Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2017

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka. Predicting academic success and technological literacy in secondary education : a learning styles perspective. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2017, vol. 27, no. 2, str. 233-250, ilustr., tabeli. http://link.springer.com/journal/10798/27/2/page/1, http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9344-x?author_access_token=5dziUaUUy3sH3OXbnT052Pe4RwlQNchNByi7wbcMAY4wctDvWoS1ArIkqQRmVlPeyTDqW_lqeRrd6-_t3zw-eIkZk0LfQb3lR jbtXd9OgXtjBOBzy44BsDP0ZH8NDjDAh1x-4Ex_dZAcGzKM0EmS8g%3D%3D, doi: 10.1007/s10798-015-9344-x. [COBISS.SI-ID 10813001]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. Vliv individuálních odlišností žáků slovinských základních škol v technické kreativitě = The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 56. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11552841]

3. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Kompetenční profil jako nástroj pro zaplnění mezer v technické gramotnosti = Competency profiler as a tool for bridging gaps in technological and engineering literacy. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 61. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. AVSEC, Stanislav. Tehnika v izobraževanju : dobra praksa na primeru 3D modeliranja : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/2b4LsMs2cvF6LPvZi. [COBISS.SI-ID 11658313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JENSTERLE, Tamara. Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jensterle], 2017. X, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]

 

Recenzent

7. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJC, Jure. The physics of a rainbow. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik izabranih radova. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija, 2017, str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11479881]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. EuPho 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11680585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. URŠIČ, Blaž. Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2017. VII, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]

5. JURIĆ, Dragana. Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Jurić], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4793. [COBISS.SI-ID 11749449]

 

Recenzent

6. ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), PINTARIČ, Matjaž (avtor, fotograf), JAGODIC, Andreja. Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4464-9. [COBISS.SI-ID 289371392]

MARCELA BATISTIČ-ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Subjektivne teorije studenta ranog i predškolskog odgoja = Subjective theories od preschool education students. V: 10th International Conference: Current trends in higher education in Europe, Rijeka, 26th and 27th May 2017. TATALOVIĆ VORKAPIĆ, Sanja (ur.), ANĐIĆ, Dunja (ur.). Book of abstracts : institutional childhood: contemporary educational chalenges = Knjiga sažetaka = institucijsko djetinjstvo: izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 11607625]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The daily routine in Slovene preschools. V: Early childhood relationships : the the foundation for a sustainable future : abstract book. [S. l.]: [s. n.], 2017, str. 293. http://www.omep.hr/assets/omep-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11607369]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Iskustva s kvantitativnim istraživanjem : predavanje u sklopa kolegija Metodologija kvantitativnih istraživanja studenta 1. godine diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 8. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11610697]

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Kultura odgojno-orazovane ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja : [predavanja in raziskovanje] na Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 1. travanj do 30. lipanj 2017. [COBISS.SI-ID 11614025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

6. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BENEDETIČ, Neja. Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111) : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Benedetič], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4528. [COBISS.SI-ID 11613001]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 67-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

MARUŠA BERTONCELJ [38725]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BERTONCELJ, Maruša. Creative media as a tool for social pedagogical intervention. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 209. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564617]

MARJA BEŠTER TURK [06379]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. TOLAR, Tadeja. Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tolar], 2017. XII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4802. [COBISS.SI-ID 11752009]

4. SALAMON, Maja. Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Salamon], 2017. 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4817. [COBISS.SI-ID 11758153]

5. ŠTAMCAR, Urška. Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Štamcar], 2017. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4551. [COBISS.SI-ID 11633993]

6. MEDVED, Tjaša. Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Medved], 2017. VII, 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4560. [COBISS.SI-ID 11640905]

7. PERME, Nina. Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perme], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]

8. KUHAR, Lara. Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kuhar], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. BLAŽIČ, Milena. Medpredmetno povezovanje - slovenska slikanica 1917-2017. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 14. [COBISS.SI-ID 11571529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BLAŽIČ, Milena. Junaki mladinske literature. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017], str. 22. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4387/. [COBISS.SI-ID 11473481]

3. BLAŽIČ, Milena. Evald Flisarjeva Alica v nori deželi in Slavoj Žižek. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 63-64. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762761]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. BLAŽIČ, Milena. Folktales intertextuality in Svetlana Makarovičʼs Svetlanaʼ fairytales. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017, str. 113-122. [COBISS.SI-ID 11537993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. BLAŽIČ, Milena. Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2017, letn. 81, št. 1/2, str. 163-166, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4500. [COBISS.SI-ID 11471945]

6. BLAŽIČ, Milena. Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, apr. 2017, letn. 81, št. 4, str. 485-488, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4447. [COBISS.SI-ID 11527753]

7. BLAŽIČ, Milena. Boris A. Novak: Oblike duha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, maj 2017, letn. 81, št. 5, str. 651-654, portret. [COBISS.SI-ID 11548233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. BLAŽIČ, Milena. Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017. V: SOSSI, Morana (ur.), et al. Narobe svet in druge pesmi za mladino. Trst: ZTT: = EST; Repentabor: OŠ Alojza Gradnika, 2017, str. 116-117. [COBISS.SI-ID 11589961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

9. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec), TORKAR, Blaž (intervjuvanec). Hrana v zgodovinskem, kulturnem in socialnem smislu, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/hrana/. [COBISS.SI-ID 41196333]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (intervjuvanec), ŠPELEC, Sara (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Zgodbe o junakih : [pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 17. mar. 2017]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174460968. [COBISS.SI-ID 63751266]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. BLAŽIČ, Milena. Antična literatura v osnovni šoli : predavanje na 8. Grošljevem simpoziju "Knjižnice in knjige od antike do danes" v organizaciji Društva za antične in humanistične študije Slovenije in Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 9. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11670601]

12. BLAŽIČ, Milena. Položaj in delež mladinske književnosti v posameznih triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in neslovensko književnostjo : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11519817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

14. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. [COBISS.SI-ID 10808649]

15. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016, (Rastoči slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. ISBN 978-961-254-954-1. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. SRDAREV, Dunja. Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Srdarev], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4562. [COBISS.SI-ID 11646537]

17. KOSMATIN, Vesna. Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kosmatin], 2017. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4554. [COBISS.SI-ID 11636553]

18. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

19. OREHAR, Lucija. Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orehar], 2017. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4550. [COBISS.SI-ID 11632969]

20. RUPNIK, Maja. Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4798. [COBISS.SI-ID 11750729]

21. URANKAR, Patricija. Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Urankar], 2017. 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4582. [COBISS.SI-ID 11654217]

22. REJC, Blanka. Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Rejc], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]

 

Zbiratelj

23. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 290994432]

24. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 290995200]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. (Ne)prebavne motnje : kiparska razstava študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 5. -19. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11535945]

 

Umetnik

2. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. DE CECCO, Bea. Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [B. De Cecco], 2017. 134 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

MAJA BURIAN [13756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 79. [COBISS.SI-ID 11460169]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. V: Geometric Topology and Geometry of Banach Spaces : Eilat, May 14-19, 2017. Eilat: Ben-Gurion University of the Negev, 2017, str. 11. http://www.math.bgu.ac.il/~arkady/Eilat_2017_conference/booklet_Eilat2017/booklet_Eilat_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 18036057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PREVC MAVRIN, Darja. Problem Steinerjevega drevesa : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Prevc Mavrin], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4587. [COBISS.SI-ID 11655241]

4. NAHTIGAL, Maša. Zlati rez v geometriji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Nahtigal], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4642. [COBISS.SI-ID 11689801]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Energija I : energijski zakon in mehanika. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 1, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11515721]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : experiences from the case of liquid crystals. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 41-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 11301193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning of new research findings in science and identification of gifted students. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1518_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674185]

4. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. DZIOB, Daniel, SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Outdoor game event learning approach : the case of hydrostatics. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 11618377]

6. ČEPIČ, Mojca. New scientific results as a tool for detection of gifted students : the case of colours. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 11619913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia,20. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537481]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : the case of liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia, 19. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537737]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

10. Fizika v šoli. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

11. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

12. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-2017). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Recenzent

13. JAMŠEK, Samo, KOŽUH, Vasja. Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0838-9. [COBISS.SI-ID 289942016]

14. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Content and language integrated learning approach as a teaching method for teaching English to young learners. Planning content and language integrated lessons at primary level. Examples of good CLIL practice. Creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017 (15 hours), from 6 3. till 10. 3. 2017, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 11491401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. SVETEK, Urša. Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Svetek], 2017. XII, 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

3. KERN, Katja. Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kern], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4584. [COBISS.SI-ID 11654985]

4. GORENC, Ana. Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika : primerjava Slovenije in Nizozemske : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gorenc], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4672. [COBISS.SI-ID 11703625]

5. PODPEČAN, Anja. Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podpečan], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]

6. ĐURIĆ, Dunja. Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Đurić], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4476. [COBISS.SI-ID 11561545]

7. PRATNEMER, Manja. Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pratnemer], 2017. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4811. [COBISS.SI-ID 11756105]

8. BLAŠKO, Maša. Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Blaško], 2017. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ILIĆ, Ana. Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ilić], 2017. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

 

Recenzent

10. Libri et liberi. Dagarin Fojkar, Mateja (recenzent 2016-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

11. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 289764352]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, BRGLEZ, Lara. Raziskovanje pojava slišanja glasov skozi razvijanje podpornih skupin. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 25-53. [COBISS.SI-ID 11615305]

 

1.04 Strokovni članek

2. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov pri otrocih in mladih. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11529801]

3. DEKLEVA, Bojan. Spreminjanje zgodbe - danske izkušnje in pristopi k slišanju glasov. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2017, št. 136, str. 10. [COBISS.SI-ID 11677257]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEKLEVA, Bojan. Izvendružinska vzgoja in brezdomstvo. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 129-144. [COBISS.SI-ID 11451977]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. DEKLEVA, Bojan. Nastanitev - kako jo dobiti in kako jo obdržati?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2017, št. 128, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11420745]

6. DEKLEVA, Bojan. Nikoli ni bilo. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2017, št. 137, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11754569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]

9. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. LESKOVŠEK, Kaja. Podpora ranljivim družinam na domu = Providing support for vulnerable families at home : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Leskovšek], 2017. 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638. [COBISS.SI-ID 11691337]

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. , 18 str. (PDF). http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

3. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Developing pre-service teachers' competencies of students' allergies management in school environment. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0336_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673673]

5. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok, VESEL, Tina. Pre-service teachersʼ perception of allergic studentsʼ quality of life. EAACI Congress, 1 str. http://scientific.eaaci.org/site/programme/?a=eaaci2017. [COBISS.SI-ID 11606345]

7. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. DEVETAK, Iztok. Context-based teaching material and learning chemistry. V: LEITE, Laurinda (ur.). Contextualizing teaching to improve learning : the case of science and geography, (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova science, cop. 2017, str. 261-282, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11661129]

9. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-43, tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11609417]

10. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44-75, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. DEVETAK, Iztok. Profiles approach as a vehicle to implement context based chemistry teaching to improve learning : predavanje na University of Prishtina, Prihstina, 25 May 2017. [COBISS.SI-ID 11606601]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

15. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

16. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

17. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

18. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. VRABER JAGODIC, Jerneja. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih = Views of elementary school science teachers on electronic and interactive textbooks : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vraber Jagodic], 2017. 55 str., VIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4648. [COBISS.SI-ID 11693129]

20. MESAR, Urška. Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Mesar], 2017. VII, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4583. [COBISS.SI-ID 11654729]

21. KLENAR, Tadeja. Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klenar], 2017. III, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4789. [COBISS.SI-ID 11747145]

 

Recenzent

22. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]

23. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

25. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

26. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

27. International journal of science and mathematical education. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

28. International journal of science education. Devetak, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057. [COBISS.SI-ID 13865736]

29. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

30. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 67-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. MOHORIČ, Katarina. Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mohorič], 2017. 112 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4711. [COBISS.SI-ID 11723337]

 

Recenzent

5. RETUZNIK BOZOVIČAR, Ana, KRAJNC, Metka, ZUPANČIČ, Dalibor (avtor dodatnega besedila, urednik). V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja, (Zbirka Učbeniki). 2. izd. Velenje: Modart, 2017. 263 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4860517]

 

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

3. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. ERJAVŠEK, Martina. Spodbujanje senzoričnih zaznav pri okušanju novih in nepoznanih jedi : delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574857]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Effectiveness of student learning during experimental work in primary school. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. , str. 661-671, ilustr., tabele. http://chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, doi: 10.17344/acsi.2017.3544. [COBISS.SI-ID 11661897]

2. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

3. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. , 18 str. (PDF). http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. FERK SAVEC, Vesna. The opportunities and challenges for ICT in science education. LUMAT, ISSN 2323-7112, 2017, vol. 5, no. 1, str. 12-22, ilustr., tabela. https://lumat.fi/index.php/lumat/article/view/256/279, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4607. [COBISS.SI-ID 11674953]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

5. FERK SAVEC, Vesna. Naravoslovno izobraževanje - zakaj in kako?. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2017, letn. 48, št. 1-2, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 11755081]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Pomen pozornosti in kapacitete delovnega spomina učencev za uspešnost pri eksperimentalnemu delu. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 76-107, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611465]

8. BAŠEK, Petra, FERK SAVEC, Vesna. Nevarne snovi skozi oči osnovnošolcev. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 143-165, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611721]

9. KRAMŽAR, Barbara, FERK SAVEC, Vesna. Vrednotenje različnih metod za učenje o lipidih. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 184-217, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša. Split-step timing of professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 97-105, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-10.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0009. [COBISS.SI-ID 5039025]

2. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, MUNIVRANA, Goran, OCHIANA, Gabriela, FILIPČIČ, Tjaša. Differences in movement speed before and after a split-step between professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 117-125, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-12.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0011. [COBISS.SI-ID 5039537]

3. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Preverjanje modela potencialne uspešnosti mladih teniških igralcev in igralk z ekspertnim sistemom. Šport, ISSN 0353-7455, 2017, letn. 65, št. 1/2, str. 26-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 5132721]

4. SKOK, Adrijana (avtor, fotograf), FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Razvijanje ravnotežja s pomočjo plesne vadbe pri učencih. Športnik, ISSN 1854-5254, sep. 2017, št. 47, str. 69-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 11749193]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. GROLEGER SRŠEN, Katja, VREČAR, Irena, FILIPČIČ, Tjaša, DOLINAR, Monika. Vključevanje v pouk športa, šolo v naravi in druge športne aktivnosti v okviru izobraževalnega procesa : delavnica v okviru posveta Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 14. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 2326633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. HOVNIK, Tamara. Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hovnik], 2017. VIII, 92 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4523. [COBISS.SI-ID 11609929]

9. IVANČIČ, Urška. Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Ivančič], 2017. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4517. [COBISS.SI-ID 11605577]

10. SKOK, Adrijana. Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Skok], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563. [COBISS.SI-ID 11646793]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 46. [COBISS.SI-ID 11456841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. FRELIH, Črtomir (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). 1. međunarodni trijenale grafike Livno = 1st International triennial of graphic arts in Livno : 26. 6. - 01. 10. 2017. Livno. Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica: = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-9926-8173-0-5. [COBISS.SI-ID 24121350]

3. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), et al. Avanti grafika! : likovna razstava, Ljubljana, Galerija DLUL, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11594569]

5. FRELIH, Črtomir (umetnik). FoxBox : razstava grafik : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 11569737]

6. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Heimat.Domovina.Patria[na]3 : skupinska razstava, 13. 6. 2017-28. 7. 2017, Kro Art contemporary, Wien, Austria. [COBISS.SI-ID 11569993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. RUŠNIK STRAMŠAK, Doroteja. Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Rušnik Stramšak], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4565. [COBISS.SI-ID 11642697]

 

Mentor - drugo

8. KOŠAR, Alja (umetnik). Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb, Galerija PEF, Ljubljana, 22. 2. - 17. 3. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4385. [COBISS.SI-ID 11466569]

9. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Prihodnost šole onkraj neoliberalne racionalnosti. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 23. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

3. GABER, Slavko. Dewey, delo, šola in demokracija. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 49-82. [COBISS.SI-ID 11462729]

4. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

6. GABER, Slavko (intervjuvanec), ŠIBILA, Avgust (intervjuvanec), BANDELJ, Elido (intervjuvanec). Sta šolstvo in gospodarstvo pripravljena na izzive Industrija 4.0? : Štajerski gospodarski forum : oddaja Dober večer. Maribor: TV Maribor, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174456352. [COBISS.SI-ID 11481929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. GABER, Slavko. Durkheim, society and education. Vigotsky ZPD and equality mechanisms. Inequality and equality in education : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 18. 6. 2017 (25 ur). [COBISS.SI-ID 11581513]

 

3.25 Druga izvedena dela

8. KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), ŠTREMFEL, Urška (diskutant). Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor in druga iskanja? : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 21. 4. 2017]. [COBISS.SI-ID 3053399]

9. KOPRIVNIKAR, Boris (diskutant), POČIVALŠEK, Zdravko (diskutant), BOŽIČ, Tilen (diskutant), GROBELNIK, Marko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), FUNKL, Marko (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja : omizje, Okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja v organizaciji Zavod 14, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 15. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 5404715]

10. SPLICHAL, Slavko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), GRIZOLD, Anton (diskutant), MATAJC, Vanesa (diskutant), VELIKONJA, Mitja (diskutant), GYÖRKÖS, József (diskutant), ANTIĆ GABER, Milica (diskutant). Znanstvena odličnost in revijalni tisk : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35195485]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

13. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

14. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. MILIČ, Ivana. Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Milič], 2017. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v šolsko okolje: ali pridobi samo učenec ali tudi učitelj? : predavanje na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527241]

 

3.25 Druga izvedena dela

2. GERŠAK, Vesna (diskutant), REDŽIĆ SELIMOVIĆ, Alma (diskutant). Kreativna partnerstva : okrogla miza na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. GERŠAK, Vesna (urednik), MEŠKO, Nina (urednik). Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am. Ljubljana: JSKD, 2017. ISBN 978-961-7010-16-9. [COBISS.SI-ID 291883520]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. JURCA, Ana. Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jurca], 2017. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

5. JANEŽIČ, Tjaša. Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Janežič], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

2. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. CROSELLI, David. Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Croselli], 2017. III, 65 str., 3 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4643. [COBISS.SI-ID 11689545]

4. MATIČIČ, Tjaša. Od gravitacije do črne luknje : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Matičič], 2017. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4640. [COBISS.SI-ID 11690569]

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4509. [COBISS.SI-ID 11595337]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Sweet(s) inquiry : vabljeno predavanje v okviru delavnice na CEYS National Conference "Science education in school" creativity in early years science education, Galati, Romania, 31. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11518793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

4. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

 

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 11460425]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

3. HERGAN, Irena. Prve izkušnje študentov razrednega pouka z ocenjevanjem znanja družboslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 27. [COBISS.SI-ID 11454537]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 72 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4343-7. [COBISS.SI-ID 289123328]

6. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 92 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4344-4. [COBISS.SI-ID 289123584]

7. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 254321408]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. HERGAN, Irena. Our place - learning about the environment through different senses : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 18. 4. till 25. 4. 2017, University of Barcelona, Faculty of Education, Barcelona, Spain (8 ur). [COBISS.SI-ID 11553609]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. <1-2> zv., ilustr. ISBN 978-961-241-999-8. ISBN 978-961-287-021-8. [COBISS.SI-ID 289560064]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. BALANT, Vesna. Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Balant], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4542. [COBISS.SI-ID 11624009]

4. KLINC, Petra. Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Klinc], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

 

Recenzent

6. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

 

ŠPELA HRAST [38866]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

ANJA JERČIČ JAKOB [39775]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

 

Ilustrator

2. JAKOB, Jure. Skrivni gozd. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-244-9. [COBISS.SI-ID 289110016]

3. JAKOB, Jure. Hrast. Galeb, ISSN 1124-6480, jan. 2017, letn. 63, [št.] 5, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291097856]

4. JAKOB, Jure. Hruška. Galeb, ISSN 1124-6480, feb. 2017, letn. 63, [št.] 6, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291102976]

5. JAKOB, Jure. Jablana. Galeb, ISSN 1124-6480, mar. 2017, letn. 63, [št.] 7, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291110144]

6. JAKOB, Jure. Figa. Galeb, ISSN 1124-6480, apr. 2017, letn. 63, [št.] 8, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291123968]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. SIMONČIČ, Ana. Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Simončič], 2017. 66 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

4. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

5. MERZDOVNIK, Nuša. Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Merzdovnik], 2017. III, 76 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

6. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

7. LEČNIK, Alja. Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lečnik], 2017. 88 str., [64] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

8. PODJED, Irena. Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Podjed], 2017. 115 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4530. [COBISS.SI-ID 11613513]

9. BALANČ, Mateja. Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Balanč], 2017. VIII, 65 str., [14] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4585. [COBISS.SI-ID 11656009]

10. FRANKO, Karin. Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Franko], 2017. V, 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4575. [COBISS.SI-ID 11654473]

11. SLUGA, Neža. Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sluga], 2017. 108 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4804. [COBISS.SI-ID 11752521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. FIJAVŽ, Katarina. Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fijavž], 2017. 68 str., tabele. graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

13. VIDMAR, Anja, ŽGUR, Erna (mentor). Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

 

Recenzent

14. CEPS journal. Jerman, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : za godalni kvartet. Ljubljana: [samozal.], 2017. 14 str., note. [COBISS.SI-ID 11497801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije, Predihano 2016/2017, Cikel sodobne glasbe, Cankarjev dom, 25. marec 2017. [COBISS.SI-ID 11497545]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). "Estampie" Uraufführung : v okviru Ungehörte Klänge - Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien, Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, Joseph-Haydn Saal, 23. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11498057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. MEDVED, Ana. Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Medved], 2017. 169 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana. Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 101-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684023]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

3. BEZENŠEK, Ana, JURIŠEVIČ, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Individualiziran izobraževalni program za otroke z avtizmom = Individualized education plan for children with autism spectrum disoreders. V: 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017, str. 253-264, tabele. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 11504201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Young people citizenship activity and death of politics - Slovenia example. V: 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, July 11-14, 2017. Abstract book. [Brussels: European Federation of Psychologistsʼ Associations, 2017, str. 56-57. https://www.eiseverywhere.com/docs/4545/180228. [COBISS.SI-ID 11629641]

5. BUCHANAN, Nina K., JURIŠEVIČ, Mojca. Meeting the needs of GT students through school choice : a comparison of Hawaii and Slovenia. V: Fifteenth Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaiian, January 2nd - 6th, 2017. Hawaiian: Hawaii International Conference on Education, 2017, str. 35. http://hiceducation.org/wp-content/uploads/2016/12/17-final-program.pdf. [COBISS.SI-ID 11510089]

6. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Stališča učiteljev do raziskovanja : izsledki pilotne študije med študenti in profesorji razrednega pouka o njihovem odnosu do raziskovalnih spoznanj v kontekstu poučevanja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 34. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44-75, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.22 Intervju

8. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). "Strategije ni, delujejo predvsem starši". Delo, ISSN 0350-7521, 8. jun. 2017, letn. 59, št. 130, portret. [COBISS.SI-ID 11565385]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

9. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca, et al. Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted studentsʼ teaching and learning. Washington: American Psychological Association, 2017. http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-principles-gifted.pdf. [COBISS.SI-ID 11507785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Teaching and learning gifted education at the university level : selected conceptualization and implementation issues : predavanje v okviru Psicología en la PUCP en sintonía con la Psicología mundial, Departamento y la Facultad de Psicología PUCP, Lima, Peru, ABRIL 27, 2017. [COBISS.SI-ID 11542857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. CEPS journal. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

13. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

15. CEGNAR, Katja. Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cegnar], 2017. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

16. BOGATAJ, Kristina. Komunikacijski stili razrednih učiteljev : razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bogataj], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4755. [COBISS.SI-ID 11734089]

17. KVARTUH, Bojana. Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kvartuh], 2017. 140 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4591. [COBISS.SI-ID 11657033]

18. STRNIŠA, Tjaša. Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2017. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4813. [COBISS.SI-ID 11756617]

19. BELJEV, Nastja. Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Beljev], 2017. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754825]

20. JOKAN, Nataša. Socialna vključenost nadarjenih učencev : primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jokan], 2017. 84 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4795. [COBISS.SI-ID 11749705]

 

Oseba, ki intervjuva

21. WORRELL, Frank C. (intervjuvanec). Šolska psihologija na prvem mestu : intervju s prof. Frankom C. Worrellom = School psychology first : an interview with Professor Frank C. Worrell. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2017, letn. 26, str. 61-70, portret. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11677001]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od decembra 2016 do julija 2017?. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 11106377]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

4. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

7. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

8. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

9. KOLAR, Tina. Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolar], 2017. VIII, 133 str., CXXXIX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

10. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

11. ŠIRCELJ, Jana. Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šircelj], 2017. VI, 91 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

 

Mentor - drugo

12. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

13. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

14. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

15. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. Educa, ISSN 0353-9369, avg./sep. 2017, letn. 26, [št.] 3/4, str. 70-74. [COBISS.SI-ID 11726153]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11571273]

 

1.22 Intervju

3. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), MILUTINOVIĆ, Jovana (intervjuvanec), KISOVAR-IVANDA, Tamara (intervjuvanec). Muzejska pedagogika v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji. Educa, ISSN 0353-9369, feb./mar. 2017, letn. 26, [št.] 1/2, str. 60-68. [COBISS.SI-ID 11521353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Artpaths. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

5. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. SLADIČ, Nina. Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sladič], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4759. [COBISS.SI-ID 11738185]

 

Mentor - drugo

7. BERVAR, Anja, ČAMPELJ, Eva, DANILOVSKA, Sara, PEČAR, Klementina, RAKOVEC, Anja, SLADIČ, Nina, URBAR, Damjana, VELUŠČEK, Mateja. Izobraževalni turizem : priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_3/IZOBRA%C5%BDEVALNI_TURIZEM_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4606/. [COBISS.SI-ID 11675209]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Božo Repe in Darja Kerec : osemdeseta, leta, ki so imela prihodnost. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, leto 67, št. 93, ilustr. [COBISS.SI-ID 64162146]

2. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Intervju. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, letn. 67, št. 93. [COBISS.SI-ID 11522633]

3. KEREC, Darja (intervjuvanec). Domoljubje ni vihtenje zastave. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. maj 2017, letn. 73, [št.] 102, ilustr. [COBISS.SI-ID 11535689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. REPE, Božo, KEREC, Darja, LOGAR, Tine (urednik). Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-282-228-6. [COBISS.SI-ID 288528640]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. KEREC, Darja. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, (Aktualno). http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/dan-zdruzitve-prekmurskih-slovencev-z-maticnim-narodom/. [COBISS.SI-ID 64910690]

6. KEREC, Darja (intervjuvanec), LESKOVEC, Bojan (oseba, ki intervjuva). Dr. Darja Kerec, (Intervju). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174478292. [COBISS.SI-ID 64440162]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KEREC, Darja. István Szécheniy (1790-1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva : predavanje v okviru Iz vizij v dejanja - znanstveni posvet o Istvánu Széchenyiju, 6. jun. 2017, Ljubljana, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 11578953]

 

3.25 Druga izvedena dela

8. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), LOGAR, Tine (intervjuvanec). Pogovor o knjigi "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Mladinske knjige v Izoli, Trg Etbina Kristana 1, 24. maj 2017, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 64227170]

9. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predavanje s predstavitvijo knjige "Slovenija, moja dežela", Pokrajinski arhiv Maribor, razstavišče Archivum, Glavni trg 7, Maribor, 17. maj 2017, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 64191842]

10. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predstavitev knjige "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Konzorcij v Ljubljani, 21. apr. 2017, ob 10. uri. [COBISS.SI-ID 63966818]

11. REPE, Božo, KEREC, Darja. "Slovenija moja dežela" : razgovor v okviru Vanekovih večerov z naslovom Ali bo jeseni v Sloveniji še pomlad?, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 20. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 11579209]

12. KEREC, Darja. Slovenska družba v luči revolucionarnih osemdesetih : predavanje v okviru razstave z naslovom Nikoli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 11. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11567177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. JERMAN, Anita. Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jerman], 2017. 93 str., [13] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4756. [COBISS.SI-ID 11735881]

MIJA MARIJA KLEMENČIČ ROZMAN [25474]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346, 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠKARABOT, Greta. Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini = Cooperation of non-governmental organisations with school counselling services in dealing with domestic violence : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škarabot], 2017. IV,116 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOBOLT, Alenka. Razvoj in dileme družbene "skrbi" za mlade s težavami v socialni integraciji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 95-111. [COBISS.SI-ID 11451721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

5. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

6. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. RIGLER, Živa. Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Rigler], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]

8. TURINEK, Tina. Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Turinek], 2017. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11761993]

 

Recenzent

9. BIJELIĆ, Mirjana (urednik), TOMIĆ LATINAC, Martina (urednik). Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11518537]

10. RATKAJEC GAŠEVIĆ, Gabrijela (urednik), ŽIŽAK, Antonija (urednik). Savjetovanje mladih : okvir za provedbu posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2017. VII, 300 str., tabele. ISBN 978-953-6418-84-8. [COBISS.SI-ID 11522377]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

2. HAMBERGER, Sabina. Osnovnošolci kot multiplikatorji v prehranskem izobraževanju = Students as multiplicators in nutrition education : [magistrska naloga]. Izola: [S. Hamberger], 2017. VII, 138 str., tabele, barvn. ilustr. [COBISS.SI-ID 1539210948]

3. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

4. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

 

Recenzent

5. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

6. HRIBAR KOJC, Simona (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0731-6. [COBISS.SI-ID 290960128]

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko. Aktuální témata v technickém vzdělávání % výzvy a úskalí = Contemporary topics in technology education - challenges and pitfalls. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 65. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

2. RIHTARŠIČ, David. Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Rihtaršič], 2017. XII, 218 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4536. [COBISS.SI-ID 11621961]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kogovšek, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. TRČEK KAVČIČ, Marjeta. Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trček Kavčič], 2017. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]

6. BERGINC, Moira. Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berginc], 2017. XV, 126 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

7. STRGAR, Alja. Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Strgar], 2017. 144 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

8. HERAKOVIČ, Melisa. Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herakovič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

9. BOLČINA, Eva. Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Bolčina], 2017. X, 79 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4569. [COBISS.SI-ID 11644745]

10. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. KORDEŠ, Urban. Where is spacetime constituted?. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 12, no. 3, str. 277-278. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/3/277.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4601. [COBISS.SI-ID 11661385]

 

1.22 Intervju

3. KORDEŠ, Urban (intervjuvanec). Vsaka raziskava najde končnega novega eksotičnega metulja. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jun. 2017, letn. 59, št. 138, portret. [COBISS.SI-ID 11575881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KORDEŠ, Urban. Že spet ta kriza: vloga kriz v človeškem razvoju : strokovno predavanje v okviru Tedna možganov 2017, Atrij ZRC, Ljubljana, 13. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11507529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

6. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

7. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

8. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

9. SMRDU, Maja. Fenomenologija fair playa vrhunskih športnikov v ekipnih športih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Smrdu], 2017. 216 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22090261SmrduMaja.pdf. [COBISS.SI-ID 5144753]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra. V: Budućnost dramskoga odgoja : kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo? : [plenarna predavanja, radionice, poster-prezentacije]. [Zagreb]: Učiteljski fakultet, 2017, 1 str. (PDF). http://dramskapedagogija.ufzg.hr/index.php/simpozij/plenarna-predavanja/. [COBISS.SI-ID 11638601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Uloga lutke u socijalnom ponašanju djece predškolskog odgoja. V: VIGATO, Teodora (ur.). Lutka je sve, sve je lutka! : knjiga sažetaka. Zadar: Sveučilište u Zadru: Kazalište lutaka, 2017, str. 13. [COBISS.SI-ID 11625033]

3. KOROŠEC, Helena. The role of puppets in the teaching and learning process of children with special needs. V: ŠTAMPEK, Meta (ur.). Umetnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami : zbornik = The role of art in the care and education of children with special needs. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2017, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 11624521]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOROŠEC, Helena. Komunikacija s lutkom : delavnica na Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11630153]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra : [plenarno predavanje na] Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11629897]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. HEGEDIČ, Katja, OBADIČ, Petra (igralec), OCVIRK, Ana (igralec), ŠIFRER, Lea (igralec), VRTAČNIK, Maša Marija (igralec). Filip išče sanje : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568713]

7. MAV HROVAT, Nina. Miška želi prijatelja : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555913]

8. MANČEK, Marjan. Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555657]

9. MARKOVIČ, Bojana (igralec), KUHAR, Andreja (igralec), BERKOPEC, Tanja (igralec), FON, Klara (igralec). Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555401]

10. PODGORŠEK, Mojiceja, MLAKAR, Anja (igralec), POGLAJEN, Melita (igralec), ŠKULJ, Neža (igralec). Tri muhe in umazan ribnik : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568457]

11. BERVAR, Anja, MARN, Darja (igralec), PRIMAR, Špela (igralec). Zgodba o prijateljstvu : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568969]

12. DONALDSON, Julia, RADOVAN, Žana (igralec), MREŽAR, Tinkara (igralec), HAFNAR, Zala (igralec), SLAPAR, Alenka (igralec). Zverjasec : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569481]

13. DONALDSON, Julia, CEGLAR, Manca (igralec), JAMNIK, Maja (igralec), MUR, Špela (igralec), PRAPROTNIK, Katarina (igralec), KOVAČ, Ana (igralec). Zverjašček : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569225]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

3. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KOSTANJEVEC, Stojan. Kako vsebine zdrave prehrane približati učencem in učiteljem? : praktična delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. MURKO, Ana. Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo = Didactic approaches in teaching food related subjecs as part of home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Murko], 2017. 53 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

6. GRUBER, Eva. Prehranjevalne navade Erasmus študentov : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Gruber], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4799. [COBISS.SI-ID 11750473]

 

Recenzent

7. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, "Začetki in konci" : zbornik člankov oz. povzetkov raziskovalnih nalog ter receptov 19. tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2017. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4772984]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Vpliv oblikovanja digitalnega besedila na posameznika z disleksijo. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 31-43. [COBISS.SI-ID 11672137]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

3. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

5. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

7. Razredni pouk. Košak Babuder, Milena (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Mentor - drugo

8. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

9. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

10. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

11. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

13. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

14. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

15. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

16. JUREČIČ, Janja. Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jurečič], 2017. X, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access, ISSN 2169-3536, 2017, vol. , str. 1-18, ilustr. http://ieeexplore.ieee.org/document/8046018/, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2750758. [COBISS.SI-ID 11814484]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaging with a water lens. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96. [COBISS.SI-ID 11618889]

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Imaging formation - the case of rotating parallel plane mirrors and a cylindrical mirror. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 11619145]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

AMBROŽ KREGAR [34443]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TAVČAR, Gregor, URTHALER, Peter, HEINZL, Christoph, LOCHER, Tim, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž, TATSCHL, Reinhard. Real time startup simulation of a high temperature PEM fuel cell for combined heat and power generation. V: CERRI, Isotta (ur.). Proceedings of 6th European PEFC & Electrolyser Forum 2017 : 4 - 7 July 2017, Lucerne/Switzerland, (European fuel cell forum, 21). Luzern: European Fuel Cell Forum AG, 2017, datoteka Chapter-03_EFCF-2017_Sessions-A07-A11-A05-A12_ISBN.pdf (f. 127-135), ilustr. http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedings2017/Chapter-03_EFCF-2017_Sessions-A07-A11-A05-A12_ISBN.pdf. [COBISS.SI-ID 15606299]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A transient mechanistically based real-time capable system level model of PEM fuel cells. V: EMN Meeting on Fuel Cells 2017, June 11-15, 2017, Prague, Czech Republic. Program & abstracts. [S. l.: s. n., 2017], str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 15616795]

3. RAMŠAK, Anton, ULČAKAR, Lara, KREGAR, Ambrož, ČADEŽ, Tilen. Exact non-adiabatic holonomic spin-orbit qubit manipulation. V: 14th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, June 20-23, 2017, Granada, Spain. Quantum systems in and out of equilibrium : fundamentals, dynamics and applications. Granada: University, 2017. http://ergodic.ugr.es/cp/abstracts/2017/Ramsak.pdf. [COBISS.SI-ID 3102564]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Fuel cell grey-box model and fitting tool documentation : version 1.0. [S. l.: s.n.], 2017. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15479835]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

5. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Development of degradation model for PEM fuel cells : document version 1.0. [Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017]. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15565595]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A mechanistic system level model of PEM fuel cells : predavanje v okviru sekcije System Simulation na AVL International Simulation Conference 2017, June 27-29, 2017, Messe Congress Graz, Austria. [COBISS.SI-ID 15633435]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, ZABEL, Blaž. Why there is no education ethics without principles. Educational philosophy and theory, ISSN 1469-5812, 2017, vol. 49, issue 3, str. 284-293. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2016.1217188?needAccess=true, doi: 10.1080/00131857.2016.1217188. [COBISS.SI-ID 11141705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2. ŠEBENIK, Špela (urednik), BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka (diskutant), FRIGELJ, Jožica (diskutant), KREK, Janez (diskutant), KOS, Ksenija (diskutant), KUHAR, Melita (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), VOVK ORNIK, Natalija (diskutant). Postmilenijske generacije : zaščitniški starši in zahtevni otroci. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/intelekta-82/. [COBISS.SI-ID 3068247]

3. ŠEBENIK, Špela (diskutant), KREK, Janez (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), MEDEN, Anton (diskutant), PAVLI, Albert (diskutant). Vzgoja doma in v šoli. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/09/studio-ob-17-ih-68/. [COBISS.SI-ID 11694921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. KREK, Janez. Modern theories in the field of education sciences: reflexions on theories of selected authors. Contemporary trends in educational research: theoretical research and meta-studies : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Erasmus+ International Credit Mobility Staff Mobility for Teaching (8 hours), from 26. 3. 2017 till 1. 4. 2017, University of Prishtina Faculty of Education, Kosovo. [COBISS.SI-ID 11498313]

5. KREK, Janez. Teacher education in Slovenia : [vabljeno predavanje] within the course of Experimental pedagogy in the degree course of primary education teachers, Roma, Lumsa Università, 8th May 2017. [COBISS.SI-ID 11567945]

6. KREK, Janez. Tolerance and education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education, Italy 1st -7th June 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11591753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

9. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. https://www.ebscohost.com/, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dteorija+in+praksa'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

10. LOVŠIN, Miha. Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lovšin], 2017. 204 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 4-5, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4398. [COBISS.SI-ID 11483209]

2. KRNEL, Dušan (prevajalec, prireditelj). Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 29-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4400. [COBISS.SI-ID 11483721]

3. KRNEL, Dušan. Ali res geni določajo vse. kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4399. [COBISS.SI-ID 11484745]

4. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

5. KRNEL, Dušan. °C,°F, K. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4510. [COBISS.SI-ID 11595593]

6. KRNEL, Dušan. Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4511. [COBISS.SI-ID 11595849]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

8. TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, HUMBY, Penny. Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 77-91, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KRNEL, Dušan. Preface. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11686985]

 

1.22 Intervju

10. KRNEL, Dušan. Beseda didaktika in pedagoga. Cicido, ISSN 1408-6786, jun. 2017, letn. 19, št. 10, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 11553865]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

12. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go. [COBISS.SI-ID 9397020]

14. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

15. KRNEL, Dušan (urednik). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4633. [COBISS.SI-ID 291626240]

 

Prevajalec

16. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

17. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

Prireditelj

18. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

19. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 6, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 11566409]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. LESAR, Irena, ERMENC, Klara S. Slovenian pedagogy between social sciences and humanities : historical, theoretical, methodological, and comparative implications. V: SILOVA, Iveta (ur.), et al. Reimagining utopias : theory and method for educational research in post-socialist contexts, (Bold visions in educational research, vol. 55). Rotterdam: Sense, 2017, str. 245-259. [COBISS.SI-ID 64575330]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

2. LESAR, Irena. O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-207-9. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. VOVK ORNIK, Natalija, LESAR, Irena, ROVŠEK, Matej. Trendi v inkluzivnem izobraževanju : predavanje v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512649]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. LESAR, Irena (diskutant), ROVŠEK, Matej (diskutant), STRLE, Marko (diskutant), BUŽAN, Valerija (diskutant). Vidiki inkluzije otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PELE, Uroš. Glasba in njen vpliv na etično zavest in moralno delovanje : magistrska naloga. Ljubljana: [samozal.] U.Pele, 2017. 21 f. [COBISS.SI-ID 2641287]

 

Recenzent

7. CEPS journal. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Sodobna pedagogika. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/. [COBISS.SI-ID 761348]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, BARIĆ, Janja, BRATKOVIĆ, Daniela. Social inclusion of people with intellectual disabilities and supported employment. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Lipec Stopar, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Lipec Stopar, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BUH, Pia. Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Buh], 2017. VIII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Kreativno v novo šolsko leto : peresnica iz polsti. Tim, ISSN 0040-7712, sep. 2017, letn. 56, št. 1, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11683913]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

5. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

6. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

2. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. JEDRINOVIĆ, Sanja. Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jedrinović], 2017. VI, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4662. [COBISS.SI-ID 11700297]

4. POGAČAR, Janja. Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pogačar], 2017. 57 str., 21 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4646. [COBISS.SI-ID 11692617]

5. ARKO, Sara. Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Arko], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

 

Recenzent

6. STARE, Alenka. Matematika 9 : delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512090223]

7. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938304]

8. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]

9. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. ISBN 978-961-253-208-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. MAKŠE, Roman (umetnik). Med : kiparska razstava, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, 17. 2. - 16. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11465801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

3. Etike(te). Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2017. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-285-833-9. [COBISS.SI-ID 291386368]

 

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

3. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (urednik 2015-). [Spletna izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7. ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 289558016]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. MANFREDA KOLAR, Vida. Formative assessment in Slovenia. Formative assessment technicques. Problem solvoing in mathematics. Guiding and monitoring pupilʼ solving a mathematical problem. Diagnosing studentsʼ difficulties in understanding the concept of fraction : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 29. 5. till 29. 6. 2017, University of Zagreb, Faculty of Science, Zagreb, Croatia (32 ur). [COBISS.SI-ID 11607881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VIDERVOL, Andreja. Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidervol], 2017. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4741. [COBISS.SI-ID 11732041]

 

Recenzent

4. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 290281984]

5. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1. ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 289558784]

6. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5. ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 289559040]

7. KOPASIĆ, Mladen. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 288954368]

 

ADRIJANA MASTNAK [36994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 11455305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja = Understanding studentsʼ mechanisms for the self-evaluation of their mathematical skiils. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 163-180, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11751753]

MIRA METLJAK [35653]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. Metljak, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

2. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

3. METLJAK, Mira (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

KARMEN MLINAR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. POPOVIĆ, Goran (diskutant), JAMŠEK, Primož (diskutant), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (diskutant), CHAKIR, Karmen (diskutant), ZALOŽNIK, Petra (diskutant), CERAR, Ema (diskutant), JAKOPOVIČ, Milan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca. Migracije in izobraževanje : okrogla miza : Migracije in izobraževanje, Pedagoško-andragoški dnevi 2017, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 26. 1. 2017. Ljubljana, 26. 1. 2017: Filozofska fakulteta Ljubljana. [COBISS.SI-ID 63428450]

IRENA NANČOVSKA-ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

2. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, str. 661-670, ilustr. [COBISS.SI-ID 11744585]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: Conference program & book of abstracts. [S. l.]: [IEEE], 2017, str. 30. [COBISS.SI-ID 11683401]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch : predavanje na 11th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2017, 6th October 2017, Graz, Austria. Str. 661-670, ilustr. [COBISS.SI-ID 11718985]

6. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Primer dobre prakse : digitalno pripovedovanje zgodb : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/Te9WaoGmxY5JwSJBt. [COBISS.SI-ID 11658057]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. PŘIBÁŇ, Tomáš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Quels outils pour produire des serious games avec les élèves ? Méthodologie et outils : stencyl et autres plateformes : présentation du projet TEALEAF, 5 juillet 2017, Maison Diocésaine Cardinal, Laval, France. [COBISS.SI-ID 11719753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PERENIČ, Sabina. Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Perenič], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4746. [COBISS.SI-ID 11733577]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

10. LUŠTEK, Anja. Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Luštek], 2017. V, 53 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy, ISSN 2472-5005, 2017, vol. 2, no. 1, 5 str. (PDF), tabele. https://www.omicsonline.org/open-access/communication-attitude-of-slovenian-preschool-children-who-do-and-do-notstutter-2472-5005-1000124. php?aid=86222, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4504, doi: 10.4172/2472-5005.1000124. [COBISS.SI-ID 11592265]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. MOŠKON, Eva. Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Moškon], 2017. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4597. [COBISS.SI-ID 11659337]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MCLEOD, Sharynne, VERDON, Sarah, OZBIČ, Martina, et al. Tutorial : speech assessment for multilingual children who do not speak the same language(s) as the speech-language pathologist. American journal of speech-language pathology, ISSN 1558-9110, 2017, vol. 26, issue 3, str. 691-708. http://ajslp.pubs.asha.org/epdf.aspx?doi=10.1044/2017_ajslp-15-0161, doi: 10.1044/2017_AJSLP-15-0161. [COBISS.SI-ID 11556681]

2. NADERIFAR, Ehsan, GHORBANI, Ali, MORADI, Negin, ANSARI, Hossein, AGHADOOST, Ozra, ASADOLLAHPOUR, Faezeh, OZBIČ, Martina. Evaluation of formant frequencies in Persian speaking children with different degrees of hearing loss. Shiraz E medical journal, ISSN 1735-1391, 2017, vol. 18, no. 7, 7 str. (PDF), tabele, graf. prikaza. http://emedicalj.neoscriber.org/en/articles/13094.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4521, doi: 10.5812/semj.13094. [COBISS.SI-ID 11609161]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Opazovanje vzgojiteljice in njeno ocenjevanje otrokovih spretnosti v drugem starostnem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 11438665]

4. BIDER, Ivanka, OZBIČ, Martina. Ocenjevanje predbralnih zmožnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 19. [COBISS.SI-ID 11438921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

5. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Sodobni pedagoški izzivi : oddaja Otrok in komunikacija (10 oddaj), Studio D, RAI, Radio Trst, marec-junij 2017. [COBISS.SI-ID 11593033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-2014, glavni urednik 2015-, odgovorni urednik). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. BERGINC, Moira. Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berginc], 2017. XV, 126 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

8. KAVČIČ, Ana. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. IV, 52 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]

9. JURIČ, Vanja. Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jurič], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4409. [COBISS.SI-ID 11489865]

10. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

11. BENEDIČIČ, Lucija. Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Benedičič], 2017. 103 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4810. [COBISS.SI-ID 11755337]

12. PRAPROTNIK, Ana. Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praprotnik], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

14. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

 

Recenzent

15. STARE, Alenka. Matematika 9 : delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512090223]

16. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938304]

17. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ČAMPA, Tina. Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čampa], 2017. VIII, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4527. [COBISS.SI-ID 11612745]

5. SUHONIĆ, Manela. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Suhonić], 2017. VI f., 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4818. [COBISS.SI-ID 11758409]

6. MARJANOVIĆ, Tina. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marjanović], 2017. IX f., 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4819. [COBISS.SI-ID 11758665]

7. PLANINŠEK, Vika. Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Planinšek], 2017. IX, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

8. ŠKERBEC, Veronika. Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Škerbec], 2017. VII, 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]

9. JANČIČ, Barbara. Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jančič], 2017. XII, 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4589. [COBISS.SI-ID 11656265]

10. JANJAC, Ana. Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : učna tema snovi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Janjac], 2017. X, 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4553. [COBISS.SI-ID 11636297]

 

Recenzent

11. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 290994944]

 

NERAZPOREJENO


12. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 290862592]

VALENTINA PAVLIČ [37439]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PAVLIČ, Valentina. The role and significance of the Corpus Christi Confraternity in the parish church of Saint Martin in Kamenica. V: International Conference The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Mednarodni simpozij Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017. BENCE, Gorazd (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.). The role of religious confraternities in medieval and early modern art = Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka : international conference, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = mednarodni simpozij, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017 : [conference programme and abstract booklet]. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 41604653]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

MOJCA PEČEK-ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca. Professional autonomy of elementary school teachers in the second half of the nineteenth century. The case of Slovenia. Espacio, tiempo y educación, ISSN 2340-7263, 2017, vol. 4, no. 2, str. 337-352. http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/155/132. [COBISS.SI-ID 11762249]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. PEČEK, Mojca. In the center of attention : teacher assessment and evaluation : predavanje na ENTEP International Conference on teachers assessment and evaluation, Valletta, Malta, 21 April 2017. [COBISS.SI-ID 11536201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ARH, Eva. Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Arh], 2017. 78 str., JJJJJJJ, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]

2. BRATEC, Lara. Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Bratec], 2017. 65 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4740. [COBISS.SI-ID 11731785]

3. KLOPČIČ, Urška. Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Klopčič], 2017. 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4571. [COBISS.SI-ID 11645769]

 

Lektor

4. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

5. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

6. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev, (Migracije, 27). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017. 379 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0013-1. [COBISS.SI-ID 290540544]

7. BAJD, Barbara. Moji prvi listovi : jednostavni ključ za određivanje. 1. izd. Ljubljana: Hart Publishing, 2017. ISBN 978-961-6882-31-6. [COBISS.SI-ID 291633152]

8. BAJD, Barbara. Moji prvi morski puževi i školjkaši : jednostavni ključ za određivanje. 1. izd. Ljubljana: Hart Publishing, 2017. ISBN 978-961-6882-30-9. [COBISS.SI-ID 291632640]

9. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

TANJA PETRUŠIČ [39772]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE) = Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2017, vol. 19, no. 2, str. 419-446, tabele. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273502, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4605/, doi: 10.15516/cje.v19i2.2327. [COBISS.SI-ID 11667273]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja, PETRIĆ, Vilko. Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 130-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684535]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Connection of the swimming literacy by means of knowledge of the breast swimming technique. V: LAZAREVIĆ, Snežana (ur.). Zbornik radova : II. međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Conference Proceedings : 2nd Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13th, 2017. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2017, str. 114-120, ilustr. http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11610441]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PIŽORN, Karmen. Content and language integrated learning (CLIL) : a panacea for young English language learners?. V: ENEVER, Janet (ur.), LINDGREN, Eva (ur.). Early language learning : complexity and mixed methods, (Early Language Learning in School Contexts, 1). St Nicholas House, Bristol, UK; Blue Ridge Summit, PA, USA: Multilingual Matters, cop. 2017, str. 145-163, tabele. [COBISS.SI-ID 11663945]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PIŽORN, Karmen. Foreign language classroom anxiety of year 6 EFL students : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018, 23rd June till 1st July 2017 (8 hours), Lancester University, Lancester, United Kingdom. [COBISS.SI-ID 11704649]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

5. SLAPNIČAR, Lucija. Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Slapničar], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763. [COBISS.SI-ID 11738441]

6. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

7. ŽUPAN, Tina. Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Župan], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4679. [COBISS.SI-ID 11705673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 173-176, ilustr. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_173-176.pdf. [COBISS.SI-ID 11747913]

TATJANA PLEŠKO ZALAR [38776]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Stimulating prewriting skills with the help of pictorial images. Teaching artist journal, ISSN 1541-180X, 2017, vol. 15, no. 2, str. 51-63, ilustr., tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15411796.2017.1331696?needAccess=true, doi: 10.1080/15411796.2017.1331696. [COBISS.SI-ID 11678025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

3. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

2. POLAK, Alenka. Zagotavljanje kakovosti učenja študentov s spodbujanjem samoevalvacije lastnega napredka. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 73. [COBISS.SI-ID 11459913]

3. POLAK, Alenka, HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev o učni (ne)uspešnosti učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 81. [COBISS.SI-ID 11460681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ROZMAN, Katjuša. (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rozman], 2017. 129 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558. [COBISS.SI-ID 11639881]

6. HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2017. IV, 122 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4578. [COBISS.SI-ID 11652425]

7. TANACEK, Tina. Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami = Advantages of team work in primary school at work with pupils with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tanacek], 2017. IV, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4622. [COBISS.SI-ID 11682121]

8. IVANČIČ, Špela. Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ivančič], 2017. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]

9. KURENT GOLOB, Meta. Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ˝Vzgoja za življenje˝ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kurent Golob], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]

10. KAJIČ, Katja. Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč : magistrsko delo. Novo mesto: [K. Kajič], 2017. 63 str, XXIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4577. [COBISS.SI-ID 11655753]

11. ZAMUDA, Betina. Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami = Early childhood educators and assistants' perceptions of educational needs and competencies in the field of teaching children with special needs in nurseries and kindergartens : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zamuda], 2017. III, 92 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4636. [COBISS.SI-ID 11690057]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

13. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

3. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

LUKA PRAPROTNIK [34864]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka. Interest in biology and knowledge about animal species diversity on different continents. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1001_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

2. BAJD, Barbara. Moji prvi listovi : jednostavni ključ za određivanje. 1. izd. Ljubljana: Hart Publishing, 2017. ISBN 978-961-6882-31-6. [COBISS.SI-ID 291633152]

3. BAJD, Barbara. Moji prvi morski puževi i školjkaši : jednostavni ključ za određivanje. 1. izd. Ljubljana: Hart Publishing, 2017. ISBN 978-961-6882-30-9. [COBISS.SI-ID 291632640]

4. HARSHBARGER, Dena. Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PROSEN, Simona. Razvojne značilnosti mladostništva. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 7. [COBISS.SI-ID 11570761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PACEK, Vladka, PROSEN, Simona. Transformacija v odraslost - Katere priložnosti si zamudil, ker se ti je zdelo, da bi bil nelojalen? : delavnica v okviru 14. študijskih dnevov Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 27. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11570505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

7. BON, Barbara. Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bon], 2017. IV, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana. ADHD v razredu. V: SEŠEK, Urška (ur.), MILAVEC KAPUN, Marija (ur.), STEKLASA, Nina (ur.). Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD : zbornik prispevkov s strokovne konference, Ljubljana, 14. 4. 2017. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017, str. 77-85, ilustr. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf. [COBISS.SI-ID 11602761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

3. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Drugo

4. RAČIČ, Irena. Nekoč evolucijska prednost, danes težava. Nika, ISSN 1581-8438, 6. 9. 2017, [Št.] 388, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 6101567]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

3. Kriminologija & socijalna integracija. Rapuš-Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

4. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. SEVČNIKAR, Kaja. Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sevčnikar], 2017. V, 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4389. [COBISS.SI-ID 11475017]

