Novica

Objavljeno: 22. 06. 2018 ob 11:36    Starost: 57 dni

RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2018/2019

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

 

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2018/2019 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO preko spletne strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava bo možna od 4. 6. 2018 do vključno    3. 9. 2018).

 

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi) v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno     3. 9. 2018 pošljite na naslov:

        

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

         CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

         Kardeljeva ploščad 16

         1000 Ljubljana

         s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena do vključno 3. 9. 2018, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 3. 9. 2018. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

 

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

 

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

 

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani UL PEF http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82:

 

1.    Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami (PPPU-ČVT),

2.    PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI),

3.    SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP), in sicer:

-       usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju (MDR),

-       usmeritveni modul D za delo z gibalno oviranimi in dolgotrajno bolnimi (GODB),

4.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE (PI-PV),

5.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE (PI-ZPA),

6.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIOLOGIJE (PI-BIO),

7.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ FIZIKE (PI-FIZ),

8.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ GOSPODINJSTVA (PI-GOSP),

9.    ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ KEMIJE (PI-KEM),

10.  ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE (PI-TIT),

11.  ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI).

 

 

CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani UL http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu: permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348 in 01/5892-229.

         

 

OPOZORILO:

Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo, kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri