Na podlagi 3., 7. in 13. člena Pravilnika o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih, ki ga je sprejel (sprejet dne 27.3.2009) dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, objavlja

Interni razpis za sofinanciranje šolnine podiplomskega študija v študijskem letu 2009/10

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: fakulteta).

2. Predmet internega razpisa je plačilo:

• šolnine neprenovljenega in bolonjskega magistrskega in neprenovljenega in bolonjskega doktorskega študija študentom, ki v okviru svoje magistrske oziroma doktorske naloge proučujejo vsebinsko področje, za katerega je Pedagoška fakulteta UL zainteresirana, da pripravi nov drugostopenjski študijski program.

3. Kandidati, ki se lahko prijavijo na interni razpis

Na interni razpis se lahko prijavijo podiplomski študenti, ki so vpisani na neprenovljeni ali bolonjski podiplomski študijski program na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in so pripravljeni sodelovati pri pripravi in izvajanju novih študijskih programov PeF UL. Prijavijo se lahko kandidati, ki niso redno zaposleni na Pedagoški fakulteti UL.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na interni razpis:

Prijava na interni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: PeF-PP-01-2010 – PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNINE.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

•    pomen predlaganega projekta za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija PeF UL (skladnost predlaganega projekta s programom razvoja fakultete);
•    metodološki načrt predlaganega projekta;
•    teoretična utemeljitev predlaganega projekta;
•    kakovost predlaganega drugostopenjskega študijskega programa;
•    znanstvene reference prijavitelja;
•    prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so v preteklosti že sodelovali s PeF UL pri izvajanju študijskih programov (redno delovno razmerje ali zunanji izvajalci).

 

Za sredstva lahko zaprosi posameznik. Sredstva se dodelijo v skladu z ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega razpisa. Ocenjevalni list izpolnijo ocenjevalci, izbrani iz Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL. Ocenjevalce za posamezno prijavo določi predsednik Komisije, prodekan za znanstveno raziskovalno in umetniško delo. Skupna ocena prispevka se izračuna kot povprečna ocena ocen posameznih ocenjevalcev.

6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep

Razpis vodi Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL (v nadaljevanju komisija). Komisija po vsakem končanem postopku razpisa pripravi seznam na internem razpisu uspelih vlog in predlog načrta porabe sredstev, ki ga odobri dekan fakultete. Sklep o izboru prijav sprejme dekan fakultete. Dekan fakultete odloči tudi o morebitnih pritožbah visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izid internega razpisa. 

7. Okvirna višina sredstev internega razpisa v študijskem letu 2009/10

Okvirna višina sredstev internega razpisa znaša 5.000,00 EUR. Posameznemu prijavitelju se lahko financira šolnina za en letnik podiplomskega študija v celoti. Financiranje bo potekalo največ do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za študijsko leto 2009/10 po vrstnem redu prijav, ki bo oblikovan glede na skupno oceno posamezne prijave. PeF UL si pridružuje pravico, da predvidena sredstva ne razdeli, če presodi, da prijavljeni projekti niso v skladu z znanstveno-raziskovalnim in umetniškim programom razvoja fakultete.

8.    Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje šolnine podiplomskega študija, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a.    Prijavni obrazec mora prijavitelj oddati:
•    v enem izvodu v elektronski obliki na elektronski naslov sasa.glazar@pef.uni-lj.si
•    v enem izvodu v tiskani obliki v tajništvo dekanata.
b.    Pisne prijave z oznako: "Prijava na interni razpis za sofinanciranje šolnine podiplomskega študija" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v tajništvo dekanata.
c.    V postopku izbora prijav bo komisija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z internim razpisom in v obrazcu zahtevane podatke.
d.    Razpis je odprt do 29. marca 2010.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 14 dneh od navedenega roka za oddajo prijave na interni razpis.

10. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani fakultete.

11. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri prodekanu za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, izr. prof. dr. S. A. Glažarju, e-mail: sasa.glazar@pef.uni-lj.si.

 

izr. prof. dr. Janez Krek, l.r. Dekan

 

Datum: 22. 02. 2010

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri