Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2017

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka. Predicting academic success and technological literacy in secondary education : a learning styles perspective. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2017, vol. 27, no. 2, str. 233-250, ilustr., tabeli. http://link.springer.com/journal/10798/27/2/page/1, http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9344-x?author_access_token=5dziUaUUy3sH3OXbnT052Pe4RwlQNchNByi7wbcMAY4wctDvWoS1ArIkqQRmVlPeyTDqW_lqeRrd6-_t3zw-eIkZk0LfQb3lR jbtXd9OgXtjBOBzy44BsDP0ZH8NDjDAh1x-4Ex_dZAcGzKM0EmS8g%3D%3D, doi: 10.1007/s10798-015-9344-x. [COBISS.SI-ID 10813001]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. Vliv individuálních odlišností žáků slovinských základních škol v technické kreativitě = The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 56. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11552841]

3. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Kompetenční profil jako nástroj pro zaplnění mezer v technické gramotnosti = Competency profiler as a tool for bridging gaps in technological and engineering literacy. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 61. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. JENSTERLE, Tamara. Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jensterle], 2017. X, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]

 

Recenzent

6. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJC, Jure. The physics of a rainbow. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik izabranih radova. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija, 2017, str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11479881]

MARCELA BATISTIČ-ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

 

Recenzent

2. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9. ISBN 978-961-241-878-6. ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 288364032]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

MARUŠA BERTONCELJ [38725]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BERTONCELJ, Maruša. Creative media as a tool for social pedagogical intervention. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 209. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564617]

MARJA BEŠTER TURK [06379]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. KUHAR, Lara. Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kuhar], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. BLAŽIČ, Milena. Medpredmetno povezovanje - slovenska slikanica 1917-2017. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 14. [COBISS.SI-ID 11571529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BLAŽIČ, Milena. Junaki mladinske literature. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017], str. 22. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4387/. [COBISS.SI-ID 11473481]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. BLAŽIČ, Milena. Folktales intertextuality in Svetlana Makarovičʼs Svetlanaʼ fairytales. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017, str. 113-122. [COBISS.SI-ID 11537993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. BLAŽIČ, Milena. Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2017, letn. 81, št. 1/2, str. 163-166, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4500. [COBISS.SI-ID 11471945]

5. BLAŽIČ, Milena. Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, apr. 2017, letn. 81, št. 4, str. 485-488, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4447. [COBISS.SI-ID 11527753]

6. BLAŽIČ, Milena. Boris A. Novak: Oblike duha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, maj 2017, letn. 81, št. 5, str. 651-654, portret. [COBISS.SI-ID 11548233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. BLAŽIČ, Milena. Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017. V: SOSSI, Morana (ur.), et al. Narobe svet in druge pesmi za mladino. Trst: ZTT: = EST; Repentabor: OŠ Alojza Gradnika, 2017, str. 116-117. [COBISS.SI-ID 11589961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

8. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec), TORKAR, Blaž (intervjuvanec). Hrana v zgodovinskem, kulturnem in socialnem smislu, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/hrana/. [COBISS.SI-ID 41196333]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (intervjuvanec), ŠPELEC, Sara (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Zgodbe o junakih : [pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 17. mar. 2017]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174460968. [COBISS.SI-ID 63751266]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. BLAŽIČ, Milena. Položaj in delež mladinske književnosti v posameznih triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in neslovensko književnostjo : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11519817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

12. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. [COBISS.SI-ID 10808649]

13. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela (avtor, urednik), GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), JAKOP, Nataša (urednik), JEŽOVNIK, Janoš (urednik), KLEMENČIČ, Simona (urednik), KRVINA, Domen (urednik), LEDINEK, Nina (urednik), METERC, Matej (urednik), MICHELIZZA, Mija (urednik), MIRTIČ, Tanja (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), PETRIC, Špela (urednik), SNOJ, Marko (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016, (Rastoči slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. ISBN 978-961-254-954-1. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

15. REJC, Blanka. Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Rejc], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. (Ne)prebavne motnje : kiparska razstava študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 5. -19. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11535945]

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

MAJA BURIAN [13756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 79. [COBISS.SI-ID 11460169]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. V: Geometric Topology and Geometry of Banach Spaces : Eilat, May 14-19, 2017. Eilat: Ben-Gurion University of the Negev, 2017, str. 11. http://www.math.bgu.ac.il/~arkady/Eilat_2017_conference/booklet_Eilat2017/booklet_Eilat_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 18036057]

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. POPOVIĆ, Goran (diskutant), JAMŠEK, Primož (diskutant), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (diskutant), CHAKIR, Karmen (diskutant), ZALOŽNIK, Petra (diskutant), CERAR, Ema (diskutant), JAKOPOVIČ, Milan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca. Migracije in izobraževanje : okrogla miza : Migracije in izobraževanje, Pedagoško-andragoški dnevi 2017, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 26. 1. 2017. Ljubljana, 26. 1. 2017: Filozofska fakulteta Ljubljana. [COBISS.SI-ID 63428450]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Energija I : energijski zakon in mehanika. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 1, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11515721]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : experiences from the case of liquid crystals. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 41-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 11301193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia,20. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537481]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : the case of liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia, 19. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537737]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

7. Fizika v šoli. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

8. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

9. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-2017). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Recenzent

10. JAMŠEK, Samo, KOŽUH, Vasja. Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0838-9. [COBISS.SI-ID 289942016]

11. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Content and language integrated learning approach as a teaching method for teaching English to young learners. Planning content and language integrated lessons at primary level. Examples of good CLIL practice. Creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017 (15 hours), from 6 3. till 10. 3. 2017, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 11491401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. PODPEČAN, Anja. Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podpečan], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]

3. ĐURIĆ, Dunja. Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Đurić], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4476. [COBISS.SI-ID 11561545]

4. BLAŠKO, Maša. Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Blaško], 2017. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ILIĆ, Ana. Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ilić], 2017. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

 

Recenzent

6. Libri et liberi. Dagarin Fojkar, Mateja (recenzent 2016-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

7. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 289764352]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov pri otrocih in mladih. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11529801]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. DEKLEVA, Bojan. Izvendružinska vzgoja in brezdomstvo. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 129-144. [COBISS.SI-ID 11451977]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. DEKLEVA, Bojan. Nastanitev - kako jo dobiti in kako jo obdržati?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2017, št. 128, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11420745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

5. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]

6. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

6. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

7. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

8. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

 

Recenzent

9. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG. [COBISS.SI-ID 14086149]

10. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

12. Environmental Education Research. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Abingdon: Routledge, 1995-. ISSN 1350-4622. http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current. [COBISS.SI-ID 1461833]

13. Eurasia. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Ankara: Gazi Egitim Fakültesi. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/index2.html. [COBISS.SI-ID 17061128]

14. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

15. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

16. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

17. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

18. Scientific research and essays. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Nairobi: Academic Journals, 2006-. ISSN 1992-2248. http://www.academicjournals.org/sre. [COBISS.SI-ID 16156950]

 TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. ERJAVŠEK, Martina. Spodbujanje senzoričnih zaznav pri okušanju novih in nepoznanih jedi : delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574857]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša. Split-step timing of professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 97-105, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-10.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0009. [COBISS.SI-ID 5039025]

2. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, MUNIVRANA, Goran, OCHIANA, Gabriela, FILIPČIČ, Tjaša. Differences in movement speed before and after a split-step between professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 117-125, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-12.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0011. [COBISS.SI-ID 5039537]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. GROLEGER SRŠEN, Katja, VREČAR, Irena, FILIPČIČ, Tjaša, DOLINAR, Monika. Vključevanje v pouk športa, šolo v naravi in druge športne aktivnosti v okviru izobraževalnega procesa : delavnica v okviru posveta Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, 14. 4. 2017, URI Soča, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2326633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 46. [COBISS.SI-ID 11456841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Avanti grafika! : likovna razstava, Ljubljana, Galerija DLUL, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11594569]

4. FRELIH, Črtomir (umetnik). FoxBox : razstava grafik : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 11569737]

5. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Heimat.Domovina.Patria[na]3 : skupinska razstava, 13. 6. 2017-28. 7. 2017, Kro Art contemporary, Wien, Austria. [COBISS.SI-ID 11569993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. KOŠAR, Alja (umetnik). Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb, Galerija PEF, Ljubljana, 22. 2. - 17. 3. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4385. [COBISS.SI-ID 11466569]

7. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

2. GABER, Slavko. Dewey, delo, šola in demokracija. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 49-82. [COBISS.SI-ID 11462729]

3. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. GABER, Slavko (intervjuvanec), ŠIBILA, Avgust (intervjuvanec), BANDELJ, Elido (intervjuvanec). Sta šolstvo in gospodarstvo pripravljena na izzive Industrija 4.0? : Štajerski gospodarski forum : oddaja Dober večer. Maribor: TV Maribor, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174456352. [COBISS.SI-ID 11481929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. GABER, Slavko. Durkheim, society and education. Vigotsky ZPD and equality mechanisms. Inequality and equality in education : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 18. 6. 2017 (25 ur). [COBISS.SI-ID 11581513]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), ŠTREMFEL, Urška (diskutant). Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor in druga iskanja? : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 21. 4. 2017]. [COBISS.SI-ID 3053399]

8. KOPRIVNIKAR, Boris (diskutant), POČIVALŠEK, Zdravko (diskutant), BOŽIČ, Tilen (diskutant), GROBELNIK, Marko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), FUNKL, Marko (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja : omizje, Okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja v organizaciji Zavod 14, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 15. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 5404715]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

11. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

12. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v šolsko okolje: ali pridobi samo učenec ali tudi učitelj? : predavanje na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527241]

 

3.25 Druga izvedena dela

2. GERŠAK, Vesna (diskutant), REDŽIĆ SELIMOVIĆ, Alma (diskutant). Kreativna partnerstva : okrogla miza na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527497]

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A. Does the information literacy of university students depend on their scientific literacy?. Eurasia, ISSN 1305-8223, 2017, vol. 13, iss. 7, str. 3869-3891. http://www.iserjournals.com/journals/eurasia/articles/10.12973/eurasia.2017.00762a, doi: 10.12973/eurasia.2017.00762a. [COBISS.SI-ID 1340510]

2. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TORKAR, Gregor, GLAŽAR, Saša A. Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 28. [COBISS.SI-ID 11455049]

4. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 285694976]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 285692160]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 288784384]

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

2. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. GORJUP, Tomaž (umetnik), et al. 13. Novomeški likovni dnevi, Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom : kolonija, 7. - 12. 5. 2017, razstava, Jakčev dom, 17. 6. - 9. 9. 2017. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2017. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11580233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. GORJUP, Tomaž (umetnik). Sažeci vremena i postanci u materiji slike : (slike 2015 - 2017) : Crkva sv. Tome, Bregovita ulica, Rovinj, 13. lipnja 2017 - 25. lipnja 2017. [COBISS.SI-ID 11573321]

3. GORJUP, Tomaž (umetnik). Tomaž Gorjup : razstava, Galerija Krka, Novo mesto, 13. apr. 2017 - 25. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11509321]

4. GORJUP, Tomaž (umetnik). Tomaž Gorjup : slike z razstave 1980-2017 : Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči, 10. februar 2017 - 3. marec 2017. [COBISS.SI-ID 11442249]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

5. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. ISBN 978-961-253-208-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4509. [COBISS.SI-ID 11595337]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Sweet(s) inquiry : vabljeno predavanje v okviru delavnice na CEYS National Conference "Science education in school" creativity in early years science education, Galati, Romania, 31. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11518793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

4. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

 

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 11460425]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

3. HERGAN, Irena. Prve izkušnje študentov razrednega pouka z ocenjevanjem znanja družboslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 27. [COBISS.SI-ID 11454537]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. HERGAN, Irena, BIDERMAN, Saša, PAVLIN, Jerneja. Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 72 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4343-7. [COBISS.SI-ID 289123328]

6. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 92 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4344-4. [COBISS.SI-ID 289123584]

7. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 254321408]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. HERGAN, Irena. Our place - learning about the environment through different senses : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 18. 4. till 25. 4. 2017, University of Barcelona, Faculty of Education, Barcelona, Spain (8 ur). [COBISS.SI-ID 11553609]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-241-999-8. [COBISS.SI-ID 289560064]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. KLINC, Petra. Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Klinc], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

 

Recenzent

4. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

 

ŠPELA HRAST [38866]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

ANJA JERČIČ JAKOB [39775]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

 

Ilustrator

2. JAKOB, Jure. Skrivni gozd. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-244-9. [COBISS.SI-ID 289110016]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. SIMONČIČ, Ana. Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Simončič], 2017. 66 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

3. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

4. MERZDOVNIK, Nuša. Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Merzdovnik], 2017. III, 76 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

5. LEČNIK, Alja. Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lečnik], 2017. 88 str., [64] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

 

Recenzent

6. CEPS journal. Jerman, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : za godalni kvartet. Ljubljana: [samozal.], 2017. 14 str., note. [COBISS.SI-ID 11497801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije, Predihano 2016/2017, Cikel sodobne glasbe, Cankarjev dom, 25. marec 2017. [COBISS.SI-ID 11497545]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). "Estampie" Uraufführung : v okviru Ungehörte Klänge - Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien, Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, Joseph-Haydn Saal, 23. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11498057]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BEZENŠEK, Ana, JURIŠEVIČ, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Individualiziran izobraževalni program za otroke z avtizmom = Individualized education plan for children with autism spectrum disoreders. V: 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017, str. 253-264, tabele. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 11504201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BUCHANAN, Nina K., JURIŠEVIČ, Mojca. Meeting the needs of GT students through school choice : a comparison of Hawaii and Slovenia. V: Fifteenth Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaiian, January 2nd - 6th, 2017. Hawaiian: Hawaii International Conference on Education, 2017, str. 35. http://hiceducation.org/wp-content/uploads/2016/12/17-final-program.pdf. [COBISS.SI-ID 11510089]

 

1.22 Intervju

3. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). "Strategije ni, delujejo predvsem starši". Delo, ISSN 0350-7521, 8. jun. 2017, letn. 59, št. 130, portret. [COBISS.SI-ID 11565385]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

4. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca, et al. Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted studentsʼ teaching and learning. Washington: American Psychological Association, 2017. http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-principles-gifted.pdf. [COBISS.SI-ID 11507785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Teaching and learning gifted education at the university level : selected conceptualization and implementation issues : predavanje v okviru Psicología en la PUCP en sintonía con la Psicología mundial, Departamento y la Facultad de Psicología PUCP, Lima, Peru, ABRIL 27, 2017. [COBISS.SI-ID 11542857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

8. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

3. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

6. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

7. ŠIRCELJ, Jana. Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šircelj], 2017. VI, 91 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

 

Mentor - drugo

8. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

9. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

10. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11571273]

 

1.22 Intervju

2. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), MILUTINOVIĆ, Jovana (intervjuvanec), KISOVAR-IVANDA, Tamara (intervjuvanec). Muzejska pedagogika v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji. Educa, ISSN 0353-9369, feb./mar. 2017, letn. 26, [št.] 1/2, str. 60-68. [COBISS.SI-ID 11521353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

4. Artpaths. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

5. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Božo Repe in Darja Kerec : osemdeseta, leta, ki so imela prihodnost. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, leto 67, št. 93, ilustr. [COBISS.SI-ID 64162146]

2. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Intervju. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, letn. 67, št. 93. [COBISS.SI-ID 11522633]

3. KEREC, Darja (intervjuvanec). Domoljubje ni vihtenje zastave. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. maj 2017, letn. 73, [št.] 102, ilustr. [COBISS.SI-ID 11535689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. REPE, Božo, KEREC, Darja, LOGAR, Tine (urednik). Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-282-228-6. [COBISS.SI-ID 288528640]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. KEREC, Darja (intervjuvanec), LESKOVEC, Bojan (oseba, ki intervjuva). Dr. Darja Kerec, (Intervju). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174478292. [COBISS.SI-ID 64440162]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KEREC, Darja. István Szécheniy (1790-1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva : predavanje v okviru Iz vizij v dejanja - znanstveni posvet o Istvánu Széchenyiju, 6. jun. 2017, Ljubljana, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 11578953]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), LOGAR, Tine (intervjuvanec). Pogovor o knjigi "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Mladinske knjige v Izoli, Trg Etbina Kristana 1, 24. maj 2017, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 64227170]

8. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predavanje s predstavitvijo knjige "Slovenija, moja dežela", Pokrajinski arhiv Maribor, razstavišče Archivum, Glavni trg 7, Maribor, 17. maj 2017, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 64191842]

9. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predstavitev knjige "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Konzorcij v Ljubljani, 21. apr. 2017, ob 10. uri. [COBISS.SI-ID 63966818]

10. REPE, Božo, KEREC, Darja. "Slovenija moja dežela" : razgovor v okviru Vanekovih večerov z naslovom Ali bo jeseni v Sloveniji še pomlad?, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 20. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 11579209]

11. KEREC, Darja. Slovenska družba v luči revolucionarnih osemdesetih : predavanje v okviru razstave z naslovom Nikoli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 11. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11567177]

MIJA MARIJA KLEMENČIČ ROZMAN [25474]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346, 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOBOLT, Alenka. Razvoj in dileme družbene "skrbi" za mlade s težavami v socialni integraciji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 95-111. [COBISS.SI-ID 11451721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

5. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

6. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. RIGLER, Živa. Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Rigler], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]

 

Recenzent

8. BIJELIĆ, Mirjana (urednik), TOMIĆ LATINAC, Martina (urednik). Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11518537]

9. RATKAJEC GAŠEVIĆ, Gabrijela (urednik), ŽIŽAK, Antonija (urednik). Savjetovanje mladih : okvir za provedbu posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2017. VII, 300 str., tabele. ISBN 978-953-6418-84-8. [COBISS.SI-ID 11522377]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

2. HAMBERGER, Sabina. Osnovnošolci kot multiplikatorji v prehranskem izobraževanju = Students as multiplicators in nutrition education : [magistrska naloga]. Izola: [S. Hamberger], 2017. VII, 138 str., tabele, barvn. ilustr. [COBISS.SI-ID 1539210948]

 

Recenzent

3. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko. Aktuální témata v technickém vzdělávání % výzvy a úskalí = Contemporary topics in technology education - challenges and pitfalls. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 65. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553353]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kogovšek, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. TRČEK KAVČIČ, Marjeta. Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trček Kavčič], 2017. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]

5. STRGAR, Alja. Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Strgar], 2017. 144 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

6. HERAKOVIČ, Melisa. Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herakovič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

7. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.22 Intervju

2. KORDEŠ, Urban (intervjuvanec). Vsaka raziskava najde končnega novega eksotičnega metulja. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jun. 2017, letn. 59, št. 138, portret. [COBISS.SI-ID 11575881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. KORDEŠ, Urban. Že spet ta kriza: vloga kriz v človeškem razvoju : strokovno predavanje v okviru Tedna možganov 2017, Atrij ZRC, Ljubljana, 13. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11507529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

5. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

6. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

7. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. HEGEDIČ, Katja, OBADIČ, Petra (igralec), OCVIRK, Ana (igralec), ŠIFRER, Lea (igralec), VRTAČNIK, Maša Marija (igralec). Filip išče sanje : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568713]

2. MAV HROVAT, Nina. Miška želi prijatelja : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555913]

3. MANČEK, Marjan. Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555657]

4. MARKOVIČ, Bojana (igralec), KUHAR, Andreja (igralec), BERKOPEC, Tanja (igralec), FON, Klara (igralec). Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555401]

5. PODGORŠEK, Mojiceja, MLAKAR, Anja (igralec), POGLAJEN, Melita (igralec), ŠKULJ, Neža (igralec). Tri muhe in umazan ribnik : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568457]

6. BERVAR, Anja, MARN, Darja (igralec), PRIMAR, Špela (igralec). Zgodba o prijateljstvu : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568969]

7. DONALDSON, Julia, RADOVAN, Žana (igralec), MREŽAR, Tinkara (igralec), HAFNAR, Zala (igralec), SLAPAR, Alenka (igralec). Zverjasec : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569481]

8. DONALDSON, Julia, CEGLAR, Manca (igralec), JAMNIK, Maja (igralec), MUR, Špela (igralec), PRAPROTNIK, Katarina (igralec), KOVAČ, Ana (igralec). Zverjašček : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569225]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

ŽIVA KOS [37402]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

1. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Preparing teachers for diversity : the role of initial teacher education : Annex 1 to the Final report to DG Education, youth, sport and culture of the European Commission. Luxembourg: European Union, 2017. ISBN 978-92-79-63799-5. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48a3dfa1-1db3-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en, doi: 10.2766/365284. [COBISS.SI-ID 11551049]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. KOSTANJEVEC, Stojan. Kako vsebine zdrave prehrane približati učencem in učiteljem? : praktična delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, "Začetki in konci" : zbornik člankov oz. povzetkov raziskovalnih nalog ter receptov 19. tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2017. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4772984]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

4. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

6. Razredni pouk. Košak Babuder, Milena (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Mentor - drugo

7. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

8. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

9. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

11. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, ZABEL, Blaž. Why there is no education ethics without principles. Educational philosophy and theory, ISSN 1469-5812, 2017, vol. 49, issue 3, str. 284-293. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2016.1217188?needAccess=true, doi: 10.1080/00131857.2016.1217188. [COBISS.SI-ID 11141705]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. KREK, Janez. Modern theories in the field of education sciences: reflexions on theories of selected authors. Contemporary trends in educational research: theoretical research and meta-studies : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Erasmus+ International Credit Mobility Staff Mobility for Teaching (8 hours), from 26. 3. 2017 till 1. 4. 2017, University of Prishtina Faculty of Education, Kosovo. [COBISS.SI-ID 11498313]

3. KREK, Janez. Teacher education in Slovenia : [vabljeno predavanje] within the course of Experimental pedagogy in the degree course of primary education teachers, Roma, Lumsa Università, 8th May 2017. [COBISS.SI-ID 11567945]

4. KREK, Janez. Tolerance and education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education, Italy 1st -7th June 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11591753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

7. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. https://www.ebscohost.com/, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dteorija+in+praksa'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

8. LOVŠIN, Miha. Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lovšin], 2017. 204 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 4-5, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4398. [COBISS.SI-ID 11483209]

2. KRNEL, Dušan (prevajalec, prireditelj). Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 29-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4400. [COBISS.SI-ID 11483721]

3. KRNEL, Dušan. Ali res geni določajo vse. kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4399. [COBISS.SI-ID 11484745]

4. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

5. KRNEL, Dušan. °C,°F, K. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4510. [COBISS.SI-ID 11595593]

6. KRNEL, Dušan. Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4511. [COBISS.SI-ID 11595849]

 

1.22 Intervju

7. KRNEL, Dušan. Beseda didaktika in pedagoga. Cicido, ISSN 1408-6786, jun. 2017, letn. 19, št. 10, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 11553865]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

8. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go. [COBISS.SI-ID 9397020]

11. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

12. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

13. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

Prireditelj

14. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

15. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 6, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 11566409]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

1. LESAR, Irena. O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-207-9. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. VOVK ORNIK, Natalija, LESAR, Irena, ROVŠEK, Matej. Trendi v inkluzivnem izobraževanju : predavanje v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512649]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. LESAR, Irena (diskutant), ROVŠEK, Matej (diskutant), STRLE, Marko (diskutant), BUŽAN, Valerija (diskutant). Vidiki inkluzije otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PELE, Uroš. Glasba in njen vpliv na etično zavest in moralno delovanje : magistrska naloga. Ljubljana: [samozal.] U.Pele, 2017. 21 f. [COBISS.SI-ID 2641287]

 

Recenzent

6. CEPS journal. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Sodobna pedagogika. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/. [COBISS.SI-ID 761348]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, BARIĆ, Janja, BRATKOVIĆ, Daniela. Social inclusion of people with intellectual disabilities and supported employment. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Lipec Stopar, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Lipec Stopar, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BUH, Pia. Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Buh], 2017. VIII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

 

NERAZPOREJENO


2. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

2. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ARKO, Sara. Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Arko], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

 

Recenzent

4. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]

5. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. ISBN 978-961-253-208-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. MAKŠE, Roman (umetnik). Med : kiparska razstava, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, 17. 2. - 16. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11465801]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

2. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (urednik 2015-). [Spletna izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7. ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 289558016]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 290281984]

3. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1. ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 289558784]

4. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5. ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 289559040]

5. KOPASIĆ, Mladen. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 288954368]

 

ADRIJANA MASTNAK [36994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 11455305]

MIRA METLJAK [35653]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. Metljak, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

2. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

IRENA NANČOVSKA-ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy, ISSN 2472-5005, 2017, vol. 2, no. 1, 5 str. (PDF), tabele. https://www.omicsonline.org/open-access/communication-attitude-of-slovenian-preschool-children-who-do-and-do-notstutter-2472-5005-1000124. php?aid=86222, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4504, doi: 10.4172/2472-5005.1000124. [COBISS.SI-ID 11592265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MCLEOD, Sharynne, VERDON, Sarah, OZBIČ, Martina, et al. Tutorial : speech assessment for multilingual children who do not speak the same language(s) as the speech-language pathologist. American journal of speech-language pathology, ISSN 1558-9110, 2017, vol. , no. , 18 str. (PDF). http://ajslp.pubs.asha.org/epdf.aspx?doi=10.1044/2017_ajslp-15-0161, doi: 10.1044/2017_AJSLP-15-0161. [COBISS.SI-ID 11556681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Opazovanje vzgojiteljice in njeno ocenjevanje otrokovih spretnosti v drugem starostnem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 11438665]

3. BIDER, Ivanka, OZBIČ, Martina. Ocenjevanje predbralnih zmožnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 19. [COBISS.SI-ID 11438921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

4. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Sodobni pedagoški izzivi : oddaja Otrok in komunikacija (10 oddaj), Studio D, RAI, Radio Trst, marec-junij 2017. [COBISS.SI-ID 11593033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-2014, glavni urednik 2015-, odgovorni urednik). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JURIČ, Vanja. Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jurič], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4409. [COBISS.SI-ID 11489865]

7. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

9. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. HERGAN, Irena, BIDERMAN, Saša, PAVLIN, Jerneja. Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. PLANINŠEK, Vika. Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Planinšek], 2017. IX, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

5. ŠKERBEC, Veronika. Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Škerbec], 2017. VII, 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]

VALENTINA PAVLIČ [37439]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PAVLIČ, Valentina. The role and significance of the Corpus Christi Confraternity in the parish church of Saint Martin in Kamenica. V: International Conference The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Mednarodni simpozij Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017. BENCE, Gorazd (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.). The role of religious confraternities in medieval and early modern art = Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka : international conference, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = mednarodni simpozij, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017 : [conference programme and abstract booklet]. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 41604653]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

MOJCA PEČEK-ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. PEČEK, Mojca. In the center of attention : teacher assessment and evaluation : predavanje na ENTEP International Conference on teachers assessment and evaluation, Valletta, Malta, 21 April 2017. [COBISS.SI-ID 11536201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 51623936]

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ARH, Eva. Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Arh], 2017. 78 str., JJJJJJJ, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]

 

Lektor

2. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

3. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

3. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

TATJANA PLEŠKO ZALAR [38776]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

2. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

2. POLAK, Alenka. Zagotavljanje kakovosti učenja študentov s spodbujanjem samoevalvacije lastnega napredka. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 73. [COBISS.SI-ID 11459913]

3. POLAK, Alenka, HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev o učni (ne)uspešnosti učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 81. [COBISS.SI-ID 11460681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. IVANČIČ, Špela. Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ivančič], 2017. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]

6. KURENT GOLOB, Meta. Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ˝Vzgoja za življenje˝ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kurent Golob], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

8. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

3. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

LUKA PRAPROTNIK [34864]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

1. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PROSEN, Simona. Razvojne značilnosti mladostništva. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 7. [COBISS.SI-ID 11570761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PACEK, Vladka, PROSEN, Simona. Transformacija v odraslost - Katere priložnosti si zamudil, ker se ti je zdelo, da bi bil nelojalen? : delavnica v okviru 14. študijskih dnevov Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 27. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11570505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

3. Kriminologija & socijalna integracija. Rapuš-Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

4. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. SEVČNIKAR, Kaja. Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sevčnikar], 2017. V, 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4389. [COBISS.SI-ID 11475017]

6. HUDELJA, Ema Marija. Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. M. Hudelja], 2017. IV, 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4424. [COBISS.SI-ID 11500105]

7. VELKNER, Laura. Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Velkner], 2017. V, 85 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4436. [COBISS.SI-ID 11521609]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Formula Strassnitzkega. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 11466825]

2. RAZPET, Marko. Kovinska razmerja. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 11467081]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. RAZPET, Marko. Larson, Hannah: Andrews-Gordon style identities. (English summary). - Res. Number Theory 1 (2015), Art. 13, 9 pp. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3500997. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3500997.pdf. [COBISS.SI-ID 17903705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. RAZPET, Marko. Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 68 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Desetiske_predpone_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4480. [COBISS.SI-ID 11570249]

5. RAZPET, Marko. Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 104 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Bibl_stev_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4416. [COBISS.SI-ID 11492681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

7. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada. Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 32-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4401. [COBISS.SI-ID 11483977]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela. Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 51-71, doi: 10.4312/as.23.2.51-71. [COBISS.SI-ID 64461410]

 

1.04 Strokovni članek

2. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346, 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. BARTOL, Maša, RAZPOTNIK, Špela, ŠUŠTERŠIČ, Anamarija. "Common ground" nas in njih!. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 18. [COBISS.SI-ID 11530057]

5. RAZPOTNIK, Špela. Družinski človek. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2017, št. 133, str. 2. [COBISS.SI-ID 11566153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. RAZPOTNIK, Špela. What is it to integrate services? : predavanje v okviru Meeting of the working group homlessness Integrating services as a way towards addressing the problem of homelessness In Europe, 1 June 2017, City Hall, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11581257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ŠTOKOVNIK, Ema. Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Štokovnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4438. [COBISS.SI-ID 11524169]

10. ZANER, Tamara. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zaner], 2017. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4462. [COBISS.SI-ID 11543881]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions for resonant (p,2)-equations. Advanced nonlinear studies, ISSN 1536-1365, [v tisku] 2017, 25 str. https://www.degruyter.com/view/j/ans.ahead-of-print/ans-2017-0009/ans-2017-0009.xml?format=INT, https://doi.org/10.1515/ans-2017-0009, doi: 10.1515/ans-2017-0009. [COBISS.SI-ID 18001241]

2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Sensitivity analysis for optimal control problems governed by nonlinear evolution inclusions. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], 2017, vol. 6, iss. 2, str. 199-235. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2016-0096, doi: 10.1515/anona-2016-0096. [COBISS.SI-ID 17696089]

3. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, VILASI, Luca. Multiple solutions of nonlinear equations involving the square root of the Laplacian. Applicable analysis, ISSN 0003-6811, 2017, vol. 96, no. 9, str. 1483-1496. http://dx.doi.org/10.1080/00036811.2016.1221069, doi: 10.1080/00036811.2016.1221069. [COBISS.SI-ID 17736793]

4. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. On a class of parametric (p, 2)-equations. Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, Apr. 2017, vol. 75, iss. 2, str. 193-228. http://dx.doi.org/10.1007/s00245-016-9330-z, doi: 10.1007/s00245-016-9330-z. [COBISS.SI-ID 17592153]

5. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Sequential rectifiable spaces of countable cs[ast]-character. Bulletin of the Malaysian Mathematical Society, ISSN 0126-6705, July 2017, vol. 40, iss. 3, str. 975-993. http://dx.doi.org/10.1007/s40840-016-0331-5, doi: 10.1007/s40840-016-0331-5. [COBISS.SI-ID 17637977]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for resonant problems of the Robin p-Laplacian plus an indefinite potential. Calculus of variations and partial differential equations, ISSN 0944-2669, June 2017, vol. 56, iss. 3, art. 63 [23 str.]. http://dx.doi.org/10.1007/s00526-017-1164-2. [COBISS.SI-ID 18019929]

7. BANAKH, Taras, PROTASOV, Igor´ Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Classifying homogeneous cellular ordinal balleans up to coarse equivalence. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, [v tisku] 2017, 14 str. http://dx.doi.org/10.4064/cm6785-4-2017, doi: 10.4064/cm6785-4-2017. [COBISS.SI-ID 18045529]

8. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with indefinite linear part and competition phenomena. Communications on pure and applied analysis, ISSN 1534-0392, 2017, vol. 16, no. 4, str. 1293-1314. http://aimsciences.org/journals/doIpChk.jsp?paperID=13917&mode=full, http://doi.org/10.3934/cpaa.2017063, doi: 10.3934/cpaa.2017063. [COBISS.SI-ID 18010713]

9. BAHROUNI, Anouar, REPOVŠ, Dušan. Existence and nonexistence of solutions for p(x)-curl systems arising in electromagnetism. Complex variables and elliptic equations, ISSN 1747-6933, [v tisku] 2017, vol. , iss. , 10 str. http://dx.doi.org/10.1080/17476933.2017.1304390, doi: 10.1080/17476933.2017.1304390. [COBISS.SI-ID 18025561]

10. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for perturbations of the Robin eigenvalue problem plus an indefinite potential. Discrete and continuous dynamical systems, ISSN 1078-0947, 2017, vol. 37, no. 5, str. 2589-2618. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2017111. [COBISS.SI-ID 17925721]

11. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with a general potential and a superlinear reaction. Journal of differential equations, ISSN 0022-0396, 2017, vol. 263, iss. 6, str. 3244-3290. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2017.04.032, doi: 10.1016/j.jde.2017.04.032. [COBISS.SI-ID 18034521]

12. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, SERVADEI, Raffaella. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2017, vol. 452, iss. 2, str. 883-895. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.03.032, doi: 10.1016/j.jmaa.2017.03.032. [COBISS.SI-ID 17994841]

13. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Pauli gradings on Lie superalgebras and graded codimension growth. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2017, vol. 520, str. 134-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2017.01.023. [COBISS.SI-ID 17887321]

14. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Identities of graded simple algebras. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2017, vol. 65, iss. 1, str. 44-57. http://dx.doi.org/10.1080/03081087.2016.1167160, doi: 10.1080/03081087.2016.1167160. [COBISS.SI-ID 17652313]

15. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Simply connected 3-manifolds with a dense set of ends of specified genus. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2017, iss. 3, art. 109, 12 str. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-017-0907-9. [COBISS.SI-ID 18016345]

16. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Yamabe-type equations on Carnot groups. Potential analysis, ISSN 0926-2601, Feb. 2017, vol. 46, iss. 2, str. 369-383. http://dx.doi.org/10.1007/s11118-016-9587-5, doi: 10.1007/s11118-016-9587-5. [COBISS.SI-ID 17744729]

17. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

19. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

20. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

21. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

22. Boundary value problems. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

23. International mathematical forum. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

24. Journal of Mathematics and Applications. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. http://wmifs.prz.edu.pl/pl/jma/journal-of-mathematics-and-apen/. [COBISS.SI-ID 17642329]

25. Karpats´kì matematičnì publìkacìï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvs´k: Prikarpats´kij nacìonal´nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

26. Matematičnì studiï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

27. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

28. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ruse: Hikari Ltd, 2013-. ISSN 2367-4814. http://www.m-hikari.com/nade/index.html. [COBISS.SI-ID 523291929]

29. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

 

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

3. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, (Lahki učbeniki). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ROT VRHOVEC, Alenka. Usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito I : opismenjevanje mladoletnikov v slovenščini : strokovno predavanje in delavnica, Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 6. junij 2017. [COBISS.SI-ID 11572553]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 15 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa5560, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4376, doi: 10.1088/1361-6404/aa5560/meta. [COBISS.SI-ID 11461705]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. ROVŠEK, Barbara. 36. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2015/2016. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11391561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. ROVŠEK, Barbara. EMV in optika : zbirka kolokvijskih nalog. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 21 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/emv-opt-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434057]

4. ROVŠEK, Barbara, KREGAR, Aleksander. Fizikalni eksperimenti 2. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 44 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/eksperimenti2.pdf. [COBISS.SI-ID 11433801]

5. ROVŠEK, Barbara. Nihanje in valovanje : zbirka kolokvijskih nalog z rešitvami. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 33 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/nih-val-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

6. MAJARON, Boris (avtor, ilustrator), MIKUŽ, Marko, RAMŠAK, Anton. Kolokvijske naloge iz fizike I, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 32). 4. popravljena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-212-226-3. [COBISS.SI-ID 288945152]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Estonska učna ura o bralni pismenosti za Slovenijo. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 17-31, 119, tabeli. [COBISS.SI-ID 11498825]

 

1.05 Poljudni članek

2. SAKSIDA, Igor. IN : pogovor onkraj okopov. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 2. jun. 2017, letn. 68, št. 11, str. 1. [COBISS.SI-ID 11565897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SAKSIDA, Igor. Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 11456073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SAKSIDA, Igor. Mladinska književnost Daneta Zajca med igro, grotesko in mitskim občutenjem sveta. V: ZAJC, Neža (ur.), GRAFENAUER, Niko. O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli : (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: KUD Logos, 2017, str. 99-138. [COBISS.SI-ID 11295049]

 

1.22 Intervju

5. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). "Če poezijo jemljemo kot komunikacijo, ki želi biti aktualna, zanimiva, potem je tudi rap taka poezija.". Mladina, ISSN 0350-9346, 14. apr. 2017, št. 15, str. 30-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11518025]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. COTIČ, Mara, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (63, 71 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0848-8. [COBISS.SI-ID 287978496]

7. SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (88, 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0849-5. [COBISS.SI-ID 287676416]

8. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-02-0850-1. [COBISS.SI-ID 287729408]

9. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 2, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0854-9. [COBISS.SI-ID 288761600]

 

2.16 Umetniško delo

10. SAKSIDA, Igor (avtor, avtor dodatnega besedila), TRKAJ. Kla kla klasika, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4376-5. [COBISS.SI-ID 288465664]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

11. AMBROŽ, Darinka (intervjuvanec), BURCAR, Lilijana (intervjuvanec), DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Mladi in branje, (Studio ob 17h). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije, javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174471003. [COBISS.SI-ID 64316002]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

12. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463497]

13. SAKSIDA, Igor. Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11520073]

14. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na letnem srečanju ravnateljev osnovnih šol Drugačna šola v 21. stolteju?, Cerklje na Gorenjskem, 19. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11556169]

15. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463241]

 

3.25 Druga izvedena dela

16. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Učiteljska idejnica, 4. februarja 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11431753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

18. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

19. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3559-3. [COBISS.SI-ID 288082944]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. MELAVC, Jasmina. Bralne navade podeželskih in mestnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Melavc], 2017. 60, [5] str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4390. [COBISS.SI-ID 11475785]

21. PAJSAR, Agnes. Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pajsar], 2017. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423. [COBISS.SI-ID 11500617]

22. CIMERMANČIČ, Karmen. Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cimermančič], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366. [COBISS.SI-ID 11445065]

23. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

 

Prireditelj

24. FINŽGAR, Fran Saleški. Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. ISBN 978-961-272-267-8. [COBISS.SI-ID 290581760]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

25. ČUŠ, Alenka. Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu : doktorska disertacija. Koper: [A. Čuš], 2017. 208 str., [10] str. pril., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Cus-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 1539360708]

 

Zbiratelj

26. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0718-4. [COBISS.SI-ID 287639040]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

2. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Likovne besede. Selan, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

 

Recenzent

5. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. ISBN 978-961-253-208-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Aura musica. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

3. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

5. JAKIČ, Maja. Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jakič], 2017. 64 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4425. [COBISS.SI-ID 11499849]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja, STRGAR, Jelka. Scientific conceptions of photosynthesis among primary school pupils and student teachers of biology. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 49-68, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_49-68.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4421. [COBISS.SI-ID 11493961]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11482953]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4514/. [COBISS.SI-ID 11593545]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja v procesu razvijanja otrokove bralne pismenosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 3-15, 119, tabela. [COBISS.SI-ID 11498569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9. ISBN 978-961-241-878-6. ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 288364032]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

 

Recenzent

4. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

5. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. SLAPAR, Marko. Elgindi, Ali M. (SAR-ALFA): Totally real perturbations and nondegenerate embeddings of S [sup] 3. (English summary). - New York J. Math. 21 (2015), 1283-1293. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3441643. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3441643.pdf. [COBISS.SI-ID 17905241]

2. SLAPAR, Marko. Di Scala, Antonio J. (I-TRNP); Kasuya, Naohiko (J-AOY2-SI); Zuddas, Daniele (KR-KIAS-NDM): On embeddings of almost complex manifolds in almost complex Euclidean spaces. (English summary). - J. Geom. Phys. 101 (2016), 19-26. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3453880. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3453880.pdf. [COBISS.SI-ID 17905753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. SLAPAR, Marko. On thom conjecture in CP3 : vabljeno predavanje v okviru Analysis and Geometry in Several Complex Variables II, January 8th, 2017, Texas A&M University at Qatar. [COBISS.SI-ID 11435849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. VIDMAR, Gloria. Funkcijski prostori, odvod in integral : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vidmar], 2017. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4396. [COBISS.SI-ID 11488585]

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

TADEJ STARČIČ [24330]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. STARČIČ, Tadej. Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4397. [COBISS.SI-ID 11488073]

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 12, no. 2, str. 208-210. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/2/208.strle.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4417. [COBISS.SI-ID 11492937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. STRLE, Toma. Raziskovanje duševnosti : med prvo- in tretjeosebno perspektivo : vabljeno predavanje v okviru prvostopenjskega enopredmetnega študija psihologije pri izbirnem predmetu Filozofija psihologije, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 29. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Analiza. Strle, Toma (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 67716608]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. Susman (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VENCELJ, Alja. Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vencelj], 2017. VIII, 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4349. [COBISS.SI-ID 11424329]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

2. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

3. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

4. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

5. ROUSSEAU, Jean-Jacques, ŠIMENC, Marjan (urednik). Družbena pogodba, [3. popravljena izd.]. Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi, [2. popravljena izd.], (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2017. 253 str. ISBN 978-961-260-099-0. [COBISS.SI-ID 288445184]

 

Intervjuvanec

6. MERLJAK, Sonja (oseba, ki intervjuva). Kar bo veljalo za katoliške šole, bo tudi za vahabitske : zasebne šole (2). Delo, ISSN 0350-7521, 26. jan. 2017, leto 59, št. 21, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 3020119]

7. TRAMPUŠ, Jure (oseba, ki intervjuva, urednik). Nevarno spreminjanje šolskega sistema : kako se je vlada Mira Cerarja po letu dni odločila, da bo prisluhnila cerkvi, in tako v slabši položaj postavila javne šole. Mladina, ISSN 1580-5352. [Spletna izd.], 21. apr. 2017. http://www.mladina.si/179700/nevarno-spreminjanje-solskega-sistema/. [COBISS.SI-ID 3060823]

 

Recenzent

8. CEPS journal. Šimenc, Marjan (recenzent 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Dve domovini. Šimenc, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3025930]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. The classification of half-arc-transitive generalizations of Bouwer graphs. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2017, vol. 64, str. 88-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2017.04.003, doi: 10.1016/j.ejc.2017.04.003. [COBISS.SI-ID 18045273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. VASILJEVIĆ, Gorazd. O simetričnih Nest grafih : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vasiljević], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4501. [COBISS.SI-ID 11588681]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠTEFAN, Lovro, ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko. Physical education in Europe : timetable in compulsory education. V: 8th International Scientific Conference on Kinesiology, May 10-14, Opatija, Croatia. MILANOVIĆ, Dragan (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.). Proceedings : 20th anniversary. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017, str. 258-261, tabela, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11554121]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KLEMENČIČ, Eva. Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Klemenčič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4482. [COBISS.SI-ID 11573577]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TANCIG, Simona. Nevroznanost in edukacija - kompetence 21. stoletja ter kako izboljšati njihovo kakovost in preverjanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 65. [COBISS.SI-ID 11459145]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-68, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

3. TAŠNER, Veronika. Delo in šola. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-47. [COBISS.SI-ID 11462473]

4. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. TAŠNER, Veronika, ANTIĆ GABER, Milica. Gender and education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4485. [COBISS.SI-ID 11574601]

6. ANTIĆ GABER, Milica, TAŠNER, Veronika. Gender and education : editorial. CEPS journal, ISSN 2232-2647, 2017, vol. 7, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_5-8.pdf. [COBISS.SI-ID 64416354]

7. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

1.22 Intervju

8. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). "Ni zagotovila, da bo trg nagradil najpridnejše in najpametnejše". Mladina, ISSN 0350-9346, 3. feb. 2017, št. 5, str. 40-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 11451465]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). Zakaj je Cerarjevi vladi tako malo mar za javno šolstvo?. Mladina, ISSN 0350-9346, 14. apr. 2017, št. 15, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 11517769]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. TAŠNER, Veronika. Meritocracy, education and equity : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 15. 6. 2017 (15 ur). [COBISS.SI-ID 11581769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. AR. Arhitektura, raziskave. Tomšič Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

2. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

3. ŽBONA, Tilen. Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Žbona], 2017. XVII, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4446/. [COBISS.SI-ID 11528777]

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAMGINA, Tatiana, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, TOLPINA, Miriam D., LEBEDEV, Albert T. Differentiation of frogs from two populations belonging to the Pelophylax esculentus complex by LC-MS/MS comparison of their skin peptidomes. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2017, vol. 409, iss. 7, str. 1951-1961, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-016-0143-3, doi: 10.1007/s00216-016-0143-3. [COBISS.SI-ID 5195883]

2. KUBIATKO, Milan, TORKAR, Gregor, ROVŇANOVÁ, Lenka. The teacher as one of the factors influencing studentsʼ perception of biology as a school subject. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 127-140, tabeli, graf. prikaza. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_127-140.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4487. [COBISS.SI-ID 11576137]

3. VESELAJ, Zeqir, TORKAR, Gregor. The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European journal of sustainable development, ISSN 2239-6101, 2017, vol. 6, no. 1, str. 221-232, tabele, graf. prikaz. http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/449/445, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4372, doi: 10.14207/ejsd.2017.v6n1p221. [COBISS.SI-ID 11448137]

4. LAGANIS, Jana, PROSEN, Kristina, TORKAR, Gregor. Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, ISSN 2168-8281, 2017, vol. 46, issue 1, str. 1-9, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4418, doi: 10.4195/nse2016.11.0032. [COBISS.SI-ID 11493449]

 

1.04 Strokovni članek

5. FABIJAN, Tina, TORKAR, Gregor. Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 6-7, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4404. [COBISS.SI-ID 11483465]

6. TORKAR, Gregor. Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 34-35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4403. [COBISS.SI-ID 11484233]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. TORKAR, Gregor, GLAŽAR, Saša A. Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 28. [COBISS.SI-ID 11455049]

9. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. TORKAR, Gregor. Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 171-173. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_171-173.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4419. [COBISS.SI-ID 11494473]

11. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 36-37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4402. [COBISS.SI-ID 11484489]

12. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Gremo v Postojnsko jamo. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 3, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4512. [COBISS.SI-ID 11596105]

13. TORKAR, Gregor. Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.): Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 3, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4513. [COBISS.SI-ID 11596361]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. TORKAR, Gregor, KUBIATKO, Milan. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4422. [COBISS.SI-ID 11493705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. CEPS journal. Torkar, Gregor (gostujoči urednik 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

16. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

17. European journal of health and biology education. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

18. International journal of educational methodology. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

19. Journal for nature conservation. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

20. Repozitorij o Solčavskem. Torkar, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

21. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. LUŽNIK ČREP, Monika. Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lužnik Črep], 2017. VII, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4426. [COBISS.SI-ID 11508553]

23. MENCIN, Saša. Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mencin], 2017. XIV, 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4383. [COBISS.SI-ID 11466057]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. UMEK, Maja. Težave bodočih razrednih učiteljev pri preverjanju, poučevanju in pri ocenjevanju proceduralnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 56. [COBISS.SI-ID 11458121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]

4. MASNEC, Sara. Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Masnec], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4364. [COBISS.SI-ID 11444553]

5. PREMRL, Eva. Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Premrl], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4466. [COBISS.SI-ID 11552329]

6. VIDIC, Doris. Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vidic], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4465. [COBISS.SI-ID 11547977]

 

MILENA VALENČIČ-ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KISWARDAY, Vanja Riccarda. Promoting teacher resiliency through strengthening protective factors - a new paradigm in teacher education. V: VUJIČIĆ, Lidija (ur.), et al. Contributions to the development of the contemporary paradigm of the institutional childhood : an educational perspective, (Erziehungswissenschaft, bd. 83). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017, str. 285-299, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 11572297]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Čimbenici profesionalnog razvoja učitelja = Factors of teachersʼ professional development : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humanističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529289]

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Izazovi profesionalnog razvoja odgajatelja na putu od početnika do eksperta : plenarno predavanje na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Sadašnjost za bududnost odgoja i obrazovanja - mogudnosti i izazovi 20. 4. 2017, Sisak, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 11548489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Valenčič-Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2017-). Vranje: The Association for the Development of Science, Engineering and Education, 2013-. ISSN 2334-847X. [COBISS.SI-ID 11436617]

7. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

8. Revija za elementarno izobraževanje. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://www.dlib.si, http://www.pef.um.si/63/revija+za+elementarno+izobrazevanje. [COBISS.SI-ID 239555072]

9. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. HOLCAR, Tanja. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Holcar], 2017. 100 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11597897]

 

Recenzent

11. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

12. Gender and Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

ALENKA VIDRIH [38902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

1. VIDRIH, Alenka (igralec), OGRIN, Marko (glasbenik). Solistični recital : v okviru okrogle mize Pomladno obredje, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11486025]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. VIDRIH, Alenka (intervjuvanec), CAF, Bojana (intervjuvanec). Umetnost zdravi? : oddaja Turbolenca, Televizija Slovenija, Prvi program, 22. 3. 2017, med 17.25 in 17.55. [COBISS.SI-ID 11494729]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. VIDRIH, Alenka (diskutant), MÜLLER POGRAJC, Blažka (diskutant). Pomladno obredje : položaj in vloga žensk v današnji družbi : okrogla miza, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11485001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. JERAK, Tjaša. Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerak], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4441. [COBISS.SI-ID 11525961]

IZTOK VILIĆ [11434]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. VILIĆ, Iztok. Ali ima ocenjevanje v šoli alternativo? Predstavitev in komentar argumentov. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 45. [COBISS.SI-ID 11456585]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. The role of headteachers, teachers, and school counselors in the system of quality assessment and assurance of school work. SAGE open, ISSN 2158-2440, April-June 2017, vol. 7, no. 2, str. 1-13, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017713239, doi: 10.1177/215824401. [COBISS.SI-ID 64423522]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. Principals', Teachers' and School Counsellors' Views on the Importance of Carrying out self-Evaluation Research. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Abstract book : 19th Annual International Conference on Education 15-18 May 2017, Athens, Greece. Athens: The Athens institute for education and research, 2017, str. 171. https://www.atiner.gr/abstracts/2017ABST-EDU.pdf. [COBISS.SI-ID 64254562]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Pedagoška obzorja. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ugodni in neugodni dejavniki pri urah pouka ter viri moči pri strokovnih delavcih za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 33. [COBISS.SI-ID 11455561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vrhovski Mohorič, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 285694976]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 285692160]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Determinante antirasističnega izobraževanja. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 99-20, doi: 10.4312/as.23.2.9-20. [COBISS.SI-ID 64455010]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. ZADNIKAR, Darij. Prepoznati fašizem in se organizirati. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, mar. 2017, št. 130, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11475273]

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZGAGA, Pavel. Higher education and democratic citizenship. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 7 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_14-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_14-1. [COBISS.SI-ID 11472969]

2. HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel. History, context and overview : impilcations for teacher education policy, practice and future research. V: HUDSON, Brian (ur.). Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series). Cambridge: Cambridge University Press, 2017, str. 1-25. [COBISS.SI-ID 11546697]

3. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of ʼacademic tribes and territoriesʼ. V: FLORIAN, Lani (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Teacher education for the changing demographics of schooling : issues for research and practice, (Inclusive learning and educational equity, 2). New York: Springer Berlin Heidelberg, 2017, str. 21-37. [COBISS.SI-ID 11567689]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. ZGAGA, Pavel. How has mobility become central to the EUʼs idea of doctoral education?. V: BALABAN, Corina, WRIGHT, Susan. Policies and experiences of mobility in doctoral education : UNIKE notes on doctoral education no. 5. [S. l.]: UNIKE - Universities in the knowledge economy, cop. 2017, str. 4-6. http://unike.au.dk/fileadmin/www.unike.au.dk/Publications/UNIKE_Notes_on_Doctoral_Education_No._5_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11550281]

5. ZGAGA, Pavel. Edukacija za "boljši svet" : je še možna?. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 11449929]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Preparing teachers for diversity : the role of initial teacher education : Annex 1 to the Final report to DG Education, youth, sport and culture of the European Commission. Luxembourg: European Union, 2017. ISBN 978-92-79-63799-5. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48a3dfa1-1db3-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en, doi: 10.2766/365284. [COBISS.SI-ID 11551049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. ZGAGA, Pavel. European higher education policy : from the external dimension to the global strategy of the Bologna process : predavanje na The BTCʼs Annual International Conference Bologna around the world - a comparative point of view, 26 April, 2017, Tel Aviv-Yafo, Israel. [COBISS.SI-ID 11550793]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of "Academic tribes and territories" : vabljeno predavanje v okviru The First Day of the EDiTE Virtual Seminar European Comparative Studies in Teacher Education, 9. 2. 2017. http://www.edite.eu/news/. [COBISS.SI-ID 11473225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

11. European educational research journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

12. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

13. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

14. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

15. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

16. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

17. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

18. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

19. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

20. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

21. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

22. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Recenzent

23. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. Ziherl, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Srečevanja in socialni kapital na poti do socialne inkluzivne šole. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 11452489]

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. MEŠKO, Gorazd, ZORC-MAVER, Darja. Uvodnik. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11449161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

3. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

4. MEŠKO, Gorazd (urednik), ZORC-MAVER, Darja (urednik). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 288266496]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PIKL, Tjaša. Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pikl], 2017. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4494. [COBISS.SI-ID 11582793]

6. PUTRE, Petra. Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Putre], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4495. [COBISS.SI-ID 11583561]

7. DEBELJAK, Dita. Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Debeljak], 2017. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4493. [COBISS.SI-ID 11582537]

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

ERNA ŽGUR [40255]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGUR, Erna. Nasočeno vrabotuvanje - prava i možnosti za licata so intelektualna poprečenost = Guided employment - rights and opportunities for people with intellectual disabilities. Defektološka teorija i praktika, ISSN 1409-6099, 2017, vol. 18, issue 1/2, str. 74-91, tabele. [COBISS.SI-ID 11496777]

2. ŽGUR, Erna. Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2017, vol. 10, no. 1, str. 117-126, tabele. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2017-no1-art6.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4358, doi: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2017-no1-art6. [COBISS.SI-ID 11442761]

3. ŽGUR, Erna. Bralne sposobnosti pri učencih različnih osnovnošolskih programov. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2017, letn. 56, št. 1, str. 21-33, tabela. [COBISS.SI-ID 11576393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike : zbornik povzetkov : XXV. izobraževalni dnevi, Portorož, 28., 29. marec 2017. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2017, str. 35. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2017_-_Zbornik_povzetkov_K.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4430. [COBISS.SI-ID 11510345]

5. ŽGUR, Erna. Therapistsʼ and teachersʼ attitude towards hippotherapy. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 51-52. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563081]

6. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 67. [COBISS.SI-ID 11459401]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ŽGUR, Erna. Vloga razvoja motorike pri otroku in njena vpetost v predšolski kurikul - pomen zgodnje obravnave. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.), BELAK, Darinka (ur.), ŽNIDAR, Simona (ur.). Različni otroci - enake možnosti. Ljubljana: Supra, 2017, str. 28-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 11452745]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. ŽGUR, Erna. Analiza stanja usmjeravanja djece predškolskog uzrasta u Sloveniji = Analysis of preschool children placement state in Slovenia : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humnaističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529545]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. ŽGUR, Erna. Analiza projekta Tranzicijski model - program dodatnega usposabljanja odraslih : uvodno predavanje v okviru uvodne konference projekta Program dodatnega usposabljanja - PDU, Vipava, 2. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11573065]

10. ŽGUR, Erna. The gap between neeeds, aspirations and opportunities in public institute CIRIUS Vipava : predavanje v okviru Financing policies for inclusive education systems, Draft of country study visit, Ljubljana, 18. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 11429193]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. ŽGUR, Erna (diskutant). Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza, Vipava, 8. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11572809]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠKRLEC, Eva, ŽOLGAR, Ingrid, BILIĆ PRCIĆ, Ante. Inclusion of students with visual impairments in sports activities. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564105]

2. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Žolgar Jerkovič, Ingrid (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

4. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

6. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

7. RAJH, Tina. Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rajh], 2017. VII, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4502. [COBISS.SI-ID 11588937]

MOJCA ŽVEGLIČ MIHELIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Assessment accommodations for foreign pupils in the light of educational justice : empirical research among Slovenian primary school teachers. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 131-147, tabela. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_131-148.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4420. [COBISS.SI-ID 11494217]

2. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-68, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Zanesljivost učiteljevega ocenjevanja znanja : praksa in mnenje učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 11456329]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri