Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

Doktorski študijski program »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« bo omogočal poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi, razvijanje kritične refleksije in etične odgovornosti v raziskovanju ter socialnih ter komunikacijskih zmožnosti za vodenje strokovnega in raziskovalnega dela, usposabljanje za kritično spremljanje (preizkušanje, izboljševanje) znanih dejavnikov ter oblikovanje novih rešitev za znanstveno-disciplinarno polje ter prakso, ipd. 

 

Več si lahko preberete v PDF predstavitvenem zborniku.

Podatki o študijskem programu

Ime

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE

Vrsta

Tretjestopenjski doktorski študijski program

Trajanje

3 leta

Število ECTS

180

Smeri

Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:
-poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje;
-poučevanje slovenskega jezika in književnosti;
-poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike;
-poučevanje družboslovja in humanistike;
-poučevanje na področju umetnosti.

 

Na znanstvenem področju edukacijske vede:
-socialna pedagogika;
-specialna in rehabilitacijska pedagogika;
-predšolska pedagogika;
-edukacijske politike;
-supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje.

Moduli študijskega programa

Predmetnik vključuje naslednje organizirane oblike študijskega dela (60 KT):
1. skupni moduli

2. moduli smeri (uvodno študijsko delo na disciplinarnem področju teme doktorske disertacije);

3. izbirni moduli (študijsko delo, ki se mu kandidati priključijo ob upoštevanju narave njihovega načrtovanega individualnega raziskovalnega dela ter osebnih preferenc).

4. individualno raziskovalno delo (IRD) za doktorsko disertacijo (pod mentorskim oz. somentorskim vodstvom), ki obsega 120 KT

Strokovni naslov diplomanta

Doktor/-ica znanosti (okrajšava »dr.«.)


Na vrh

Pogoji za vpis in merila ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program se lahko v skladu z 38.a členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb - ZViS-E (Ur.l. RS št. 119/20.11.2006) se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:


A ) Študijski program druge stopnje.


B ) Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.


C ) Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (programi pred Zakonom o visokem šolstvu iz 3. 9. 2004)


Č ) Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.


D ) Dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

 


Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo v skladu z 41. členom ZViS, izbor kandidatov/kandidatk za vpis v doktorski študijski program temeljil na uspehu pri izbirnem izpitu.


Kandidat lahko 50 % ocene izbirnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na izbranem področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno in strokovno delo predstavljajo objave, kot so objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), aktivno sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved, Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved ipd.

 


V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

 

Na vrh

Pogoji za napredovanje po programu

Kot pogoj za vpis v 2. letnik mora kandidat v 1. letniku doseči najmanj 40 KT ECTS iz organiziranih študijskih oblik in uspešno predstaviti predlog dispozicije doktorske disertacije.

 

Kot pogoj za vpis v 3. letnik mora kandidat v 2. letniku doseči še najmanj 10 KT ECTS iz organiziranih študijskih oblik, tema njegove doktorske disertacije pa mora biti sprejeta v univerzitetnih organih.

 

Na koncu 3. letnika mora imeti kandidat vse opravljene obveznost iz organiziranih študijskih oblik (skupno 60 KT ECTS) ter iz raziskovalnega dela (120 KT ECTS), nato pa zagovarja doktorsko disertacijo skladno s pravili UL in PeF UL.

 

Na vrh

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora imeti kandidat vse opravljene obveznost iz organiziranih študijskih oblik (skupno 60 KT ECTS) ter iz raziskovalnega dela (120 KT ECTS) v skladu s sprejetim študijskim programom.

 

Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti (gl. točko 4), če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PeF ter bile potrjene na organih fakultete. Študij se zaključi z objavo znanstvenega članka in z uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

 

Na vrh

 

Predmetnik študijskega programa

1. LETNIK

 

I. letnik

Nosilci

P

SV

Drugo (samostojno delo)

Σ

ECTS

1. semester

1

Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

10

15

125

150

5

dr. Pavel Zgaga

2

Raziskovalni pristopi na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

10

15

125

150

5

dr. Janez Vogrinc

3

Doktorski seminar I

30

120

150

5

Visokošolski učitelji

4

Modul študijske smeri I

10

15

125

150

5

Različni nosilci

5

Izbirni modul

10

15

125

150

5

Različni nosilci

6

Modul IRD

150

150

5

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 1. semester

40

90

790

900

30
2. semester

7

Sodobni trendi v raziskavah na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

10

15

125

150

5

dr. Janez Krek

8

Doktorski seminar II

30

120

150

5

Visokošolski učitelji

9

Modul študijske smeri II

10

15

125

150

5

Različni nosilci

10

Izbirni modul

10

15

125

150

5

Različni nosilci

11

Izbirni modul

10

15

125

150

5

Različni nosilci

12

Modul IRD

150

150

5

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 2. semester

40

90

770

900

30Σ (1. s. + 2. s)

80

180

1580

1800

60


 

 

Na vrh

2. LETNIK

 

II. letnik

NosilciP

SV

Drugo (samostojno delo)

Σ

ECTS


3. semester

1

Doktorski seminar III

30

120

150

5

Visokošolski učitelji

2

Izbirni modul

10

15

125

150

5

Različni nosilci

3

Modul IRD

600

600

20

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 3. semester

20

30

850

900

30
4. semester

4

Modul IRD

900

900

30

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 4. semester900

900

30Σ (3. s. + 4. s)

20

30

1750

1800

60


 

Na vrh

 

3. LETNIK

 

III. letnik

Nosilci

P

SV

Drugo (samostojno delo)

Σ

ECTS

5. semester

1

Modul IRD

900

900

30

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 5. semester900

900

30
6. semester

2

Modul IRD

900

900

30

Mentorice in mentorji doktorandom


SKUPAJ 4. semester900

900

30Σ (5. s. + 6. s)1800

1800

60


 

Na vrh

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri