Ponudba programov

Programi za izpopolnjevanje (IZP programi) 2017/18

Predstavitve programov najdete v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 na spletni povezavi   KATIS - Katalog programov nadaljevalnega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo in šport

 

1. Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar
PDF Predstavitveni zbornik

2. Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič
PDF Predstavitveni zbornik

3. Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva
(EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec
PDF Predstavitveni zbornik

4. Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak
PDF Predstavitveni zbornik

5. Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič
PDF Predstavitveni zbornik

6. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
(EN - PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION - CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Koordinatorja: izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Janez Vogrinc
PDF Predstavitveni zbornik


7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE
(PI-PV)
(EN - STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Koordinatorica: doc. dr. Darija Skubic
PDF Predstavitveni zbornik

Več o študijskem programu za pedagoško izpopolnevanje iz predšolske vzgoje.


8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE
(PI-ZPA)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
PDF Predstavitveni zbornik

 Domača stran

Obvestilo: Interni izpit iz znanja angleškega jezika 2016/2017 (datum opravljanja preizkusa sporočimo naknadno)

 

9. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI  (PPPU-ČVT)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Koordinatorici: izr. prof. dr. Marija Kavkler in doc. dr. Olga Poljšak Škraban
PDF Predstavitveni zbornik

 

10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI)
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl

PDF Predstavitveni zbornik

 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)

(EN - SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah

PDF Predstavitveni zbornik

_______________________________________________________________________________________________________________________

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU programi) – 2017/2018

 

Oznaka programa

Naslov programa

PPU-1

ALERGIJSKE BOLEZNI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH: PREPREČEVANJE, PREPOZNAVA IN UKREPANJE V VRTCIH IN ŠOLAH
(Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak)

 

CILJ: Pridobitev znanj o varovanju alergičnega otroka pred alergeni, predvsem prehranskimi; pridobitev znanj o prepoznavi in ukrepanju pri resnih alergijskih bolezni kot sta anafilaksija in astma; pridobitev znanj o organizaciji zadolžitev znotraj vzgojno izobraževalne ustanove pri skrbi nad alergičnim otrokom; pridobitev samozavesti ob skrbi nad otrokom z alergijo.

 

PPU-2

DELO Z GLASBENO NADARJENIMI
(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

 

CILJ: Poglobiti znanja na področju individualizacije in diferenciacije dela z nadarjenimi učenci. Seznaniti se s tematiko nadarjenih učencev v slovenski šoli in v mednarodnem prostoru, prepoznavanje nadarjenih učencev in delo z njimi v vrtcu in šoli, seznaniti s kazalniki evidentiranja in identificiranja glasbeno nadarjenih učencev, seznaniti se z glasbeno-razvojnimi značilnostmi, seznaniti z ocenjevalnimi lestvicami in pomenom avtentičnih načinov za prepoznavanja glasbene nadarjenosti, usposobiti za uresničevanje strategij glasbenega poučevanja in učenja za delo z glasbeno nadarjenimi učenci, usposobiti za uresničevanje avtentičnih didaktičnih pristopov za delo z glasbeno nadarjenimi na področju izvajanja, poslušanja, ustvarjanja in glasbenega jezika.

 

PPU-3

KREATIVNE TEKSTILNE TEHNIKE
(Koordinatorica: doc. dr. Francka Lovšin Kozina)

 

CILJ:

  • Spoznavanje tradicionalnih slovenskih in drugih tekstilnih tehnik, njihove zgodovine, značilnosti in posebnosti. Praktični prikazi izbranih tekstilnih tehnik. 
  • Izkustveno učenje ročnih tekstilnih tehnik in nadgradnja s kreativno likovno in tehnično izraznostjo.
  • Razumevanje sinergije material – oblika – funkcija tekstilnih/oblačilnih izdelkov ter razumevanje možnosti uporabe tekstilnih tehnik za razvijanje izraznih in motoričnih sposobnosti učencev.
  • Povezovanje ročnih tekstilnih tehnik s temeljnimi principi naravoslovja, tehnike, likovne umetnosti in sociologije.
  • Razvijanje motivacijskih tehnik za spodbujanje likovne in tehnične kreativnosti učencev.
  • Razvijanje sposobnosti kritičnega ocenjevanja obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse na področju tekstilstva in oblačilstva ter prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene inovativnosti in kakovosti.

 

PPU-4

NADARJENI UČENCI IN PRAKTIČNO DELO PRI POUČEVANJU FIZIKALNIH VSEBIN
(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič)

 

CILJ: Izobraževanje je namenjeno učiteljem, ki v poučevanje vključujejo praktično delo v obliki preprostih eksperimentov, laboratorijskega in projektnega dela učencev. Učitelji se bodo seznanili z delom z nadarjenimi ob izbranih temah, ki vključujejo nova naravoslovna spoznanja in ne zahtevajo globokega predmetnega predznanja. Preizkusili bodo praktične dejavnosti, s katerimi je mogoče pridobiti potrebno znanje in izkušnje za razumevanje novih vsebin in jih je mogoče neposredno vključiti v pouk rednih kurikularnih vsebin. Spoznali bodo načine prepoznavanja nadarjenih ob teh dejavnostih.

 

PPU-5

NIZKOCENOVNO EKSPERIMENTALNO DELO IN POUK KEMIJE
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec)

 

CILJ: Izobraževanje je namenjeno učiteljem kemije, ki želijo pri pouku uporabiti možnostih nizkocenovnih izvedb eksperimentalnega dela.

V izobraževanju bodo naslednji poudarki:

  • Razmislek in diskusija o smotrnosti in možnostih nizkocenovne izvedbe eksperimentov povezanih z vsebinami UN za kemijo glede na kognitivno, psihomotorično in afektivno domeno ciljev.
  • Predstavitev primerov nizkocenovne izvedbe izbranih eksperimentov in razvoj nadaljnjih primerov nizkocenovne izvedbe eksperimentov, ki se nanašajo na vsebine UN za kemijo.
  • Umestitev eksperimentalnega dela v pouk kemije upoštevaje trojno naravo kemijskih pojmov.

 

PPU-6

NOVOSTI NA PODROČJU STRATEGIJ POUČEVANJA SLOVENŠČINE IN NARAVOSLOVJA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OŠ
(Koordinatorica: doc. dr. Darja Skribe Dimec)

 

CILJ: V okviru izobraževanja se bodo učitelji seznanili s sodobnimi strategijami poučevanja slovenščine (bralne strategije, strategije poučevanja učencev, katerih prvi jezik ni slovenski …), s sodobnimi strategijami poučevanja naravoslovja (konstruktivistični pristop in metoda raziskovalnega dela) in z didaktičnimi igrami na izbrane teme iz učnega načrta za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko. Udeleženci bodo dobili smernice za poučevanje, ki bodo neposredno prenosljive v pouk in v diskusiji ovrednotili uporabno vrednost teh strategij v različnih učnih situacijah.

 

PPU-7

POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO
(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

 

CILJ: Uporaba in kritična refleksija načrtovanja glasbenih dejavnosti petja, igranja na Orffova glasbila in plesa ob izbranih primerih slovenskega ljudskega izročila.

 

PPU-8

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA V VRTCU IN PRVEM TRILETJU OŠ
(Koordinatorica: dr. Alenka Rot Vrhovec)

 

CILJ: Obravnavali bomo predopismenjevalne zmožnosti in metode opismenjevanja. Predstavili in preizkusili bomo dejavnosti za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti in dejavnosti za uspešno opismenjevanje otrok. Pripravili bomo načrt za preverjanje (pred)opismenjevalnih zmožnosti.

 

PPU-9

SLOVENSKI JEZIK V VRTCU IN ŠOLI
(Koordinator: doc. dr. Tomaž Petek)

 

CILJ: Seminar bomo na kratko uvedli s pregledom vlog slovenskega jezika v slovenskem vrtcu oz. slovenski šoli. Praktično bomo predstavili in preizkusili model sodobne in celovite priprave vzgojitelja/učitelja na kakovostno javno govorno nastopanje kot izziv za delo s prihodnjimi generacijami otrok. Sporazumevanje na različnih ravneh: vzgojitelj/učitelj – otrok, starši, sodelavci, nadrejeni, lokalna skupnost, drugi. Utrdili in poglobili bomo pravopisna in slovnična pravila za čim boljše, predvsem pa jezikovno pravilno tvorjenje zapisanih besedil. Obravnavali bomo različne besedilne vrste, ki jih vzgojitelji/učitelji tvorijo pri svojem delu in katerih tvorba jim včasih povzroča preglavice, npr. vabilo, obvestilo. Pripravili bomo tudi načrt za preverjanje (pred)opismenjevalnih zmožnosti. Predstavili in preizkusili bomo dejavnosti za razvijanje (pred)opismenjevalnih zmožnosti in dejavnosti za uspešno opismenjevanje otrok.

 

PPU-10

SODOBNE TEME IN DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU PREHRANSKIH VSEBIN                                                                   
(Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec)

 

CILJ: Vključevanje strokovnih in znanstveno podprtih prehranskih vsebin v osnovnošolsko izobraževanje pomembno prispeva k doseganju ustreznega nivoja prehranske pismenosti otrok. Učitelji, ki poučujejo prehranske vsebine morajo na ustrezen način posredovati prehransko znanje in zagotoviti učno okolje, ki učence spodbuja k zdravemu načinu prehranjevanja. Temeljni cilj programa je, udeležence seznaniti z novimi spoznanji prehranske znanosti in jim predstaviti različne možnosti posredovanja novih znanj učencem z uporabo sodobnih pedagoških in didaktičnih pristopov.

 

PPU-11

SODOBNO POUČEVANJE TEHNIKE NA RAZREDNEM POUKU
(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

 

CILJ: Učitelji razrednega pouka spoznajo možnosti izvajanja sodobnih, aktivnih, induktivnih metod poučevanja tehniških vsebin navezujočih se na obvezna predmeta spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika ter neobveznega izbirnega predmeta tehnika. Na praktičnih primerih spoznajo različne induktivne metode. Dopolnijo znanja iz preverjanja in ocenjevanja znanja, procesa in produkta uporabljenih metod. Spoznajo možnosti spodbujanja tehniške inovativnosti.

 

PPU-12

TEHNIŠKA INOVATIVNOST PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

 

CILJ: Učitelji tehnike spoznajo možnosti spodbujanja tehniške inovativnosti pri izdelovanju izdelkov v okviru poučevanja tehniških vsebin navezujočih se na obvezen predmet tehnika in tehnologija ter neobveznega izbirnega predmeta tehnika. Na praktičnih primerih spoznajo različne metode spodbujanja inovativnosti. Spoznajo možnosti zajemanja inovativnosti pri  ocenjevanju produkta.

 

PPU-13

UČENJE UČENJA: ZAČETEK UČENJA TUJEGA JEZIKA V 1. RAZREDU
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Karmen Pižorn)

 

CILJ: Pregled pristopov, tehnik ozaveščanja in razvijanja strategij učiteljev namenjenih podpori mlajšim otrokom kako se naučiti tujega jezika, da bi postali samozavestni učenci tujih jezikov. Praktične naloge in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa, podpirajo teorije in najnovejše raziskave o tem, kako se mlajši otroci učijo tujega jezika. Razumeti, kako učitelji lahko mlajšim otrokom pomagajo razviti strategije učenja jezikov. Razumeti pomen metakognitivne zavesti.

 

PPU-14

UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO (ZA PRVO IN DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE V OŠ)
 (Koordinatorica: dr. Alenka Rot Vrhovec)

 

CILJ: V teoretičnem uvodu bodo predstavljeni temeljni cilji jezikovnega pouka in gradniki sporazumevalne zmožnosti. Udeleženci bodo z aktivnim pristopom poglobili znanje oz. podrobneje spoznali učni načrt za slovenščino (predvsem za jezikovni pouk v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju) ter načrtovali dejavnosti za uresničitev nekaterih ciljev. Poznavanje in uporaba učnega načrta bosta udeležencem koristila pri izbiri učnega gradiva, načrtovanju letnega delovnega načrta in učnega procesa.

 

PPU-15

UPORABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV NA SPLETU
(Koordinatorica: mag. Lara Godec Soršak)

 

 CILJ: Predstavili bomo elektronske jezikovne priročnike in korpuse, ki jih mora poznati sodobni učitelj za svoj strokovni razvoj, pri poučevanju in pripravi na poučevanje, ki so prosto dostopni na spletu (npr. spletišče Fran, Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Pedagoški slovnični portal, korpusa Gigafida in Šolar, Jezikovno svetovalnico). Največ časa bomo namenili učinkoviti uporabi Slovenskega pravopisa v elektronski obliki.

 

PPU-16

ZGODBE, PRAVLJICE IN RIME PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV Z MLAJŠIMI OTROKI
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Karmen Pižorn)

 

CILJ: Pregled pedagoških načel, ki se nanašajo na to, kako si otroci osmislijo in gradijo besednjak skozi poslušanje zgodb in rim. Udeleženci se bodo imeli priložnost vključiti v dejavnost priprave zgodb in igranja vlog. Pregledali bodo dokaze o učenju, kaj je uporabno za poučevanje otrok v različnih starostnih skupinah.

 

PPU-17

PLESNA UMETNOST V VRTCU IN ŠOLI
(Koordinatorica: dr. Vesna Geršak)

 

CILJ: Seminar bo osvetlil pomen vključevanja različnih gibalno-plesnih dejavnosti v vrtčevske dejavnosti in pouk za doseganje ciljev na različnih kurikularnih področjih. Poudarek bo na aktivnih pristopih za integriranje plesne umetnosti v vrtcu in šoli. Predstavljeni bodo konkretni primeri učenja in poučevanja jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja in umetniških vsebin skozi ustvarjalni gib in ples. Poudarek bo na integraciji plesnih elementov za razvijanje otrokove plesnosti, socialno-čustvenega, psihomotoričnega in kognitivnega področja. Predstavljeni bodo vidiki utelešene kognicije.

 

PPU-18

POUČEVANJE UČENCEV S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO PRI PREDMETU ŠPORT
(Koordinatorica: mag. Maja Burian)

 

CILJ: Temeljni cilj programa je nadgraditi obstoječa strokovna znanja za poučevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo pri predmetu šport v prvem in drugem izobraževalnem obdobju. Udeleženci programa bodo pridobili znanja o gibalnih sposobnostih in spretnostih učencev s slepoto in slabovidnostjo, strategijah in primernih metodah poučevanja ter varni uporabi pripomočkov in prilagajanju okolja  pri predmetu šport.

 

PPU-19

RANLJIVE DRUŽINE – RAZUMEVANJE IN PROŽNE OBLIKE ODZIVANJA NA NJIHOVE POTREBE                                                         
(Koordinatorica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban)

 

CILJ: Izobraževanje bo prispevalo k razvoju strokovne občutljivosti pedagoških/ strokovnih delavcev za problematiko ranljivih družin oz. otrok v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Razvoj ozaveščenosti in znanj udeležencev vključuje prepoznavanje kompleksnosti problematike ranljivih družin, starševstva in vzgoje otrok, značilnosti institucionalnih odzivov in razvoj prožnejših modelov odzivanja na potrebe ranljivih družin in otrok.

 

PPU-20

SPODBUJANJE UČNIH INTERESOV IN USTVARJALNIH POTENCIALOV V ZGODNJEM OTROŠTVU        
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Mojca Juriševič)

 

CILJ: Prepoznati in spodbujati interese in ustvarjalne učne potenciale otrok v zgodnjem otroštvu oz. zagotavljanje inkluzivno optimiziranih učnih izzivov v vrtčevskem okolju, s poudarkom na sporazumevalnih zmožnostih otrok. Izmenjava praktičnih primerov aplikacije psiholoških spoznanj o razvoju mišljenja in govora, učne motivacije in osebnosti (priprava učnega konteksta, prepoznavanje vedenj, individualizacija), ter spoznanja o inkluzivno naravnanem učnem okolju, ki izhaja iz partnerskega modela med vrtcem in otrokovim domom (učne potrebe, učne spodbude, učni modeli). Poudarek je na značilnostih otrok z izjemnimi učnimi potenciali, še posebej na ustvarjalno-produktivni komponenti nadarjenosti. 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri