Na podlagi 3., 7. in 13. člena Pravilnika o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih, ki ga je sprejel (sprejet dne 27.3.2009) dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, objavlja

Interni razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2010

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: fakulteta).

2. Predmet internega razpisa je plačilo:

• materialnih stroškov manjših raziskovalnih projektov, ki so pomembni za razvoj raziskovalnih področij, ki jih razvija UL PeF;
• materialnih stroškov za pripravo prijave razvojnega ali raziskovalnega projekta;
• materialnih stroškov preliminarnih študij, katerih prvenstveni namen je pridobiti spoznanja, ki bodo podlaga za prijavo na razpise za domače in mednarodne razvojne ali raziskovalne projekte.

 

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki:
• izhajajo iz predmeta pogodbe in se navezujejo na projekt,
• so nujni za izvedbo projekta,
• so razumni in utemeljeni ter se skladajo z načeli učinkovite uporabe sredstev.

 

Stroški morajo biti izkazani z računi.

 

Upravičeni stroški sofinanciranja so:
-    nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov,
-    pisarniški material in storitve (papir, toner, storitev fotokopiranja ipd.),
-    založniške in tiskarske storitve,
-    delo preko študentskega servisa,
-    izdatki za službena potovanja (prevozni stroški, nočitev).

3. Kandidati, ki se lahko prijavijo na interni razpis

Na interni razpis se lahko prijavijo zaposleni (visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci; v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so na PeF UL v rednem delovnem razmerju in so imeli na dan 1. februar 2010 najmanj polovično delovno obveznost in opravljajo znanstveno-raziskovalno ali umetniško delo skladno s sprejetim programom fakultete. Za sredstva lahko zaprosi posameznik ali skupina prosilcev. Visokošolski učitelj ali sodelavec lahko kot vodja v letu 2010 kandidira na razpisu samo enkrat, lahko pa sodeluje v različnih raziskovalnih skupinah.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na interni razpis:

Prijava na interni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: PeF-PP-01-2010 – PRIJAVNA VLOGA ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

• pomen predlaganega projekta za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija PeF UL;
• vrsta prijavljenega projekta (raziskovalni projekt, preliminarna študija, priprava prijave projekta);
• metodološki načrt predlaganega projekta;
• teoretična utemeljitev predlaganega projekta;
• predvideni rezultati predlaganega projekta;
• sestava raziskovalne skupine (znanstvene reference, pretekle raziskovalne izkušnje, interdisciplinarnost ipd.);
• prednost pri izbiri imajo prijavitelji, ki niso vključeni v druge raziskovalne projekte, iz katerih je možno financiranje stroškov predlaganega projekta.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega razpisa. Ocenjevalni list izpolnijo ocenjevalci, izbrani iz Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL. Ocenjevalce za posamezno prijavo določi predsednik Komisije, prodekan za znanstveno raziskovalno in umetniško delo. Skupna ocena prispevka se izračuna kot povprečna ocena ocen posameznih ocenjevalcev.

6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep

Razpis vodi Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost PeF UL (v nadaljevanju komisija). Komisija po vsakem končanem postopku razpisa pripravi seznam na internem razpisu uspelih vlog in predlog načrta porabe sredstev, ki ga odobri dekan fakultete. Sklep o izboru prijav sprejme dekan fakultete. Dekan fakultete odloči tudi o morebitnih pritožbah visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izid internega razpisa. 

7. Okvirna višina sredstev internega razpisa v letu 2010

Okvirna višina sredstev internega razpisa znaša 35.000,00 EUR. Prijavljeni raziskovalni projekt se lahko financira v maksimalni višini 7.000,00 EUR. Financiranje bo potekalo največ do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih za leto 2010 po vrstnem redu prijav, ki bo oblikovan glede na skupno oceno posamezne prijave.

8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Odobrena finančna sredstva morajo biti porabljena do 31. decembra 2010. Komisiji mora biti posredovano zaključno poročilo o poteku projekta do 28. februarja 2011.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih prispevkov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj oddati:
• v enem izvodu v elektronski obliki na elektronski naslov sasa.glazar@pef.uni-lj.si
• v enem izvodu v tiskani obliki v tajništvo dekanata.

b. Pisne prijave z oznako: "Prijava na interni razpis za financiranje stroškov raziskovalnih projektov" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v tajništvo dekanata. V vsaki poslani pošiljki je lahko le ena prijava. 

c. V postopku izbora prijav bo komisija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z internim razpisom in v obrazcu zahtevane podatke.

d.  Razpis je odprt do 5. junija 2010. Komisija bo v letu 2010 prispele vloge obravnavala dvakrat. Prvi rok za oddajo prijave je 29. marec 2010, drugi rok je 5. junij 2010.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 14 dneh od navedenega roka za oddajo prijave na interni razpis.

11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani fakultete.

12. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri prodekanu za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, izr. prof. dr. S. A. Glažarju, e-mail: sasa.glazar@pef.uni-lj.si.

 

izr. prof. dr. Janez Krek, l.r. Dekan

 

Datum: 22. 02. 2010

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri