Na podlagi 3., 7. in 13. člena Pravilnika o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih, ki ga je sprejel (sprejet dne 27.3.2009) dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, objavlja

Interni razpis za plačilo stroškov lektoriranja prispevkov, že napisanih v tujem jeziku in stroškov prevodov znanstvenih prispevkov, ki bodo poslani v objavo v tuje znanstvene revije in v mednarodne znanstvene monografije v letu 2010

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: fakulteta).

2. Predmet internega razpisa je sofinanciranje:

• lektoriranja prispevkov, že napisanih v tujem jeziku, ki bodo poslani v objavo v tuje znanstvene revije in v mednarodne znanstvene monografije,
• prevodov znanstvenih prispevkov, ki bodo poslani v objavo v tuje znanstvene revije in v mednarodne znanstvene monografije.

3. Kandidati, ki se lahko prijavijo na interni razpis

Na interni razpis se lahko prijavijo zaposleni (visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci; v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so na PeF UL v rednem delovnem razmerju in so imeli na dan 1. februar 2010 najmanj polovično neposredno tedensko pedagoško obveznost in opravljajo znanstveno-raziskovalno ali umetniško delo skladno s sprejetim programom fakultete. Za sredstva lahko zaprosi posameznik ali skupina prosilcev, ki je napisala prispevek v soavtorstvu.

 

Posamezni prijavitelj lahko v letu 2010 kandidira na razpisu največ dvakrat.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na interni razpis:

Prijava na interni razpis mora vsebovati:
• v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: PeF-PP-01-2010 – PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PREVODOV IN LEKTORIRANJE PRISPEVKOV
• in samostojne priloge:
• dokončen rokopis prispevka v slovenskem jeziku s povzetkom ali
• dokončen rokopis prevoda prispevka (če gre za lektoriranje). 

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

• pomen prispevka za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija PeF UL;
• kakovost revije oz. monografije, v katero bo prispevek poslan;
• ustreznost prispevka zahtevam revije/monografije, v katero naj bi bil prispevek poslan;
• prednost pri izbiri imajo prijavitelji, ki niso vključeni v raziskovalne projekte, iz katerih je možno financiranje prispevkov.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega razpisa. Ocenjevalni list izpolnijo ocenjevalci, izbrani iz Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL. Ocenjevalce za posamezno prijavo določi predsednik Komisije, prodekan za znanstveno raziskovalno in umetniško delo. Skupna ocena prispevka se izračuna kot povprečna ocena ocen posameznih ocenjevalcev.

6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep

Razpis vodi Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL (v nadaljevanju komisija). Komisija po vsakem končanem postopku razpisa pripravi seznam na internem razpisu uspelih vlog in predlog načrta porabe sredstev, ki ga odobri dekan fakultete. Sklep o izboru prijav sprejme dekan fakultete. Dekan fakultete odloči tudi o morebitnih pritožbah visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izid internega razpisa. 

7. Okvirna višina sredstev internega razpisa v letu 2010

Okvirna višina sredstev internega razpisa znaša 40.000,00 EUR. Prevod znanstvenega prispevka se lahko sofinancira v maksimalni višini 750,00 EUR (na prispevek), za lektoriranje prevedenega prispevka pa je lahko maksimalna višina zaprošenih sredstev 350,00 EUR na prispevek.

8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Prispevek, za katerega so dodeljena finančna sredstva, mora biti poslan v objavo do konca leta 2010. Komisiji mora biti posredovano potrdilo o oddaji prispevka do 31.12.2010.

9.  Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih prispevkov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a.    Prijavni obrazec mora prijavitelj oddati skupaj s prilogami:
• v enem izvodu v elektronski obliki na naslov sasa.glazar@pef.uni-lj.si
• v enem izvodu v tiskani obliki v tajništvo dekanata.
 
b.    Pisne prijave z oznako: "Prijava na interni razpis za sofinanciranje prevodov znanstvenih prispevkov" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v tajništvo dekanata. V vsaki poslani pošiljki je lahko le ena prijava.
 
c.    V postopku izbora prijav bo komisija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z internim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila.

d.    Razpis je odprt do 17. decembra 2010. Komisija se bo v letu 2010 sestala šestkrat. Prvi rok za oddajo prijave je 29. marec 2010, drugi rok je 28. maj 2010, tretji rok je 5. junij 2010, četrti rok je 10. september 2010, peti rok je 5. november 2010, šesti rok je 17. december 2010.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 14 dneh od navedenega roka za oddajo prijave na interni razpis.

11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani fakultete.

12. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri prodekanu za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, izr. prof. dr. S. A. Glažarju, e-mail: sasa.glazar@pef.uni-lj.si.

 

izr. prof. dr. Janez Krek, l.r.
Dekan

 

Datum: 22.02.2010

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri