Na podlagi 3., 7. in 13. člena Pravilnika o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih, ki ga je sprejel (sprejet dne 27.3.2009) dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, objavlja

Interni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe na strokovnih oz. znanstvenih posvetih, sestankih in konferencah v letu 2010

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: fakulteta).

2. Predmet internega razpisa je sofinanciranje:

stroškov udeležbe na strokovnih oz. znanstvenih posvetih, sestankih in konferencah v Sloveniji in v tujini. Upravičeni stroški sofinanciranja so:

- kotizacija za strokovni oz. znanstveni posvet, sestanek in konferenco v Sloveniji in v tujini;
- prevozni stroški za udeležbo na znanstvenih posvetih v tujini (uporaba javnega prevoznega sredstva: letalska karta ekonomskega razreda, najugodnejšega letalskega prevoznika ali drugi najugodnejši javni transport; v primeru, da ni možno uporabiti javno prevozno sredstvo, se dovoli uporaba osebnega avtomobila). V primeru, da je prispevek, ki bo predstavljen na konferenci, posvetu oz. sestanku, nastal v soavtorstvu, bo Pedagoška fakulteta zaradi omejenih sredstev financirala potne stroške praviloma prvemu avtorju prispevka oz. tistemu, ki bo prispevek predstavil;
- stroški bivanja v Sloveniji in v tujini v času trajanja konference.

3. Kandidati, ki se lahko prijavijo na interni razpis

Na interni razpis se lahko prijavijo zaposleni (visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci; v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so na PeF UL v rednem delovnem razmerju in so imeli na dan 1. februar 2010 najmanj polovično delovno obveznost in opravljajo znanstveno-raziskovalno ali umetniško delo skladno s sprejetim programom fakultete. Za sredstva lahko zaprosi posameznik ali skupina prosilcev, ki je napisala prispevek, ki bo predstavljen na strokovnem oz. znanstvenem posvetu, sestanku ali konferenci.

 

Na interni razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki bodo na posvetu predstavili prispevek. Posamezni prijavitelj lahko v letu 2010 kandidira na razpisu samo enkrat.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na interni razpis:

Prijava na interni razpis mora vsebovati:
• v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: PeF-PP-01-2010 – PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV UDELEŽBE NA ZNANSTVENIH POSVETIH
• in samostojne priloge:
• program mednarodnega srečanja,
• predračun stroškov (potrdilo o kotizaciji, potrdilo o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda oz. drugega prevoznega sredstva, potrdilo o stroških bivanja).

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

• pomen prispevka za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija PeF UL;
• vrsta posveta, sestanka oz. konference (strokovni ali znanstveni);
• država, kjer bo posvet, sestanek oz. konferenca organiziran/a;
• oblika predstavitve (plenarno predavanje, predstavitev v skupini, poster);
• vrsta objave prispevka (objava povzetka prispevka ali celotnega prispevka; izdaja monografije ali zbornika);
• prednost pri izbiri imajo prijavitelji, ki niso vključeni v raziskovalne projekte, iz katerih je možno financiranje stroškov udeležbe na znanstvenih posvetih.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega razpisa. Ocenjevalni list izpolnijo ocenjevalci, izbrani iz Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL. Ocenjevalce za posamezno prijavo določi predsednik Komisije, prodekan za znanstveno raziskovalno in umetniško delo. Skupna ocena prispevka se izračuna kot povprečna ocena ocen posameznih ocenjevalcev.

6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep

Razpis vodi Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL (v nadaljevanju komisija). Komisija po vsakem končanem postopku razpisa pripravi seznam na internem razpisu uspelih vlog in predlog načrta porabe sredstev, ki ga odobri dekan fakultete. Sklep o izboru prijav sprejme dekan fakultete. Dekan fakultete odloči tudi o morebitnih pritožbah visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izid internega razpisa. 

7. Okvirna višina sredstev internega razpisa v letu 2010

Okvirna višina sredstev internega razpisa znaša 40.000,00 EUR. Udeležba na strokovnem oz. znanstvenem posvetu, sestanku in konferenci v Sloveniji se lahko sofinancira v maksimalni višini 400,00 EUR (na posameznika). Udeležba na strokovnem oz. znanstvenem posvetu, sestanku in konferenci v tujini pa v maksimalni višini 1200,00 EUR na posameznika. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2010 po vrstnem redu prejetih prijav. Pri določitvi zneska sofinanciranja se bo upoštevala tudi predvidena poraba IRD sredstev.

8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Prispevek, za katerega so dodeljena finančna sredstva, mora biti predstavljen na konferenci do 28. februarja 2011. Komisiji mora biti posredovano potrdilo o oddaji prispevka do 28. februarja 2011.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih prispevkov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a.    Prijavni obrazec mora prijavitelj oddati skupaj s prilogami:
•    v enem izvodu v elektronski obliki na naslov sasa.glazar@pef.uni-lj.si
•    v enem izvodu v tiskani obliki v tajništvo dekanata.

b.    Pisne prijave z oznako: "Prijava na interni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe na znanstvenih posvetih" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v tajništvo dekanata. V vsaki poslani pošiljki je lahko le ena prijava. 

c.    V postopku izbora prijav bo komisija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z internim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila.

d.    Razpis je odprt do 17. decembra 2010. Komisija se bo v letu 2010 sestala šestkrat. Prvi rok za oddajo prijave je 29. marec 2010, drugi rok je 28. maj 2010, tretji rok je 5. junij 2010, četrti rok je 10. september 2010, peti rok je 5. november 2010, šesti rok je 17. december 2010.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 14 dneh od navedenega roka za oddajo prijave na interni razpis.

11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani fakultete.

12. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri prodekanu za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, izr. prof. dr. S. A. Glažarju, e-mail: sasa.glazar@pef.uni-lj.si.

 

izr. prof. dr. Janez Krek, l.r. Dekan
Datum: 22.02.2010

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri