Novica

Objavljeno: 05. 10. 2018 ob 13:02    Starost: 1 leto

Dosežki sodelavcev PEF (junij – avgust 2018)

Kolega Primož Šparl je skupaj s sodelavcem Štefkom Miklavičem (UP) v mednarodni reviji Discrete Applied Mathematics (WOS: IF 0.956, PN – mathematics, applied; 118/255; četrtina: 2) objavil članek z naslovom l-distance-balanced graphs.

 

V zadnjih 20 letih je bila družina razdaljno uravnoteženih grafov precej študirana. V teh grafih je vsak par sosednjih vozlišč u in v uravnotežen, kar pomeni, da je število vozlišč grafa, ki so bližje u kot v, enako številu vozlišč, ki so bližje v kot u. Ti grafi so zanimivi že z vidika same teorije grafov, privlačnost za študij pa jim daje tudi uporabnosti na drugih področjih, na primer v matematični kemiji in teoriji komunikacijskih omrežij. V članku koncept razdaljne uravnoteženosti razširimo na l-razdaljno uravnoteženost, pri kateri zahtevamo uravnoteženost za vsak par vozlišč na razdalji l. Če to velja za vsa možna števila l, govorimo o visoki razdaljni uravnoteženosti. Dokazane so nekatere lastnosti takšnih grafov, konstruirane neskončne družine visoko razdaljno uravnoteženih grafov, zastavljenih pa je tudi nekaj odprtih problemov, ki dajejo številne možnosti za nadaljnje raziskovanje.

 

ČESTITAMO!                                                                        September, 2018

 

--

Kolega Dušan Repovš je skupaj s sodelavcema (Bahrouni, A., Radulescu, V.) objavil v odlični mednarodni reviji  Nonlinearity (WOS: IF 1.767, PQ – applied mathematics; 33/255 ; četrtina: 1)  članek z naslovom A weighted anisotropic variant of the Caffarelli–Kohn–Nirenberg inequality and applications.

 

V tem članku je predstavljena ponderirana različica klasične Caffarelli-Kohn-Nirenbergove neenakosti v okviru variabilnih eksponentov. Kombinacija te neenakosti z varianto slovitega Izreka o vodnjaku, daje obstoj neskončno mnogo rešitev za razred nehomogenih problemov z Dirichletovim robnim pogojem. Tudi rezultate tega članka smo že zelo odmevno predstavili na več mednarodnih konferencah ter kolokvijih na tujih univerzah.

 

ČESTITAMO!                             September 2018

 

--

Kolega Stanislav AVSEC je skupaj s B. Kaučičem z Inštituta informacijskih tehnologij v mednarodni znanstveni reviji Environmental Engineering and Management Journal (WOS : IF = 1,334, environmental sciences; 170/241; četrtina: 3) objavil članek z naslovom Eco-efficient decision support model of solid waste recycling.

 

V članku je predstavljen napredni model okoljsko učinkovitega poslovnega odločanja o izbiri strategije ravnanja s trdnimi odpadki. Model je zasnovan na Cobb-Douglas-ovi proizvodni funkciji z upoštevanjem procesnih tehnologij, operacijskih značilnosti in mikro- ter makro-ekonomskega okolja. Napredna simulacija matrik večstranskih produktov in procesov še povečuje hitrost, veljavnost in zanesljivost odločitev na dinamične poslovne in tehnološke spremembe.

 

ČESTITAMO!                             September 2018

 

--

Kolegici Irena Lesar in Mojca Žveglič Mihelič sta v mednarodni znanstveni reviji International journal of inclusive education (WoS: IF 1.144, education & educational research; 153/238; četrtina: 3) objavili članek z naslovom Beliefs of university staff teaching in pedagogical study programmes on concept(s) of inclusiveness – the case of Slovenia.

 

Sodelavki sta proučevali mnenja pedagoškega osebja, ki sodeluje pri izvajanju pedagoških študijskih programov, o dejavnikih implementacije inkluzivnosti v večinskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih in o najpomembnejših vsebinah, ki naj se z namenom doseganja večje stopnje inkluzivnosti obravnavajo v okviru pedagoških študijskih programov. Med sodelujočimi v raziskavi sta ugotavljali tudi, kako ocenjujejo kakovost pedagoških študijskih programov z vidika razvoja znanj in spretnosti, ključnih za delo bodočih pedagoških delavcev z marginaliziranimi otroki, učenci oziroma dijaki.

 

ČESTITAMO!                            September 2018

--

Kolegici Karmen Pižorn in Milena Košak Babuder sta skupaj s sodelavko Judit Kormos (Univerza v Lancastru, Združeno kraljestvo) objavili v pomembni mednarodni reviji Applied linguistics (WoS: IF 3.225, Lingvistika, četrtina 1) članek z naslovom The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance : a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners.

 

Raziskovalke so preučevale razlike med jezikovnimi spretnostmi nižjega reda v prvem jeziku in izidi pri branju v tujem jeziku v treh različnih modalnostih (branje, branje ob sočasnem slušnem vnosu ter samo poslušanje) pri učencih z disleksijo in učencih brez disleksije. V raziskavi je sodelovalo 233 slovenskih učencev 6. razredov brez prepoznane disleksije in 47 slovenskih učencev 6. razredov z disleksijo.

 

ČESTITAMO!                                         september 2018

 

--

Kolegi Miha Slapničar, Valerija Tompa, dr. Saša A. Glažar in dr. Iztok Devetak, so v mednarodni reviji Journal of Baltic Science Education (WOS: IF 0,479, HA - education & educational research; 187/231; četrtina: 4) objavili članek z naslovom: FOURTEEN-YEAR-OLD STUDENTS' MISCONCEPTIONS REGARDING THE SUB-MICRO AND SYMBOLIC LEVELS OF SPECIFIC CHEMICAL CONCEPTS.

 

V članku so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo želeli ugotoviti morebitna napačna razumevanja pojmov agregatna stanja snovi, fizikalna sprememba, element, spojina, čista snov in zmes na submikroskopski ravni predstavitve kemijskih pojmov ter razumevanje procesa kemijske reakcije na submikroskopski in simbolni ravni pri slovenskih devetošolcih. 188 učencev šestih različnih osnovnih šol iz osrednjeslovenske regije je reševalo preizkus znanja, ki je vseboval 8 nalog izbirnega tipa oziroma nalog s kratkimi odgovori.

Rezultati raziskave kažejo, da imajo devetošolci razvita različna napačna razumevanja, vezana na izbrane kemijske pojme. Rezultati predstavljajo izhodišče za bolj celovito načrtovanje poučevanja učnih vsebin, vezanih na izbrane kemijske pojme, kar bi vplivalo na zmanjšanje oziroma odpravitev njihovih napačnih razumevanj. 

 

Zahvala: raziskava je bila financirana s strani temeljnega projekta ARRS, št. J5-6814, z naslovom: „Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov“.

 

ČESTITAMO!                                        September 2018

 

--

Kolegici Darja Tadič in Špela Razpotnik sta objavili poglavje z naslovom Transitions of sanctioned youth in Slovenia v monografiji Incarcerated youth transitioning back to the community: international perspectives, ki je izšla pri založbi Springer.

 

Knjiga prinaša mednarodno primerjavo sistemov in izkušenj prehodov mladostnikov, ki jim je odvzeta prostost iz institucij, kjer so bili obravnavani, v skupnost. Pri tem se nanaša na taksonomijo po Kohler idr. (2016), ki opredeljuje ključna področja tranzicij. Članek avtoric v prvem delu prinaša pregled in specifike tega področja v Sloveniji, v drugem delu pa predstavi sistemske in strokovne izzive lokalnega okolja, npr. pomanjkanje medsektorskega sodelovanja, nerešeno problematiko nastanitve, odsotnost zakonodajne podpore dobrim praksam, neupoštevanje socialno ekonomske zapostavljenosti obravnavanih mladih. Sklene s študijo primera dveh mladostnic, ki reflektirata svojo izkušnjo. Eden od poudarkov obeh zgodb je obremenjeno in s socialno ekonomskega vidika deprivilegirano družinsko okolje, ki ga je mogoče razumeti kot podlago za nadaljnje težave in obeh mladostnic.

 

ČESTITAMO!                                                  september 2018  

 

--

Kolegici Mojca ČEPIČ in Katarina SUSMAN sta v mednarodni reviji  European Journal of Physics (WOS: IF 0,614,  education, scientific disciplines physics, multidisciplinary; 34/41 ; četrtina: 4) objavili članek Euro-mixing in Slovenia: Ten years later

 

V prispevku obravnavata mešanje kovancev drugih evropskih držav s slovenskimi po uvedbi evra januarja 2007. Za mešanje sta oblikovali teoretični model, ki dobro opiše dogajanje. Pojasnili sta tudi, zakaj je danes delež slovenskih kovancev mnogo večji, kot bi pričakovali glede na slovenski bruto družbeni proizvod.

 

ČESTITAMO!                             September 2018

 

 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri