Ponudba programov

Programi za izpopolnjevanje (IZP programi) 2018/19

Predstavitve programov najdete v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/19 na spletni povezavi   KATIS - Katalog programov nadaljevalnega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo in šport

 

1. Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar
PDF Predstavitveni zbornik

2. Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič
PDF Predstavitveni zbornik

3. Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva
(EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec
PDF Predstavitveni zbornik

4. Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak
PDF Predstavitveni zbornik

5. Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Koordinator: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič
PDF Predstavitveni zbornik

6. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
(EN - PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION - CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Koordinatorja: izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Janez Vogrinc
PDF Predstavitveni zbornik


7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE
(PI-PV)
(EN - STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Koordinatorica: doc. dr. Darija Skubic
PDF Predstavitveni zbornik


8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE
(PI-ZPA)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
PDF Predstavitveni zbornik

 Domača stran

 

9. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI  (PPPU-ČVT)
(EN - STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Koordinatorici: izr. prof. dr. Marija Kavkler in doc. dr. Olga Poljšak Škraban
PDF Predstavitveni zbornik

 

10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI)
(EN - SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Koordinatorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl

PDF Predstavitveni zbornik

 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)

(EN - SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah

PDF Predstavitveni zbornik

_______________________________________________________________________________________________________________________

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU programi) – 2018/2019

 

Oznaka programa

Naslov programa

PPU-1

ALERGIJSKE BOLEZNI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH: PREPREČEVANJE, PREPOZNAVA IN UKREPANJE V VRTCIH IN ŠOLAH
(Koordinator: izr. prof. dr. Iztok Devetak)

 

PPU-2

INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA
(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

 

PPU-3

POUČEVANJE UČENCEV S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO PRI PREDMETU ŠPORT
(Koordinatorica: mag. Maja Burian)

 

PPU-4

TEŽJE VEDENJSKE TEŽAVE
(Koordinator: doc. dr. Tomaž Vec)

 

PPU-5

Z IKT PODPRTO SODELOVALNO UČENJE
(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

 

PPU-6

DELO Z GLASBENO NADARJENIMI
(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

 

PPU-7

PARTNERSKO SODELOVANJE IN PROŽNO ODZIVANJE NA POTREBE RANLJIVIH DRUŽIN V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH KONTEKSTIH                                                         
(Koordinatorica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban)

 

PPU-8

POJAVNE OBLIKE NASILJA IN DUŠEVNIH STISK OTROK IN MLADOSTNIKOV
(Koordinatorica: prof. dr. Darja Zorc Maver)

 

PPU-9

PROFESIONALNO USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV/K, KI POUČUJEJO IN OBRAVNAVAJO UČENCE Z DAWNOVIM SINDROMOM V OŠ
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Marija Kavkler)

 

PPU-10

PSIHOLOŠKI VIDIKI INKLUZIJE – OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN OTROK TER MLADOSTNIKOV IN PODPORA ZA UČENJE
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Mojca Juriševič)

 

PPU-11

SPODBUJANJE UČNIH INTERESOV IN USTVARJALNIH POTENCIALOV V ZGODNJEM OTROŠTVU        
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Mojca Juriševič)

 

PPU-12

USTVARJALNO MIŠLJENJE OTROK V ŠOLI: OD PREPOZNAVANJA USTVARJALNEGA POTENCIALA DO NAČRTOVANJA UČNIH DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA UČENCEV PRI POUKU
(Koordinatorica: izr. prof. dr. Mojca Juriševič)

 

PPU-13

DELO Z MATEMATIČNO NADARJENIMI UČENCI: KOMBINATORIČNI IZZIVI
(Koordinator: doc. dr. Boštjan Kuzman)

 

PPU-14

DENAR – ZAKAJ SE O NJEM POGOVARJATI Z OSNOVNOŠOLCI
(Koordinatorica: doc. dr. Francka Lovšin Kozina)

 

PPU-15

POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO
(Koordinatorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol)

 

PPU-16

RAZISKOVALNO IN PROJEKTNO DELO PRI FIZIKI
(Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič)

 

PPU-17

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA V VRTCU IN PRVEM TRILETJU OŠ
(Koordinatorica: dr. Alenka Rot Vrhovec)

 

PPU-18

SLOVENSKI JEZIK V VRTCU IN ŠOLI
(Koordinator: doc. dr. Tomaž Petek)

 

PPU-19

SODOBNE TEME IN DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU PREHRANSKIH VSEBIN                         
(Koordinator: doc. dr. Stojan Kostanjevec)

 

PPU-20

SPODBUJANJE KREATIVNOSTI PETOŠOLCEV S POMOČJO TEKSTILNIH TEHNIK
(Koordinatorica: doc. dr. Francka Lovšin Kozina)

 

PPU-21

TEHNIŠKA INOVATIVNOST PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

 

PPU-22

TEHNIŠKA INOVATIVNOST PRI POUKU TEHNIKE NA RAZREDNI STOPNJI
(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

 

PPU-23

UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO (ZA PRVO IN DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE V OŠ)
(Koordinatorica: dr. Alenka Rot Vrhovec)

 

PPU-24

3D TISKALNIK PRI POUKU TEHNIKE NA RAZREDNI STOPNJI
(Koordinator: doc. dr. Janez Jamšek)

 

PPU-25VNAŠANJE ELEMENTOV REGGIO EMILIA VZGOJNEGA KONCEPTA VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK V ŽIVLJENJE IN DELO JAVNIH VRTCEV – 1.DEL
(Koordinatorica: izr. dr. Tatjana Devjak)

PPU-26

VNAŠANJE ELEMENTOV REGGIO EMILIA VZGOJNEGA KONCEPTA VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK V ŽIVLJENJE IN DELO JAVNIH VRTCEV – 1.DEL
(Koordinatorica: izr. dr. Tatjana Devjak)

 

PPU-27

DIDAKTIČNE IGRE IN IGRIFIKACIJA V IZOBRAŽEVANJU
(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

 

PPU-28

RAZVOJ AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAČUNALNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA
(Koordinator: prof. dr. Jože Rugelj)

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri