10.1007/s11253-013-0759-9. [COBISS.SI-ID 16640089]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

21. BANAKH, Taras, MINE, Kotaro, REPOVŠ, Dušan, SAKAI, Katsuro, YAGASAKI, Tatsuhiko. Detecting topological groups which are (locally) homeomorphic to LF-spaces. V: DI MAIO, Giuseppe (ur.), TSABAN, Boaz (ur.). Fourth Workshop on Coverings, Selections and Games in Topology : on the occasion of Professor Ljubiša D. R. Kočinac's 65th birthday : special issue, (Topology and its applications, ISSN 0166-8641, Vol. 160, iss. 18). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2013, str. 2272-2284. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2013.07.023. [COBISS.SI-ID 16776793]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

22. AMS Southeastern Spring Sectional Meeting, Special Session on Geometric Topology, University of Tennessee, Knoxville, TN, March 21-23, 2014, WRIGHT, David, GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Contractible 3-manifolds that are the union of two Euclidean spaces. University of Tennessee, Knoxville, 24. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 16931417]

23. AMS Southeastern Spring Sectional Meeting, Special Session on Geometric Topology, University of Tennessee, Knoxville, TN, March 21-23, 2014, GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Homogeneity groups of ends of open 3-manifolds. University of Tennessee, Knoxville, 24. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 16931673]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

25. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

26. Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

27. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

28. Karpats´ki matematični publikacii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ivano-Frankivs´k: Prikarpats´kij nacional´nij universitet imeni Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

29. Matematični studii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

30. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

31. KALIŠNIK, Sara. Persistent homology and duality : doctoral thesis. Ljubljana: [S. Kališnik], 2013. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16756057]

 

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing engineering to middle school students through technology day of robotics. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 175-180, ilustr., tabela, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9842761]

2. ŠANTEJ, Gorazd, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. School activity days : electronics workshop. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2013, ročník 5, číslo 2, str. 206-209, tabela, graf. prikazi. http://jtie.upol.cz/jtie_o_casopisu.htm. [COBISS.SI-ID 9843017]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David. An evaluation of INFIRO international summer school. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 23-33, tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10013257]

4. RIHTARŠIČ, David. InFiRo-Xplained board. V: International Conference of Robotics, Electronics and Computerized Laboratory, Zagreb, 2013. INFIRO Proceedings. Zagreb: INFIRO Integrated Physics Approach to Robotics Designed Laboratory, cop. 2013, str. 84-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 10013769]

5. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Introducing engineering to middle school students through technology day of robotics : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 186-190, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 9661769]

6. ŠANTEJ, Gorazd, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. School activity days: electronics workshop : Elektronski vir. V: BŘEHOVSKÝ, Jiří (ur.), NOVOTNÝ, Jan (ur.), ZUKERSTEIN, Jaroslav (ur.). Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : [ve dnech 29. - 30. května 2013 mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem]. 1. vydání_. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně (UJEP), 2013, str. 217-220, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9662025]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. RIHTARŠIČ, David. Izkustveno učenje začetne robotike. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 40. [COBISS.SI-ID 9814345]

 

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ROT VRHOVEC, Alenka, SAKSIDA, Igor. Svet besed, povedi in besedil. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 31. [COBISS.SI-ID 9894473]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. POTOČNIK, Nataša, SAKSIDA, Igor, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra. Otrok (ne)bralec ob vstopu v šolo : debatna kavarna na 29. slovenskem knjiŽnem sejmu, Ljubljana, 22. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9887305]

8. ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenski jezik v vrtcu in šoli : didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti predšolskih in šolskih otrok : strokovna delavnica, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 30. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9921353]

9. ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenski jezik v vrtcu in šoli : didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti predšolskih in šolskih otrok : strokovna delavnica, Novo mesto, Vrtec Pedenjped , 16. december 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9921609]

 BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Kolo s prestavami. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 8-17, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1331. [COBISS.SI-ID 9568585]

2. PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ROVŠEK, Barbara. Potrjeno prastaro spoznanje : za pozitiven odnos mladih do matematike, naravoslovja in tehnike. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 26. apr. 2013, letn. 64, št. 8, str. 4. [COBISS.SI-ID 9616713]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DE MEYERE, Job, SOKOLOWSKA, Dagmara, FOLMER, Elvira, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. The MST curricula for 5, 8, 11 and 13 year olds researched by the SECURE project across Europe. V: WALDRON, Fionnuala (ur.), DAVIS, Elaine (ur.). Meeting the challenges of a globalised world : Annual Conference 2013. [S. l]: Irish Association for Social, Scientific and Environmental Education (IASSEE), 2013, str. 89-106, ilustr., tabela, graf. prikazi. http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/69112/IASSEE%20Final%20Report-2.pdf?sequence=1. [COBISS.SI-ID 10148425]

4. DE MEYERE, Job, SOKOLOWSKA, Dagmara, FOLMER, Elvira, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. The SECURE project : analysis of perceptions of teachers and learners on topics related to the IASSEE conference. V: WALDRON, Fionnuala (ur.), DAVIS, Elaine (ur.). Meeting the challenges of a globalised world : Annual Conference 2013. [S. l]: Irish Association for Social, Scientific and Environmental Education (IASSEE), 2013, str. 107-126, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/69112/IASSEE%20Final%20Report-2.pdf?sequence=1. [COBISS.SI-ID 10148681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. DE MEYERE, Job, SOKOLOWSKA, Dagmara, VAN GRAF, Marja, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. Intended, implemented and attained MST curricula researched by SECURE project across the Europe. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 143-144. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9738569]

6. SOKOLOWSKA, Dagmara, DE MEYERE, Job, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. Mapping the curriculum for mathematics, science and technology education across Europe. ESERA conference, 1 str. http://www.esera2013.org.cy/proposal-view.2/?abstractid=2080. [COBISS.SI-ID 9990473]

7. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara, DE MEYERE, Job, SOKOLOWSKA, Dagmara, PEETERS, Wim. The MST curricula in teachers' and learners' perceptions as an illustration of the SECURE project outcomes. ESERA conference, 1 str. http://www.esera2013.org.cy/proposal-view.2/?abstractid=2070. [COBISS.SI-ID 9989961]

8. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. The SECURE project - Slovenia as an example of national results. ESERA conference, 1 str. http://www.esera2013.org.cy/proposal-view.2/?abstractid=2066. [COBISS.SI-ID 9990217]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. ROVŠEK, Barbara. Analiza primerov izbirnih nalog s tekmovanj za Stefanova priznanja in malo statistike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 54. [COBISS.SI-ID 16829017]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. ROVŠEK, Barbara. 32. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Presek, ISSN 0351-6652, 2012/2013, letn. 40, št. 4, str. 15, 18. [COBISS.SI-ID 16595289]

11. ROVŠEK, Barbara. 33. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 2, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 9858121]

12. ROVŠEK, Barbara. 33. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 16867417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. ROVŠEK, Barbara. Dobre sistemske rešitve v Sloveniji (primerjava z ostalimi partnerskimi državami) : vabljeno predavanje na Nacionalni konferenci projekta SECURE, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 18. oktober 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9831753]

 

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, ISSN 0360-1315. [Print ed.], Nov. 2013, vol. 69, str. 343-355. http://ac.els-cdn.com/S0360131513001966/1-s2.0-S0360131513001966-main. pdf?_tid=8ebb0c4a-0fd9-11e3-af71-00000aacb360&acdnat=1377691462_739c8b292bada9e88a7bb7c07ce787fe, doi: 10.1016/j.compedu.2013.07.029. [COBISS.SI-ID 10047572]

2. ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Learning programming with serious games. Game-Based Learning, ISSN 2034-8800, March 2013, vol. 1, no. 13(e6), str. 1-8, ilustr. http://eudl.eu/journal/gbl, doi: 10.4108/trans.gbl.01-06.2013.e6. [COBISS.SI-ID 9664329]

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Machine learning algorithms used for adaptive modelling. Journal of applied economics and business, 2013, vol. 1, no. 2, str. 5-12, ilustr., tabeli. http://www.aebjournal.org/articles/0102/010201.pdf. [COBISS.SI-ID 9825097]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. KUNČIČ, Špela, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, RUGELJ, Jože. Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 3/4, str. 43-56. [COBISS.SI-ID 513788023]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Applying ideas from intelligent tutoring systems for teaching programming in game based learning. V: CARVALHO, Carlos Vaz de (ur.), ESCUDEIRO, Paula (ur.). Proceedings of the 7th European Conference on Games Based Learning : Porto, Portugal 3-4 October 2013. Vol.1, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Online), ISSN 2049-100X, Vol. 1). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2013, str. 756-760. [COBISS.SI-ID 9838409]

6. RUGELJ, Jože. Transition to open and flexible learning in traditional national university. V: Transition to open and on-line education in European universities : proceedings. Heerlen: European Association of Distance Teaching Universities and the authors, cop. 2013, str. 330-335. http://www.eadtu.eu/images/stories/Docs/Conference_2013/eadtu%20annual%20conference%202013%20-%20proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 9883465]

7. OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Uporaba večciljnih regresijskih dreves za priporočanje multimedijskih učnih gradiv = Using multi-target regression trees to recommend multimedia learning materials. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 177-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 9771849]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Tekmovanja v znanju kot izziv za drugačne oblike učenja računalništva. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 9812809]

9. RUGELJ, Jože, CERAR, Špela. Računalniške izobraževalne igre v izobraževanju nadarjenih. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 27. [COBISS.SI-ID 9813321]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. RUGELJ, Jože. Learning goals in game specification. Game based learning : [predavanji na] Design of serious games, Non-degree course, July 15 -July 19, 2013, Tallin Summer School, Estonia. [COBISS.SI-ID 10249545]

11. RUGELJ, Jože. Learning goals in serious games : [predavanje na] South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad, 26. 9. 2013 till 31. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 10250313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. HARAMIJA, Dragica, SAKSIDA, Igor. Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem = Methodology for interpretation of Slovenian children literature. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes = Slovene literary studies today, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 61, št. 1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013, letn. 61, št. 1, str. 181-193, 195-208. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_15.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_16.pdf. [COBISS.SI-ID 51788386]

 

1.04 Strokovni članek

2. SAKSIDA, Igor. Čarobne pesmi O-ZA. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2013, letn.40, št. 86, str. 37-43, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 9715529]

 

1.05 Poljudni članek

3. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje ... : obljuba dela dolg. Kekec, ISSN 1318-1408, jan. 2013, letn. 22, št. 5, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 9536841]

4. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Leopold Suhodolčan: telefon. Kekec, ISSN 1318-1408, sep. 2013, letn. 23, št. 1, str. 22-23, portret. [COBISS.SI-ID 9943369]

5. MOHOR, Miha, SAKSIDA, Igor. Razpnimo vsa jadra!. Kekec, ISSN 1318-1408, okt. 2013, letn. 23, št. 2, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 9806409]

6. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Jože Snoj: Enkrat, ko bo očka majhen. Kekec, ISSN 1318-1408, nov. 2013, letn. 23, št. 3, str. 26-27, portret. [COBISS.SI-ID 9859913]

7. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Boris A. Novak: Nebesno gledališče: igra za otroke in oblake. Kekec, ISSN 1318-1408, dec. 2013, letn. 23, št. 4, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 9907785]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

8. SAKSIDA, Igor. Čarobne pesmi O-ZA. V: ZADRAVEC, Vojko (ur.). Pesem, boginja, zapoj! : [simpozijsko gradivo]. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2013, str. 6. [COBISS.SI-ID 9610569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. SAKSIDA, Igor. Svet besed, povedi in besedil. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 9890633]

10. ROT VRHOVEC, Alenka, SAKSIDA, Igor. Svet besed, povedi in besedil. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 31. [COBISS.SI-ID 9894473]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. SAKSIDA, Igor. Jezik. 3. A., Umetnostna besedila. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, [28] str. [COBISS.SI-ID 10163017]

 

1.23 Umetniški sestavek

12. SAKSIDA, Igor. Leopold Suhodolčan: Telefon. Kekec, ISSN 1318-1408, sep. 2013, letn. 23, št. 1, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 12953652]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

13. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž (avtor, fotograf), VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (urednik). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 264829952]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

14. KORDIGEL ABERŠEK, Metka (zbiratelj), SAKSIDA, Igor (zbiratelj). Lili in Bine 1, [Berilo v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-271-103-0. [COBISS.SI-ID 264796928]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. SAKSIDA, Igor. Avtoriteta učitelja in pravice bralcev : predavanje na strokovnem srečanju Sodobni mediji in avtoriteta učitelja, 7. 5.2013, Bled. 2013. [COBISS.SI-ID 9641801]

16. SAKSIDA, Igor. Avtoriteta učitelja in pravice bralcev : Strokovno srečanje Avtoriteta učitelja in digitalni pouk slovenščine, 27. novembra 2013, Ptuj. 2013. [COBISS.SI-ID 9887817]

17. SAKSIDA, Igor. Berimo karkoli? Ne: berimo kakovostna besedila : srečanje Razmislek pod zlato hruško, Mestna knjižnica, Ljubljana, 11. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 9937993]

18. KOS, Gaja (diskutant), MANDELJ, Nevenka (diskutant), PAVČEK, Saša (diskutant), STEPANČIČ, Damijan (diskutant), SAKSIDA, Igor (diskutant). Juri Muri in Tone Pavček : strokovno srečanje knjižničarjev, učiteljev in mentorjev branja v okviru mladinskega literarnega festivala "Bralnice pod slamnikom", Knjižnica Domžale, 30. maj 2013. [COBISS.SI-ID 36679725]

19. SAKSIDA, Igor. Kako prepoznati in brati kakovostno slikanico : simpozij Kakovostna slikanica, Ljubljana, 19. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9883977]

 

3.25 Druga izvedena dela

20. POTOČNIK, Nataša, SAKSIDA, Igor, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra. Otrok (ne)bralec ob vstopu v šolo : debatna kavarna na 29. slovenskem knjiŽnem sejmu, Ljubljana, 22. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9887305]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

22. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

23. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

25. SNOJ, Jože, SAKSIDA, Igor (avtor dodatnega besedila, urednik). Besede izbrane za modrijane, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2642-3. [COBISS.SI-ID 268622592]

26. VEGRI, Saša, SAKSIDA, Igor (avtor dodatnega besedila, urednik). Naročje kamenčkov, (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna, darilna izd. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-93458-1-8. [COBISS.SI-ID 266424320]

27. VEGRI, Saša, SAKSIDA, Igor (avtor dodatnega besedila, urednik). Naročje kamenčkov : [petinsedemdeset izbranih pesmi Saše Vegri]. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-272-126-8. [COBISS.SI-ID 268204032]

 

Recenzent

28. BEŽEN, Ante (urednik), MAJHUT, Berislav (urednik). Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. 341 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-59-5. [COBISS.SI-ID 9803849]

29. Lili in Bine 2, [Berilo v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-271-215-0. [COBISS.SI-ID 264798464]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SANDE, Matej. Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji in Italiji. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, ISSN 2232-5751. [Slovenska izd.], 2013, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 3011557]

2. SANDE, Matej. Cocaine use in nightlife in Slovenia and Italy. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia, ISSN 1855-8003. [English CD-ROM ed.], 2013, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 3010021]

3. SANDE, Matej. Socialno podjetništvo - projekt Iz principa. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia, ISSN 1855-8003. [English CD-ROM ed.], str. 97. [COBISS.SI-ID 9939529]

4. SANDE, Matej. Social entrepreneurship - the "Iz Principa" projekt. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia, ISSN 1855-8003. [English CD-ROM ed.], str. 98. [COBISS.SI-ID 9939273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. SCHMIDT, Gordana, ZAKRAJŠEK, Anica, HRIBAR-KOŠMERL, Anka (avtor, ilustrator). Vrtovi, parki, ---. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-102-7. http://www2.arnes.si/~gschmi. [COBISS.SI-ID 265576448]

 

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Prezenca in diskurz. Del 1, K pogojem in izvorom doživetja prezence. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2013, letn. 45, št. 1/2, str. 185-201. [COBISS.SI-ID 9701705]

2. SELAN, Jurij. Prezenca in diskurz. Del 2, Med kulturo pomena in kulturo prezence. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2013, letn. 45, št. 3/4, str. 231-252. [COBISS.SI-ID 9922377]

3. SELAN, Jurij. An artistic approach to fine arts interpretation in higher education. Higher education studies, ISSN 1925-4741, 2013, vol. 3, no. 1, str. 14-28, ilustr. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/view/24245, doi: 10.5539/hes.v3n1p14. [COBISS.SI-ID 9558601]

4. SELAN, Jurij. Likovni jezik kot temelj likovne vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 4/5, str. 41-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 2076028]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. SELAN, Jurij. Umetnost kot vzgoja za odgovornost. V: GLOBOKAR, Roman (ur.), ČESEN, Anton (ur.). Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo : zbornik mednarodnega simpozija ob dvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava, 9. do 12. maj 2013 = School as a place of dialogue among faith, science and arts : proceedings of the International Symposium in St. Stanislavs Institution 9th to 12th May 2013, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 7). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2013, str. 330-334. [COBISS.SI-ID 9839177]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. SELAN, Jurij. Umetnost kot vzgoja za odgovornost = Art as means of education for responsibility. V: Mednarodni simpozij ob dvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije "Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo", Zavod sv. Stanislava, 9.-12. maj 2013 = International symposium "School as a place of dialogue among faith, science and arts", St. Stanislav's Institution, 9th-12th May, 2013. Ljubljana: Škofijska klasična gimnazija, [2013], str. 36. [COBISS.SI-ID 9838921]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. SELAN, Jurij. Slikar o slikarstvu : Jožef Muhovič, S slikarstvom na štiri oči. Deset seans, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012, 245 str., ilustr., ISBN 978-961-92733-9-5, 27 EUR. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2013, [Št.] 39, str. 30-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 35840813]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

8. ANDLOVIC, Marko (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), et al. Študentska grafika Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univeze v Ljubljani = Student printmaking at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana : Galerija Univerze v Ljubljani, 11. junij do 30. september 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2013. [COBISS.SI-ID 9839433]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. PIRY, Alja (umetnik), SELAN, Jurij (urednik, avtor dodatnega besedila). Razstava nekdanjih dijakov Škofijske klasične gimnazije ob 20-letnici Škofijske klasične gimnazije : [katalog ob razstavi : 7. maj - 16. junij 2013 in 17. oktober - 6. december 2013]. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2013. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6650-14-4. [COBISS.SI-ID 269101056]

 

Mentor - drugo

10. Področje slike in risbe : Zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 6. - 28. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9660233]

 

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Model formativnega spremljanja znanja pri glasbeni vzgoji. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2013, zv. 19, str. 5-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 9940553]

2. DENAC, Olga, ČAGRAN, Branka, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, SICHERL-KAFOL, Barbara. Students' attitudes towards arts and cultural learning in the Slovenian educational system = Stavovi studenata prema umjetničkom i kulturnom odgoju u slovenskom odgojno-obrazovnom sustavu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189. [Tiskana izd.], 2013, vol. 15, spec. ed. no. 3, str. 39-72. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164163. [COBISS.SI-ID 20246536]

3. HOLCAR BRUNAUER, Ada, SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban. Spodbujanje metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja pri glasbeni vzgoji. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 2/3, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 2031740]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. HOLCAR BRUNAUER, Ada, SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban. Model za preverjanje in ocenjevanje znanja pri glasbeni vzgoji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2013, letn. 28, [št.] 3/4, str. 71-84, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513788535]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. SICHERL-KAFOL, Barbara. Glasbene delavnice za sodobno glasbo - spodbudno okolje za razvoj glasbene nadarjenosti. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 9890889]

6. SICHERL-KAFOL, Barbara. Glasbena delavnica "Ali mi sodimo zraven?". V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 15. [COBISS.SI-ID 9766985]

7. RADIČEVIĆ, Alenka, SICHERL-KAFOL, Barbara, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost učiteljev za poučevanje glasbeno nadarjenih učencev. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 28. [COBISS.SI-ID 9769033]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. DENAC, Olga, SICHERL-KAFOL, Barbara. Bogdana Borota: Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 9681737]

9. DENAC, Olga, SICHERL-KAFOL, Barbara. Bogdana Borota: Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2013, letn. 17, št. 1-2, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 2062716]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. SICHERL-KAFOL, Barbara. Assessment of pupils' achievements in music education. Holistic approach to music curriculum planning in Slovenian primary school. Model of Slovenian music education based on national heritage. Music education at Slovenian primary school. Arts partnerships: Slovenian workshop for contemporary music. Slovenian musical heritage : [predavanja v okviru] LLP/ERASMUS Program, Samsun Ondokuz Mayis University, Turkey, 6. 4. 2013 - 13. 4. 2013 (6 ur). [COBISS.SI-ID 10300745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

12. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

13. HOLCAR BRUNAUER, Ada. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Holcar Brunauer], 2013. XVII, 290 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739. [COBISS.SI-ID 9773129]

14. HOLCAR BRUNAUER, Ada. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Holcar Brunauer], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739. [COBISS.SI-ID 273748480]

 

Mentor pri magistrskih delih

15. NEMEČEK, Judita. Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji : magistrsko delo. Litija: [J. Nemeček], 2013. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1956. [COBISS.SI-ID 9902665]

 

Recenzent

16. BOROTA, Bogdana. Glasbene dejavnosti in vsebine, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 263 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6862-51-6. [COBISS.SI-ID 269928192]

17. BOROTA, Bogdana. Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje, (Knjižnica Annales Ludus). Dopolnjena izd. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-26-4. [COBISS.SI-ID 269091072]

18. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 36 str. ISBN 978-961-253-111-9. [COBISS.SI-ID 268745216]

 

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja, VLAHINJA, Kaja. Assessment of science in special education schools : teachers' perception and practice. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 34, no. 4, str. 307-318, graf. prikazi. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_4_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9930569]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. Diferenciacija pri poučevanju naravoslovja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Differentation in teaching science in the first and second cycles of primary education. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], sep. 2013, letn. 6, št. 2/3, str. 193-211, tabele. [COBISS.SI-ID 9788489]

 

1.04 Strokovni članek

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovno izobraževanje v Sloveniji in drugod po Evropi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2013, letn. 17, št. 3, str. 4-12, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1546. [COBISS.SI-ID 9656905]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovje v raziskovalnih škatlah. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 29. [COBISS.SI-ID 9893961]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Barbara Bajd: Moji prvi morski polži in školjke: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Založba Hart, 2012. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9659977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2013, letn. 17, št. 2, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1329. [COBISS.SI-ID 9575497]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0322-3. [COBISS.SI-ID 266126336]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0315-5. [COBISS.SI-ID 265593088]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

11. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

Recenzent

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 265329408]

13. SCHMIDT, Gordana, ZAKRAJŠEK, Anica, HRIBAR-KOŠMERL, Anka (avtor, ilustrator). Vrtovi, parki, ---. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-102-7. http://www2.arnes.si/~gschmi. [COBISS.SI-ID 265576448]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje pismenosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 3, str. 45-58, 100, tabele. [COBISS.SI-ID 9884489]

2. SKUBIC, Darija. Stališča študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani do slovenščine kot učnega jezika = Attitudes of students at the Faculty of Education, University of Ljubljana, towards Slovenian as the language of instruction. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], nov. 2013, letn. 6, št. 4, str. 5-19, tabele. [COBISS.SI-ID 9880393]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, GRADIŠEK, Polona. Čarovnikov grad - pomoč pri prepoznvanju nadarjenosti v predšolskem in zgodnješolskem obdobju?. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 24. [COBISS.SI-ID 9892681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-519-8. ISBN 978-961-241-557-0. ISBN 978-961-241-572-3. [COBISS.SI-ID 265328640]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KOROŠEC, Petra. Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Korošec], 2013. 93 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1371. [COBISS.SI-ID 9584713]

6. NOVAK, Jasmina. Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Novak], 2013. 152 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1466. [COBISS.SI-ID 9638985]

 

Recenzent

7. PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. A, B, C --- 1, 2, 3, gremo, Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. 4. natis 3., prenovljene izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 151 str., ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-237-229-3. [COBISS.SI-ID 265322240]

8. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

9. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

10. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

11. KUZMAN, Boštjan (urednik, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 48 str. ISBN 978-961-253-113-3. [COBISS.SI-ID 269003520]

12. METLJAK, Mira (urednik). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 22 str. ISBN 978-961-253-151-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_PP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011648]

13. GRADIŠEK, Polona (urednik). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 46 str. ISBN 978-961-253-152-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_VPO-RP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011904]

14. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 36 str. ISBN 978-961-253-111-9. [COBISS.SI-ID 268745216]

 

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPAR, Marko. Cancelling complex points in codimension two. Bulletin of the Australian Mathematical Society, ISSN 0004-9727, 2013, vol. 88, iss. 1, str. 64-69. http://dx.doi.org/10.1017/S0004972712000652. [COBISS.SI-ID 16745049]

2. SLAPAR, Marko. Modeling complex points up to isotopy. The Journal of geometric analysis, ISSN 1050-6926, 2013, vol. 23, no. 4, str. 1932-1943. http://dx.doi.org/10.1007/s12220-012-9312-6. [COBISS.SI-ID 16745561]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. SLAPAR, Marko. Odkrivanje različnih razdalj v ravnini. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 43. [COBISS.SI-ID 9815369]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. SLAPAR, Marko. Letošnja Abelova nagrada Pierru Deligneju : Nobelova nagrada za matematiko. Delo, ISSN 0350-7521, 23. maja 2013, leto 55, št. 117, str. 20. [COBISS.SI-ID 9634889]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. SLAPAR, Marko. Real 4 manifolds in complex 3 manifolds : predavanje na Norges teknisk-naturvitenskapelige universite, Institutt for matematiske fag, 4. sep. 2013, Trondheim, Norveška. 2013. [COBISS.SI-ID 9771337]

6. SLAPAR, Marko. Soft Oka principle for Stein manifolds : predavanje na Universität Wien, Fakultät für Mathematik, 16. apr. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 10153289]

 

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.11 Diplomsko delo

1. SLAPNIČAR, Miha. Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Miha], 2013. 83 str., graf. prikazi, preglednice. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1284. [COBISS.SI-ID 9556041]

 

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Robust and specific personality traits as predictors of adolescents' final grades and GPA at the end of compulsory schooling. European journal of psychology of education, ISSN 0256-2928, 2013, vol. 28, no. 4, str. 1181-1199, tabele. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10212, doi: 10.1007/s10212-012-0161-2. [COBISS.SI-ID 9451081]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Observing teachers' emotional expression in their interaction with students. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2013, vol. 31, no. 1, str. 75-85, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9642057]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Osebnostne poteze, učna uspešnost in njuna povezanost pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih in specializiranih šol. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2013, letn. 64 = 130, št. 1, str. 50-65, tabele. [COBISS.SI-ID 9587017]

4. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Personality traits of deaf and hard of hearing students from regular and special schools in Slovenia. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 3/4, str. 97-117, 204-205, tabele. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2013/SP_XXIV_2013_3-4/Solsko_polje_XXIV_2013_03-04.html. [COBISS.SI-ID 9952073]

5. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kaj o samostojnosti in pomoči pri učenju poročajo učenci in njihovi starši. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 1, str. 5-11, tabele. [COBISS.SI-ID 9602633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Experiences with schooling of deaf and hard-of-hearing students in different educational settings in Slovenia. V: Fifteenth Annual CiCe Network Conference Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges, University of Lisbon, Portugal, 13-15 June 2013. Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2013, str. 50. http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2013%20Conference/CiCe%20Network%20Annual%20Conference%20Programme%20Lisbon%2013. pdf. [COBISS.SI-ID 9666377]

 

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRLE, Toma. Uganka izkustva : vloga prvo- in drugoosebnih metod v kognitivni znanosti. Analiza, ISSN 1408-2969, 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 41-60. [COBISS.SI-ID 9951049]

2. STRLE, Toma. Why should we study experience more systematically : neurophenomenology and modern cognitive science. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2013, letn. 11, št. 4, str. 376-390. http://indecs.eu/2013/indecs2013-pp376-390.pdf, doi: 10.7906/indecs.11.4.3. [COBISS.SI-ID 9843785]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. STRLE, Toma. Nereduktibilnost izkustva : zakaj bi morali v kognitivni znanosti preučevati izkustvo?. V: GAMS, Matjaž (ur.), et al. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013, str. 370-373. http://is.ijs.si/is/is2013/zborniki/Zbornik_A.pdf. [COBISS.SI-ID 9845065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma. Neuroethics. V: KHOSRAVIPOUR, Soheil (ur.), et al. Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2013. Bratislava: Comenius University, 2013, str. 17. [COBISS.SI-ID 9674569]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma, KORDEŠ, Urban. Editorial : challenges of interdisciplinarity. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2013, vol. 11, iss. 4, str. IV-VIII. http://indecs.eu/index.php?s=11_4&y=2013. [COBISS.SI-ID 9843273]

6. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, KURINČIČ, Zala, MARJANOVIČ, Katarina, STRLE, Toma. Preface : International Conference of Cognitive Science. V: GAMS, Matjaž (ur.), et al. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013, str. 287. http://is.ijs.si/is/is2013/zborniki/Zbornik_A.pdf. [COBISS.SI-ID 9844809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. GAMS, Matjaž (urednik), PILTAVER, Rok (urednik), MLADENIĆ, Dunja (urednik), GROBELNIK, Marko (urednik), NOVAK, Franc (urednik), BLAŽICA, Bojan (urednik), BOHAK, Ciril (urednik), ČEHOVIN, Luka (urednik), HERIČKO, Marjan (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), KURINČIČ, Zala (urednik), MARJANOVIČ, Katarina (urednik), STRLE, Toma (urednik), FOMICHOV, Vladimir (urednik), FOMICHOVA, Olga S. (urednik), RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), URBANČIČ, Tanja (urednik), BERNIK, Mojca (urednik), BRODNIK, Andrej (urednik). Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 10186580]

8. GAMS, Matjaž (urednik), PILTAVER, Rok (urednik), MLADENIĆ, Dunja (urednik), GROBELNIK, Marko (urednik), BLAŽICA, Bojan (urednik), BOHAK, Ciril (urednik), ČEHOVIN, Luka (urednik), HERIČKO, Marjan (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), KURINČIČ, Zala (urednik), MARJANOVIČ, Katarina (urednik), STRLE, Toma (urednik), RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), URBANČIČ, Tanja (urednik), BERNIK, Mojca (urednik), BRODNIK, Andrej (urednik). Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013, Ljubljana, Slovenia : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, [Ljubljana, Slovenia] : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. ISBN 978-961-264-066-8. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/IS2013_Volume_A.pdf. [COBISS.SI-ID 271584000]

 

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Toward understanding of liquid crystal display : school experiments with liquid crystals. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 135-136. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736265]

2. SUSMAN, Katarina, DZIOB, Daniel, ČEPIČ, Mojca. Laboratory experiments for faculty students based on the spring model. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 271-272. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9737033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-271-283-9. [COBISS.SI-ID 266618880]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

5. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-284-6. [COBISS.SI-ID 268242688]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals - what and how to teach? : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9725769]

7. PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Models and analogies in teaching the phenomena and experimental related to liquid crystals : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726281]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

8. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka (avtor, fotograf), PIPAN, Majda (avtor, fotograf), GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna, JUVAN, Nuša (avtor, fotograf). Lili in Bine 3 : [medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 6 zv. (88; 96; 84; 86; 42; 90 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-280-8. [COBISS.SI-ID 267350784]

9. GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf). Lili in Bine 3, [Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-271-277-8. [COBISS.SI-ID 267166976]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. Dijalog u filozofiji s djecom i razvoj filozofije za djecu. Metodički ogledi, ISSN 0353-765X, travanj 2013, vol. 19, no. 2, str. 13-27. http://www.hrfd.hr/metodicki-ogledi-36-22012/, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152439. [COBISS.SI-ID 2619991]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ŠIMENC, Marjan. The therapy of philosophy = Terapija filozofije. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 22. dani Frane Petrića : glavna tema: Perspektive filozofije, Cres, Hrvatska, 22.-25. rujna 2013 : stalna tema: Od Petriča do Boškovića: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu, Cres, Hrvatska, 25.-28. rujna 2013 = 22nd days of Frane Petrić : main theme: Perspectives of philosophy, Cres, Croatia, September 22-25, 2013 : regular annual theme: From Petrič to Bošković: Croatian philosophers in the European context, Cres, Croatia, September 25-28, 2013 = 22. Frane-Petrić-Tage : Hauptthema: Die Perspektiven der Philosophie, Cres, Kroatien, 22.-25. September 2013 : ständiges Thema: Von Petrič zu Bošković: Kroatische Philosophen im europäischen Kontext, Cres, Kroatien, 25.-28. September 2013 = 22. giorni di Francesco Patrizi : tema principale: Le prospettive della filosofia, Cherso, Croazia, 22-25 settembre 2013 : tema fisso: Da Petrič a Bošković: Filosofi croati nel contesto europeo, Cherso, Croazia, 25-28 settembre 2013, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2228, Libellus, 21). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2013, str. 129. [COBISS.SI-ID 2605911]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. ŠIMENC, Marjan. Izzivi državljanjske vzgoje - humanistika kot državljanjska vzgoja. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 6. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/10/XIX-srecanje-vrtci_gradivo-za-udelezence_oktober-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9831241]

4. ŠIMENC, Marjan. Izzivi državljanjske vzgoje - humanistika kot državljanjska vzgoja. V: PRELOG, Tomaž (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2013, str. 8. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/10/XX-srecanje-ravnateljev-SS_november-2013_povzetki-predavanj-in-delavnic.pdf. [COBISS.SI-ID 9881673]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja. Slovenia. V: AINLEY, John (ur.), SCHULZ, Wolfram (ur.), FRIEDMAN, Tim (ur.). ICCS 2009 encyclopedia : approaches to civic and citizenship education around the world. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, cop. 2013, str. 361-371. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_Encyclopedia.pdf. [COBISS.SI-ID 2518103]

 

1.22 Intervju

6. PLUŠKO, Alojz (intervjuvanec), ŠIMENC, Marjan (intervjuvanec). "Problem je družba, ki ne potrebuje izobraženih ljudi" : brez strategije s 40-odstotnim deležem petnajstletnikov v splošnoizobraževalnih šolah smo pod evropskim povprečjem. Delo, ISSN 0350-7521, 31. 1. 2013, leto 55, št. 26, str. 18. [COBISS.SI-ID 2485847]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. ŠIMENC, Marjan. Problem družbe, ki ne potrebuje izobraženih ljudi : pisma bralcev in odmevi. Delo, ISSN 0350-7521, 13. 2. 2013, leto 55, št. 36, str. 5. [COBISS.SI-ID 9554249]

8. ŠTRAJN, Darko, ŠIMENC, Marjan. Izgubili smo Janeza Justina. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2013, letn. 24, št. 1/2, str. 7-8. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=141. [COBISS.SI-ID 2562903]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja, MLEKUŽ, Ana. Nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut: MIZŠ: IEA, [2013]. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2635095]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. ŠIMENC, Marjan. Državljanska vzgoja in evalvacija : [vabljeno predavanje na nacionalni konferenci "Socialna in državljanska odgovornost SIDRO", Brdo pri Kranju, 10.10.2013]. Brdo pri Kranju: SIDRO, 2013. [COBISS.SI-ID 2606167]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html. [COBISS.SI-ID 736516]

12. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

13. Maturitetno letno poročilo. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-2012. ISSN 1318-7783. http://www.ric.si/splosna_matura/statisticni_podatki/. [COBISS.SI-ID 57556224]

14. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

15. Predmetni izpitni katalog za maturo. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 1993-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Državni izpitni center, 1994-2010. ISSN 1318-413X. http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/folozofija/. [COBISS.SI-ID 35829760]

16. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. http://www.dlib.si/results/?query=%27title%3dproblemi%27&fformattypeserial=journal&sortDir=ASC&sort=date&page=1&pageSize=100. [COBISS.SI-ID 13608448]

17. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

18. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

19. CRITCHLEY, Simon, ŠIMENC, Marjan (urednik). Kontinentalna filozofija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 19). V Ljubljani: Krtina, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-260-069-3. [COBISS.SI-ID 268528640]

 

Intervjuvanec

20. IVELJA, Ranka (oseba, ki intervjuva). Ogroženi gimnazijski standardi. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 4. feb. 2013, leto 63, št. 29, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 2488407]

21. KOŠAK, Klemen (avtor, oseba, ki intervjuva). Bomo plačevali verouk? : nobenega razloga ni, da bi dali zasebnim osnovnim šolam več državnega denarja. Mladina, ISSN 0350-9346, 15. mar. 2013, št. 11, str. 34-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 2514519]

 

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2013

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, ŠPARL, Primož, WANG, Ru-Ji, XU, Ming-Yao. Classification of half-arc-transitive graphs of order 4p. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2013, vol. 34, iss. 7, str. 1158-1176. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2013.04.004, doi: 10.1016/j.ejc.2013.04.004. [COBISS.SI-ID 4182632]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. ŠPARL, Primož. Praeger, Cheryl E. (5-WA-MSY); Spiga, Pablo (5-WA-MSY); Verret, Gabriel (SV-LJUBM-NDM): Bounding the size of a vertex-stabiliser in a finite vertex-transitive graph. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. B 102 (2012), no. 3, 797-819. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2900819. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2900819.pdf. [COBISS.SI-ID 17032025]

3. ŠPARL, Primož. Kovács, István (SV-UPRMI); Kuzman, Boštjan (SV-LJUBD); Malnič, Aleksander (SV-LJUBD); Wilson, Steve (1-NAZ-MS): Characterization of edge-transitive 4-valent bicirculants. (English summary). - J. Graph Theory 69 (2012), no. 4, 441-463. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2979299. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2979299.pdf. [COBISS.SI-ID 17032537]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Bled'11. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3974. [Spletna izd.], 2013, vol. 6, no. 1, str. III. http://amc.imfm.si/index.php/amc/article/view/398/212. [COBISS.SI-ID 1024470356]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Ars mathematica contemporanea. Šparl, Primož (gostujoči urednik 2013-2014). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

 

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Opravičevanje študentov pri študijskem procesu Didaktike športne vzgoje. Didakta, ISSN 0354-0421, okt. 2013, letn. 22[!], št. 166, str. 34-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 9844553]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna. Pogrešamo strokovne utemeljitve : Kaj je v ozadju spremembe predmeta, vedo verjetno le tisti, ki brez resnih utemeljitev vztrajajo pri novih imenih. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 20. sep. 2013, letn. 64, št. 14, str. 5. [COBISS.SI-ID 9764169]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Delo z nadarjenimi učenci pri športni vzgoji. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 32. [COBISS.SI-ID 9894729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-76-3. [COBISS.SI-ID 265798144]

2. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-77-0. [COBISS.SI-ID 265798400]

3. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-78-7. [COBISS.SI-ID 265798656]

4. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-79-4. [COBISS.SI-ID 265798912]

5. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-81-7. [COBISS.SI-ID 265799424]

6. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za v 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Karantanija: Debora, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-80-0. [COBISS.SI-ID 265799168]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-2011. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju ter njena vloga v izobraževanju = Neuroeducation - new science on learning and teaching, and it's impact on education. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, ISSN 1855-0509, 2013, letn. 7, št. 1/2, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 2146428]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju = Neuroeducation - new science of learning and teaching. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 457-466, ilustr. [COBISS.SI-ID 9904457]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TANCIG, Simona. Rethinking school : how to promote education for sustainable development. V: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Göteborg: European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 2014, str. 691. http://www.earli2013.org/media/BookOfAbstracts2013_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 10127945]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

4. PULEC LAH, Suzana. Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pulec Lah], 2013. 310, [47] str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1467. [COBISS.SI-ID 9638729]

5. PULEC LAH, Suzana. Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pulec Lah], 2013. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1467. [COBISS.SI-ID 268134656]

 

JERNEJA TERČON [40106]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TERČON, Jerneja. Vzgojitelj in predšolski otroci s posebnimi potrebami. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2013, letn. 9, št. 18, str. 23-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9931849]

2. TERČON, Jerneja. Pojavnost in razlike med spoloma pri petletnikih s sumom na razvojno motnjo koordinacije. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2013, letn. 10, št. 19, str. 22-32, tabeli. [COBISS.SI-ID 9932361]

3. TERČON, Jerneja. Odkrivanje petletnikov z razvojno motnjo koordinacije. Šport, ISSN 0353-7455, 2013, letn. 61, št. 3/4, str. 111-116, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 9911369]

 

1.04 Strokovni članek

4. TERČON, Jerneja, LINDAV, Katja, OBREZA, Ursula. Aktivnosti za spodbujanje motorike in zaznavanja pri predšolskih otrocih. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2013, letn. 9, št. 18, str. 43-51. [COBISS.SI-ID 9932105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. TERČON, Jerneja, FILIPČIČ, Tjaša. A comprehensive special educational diagnostic assessment of five year old children with developmental coordination disorder. V: OLIVEIRA, Marco A. (ur.), BARROS, Joao F. (ur.), BONFIM, Thatia R. (ur.). Celebrating the past, anticipating the future, (Brazilian journal of motor behavior, ISSN 1980-5586, Vol. 7, suppl., June 2013). Porto Alegre, RS: Sociedade Brasileira de Comportamento Motor, 2013, vol. 7, suppl. , str. 85. http://www.eeffto.ufmg.br/DCD/material/conference_book.pdf. [COBISS.SI-ID 9773641]

 

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Visual art education: between spatial sustainable development and the image of architecture = Likovna vzgoja: med prostorskim trajnostnim razvojem in podobo arhitekture. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 1, str. 79-96, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1389. [COBISS.SI-ID 9591113]

 

1.04 Strokovni članek

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Raziskovanje sveta likovnovizualne podobe. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2013, letn. 44, št. 4/5, str. 30-33. [COBISS.SI-ID 2075516]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. El espacio arquitectónico de la escuela como generador de sifnificados. V: Semiótica, educación y cultura. [S.l.]: [s.n], 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 9866057]

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. La arquitectura efimera como productora de nuevos significados. V: Semiótica, educación y cultura. [S.l.]: [s.n], 2013, str. 35. [COBISS.SI-ID 9866313]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Fizika v likovni vzgoji: izziv za nadarjene?. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 40. [COBISS.SI-ID 9625929]

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ustvarjamo z nadarjenimi. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 34. [COBISS.SI-ID 9770569]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Uvodni nagovor. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 9766217]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

8. FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BIRSA, Dare (umetnik), et al. Majski salon 2013, Dvorana Sonet - Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 9. maj - 30. junij 2013. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-7-6. [COBISS.SI-ID 266854656]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Razstava umetniških del članic in članov Društva likovnih umetnikov Ljubljana : Galerija Instituta "Jožef Stefan", Ljubljana, 8. jul. - 29. avg. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9863241]

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Senas de identidad/Sledi identitete : razstava ob Tednu univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 12. 2012 - 10. 1. 2014. 2013. [COBISS.SI-ID 9899337]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. The development of space perception : educational dimensions : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme academic year 2012/2013, Universidad Autónoma de Madrid, 21. 3.-26. 3. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9863753]

12. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Urban planning and design in South American megacities : [predavanja v okviru] Topics in Inter-American Studies: Negotiating space in the Americas from a European perspective, from June 2nd to June 8th, 2013. Graz: Karl-Franzens-Universität, 2013. [COBISS.SI-ID 9863497]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Art workshop : [predavanje na] MDES inclusive design, 16th July 2013, Ontario College of Art and Design University. 2013. [COBISS.SI-ID 9864265]

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. El espacio arquitectónico de la escuela como generador de sifnificados : [predavanje na] VIII Congreso Internacional Chileno de semiótica, Jueves 10 de octubre de 2013, Universidad del Bío-bío, Chillan. 2013. [COBISS.SI-ID 9864777]

15. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Inclusion and visual art education : [predavanje na] DEEP 2013, Designing enabling economies & policies conference, 14th July 2013, Ontario College of Art and Design University. 2013. [COBISS.SI-ID 9864521]

16. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. La arquitectura efimera como productora de nuevos significados : [predavanje na] VIII Congreso Internacional Chileno de semiótica, Jueves 10 de octubre de 2013, Universidad del Bío-bío, Chillan. 2013. [COBISS.SI-ID 9865033]

17. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. La metodología de la investigación desde diferentes paradigmas en la educación : [predavanje na] Primera Jornada Internacional de investigación artistica en la Universidad, Reanudando el debate de las Metodologías de la Investigación y las Bellas Artes, Viernes 4 de octubre de 2013, Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes. 2013. [COBISS.SI-ID 9864009]

18. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, PREVODNIK, Marjan. What could visual arts (artists) and arts education (teachers) give as an added value for general and artistic creativity and for (visual/artistic) literacy? : [predavanje na] Benifits of visual arts eucation for creativity and literacy, Ljubljana, Slovenia, 17. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9865289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

20. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-2011. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Prevajalec

21. Pogled od zgoraj 2013. [Kovk]: Farming turizem Vidmar, 2013. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4052891]

 

Recenzent

22. PETKOVŠEK, Gregor. Islam v Evropi. 1. izd. Ljubljana: Zavod Abraham, 2013. 159 str. ISBN 978-961-281-138-9. [COBISS.SI-ID 268581888]

23. BEŽEN, Ante (urednik), MAJHUT, Berislav (urednik). Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja: = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. 341 str., ilustr. ISBN 978-953-7210-59-5. [COBISS.SI-ID 9803849]

 

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, MOHAR, Petra. Educational outcomes from summer camps on conservation of freshwater ecosystems = Vzgojno-izobraževalni učinki poletnih taborov o ohranjanju ekosistemov celinskih voda. Acta biologica slovenica, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2013, vol. 56, št. 1, str. 75-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 2882895]

2. TORKAR, Gregor (avtor, fotograf), DROLE, Barbara, GOMBOC, Stanislav. Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Šentvid plateau, NW Slovenia. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, jun. 2013, vol. 21, št. 1, str. 47-58, ilustr., zvd., tab. [COBISS.SI-ID 1229813]

3. RIBEIRO, Daniela, BURNET, Julia Ellis, TORKAR, Gregor. Four windows on borderlands : dimensions of place defined by land cover change data from historical maps = Štiri okna obmejnega območja : dimenzije prostora opredeljene s podatki o spremembah pokrovnosti tal pridobljenih iz zgodovinskih zemljevidov. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2013, 53, št. 2, str. 317-342, ilustr., zvd., graf. prikazi. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53204.pdf, doi: 10.3986/AGS53204. [COBISS.SI-ID 35779373]

4. TORKAR, Gregor. Live what you teach & teach what you live : student views on the acceptability of teachers’ value-related statements about sustainability and climate change = Živi tisto, kar poučuješ, in poučuj tisto, kar živiš : pogledi študentov na sprejemljivost učiteljevih vrednotno orientiranih izjav o trajnosti in podnebnih spremembah. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 1, str. 45-58, graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1388. [COBISS.SI-ID 9590601]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. TORKAR, Gregor, ZWITTER, Žiga, DATO, Gaetano, HILL, Katalin, MAVELLI, Massimo, POP, Ana-Maria. Argonauts - Restoration of Ancient Inland Waterways to Promote Sustainable Tourism in Borderlands. V: BRUMAT, Stefano (ur.), FRAUSIN, Diana (ur.). DIAnet International School Proceedings 2013 : interdisciplinary methods for the sustainable development of the Danube region, Gorizia 13th -22nd April 2013. Trieste: EUT - Edizioni Universita di Trieste, 2013, str. 92-115, zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 53122402]

6. TORKAR, Gregor, PROSEN, Kristina, LAGANIS, Jana. Uporaba digitalnega dihotomnega ključa pri pouku biologije = The use of digital dichotomous key in biology class. V: KREUH, Nives (ur.), et al. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2013, str. 569-574, ilustr., tabela. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/sirikt_e_zbornik_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9740873]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BURNET, Julia Ellis, RIBEIRO, Daniela, TORKAR, Gregor. Cultural artifacts in an aesthetic landscape. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), HUBER, Ivanka (ur.). Zbornik povzetkov. Petanjci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 2013, str. [14]. [COBISS.SI-ID 36130093]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. BAJD, Barbara, TORKAR, Gregor. Kdo smo, od kod prihajamo? : delavnica o evoluciji človeka. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9624649]

9. TORKAR, Gregor, BAJD, Barbara, VIDIC, Tatjana. Raziskovanje vplivov človeških dejavnosti na okolje in podnebne spremembe: izziv za nadarjene, za prihodnost. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 40. [COBISS.SI-ID 9626185]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni ključ. Založba Hart. Ljubljana, 2013. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1935. [COBISS.SI-ID 9876297]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 264777728]

12. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 268504320]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

14. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

15. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Recenzent

16. Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013, JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-253-104-1. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. [COBISS.SI-ID 266695424]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada. Enjoying cultural differences assists teachers in learning about diversity and equality : an evaluation of antidiscrimination and diversity training = Uživanje v kulturni raznolikosti je pomoč vzgojiteljem pri izobraževanju za različnost in enakost - evalvacija izobraževanja za nediskriminacijo in raznolikost. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2013, vol. 3, no. 4, str. 117-138, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2010. [COBISS.SI-ID 9934665]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TURNŠEK, Nada. Co-operation and competition in Slovene preschools. V: Affective education in challenging times : [programme and abstracts]. York: York St. John University, 2013, str. 23. [COBISS.SI-ID 9742409]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TURNŠEK, Nada. Družba. 6. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, str. 1-17. [COBISS.SI-ID 9862217]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. TURNŠEK, Nada. Primeri dejavnosti medkulturne vzgoje v vrtcu : študijsko gradivo v e-obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2014. [COBISS.SI-ID 9940297]

5. TURNŠEK, Nada. Učenje z raziskovanjem v vrtcu : preteklost in kulturna dediščina : študijsko gradivo v e-obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2013. [COBISS.SI-ID 9940041]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. TURNŠEK, Nada (intervjuvanec). [O predšolski vzgoji] : oddaja Podobe znanja, ARS 3 program, RTV SLO, 29. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9907017]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. TURNŠEK, Nada. Postmodern concept of childhood and education. Subjective theories of early childhood teachers. Democratisation of early childhood system. Diversity and antidiscrimination. Social studies at the Department of Early Childhood Education in Ljubljana. Implemetation of Social studies in Slovene preschools. Inquiry-based learning and open-ended problem-solving in preschools : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme in the academic year 2012/2013, from 7. 1. 2013 till 1. 4. 2013, University of Oulu, Faculty of Education, Finland. 2013. [COBISS.SI-ID 9617993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Recenzent

9. RUTAR, Sonja. Poti do participacije otrok v vzgoji, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 197 str. ISBN 978-961-6862-43-1. [COBISS.SI-ID 270863360]

10. GRADIŠEK, Polona (urednik). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 46 str. ISBN 978-961-253-152-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_VPO-RP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011904]

 

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Problems in understanding procedural learning = Problemi u razumevanju proceduralnog učenja. Istraživanja u pedagogiji, ISSN 2217-7337, 2013, year 3, no. 2, str. 48-60, 47-59, tabele. [COBISS.SI-ID 9992521]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Raba zemljevidov spodbuja miselno aktivnost učencev. Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2013, 85, [št.] 1, str. 63-74, ilustr. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv_85-1_hergan_umek.pdf. [COBISS.SI-ID 9929289]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta. Izzivi za nadarjene pri družboslovju - jaz in drugi. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 19. [COBISS.SI-ID 9891401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-241-629-4. [COBISS.SI-ID 268034048]

5. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 268034304]

6. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0322-3. [COBISS.SI-ID 266126336]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-241-630-0. [COBISS.SI-ID 265441280]

8. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-632-4. [COBISS.SI-ID 265442304]

9. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

11. HERGAN, Irena. Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Hergan], 2013. VI, 299 str., [37] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1980. [COBISS.SI-ID 9918537]

12. HERGAN, Irena. Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Hergan], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 276655872]

 

Fotograf

13. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 266391552]

 

Recenzent

14. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 265329408]

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 265693952]

16. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 265693696]

17. GRADIŠEK, Polona (urednik). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. 46 str. ISBN 978-961-253-152-2. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/jesen_posveti/Zbornik_nadarjeni_VPO-RP.pdf. [COBISS.SI-ID 270011904]

18. BARAZUTTI, Nadja, KRIŽMANČIČ, Lučka, VISINTIN, Bruna, CEPAR, Maura, UMEK, Evelina. Zzz.zgo.zem.3.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 3. razred osnovne šole. Trst: Deželni šolski urad Furlanije Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2013. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6130924]

 

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Views of Slovenian teachers on differentiated learning in elementary school. V: DESPOTOVIĆ, Miomir (ur.), HEBIB, Emina (ur.). Contemporary issues of education quality : Elektronski vir. Beograd: Faculty of Philosophy: Institute for Pedagogy and Andragogy: Faculty of Adult Education and HRD, 2013, str. 71-85, tabela. https://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Contemporary%20Issues%20of%20Education%20Quality_1.pdf. [COBISS.SI-ID 9980489]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina, KRAJNC, Sabina. Pedagoška praksa : navodilo za izvedbo pedagoške prakse in pisanje poročila o pedagoški praksi : Didaktika s pedagoško prakso : Razredni pouk, 1. letnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 12 f., tabele. [COBISS.SI-ID 10060105]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Čimbeniki profesionalnog razvoja odgajatelja : predavanje na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Reka, 29. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 9982537]

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Načini poticanja profesionalnog razvoja odgajatelja : predavanje na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Reka, 6 dec. 2013. [COBISS.SI-ID 9982793]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Odgajatelj u procesu iskustvenog učenja : predavanje na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Reka, 13. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 9983049]

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Odgajatelji, kompetencije i profesionalni rast : predavanje na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Reka, 23. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 9948233]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Konativni vidiki učne diferenciacije in individualizacije pri pouku matematike in slovenščine - raziskovalni izsledki : predavanje na okrogli mizi: Primerjava učnih dosežkov in doživljanja šolske klime glede na obliko učne diferenciacije pri matematiki in slovenščini, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, 28. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 9948489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://www.uskolavrsac.in.rs/?p=1071). [COBISS.SI-ID 268028167]

10. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

11. GOJKOV, Grozdanka. Fragmenti visokoškolske didaktike, (Biblioteka Istraživačke studije, 55). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2013. 444 str., ilustr. ISBN 978-86-7372-178-1. [COBISS.SI-ID 280304647]

 

Recenzent

12. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

13. GOJKOV, Grozdanka. Fragmenti visokoškolske didaktike, (Biblioteka Istraživačke studije, 55). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2013. 444 str., ilustr. ISBN 978-86-7372-178-1. [COBISS.SI-ID 280304647]

 

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž. Partnership with parents and practical model of group work with parents of children and adolescents with emotional, behavioural and social difficulties/disorders. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2013, vol. 6, no. 3, str. 75-91. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number3-article5.pdf. [COBISS.SI-ID 9908553]

 

1.04 Strokovni članek

2. VEC, Tomaž. Nastanek in razvoj čustvenih, vedenjskih ter socialnih motenj in oblike pomoči. Kaljenje, ISSN 1580-027X, feb. 2013, letn. 7, št. 12, str. 32-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 9641033]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. VEC, Tomaž. Moteče vedenje - od kje izvira in kaj početi z njim?. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013, str. 18. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

NERAZPOREJENO


5. KOMPARE, Alenka (avtor, fotograf), STRAŽIŠAR, Mihaela (avtor, fotograf), DOGŠA, Irena (avtor, fotograf), VEC, Tomaž (avtor, fotograf), CURK, Janina. Psihologija : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2013. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0109-0. [COBISS.SI-ID 265499136]

 

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Current methodological issues in identification of gifted students in Slovenia. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), STOJANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Metodološki problemi istraživanja darovitosti : zbornik 18. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2013, str. 424-439, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9708105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Self-perception of gifted students : international comparison based on qualitative research. V: Celebrating giftedness and creativity. Kentucky: [WCGTC], 2013, str. 81. [COBISS.SI-ID 9731145]

3. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Motivation gifted students for learning science using the PROFILES approach. V: ICTDE 2013 : from Early Potential to Excellence : [program & abstracts]. [S.l.]: [s.n.], 2013, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 9816649]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. The criteria for evaluating the quality of the science textbook. Chapter 1. V: KHINE, Myint Swe (ur.). Critical analysis of science textbooks : evaluating instructional effectiveness. Dordrecht [etc.]: Springer, 2013, str. 3-15, tabele. [COBISS.SI-ID 9719113]

5. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna. Dejavniki, ki vplivajo na pogostost izvajanja samoevalvacije v vrtcih. V: KOŽUH, Boris (ur.), BUTENKO, Hanna (ur.). Studies in school education. Horlivka: Institute for foreign languages, 2013, cop. 2012, str. 35-44. [COBISS.SI-ID 9691721]

 

1.22 Intervju

6. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), VOGRINC, Janez (intervjuvanec). Za nadarjene bi pri nas lahko naredili več : Šolska politika: Ministrstvo zavrača očitke o pišmeuhovskem odnosu do razvoja nadarjenih. Delo, ISSN 0350-7521, 2. okt. 2013, leto 55, št. 228, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 9796937]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

7. SPASOVSKI, Ognen, KREK, Janez, VOGRINC, Janez, METLJAK, Mira. Obrazovanieto na učenicite so niski postiganja vo učenjeto. Skopje: Fondacija otvoreno opštestvo - Makedonija, 2013. 93 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-608-218-176-9. http://soros.org.mk/dokumenti/obrazovanieto-na-ucenicite-so-niski-postiganja-vo-ucenjeto-eng.pdf. [COBISS.SI-ID 94148874]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

8. DEVETAK, Iztok, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction, PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the second round of the UL, Slovenia working group. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013. 44 str., graf. prikazi. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/objave/Delphi_Study_2_Round_final.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2009. [COBISS.SI-ID 9732937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KREK, Janez, VOGRINC, Janez, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, GLOBOKAR, Roman, TADEL, Boštjan. Pogledi; Kam z devetletko ob njeni desetletnici? : okrogla miza, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 27. november 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9883721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih

11. TAMŠE, Maja. Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tamše], 2013. 208 str., ilustr., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1979. [COBISS.SI-ID 9914953]

12. BREGAR, Maja. Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bregar], 2013. XI, 220 str., [10] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1571. [COBISS.SI-ID 9676873]

 

Somentor pri magistrskih delih

13. ČERNEL, Andreja. Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Černel], 2013. XIII f., 146 str., ilustr., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1661. [COBISS.SI-ID 9714761]

14. NEMEČEK, Judita. Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji : magistrsko delo. Litija: [J. Nemeček], 2013. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1956. [COBISS.SI-ID 9902665]

15. GUČEK, Vanja. Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Guček], 2013. 125 str., 40, [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2055. [COBISS.SI-ID 9997641]

 

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVAK, Tatjana, VUTE, Rajko. Long-term effects of regular exercising in elderly women. Annales kinesiologiae, ISSN 2232-2620, 2013, vol. 4, no. 2, str. 109-127, graf. prikazi. http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/Kineziologija_2_13_internet.pdf. [COBISS.SI-ID 1536235204]

2. NOVAK, Tatjana, VUTE, Rajko. Spending leisure time and activities in the third period of life. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2013, year 19, no. 1, str. 35-44, tabeli. [COBISS.SI-ID 9644361]

 

1.04 Strokovni članek

3. VUTE, Rajko. Športnik v različnih starostnih obdobjih in njegova povezanost z ZŠIS-POK. Športnik, ISSN 1854-5254, sep. 2013, letn. 9, št. 31, str. 40-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 9772873]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. VUTE, Rajko. Halliwickova metoda plavání. V: BRŮŽKOVA, Lucie (ur.), TRÁVNÍKOVÁ, Irena (ur.). Aplikované pohybové aktivity = Adapted physical activities. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, cop. 2013, str. 7. [COBISS.SI-ID 10035529]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. VUTE, Rajko. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2013. 27 str. [COBISS.SI-ID 9588809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. PISEK, Manica. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pisek], 2013. XVI, 181 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1560. [COBISS.SI-ID 9671753]

 

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Bridging the gap between educational research and school practice through cooperation of university and primary school teachers. V: ISMAN, Aytekin (ur.). 4th International conference on New horizons in education, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 106). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 106, str. 576-584, ilustr., doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.066. [COBISS.SI-ID 1554268]

2. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Bridging the gap between educational research and school practice through cooperation of university and primary school teachers. V: Proceedings book, (Proceedings book, ISSN 2146-7358, Vol. 1). [Famagusta: Sakarya University], 2013, str. 636-644, ilustr. http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf. [COBISS.SI-ID 1539420]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-105-8. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160768]

4. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Kemija materialov : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-106-5. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268161024]

5. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije I k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-108-9. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaI.pdf. [COBISS.SI-ID 268160512]

6. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Kemija in snov, Teoretične osnove Kemije materialov k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-109-6. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/teorija_kemija_materialov.pdf. [COBISS.SI-ID 268161792]

7. WISSIAK GRM, Katarina Senta. Kemija v življenju : osnove kemije II z navodili za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-099-0. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_kemijaII.pdf. [COBISS.SI-ID 265851904]

8. WISSIAK GRM, Katarina Senta, DEVETAK, Iztok. Poskusi pri pouku kemije : Eksperimentalno delo I : navodila za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-253-149-2. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_ED_I.pdf. [COBISS.SI-ID 269128192]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti). 3. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2013. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 1024625261]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 268046592]

11. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 268048128]

12. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-82-3. [COBISS.SI-ID 266896128]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZADNIKAR, Darij. Die Lücke schließen oder Räume eröffnen? : soziale Kämpfe in Slowenien in Zeiten der Krise. V: KRAFT, Michael Gerhard (ur.). Soziale Kämpfe in Ex-Jugoslawien. Wien: Mandelbaum Kritik & Utopie, cop. 2013, str. 258-278. [COBISS.SI-ID 9665097]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. ZADNIKAR, Darij. Prispevek k antropologiji anarhizma. V: GRAEBER, David. Fragmenti anarhistične antropologije, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013, str. 87-98. [COBISS.SI-ID 9876809]

 

1.22 Intervju

3. ZADNIKAR, Darij (intervjuvanec). Evropa se pretvara u Meksiko. Danas.rs. [Spletna izd.]. http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/evropa_se_pretvara_u_meksiko.12.html?news_id=257922. [COBISS.SI-ID 9888841]

4. ZADNIKAR, Darij (intervjuvanec). Posledica skrajnega liberalizma je bila vedno katastrofa, vojna : filozof, bajker in kritični aktivist gibanj za novo politično paradigmo : MMC RTV SLO, 9. marec 2013. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 6 str. http://www.rtvslo.si/velikih-5/darij-zadnikar-posledica-skrajnega-liberalizma-je-bila-vedno-katastrofa-vojna/304052. [COBISS.SI-ID 9877577]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. ZADNIKAR, Darij. Somrak elite. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, feb. 2013, št. 81, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 9546569]

6. ZADNIKAR, Darij. Nezadržno tiktakanje. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, nov. 2013, št. 90, str. 20. [COBISS.SI-ID 9844297]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. ZDRAVKOVIĆ, Lana, HLADNIK-MILHARČIČ, Ervin, KRPAN, Jurij V., ZADNIKAR, Darij. Mehanizmi, ki spreminjajo svet : oddaja Panoptikum, I. program, Televizija Slovenija, 13. sep. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 519456793]

 

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ZALAR, Konstanca. Skupinsko muziciranje - priložnost za vse. V: GRADIŠEK, Polona (ur.). Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 20. [COBISS.SI-ID 9891657]

2. ZALAR, Konstanca. Muzicirajmo skupaj - bodimo nadarjeni. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 32. [COBISS.SI-ID 9769801]

 

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Higher education research and higher education policy in South-East Europe. European journal of higher education, ISSN 2156-8235, 2013, vol. 3, no. 3, str. 280-294. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2013.819671#.UiiiX3_c-eq, doi: 10.1080/21568235.2013.819671. [COBISS.SI-ID 9735497]

2. ZGAGA, Pavel. The future of European teacher education in the heavy seas of higher education. Teacher development, ISSN 1366-4530, 2013, vol. 17, no. 3, str. 347-361. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13664530.2013.813750#.Uiigr3_c-eo, doi: 10.1080/13664530.2013.813750. [COBISS.SI-ID 9727561]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KLEMENČIČ, Manja, ZGAGA, Pavel. Slovenia : gradual phasing out of academic inbreeding and short-term mobility as a buffer. V: Academic inbreeding : causes and consequences : (draft version). [S. l.: s. n.], 2013, str. 89-113. [COBISS.SI-ID 9930057]

4. ZGAGA, Pavel. The role of higher education centres in research and policy : a case from a European periphery. V: International Higher Education Research and Policy Roundtable : Shanghai Jiao Tong University, November 2-3, 2013. [S. l.]: [s. n.], [2013], str. 239-254. [COBISS.SI-ID 9862985]

5. KLEMENČIČ, Manja, ZGAGA, Pavel. Internationalisation at the European periphery and academics' geographic preferences for partnership : focus on the Western Balkans. V: LABI, Aisha (ur.). Weaving the future of global partnerships : [EAIE Conference Starter 2, Istanbul, 10-13 September, (2214-7152). Amsterdam: European Association for International Education (EAIE), cop. 2013, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 9862473]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ZGAGA, Pavel. Teacher education and the future: which tribe, which territory?. V: Learning spaces with technology in teaching and teacher education : [abstracts]. [S. l.]: The Teacher Education Policy in Europe, 2013, str. [14]. [COBISS.SI-ID 9694537]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, BRENNAN, John. Challenges for European higher education: 'Global' and 'National' , 'Europe' and sub-Europes'. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher education research and policy, ISSN 2193-7613, vol. 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, str. 11-30. [COBISS.SI-ID 9721929]

8. ZGAGA, Pavel. Reconsidering higher education reforms in the Western Balkans: 'policy colonies' or 'policy autarchies'?. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher education research and policy, ISSN 2193-7613, vol. 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, str. 347-370. [COBISS.SI-ID 9722185]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, BRENNAN, John. Foreword. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher education research and policy, ISSN 2193-7613, vol. 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 9721673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

10. ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen, REPAC, Igor, JAKAČIĆ, Vedran. Higher education in the Western Balkans : reforms, developments, trends : [key findings from field research]. 1. izd. Ljubljana: Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, 2013. 100 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-107-2. http://ceps.pef.uni-lj.si/images/stories/doc/hewb.pdf. [COBISS.SI-ID 267603456]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

11. JAMES, David, DE CORTE, Erik, HARFORD, Judith, ZGAGA, Pavel, MUULI, Viktor (urednik). Educational research in Estonia 2007-2011 : evaluation report 2/2013. Tartu: Eesti Teadusagentuur: Estonian research council, 2013. 44 str., ilustr. ISBN 978-9949-9266-2-6. http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/Evaluation_report2013_1.pdf. [COBISS.SI-ID 9710665]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. ZGAGA, Pavel. Cooperation in higher education - a challenge for the region : predavanje v okviru Summer school TEMPUS project 'EPSP’ - Education policy master level study programme in Serbia and Montenegro, University of Novi Sad,Faculty of Philosophy, 23-24 August 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9762121]

13. ZGAGA, Pavel. European higer education reforms 1998-2013: Bologna in 'teen' age : predavanje na Central European University, April 25th 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9709129]

14. ZGAGA, Pavel. International networking and collaboration: the 'Bologna’ case. Theme 2: (Complementary skills) The history of debates in Europe: up to the Salzburg principles and beyond. Theme 3: Aspects of doctoral education: history of political debates about doctoral education : predavanja na: UNIKE Project PhD Course 1 (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks); University of Aarhus, Department of Education (DPU), Copenhagen, 14. - 18. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9854793]

15. ZGAGA, Pavel. The peer review process: the peer reviewer's and the author's perspective : predavanje v okviru The postgraduate school within the field of educational sciences, Umea University, Umea, 24. - 25. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9854537]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. ZGAGA, Pavel (diskutant). Understanding diversity : predavanje na okrogli mizi Does school have a future? Which schools for a diverse and truly democratic society?, 3 July 2013, Academy of Bad Wildbad, Germany. [COBISS.SI-ID 9709641]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

17. ZGAGA, Pavel. Europe and the Bologna Process - an Initiative or Response? : vabljeno predavanje na BTC Second International Annual Conference Non-EU OECD countries’ response to the Bologna process, June 16, 2013, Bologna Training Center at Ben-Gurion University of the Negev, Jerusalem. 2013. [COBISS.SI-ID 9694025]

18. ZGAGA, Pavel. The future of higher education cooperation with and within the CEE region : vabljeno predavanje na Conference on Higher education cooperation in Central Eastern & South-Eastern Europe, Vienna, 5 July 2013. 2013. http://www.oead. at/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/erasmus/veranstaltungen/2013-07-05_NHEC_Conference/general/Zgaga_Pavel_Day_3_plena ry_room.pdf. [COBISS.SI-ID 9709897]

19. ZGAGA, Pavel, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen. Higher education reforms in the Western Balkans: an international perspective : delavnica na Central European University, April 26th 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9709385]

20. ZGAGA, Pavel. Kratek komentar ob branju predloga ZViS-1 (v besedilu iz oktobra 2013) : Posvet Z glavo skozi zakon, Ljubljana, 25. 11. 2013. 2013. http://svobodnauniverza.si/wp-content/uploads/2013/11/Pavel-Zgaga-SU-ZViS-1.pdf. [COBISS.SI-ID 9885513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. Albanian journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tiranë: Graduate School of Education & Centre for Democratic Education, 2013-. [COBISS.SI-ID 9827145]

22. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

23. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umea: Umea School of Education, Umea University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

24. Europa lernen. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Münster: Lit Verlag, 2011-. http://www.lit-verlag.de. [COBISS.SI-ID 9537097]

25. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

26. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

27. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

28. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

29. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

30. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

31. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

32. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

33. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

34. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

35. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

36. ZGAGA, Pavel (urednik), TEICHLER, Ulrich (urednik), BRENNAN, John (urednik). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher education research and policy, vol. 4). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 389 str., ilustr. ISBN 978-3-631-63908-5. ISBN 978-3-653-02598-9, doi: 10.3726/978-3-653-02598-9. [COBISS.SI-ID 9717065]

 

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Refraction and absorption of microwaves in wood. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2013, vol. 34, no. 2, str. 449-459, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/34/2/449/, doi: 10.1088/0143-0807/34/2/449. [COBISS.SI-ID 9559113]

 

1.04 Strokovni članek

2. ZIHERL, Saša. Ob zaključku projekta Greenwave Europe. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2013, letn. 18, št. 1, str. 12-13, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1936. [COBISS.SI-ID 9875529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Toward understanding of liquid crystal display : school experiments with liquid crystals. V: The International Conference on physics education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Book of abstracts. Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2013, str. 135-136. http://www.icpe2013.org/uploads/BookOfAbstracts_ICPE_EPEC_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9736265]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja, BABIČ, Vito. Naravoslovno motivacijske in interdisciplinarne teme : Izziv za nadarjene - primer barve. V: Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 36. [COBISS.SI-ID 9624905]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, urednik), ISKRIĆ, Goran (avtor, fotograf), KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja (avtor, fotograf), RAZPET, Nada (avtor, fotograf), ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem : raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

 

2.08 Doktorska disertacija

6. ZIHERL, Saša. Anizotropne lastnosti lesa v mikrovalovnem območju : doktorska disertacija. [Maribor: S. Ziherl], 2013. XII, 102 str., graf. prikazi, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55415. [COBISS.SI-ID 19894792]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals - what and how to teach? : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9725769]

8. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Properties that depend on direction of EM-wave propagation in liquid crystals and wood : predstavljeni poster na Gordon Research Conferences Conference Liquid Crystals, June 16-21, 2013 University of New England, USA. 2013. [COBISS.SI-ID 9726025]

 

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZORC-MAVER, Darja, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Criminality of women in Slovenia. Aggression and violent behavior, ISSN 1359-1789. [Print ed.], Jan./Feb. 2013, letn. 18, št. 1, str. 147-151. [COBISS.SI-ID 9507401]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Nadarjenost in socialni c[k!]apital. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 10. [COBISS.SI-ID 9896777]

3. BILČIĆ, Irena, SOVDAT, Mojca, ZORC-MAVER, Darja, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Sodbe na prepih - odkrivanje zakritih nadarjenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 20. [COBISS.SI-ID 9897289]

 

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZORC-MAVER, Darja, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Criminality of women in Slovenia. Aggression and violent behavior, ISSN 1359-1789. [Print ed.], Jan./Feb. 2013, letn. 18, št. 1, str. 147-151. [COBISS.SI-ID 9507401]

2. ZORC-MAVER, Darja. Biographical approach and the effectiveness of help to young people in the resocialization process. International journal of business and social science, ISSN 2219-1933, June 2013, vol. 4, no. 6, str. 158-162. http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_6_June_2013/19.pdf. [COBISS.SI-ID 9748809]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. BILČIĆ, Irena, SOVDAT, Mojca, ZORC-MAVER, Darja, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Sodbe na prepih - odkrivanje zakritih nadarjenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 20. [COBISS.SI-ID 9897289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. AS. Andragoška spoznanja. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/. [COBISS.SI-ID 45586176]

5. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

6. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. ŠETOR, Janja. Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šetor], 2013. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1290. [COBISS.SI-ID 9553225]

8. GRADIŠAR, Marjan. Stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev v proces vzgoje v vzgojnih zavodih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gradišar], 2013. XII, 139 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1922. [COBISS.SI-ID 9866569]

 

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Machine learning algorithms used for adaptive modelling. Journal of applied economics and business, 2013, vol. 1, no. 2, str. 5-12, ilustr., tabeli. http://www.aebjournal.org/articles/0102/010201.pdf. [COBISS.SI-ID 9825097]

 

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

 

JERNEJA DENAC [91592]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DENAC, Olga, ČAGRAN, Branka, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, SICHERL-KAFOL, Barbara. Students' attitudes towards arts and cultural learning in the Slovenian educational system = Stavovi studenata prema umjetničkom i kulturnom odgoju u slovenskom odgojno-obrazovnom sustavu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189. [Tiskana izd.], 2013, vol. 15, spec. ed. no. 3, str. 39-72. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164163. [COBISS.SI-ID 20246536]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Vpliv glasbene industrije na odnos mladostnika do popularne glasbe = The music industry's impact on the attitude of adolescents towards popular music. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2013, letn. 17, št. 1/2, str. 113-127. [COBISS.SI-ID 9718857]

 

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. KOGOVŠEK, Damjana, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina. Gluhi, naglušni in slepi, slabovidni so lahko nadarjeni. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 9897033]

2. ŽOLGAR, Ingrid. Izobraževanje tiflopedagogov. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2013, str. 65. [COBISS.SI-ID 9619273]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. GAČNIK, Mateja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, ŽOLGAR, Ingrid. PLP-5 : preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka : priročnik. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora; Maribor: Center za sluh in govor; Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-90022-2-3. [COBISS.SI-ID 267337984]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

MOJCA ŽVEGLIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2013

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŽVEGLIČ, Mojca. Assessment criteria as a factor of quality in teacher assessment. V: Canada International Conference on Education (CICE-2013), June 24-26, 2013, University of Toronto, Ontario, Canada. SHONIREGUN, Charles A. (ur.), AKMAYEVA, Galyna (ur.). Proceedings. [S. l.]: Infonomics Society, cop. 2013, str. 355-360, tabela. [COBISS.SI-ID 9734473]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ŽVEGLIČ, Mojca. Teachers’ perspectives on assessment accommodations for foreign pupils in Slovenian primary school. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2012 [i. e. 2013], str. 161. http://www.atiner.gr/abstracts/2013ABST-EDU.pdf. [COBISS.SI-ID 9668681]