6. HUDELJA, Ema Marija. Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. M. Hudelja], 2017. IV, 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4424. [COBISS.SI-ID 11500105]

7. VELKNER, Laura. Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Velkner], 2017. V, 85 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4436. [COBISS.SI-ID 11521609]

8. ROŽMAN, Alja. Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu = Teachers and counselors on aspects of pedagogy and stress at work : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rožman], 2017. VI, 92 str., [5] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4619. [COBISS.SI-ID 11681353]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Močnikovo pismo okrajnemu glavarju v Ljubljani. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2017, letn. 62, št. 1, str. 109-111. [COBISS.SI-ID 11617097]

2. RAZPET, Marko. Formula Strassnitzkega. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 11466825]

3. RAZPET, Marko. Kovinska razmerja. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 11467081]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. RAZPET, Marko. Larson, Hannah: Andrews-Gordon style identities. (English summary). - Res. Number Theory 1 (2015), Art. 13, 9 pp. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3500997. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3500997.pdf. [COBISS.SI-ID 17903705]

5. RAZPET, Marko. Jacques Sesiano, Books IV to VII of Diophantusʼ Arithmetica in the Arabic Translation Attributed to Qusta ibn Luqa, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1982, 514 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 3, str. 119-XI, ilustr. [COBISS.SI-ID 11754057]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. RAZPET, Marko. Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 68 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Desetiske_predpone_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4480. [COBISS.SI-ID 11570249]

7. RAZPET, Marko. Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 104 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Bibl_stev_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4416. [COBISS.SI-ID 11492681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

9. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada. Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 32-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4401. [COBISS.SI-ID 11483977]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaging with a water lens. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96. [COBISS.SI-ID 11618889]

4. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Imaging formation - the case of rotating parallel plane mirrors and a cylindrical mirror. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 11619145]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. RAZPET, Nada. Christian Ucke in Hans Joachim Schlichting, Spiel, Physik und Spaß, Physik zum Mitdenken und Nachmacthen, Sachbuch, Wiley - VCH Vewrlag GmbH & Co. KGaA, 2011, 146 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 2, str. 65-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 11620169]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela. Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 51-71, doi: 10.4312/as.23.2.51-71. [COBISS.SI-ID 64461410]

 

1.04 Strokovni članek

2. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346, 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. BARTOL, Maša, RAZPOTNIK, Špela, ŠUŠTERŠIČ, Anamarija. "Common ground" nas in njih!. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 18. [COBISS.SI-ID 11530057]

5. RAZPOTNIK, Špela. Družinski človek. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2017, št. 133, str. 2. [COBISS.SI-ID 11566153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. RAZPOTNIK, Špela. What is it to integrate services? : predavanje v okviru Meeting of the working group homlessness Integrating services as a way towards addressing the problem of homelessness In Europe, 1 June 2017, City Hall, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11581257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ŠTOKOVNIK, Ema. Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Štokovnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4438. [COBISS.SI-ID 11524169]

10. PIRC, Jerneja. Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pirc], 2017. VII, 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4803. [COBISS.SI-ID 11751497]

11. ŠKARABOT, Greta. Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini = Cooperation of non-governmental organisations with school counselling services in dealing with domestic violence : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škarabot], 2017. IV,116 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

12. ŽELEZNIKAR, Urša. Stanovanjsko ranljive družine : magistrska naloga. Ljubljana: [U. Železnikar], 2017. VI, 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4806. [COBISS.SI-ID 11753545]

13. ZANER, Tamara. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zaner], 2017. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4462. [COBISS.SI-ID 11543881]

14. ŠPUREJ, Doris. Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Špurej], 2017. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4801. [COBISS.SI-ID 11752265]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions for resonant (p,2)-equations. Advanced nonlinear studies, ISSN 1536-1365, [v tisku] 2017, 25 str. https://www.degruyter.com/view/j/ans.ahead-of-print/ans-2017-0009/ans-2017-0009.xml?format=INT, https://doi.org/10.1515/ans-2017-0009, doi: 10.1515/ans-2017-0009. [COBISS.SI-ID 18001241]

2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Sensitivity analysis for optimal control problems governed by nonlinear evolution inclusions. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], 2017, vol. 6, iss. 2, str. 199-235. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2016-0096, doi: 10.1515/anona-2016-0096. [COBISS.SI-ID 17696089]

3. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, VILASI, Luca. Multiple solutions of nonlinear equations involving the square root of the Laplacian. Applicable analysis, ISSN 0003-6811, 2017, vol. 96, no. 9, str. 1483-1496. http://dx.doi.org/10.1080/00036811.2016.1221069, doi: 10.1080/00036811.2016.1221069. [COBISS.SI-ID 17736793]

4. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. On a class of parametric (p, 2)-equations. Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, Apr. 2017, vol. 75, iss. 2, str. 193-228. http://dx.doi.org/10.1007/s00245-016-9330-z, doi: 10.1007/s00245-016-9330-z. [COBISS.SI-ID 17592153]

5. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Sequential rectifiable spaces of countable cs[ast]-character. Bulletin of the Malaysian Mathematical Society, ISSN 0126-6705, July 2017, vol. 40, iss. 3, str. 975-993. http://dx.doi.org/10.1007/s40840-016-0331-5, doi: 10.1007/s40840-016-0331-5. [COBISS.SI-ID 17637977]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for resonant problems of the Robin p-Laplacian plus an indefinite potential. Calculus of variations and partial differential equations, ISSN 0944-2669, June 2017, vol. 56, iss. 3, art. 63 [23 str.]. http://dx.doi.org/10.1007/s00526-017-1164-2. [COBISS.SI-ID 18019929]

7. BANAKH, Taras, PROTASOV, Igor´ Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Classifying homogeneous cellular ordinal balleans up to coarse equivalence. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, 2017, vol. 149, no. 2, str. 211-224. http://dx.doi.org/10.4064/cm6785-4-2017, doi: 10.4064/cm6785-4-2017. [COBISS.SI-ID 18045529]

8. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with indefinite linear part and competition phenomena. Communications on pure and applied analysis, ISSN 1534-0392, 2017, vol. 16, no. 4, str. 1293-1314. http://aimsciences.org/journals/doIpChk.jsp?paperID=13917&mode=full, http://doi.org/10.3934/cpaa.2017063, doi: 10.3934/cpaa.2017063. [COBISS.SI-ID 18010713]

9. BAHROUNI, Anouar, REPOVŠ, Dušan. Existence and nonexistence of solutions for p(x)-curl systems arising in electromagnetism. Complex variables and elliptic equations, ISSN 1747-6933, [v tisku] 2017, vol. , iss. , 10 str. http://dx.doi.org/10.1080/17476933.2017.1304390, doi: 10.1080/17476933.2017.1304390. [COBISS.SI-ID 18025561]

10. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for perturbations of the Robin eigenvalue problem plus an indefinite potential. Discrete and continuous dynamical systems, ISSN 1078-0947, 2017, vol. 37, no. 5, str. 2589-2618. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2017111. [COBISS.SI-ID 17925721]

11. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear nonhomogeneous parametric Robin problems. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, [v tisku] 2017, vol. , no. , 27 str. http://doi.org/10.1515/forum-2017-0124, doi: 10.1515/forum-2017-0124. [COBISS.SI-ID 18103641]

12. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with a general potential and a superlinear reaction. Journal of differential equations, ISSN 0022-0396, 2017, vol. 263, iss. 6, str. 3244-3290. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2017.04.032, doi: 10.1016/j.jde.2017.04.032. [COBISS.SI-ID 18034521]

13. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, SERVADEI, Raffaella. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2017, vol. 452, iss. 2, str. 883-895. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.03.032, doi: 10.1016/j.jmaa.2017.03.032. [COBISS.SI-ID 17994841]

14. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonhomogeneous hemivariational inequalities with indefinite potential and Robin boundary condition. Journal of optimization theory and applications, ISSN 0022-3239, [v tisku] 2017, vol. , no. , 31 str. http://doi.org/10.1007/s10957-017-1173-5, doi: 10.1007/s10957-017-1173-5. [COBISS.SI-ID 18130265]

15. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Pauli gradings on Lie superalgebras and graded codimension growth. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2017, vol. 520, str. 134-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2017.01.023. [COBISS.SI-ID 17887321]

16. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Identities of graded simple algebras. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2017, vol. 65, iss. 1, str. 44-57. http://dx.doi.org/10.1080/03081087.2016.1167160, doi: 10.1080/03081087.2016.1167160. [COBISS.SI-ID 17652313]

17. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Simply connected 3-manifolds with a dense set of ends of specified genus. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2017, iss. 3, art. 109, 12 str. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-017-0907-9. [COBISS.SI-ID 18016345]

18. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Yamabe-type equations on Carnot groups. Potential analysis, ISSN 0926-2601, Feb. 2017, vol. 46, iss. 2, str. 369-383. http://dx.doi.org/10.1007/s11118-016-9587-5, doi: 10.1007/s11118-016-9587-5. [COBISS.SI-ID 17744729]

19. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

20. 4th Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Università degli Studi di Messina, Accademia Peloritana dei Pericolanti, September 18-20, 2017, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket : Università degli Studi di Messina, 18. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 18129753]

21. Two nonlinear days in Urbino 2017, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", July 6-7, 2017, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket : Urbino, 7. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 18081881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

23. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

24. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

25. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

26. Boundary value problems. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

27. International mathematical forum. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

28. Journal of Mathematics and Applications. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. http://wmifs.prz.edu.pl/pl/jma/journal-of-mathematics-and-apen/. [COBISS.SI-ID 17642329]

29. Karpats´kì matematičnì publìkacìï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvs´k: Prikarpats´kij nacìonal´nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

30. Matematičnì studiï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

31. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

32. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ruse: Hikari Ltd, 2013-. ISSN 2367-4814. http://www.m-hikari.com/nade/index.html. [COBISS.SI-ID 523291929]

33. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. RIHTARŠIČ, David. Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Rihtaršič], 2017. XII, 218 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4536. [COBISS.SI-ID 11621961]

 

GORDANA ROSTOHAR [39867]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. ROSTOHAR, Gordana (intervjuvanec), MASNEC, Polona (intervjuvanec). Pogovarjajte se, pogovarjajte ---. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 12. apr. 2017, leto 67, št. 85, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 11649097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. ROSTOHAR, Gordana (intervjuvanec), RAJOVIĆ, Ranko (intervjuvanec), JOVIĆEVIĆ, Vanja (intervjuvanec). Nadarjeni otroci : oddaja 24 ur Fokus, POP TV, 19. 3. 2017. http://www.24ur.com/novice/slovenija/nadarjeni-otroci.html. [COBISS.SI-ID 11584841]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. ROSTOHAR, Gordana. Pogled na samomorilno vedenje mladostnikov iz perspektive šolske psihologinje : predstavitev na strokovnem posvetu na temo Samomorilnost, Center za socialno delo, Krško, 25. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11664969]

4. ROSTOHAR, Gordana. Predstavitev razvoja diagnostike perfekcionizma pri mladostnikih : predstavitev na strokovnem srečanju Sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju Društva psihologov Slovenije z osrednjo temo Perfekcionizem, Ljubljana, 24. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11653449]

5. ROSTOHAR, Gordana. The RAPMS : a new instrument for measuring adolescentsʼ perfectionism : predstavitev na 15th International Conference on Excellence, innovation & creativity in basic-higher education & psychology: latest development in research & practice, Lisbon, Portugal, July 3-5, 2017. [COBISS.SI-ID 11671113]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. ROSTOHAR, Gordana. Čustveni in socialni svet nadarjenih otrok in mladostnikov : predavanje na Tednu vseživljenjskega učenja, Gimnazija Brežice, 11. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11648841]

7. ROSTOHAR, Gordana. Tabori za nadarjene : predstavitev na Srečanju referenčnih šol za delo s posebej nadarjenimi, Zavod za šolstvo, Ljubljana, 22. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11649609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. HERCOG, Maja. Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hercog], 2017. 74 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

3. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, (Lahki učbeniki). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ROT VRHOVEC, Alenka. Usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito I : opismenjevanje mladoletnikov v slovenščini : strokovno predavanje in delavnica, Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 6. junij 2017. [COBISS.SI-ID 11572553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PERME, Nina. Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perme], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 15 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa5560, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4376, doi: 10.1088/1361-6404/aa5560/meta. [COBISS.SI-ID 11461705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ROVŠEK, Barbara, GUŠTIN, Andrej. Model of solar system : Keplerʼs third law and elongation of Venus at science competition. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11617865]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. EuPho 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11680585]

4. ROVŠEK, Barbara. 36. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2015/2016. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11391561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. ROVŠEK, Barbara. EMV in optika : zbirka kolokvijskih nalog. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 21 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/emv-opt-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434057]

6. ROVŠEK, Barbara, KREGAR, Aleksander. Fizikalni eksperimenti 2. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 44 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/eksperimenti2.pdf. [COBISS.SI-ID 11433801]

7. ROVŠEK, Barbara. Nihanje in valovanje : zbirka kolokvijskih nalog z rešitvami. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 33 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/nih-val-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 37. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2016/2017. Ljubljana: DMFA, 2017. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11680073]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. URŠIČ, Blaž. Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2017. VII, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]

 

Zbiratelj

10. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 37. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2016/2017. Ljubljana: DMFA, 2017. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11680073]

 

Recenzent

11. MAJARON, Boris (avtor, ilustrator), MIKUŽ, Marko, RAMŠAK, Anton. Kolokvijske naloge iz fizike I, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 32). 4. popravljena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-212-226-3. [COBISS.SI-ID 288945152]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. RUGELJ, Jože. Inovativni didaktični pristopi in vključevanje IKT v procese učenja : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/nGWYJ942jQj4WDGxc. [COBISS.SI-ID 11657801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠMITEK, Špela. Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Šmitek], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4820. [COBISS.SI-ID 11758921]

4. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

5. LUŠTEK, Anja. Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Luštek], 2017. V, 53 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. SVETEK, Urša. Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Svetek], 2017. XII, 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Estonska učna ura o bralni pismenosti za Slovenijo. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 17-31, 119, tabeli. [COBISS.SI-ID 11498825]

 

1.05 Poljudni članek

2. SAKSIDA, Igor. IN : pogovor onkraj okopov. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 2. jun. 2017, letn. 68, št. 11, str. 1. [COBISS.SI-ID 11565897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SAKSIDA, Igor. Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 11456073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SAKSIDA, Igor. Mladinska književnost Daneta Zajca med igro, grotesko in mitskim občutenjem sveta. V: ZAJC, Neža (ur.), GRAFENAUER, Niko. O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli : (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: KUD Logos, 2017, str. 99-138. [COBISS.SI-ID 11295049]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. SAKSIDA, Igor. Književnost je vic! : mladinska besedila Primoža Suhodolčana. V: SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Karantanija, 2017, str. 139-152. [COBISS.SI-ID 11708745]

 

1.22 Intervju

6. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). "Če poezijo jemljemo kot komunikacijo, ki želi biti aktualna, zanimiva, potem je tudi rap taka poezija.". Mladina, ISSN 0350-9346, 14. apr. 2017, št. 15, str. 30-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11518025]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. COTIČ, Mara, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (63, 71 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0848-8. [COBISS.SI-ID 287978496]

8. SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (88, 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0849-5. [COBISS.SI-ID 287676416]

9. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-02-0850-1. [COBISS.SI-ID 287729408]

10. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 2, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0854-9. [COBISS.SI-ID 288761600]

 

2.16 Umetniško delo

11. SAKSIDA, Igor (avtor, avtor dodatnega besedila), TRKAJ. Kla kla klasika, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4376-5. [COBISS.SI-ID 288465664]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

12. AMBROŽ, Darinka (intervjuvanec), BURCAR, Lilijana (intervjuvanec), DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Mladi in branje, (Studio ob 17h). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije, javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174471003. [COBISS.SI-ID 64316002]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463497]

14. SAKSIDA, Igor. Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11520073]

15. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na letnem srečanju ravnateljev osnovnih šol Drugačna šola v 21. stolteju?, Cerklje na Gorenjskem, 19. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11556169]

16. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463241]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Učiteljska idejnica, 4. februarja 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11431753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

19. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

20. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

21. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 290861056]

22. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3559-3. [COBISS.SI-ID 288082944]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. MELAVC, Jasmina. Bralne navade podeželskih in mestnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Melavc], 2017. 60, [5] str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4390. [COBISS.SI-ID 11475785]

24. PAJSAR, Agnes. Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pajsar], 2017. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423. [COBISS.SI-ID 11500617]

25. MESOJEDEC, Maja. Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mesojedec], 2017. VIII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4556. [COBISS.SI-ID 11640137]

26. CIMERMANČIČ, Karmen. Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cimermančič], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366. [COBISS.SI-ID 11445065]

27. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

28. PETKOVŠEK, Maja. Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Petkovšek], 2017. 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4758. [COBISS.SI-ID 11736905]

 

Prireditelj

29. FINŽGAR, Fran Saleški. Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. ISBN 978-961-272-267-8. [COBISS.SI-ID 290581760]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

30. ČUŠ, Alenka. Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu : doktorska disertacija. Koper: [A. Čuš], 2017. 208, [10] str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Cus-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 1539360708]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

31. CEGNAR, Katja. Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cegnar], 2017. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

 

Zbiratelj

32. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 290860800]

33. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 291774464]

34. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 290860544]

35. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 290861056]

36. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0718-4. [COBISS.SI-ID 287639040]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. GAJIĆ, Maruša. Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gajić], 2017. VI, 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4576. [COBISS.SI-ID 11651913]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

2. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. SELAN, Jurij. Master thesis mentoring - the view of the mentor : predavanje na University of Prishtina, Prihstina, 25 May 2017. [COBISS.SI-ID 11630409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Likovne besede. Selan, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. POGAČNIK, Tadeja. Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pogačnik], 2017. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754313]

6. ZUPANIČ, Metka. Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti = Photographic narcissism on social networks and in art : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zupanič], 2017. 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4805. [COBISS.SI-ID 11753033]

7. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

8. PRAZNIK, Daša. Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Praznik], 2017. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11759433]

9. LAPUH, Barbara. Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Lapuh], 2017. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4769. [COBISS.SI-ID 11739721]

10. JUREČIČ, Janja. Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jurečič], 2017. X, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

 

Recenzent

11. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. ISBN 978-961-253-208-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Aura musica. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

3. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

5. JAKIČ, Maja. Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jakič], 2017. 64 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4425. [COBISS.SI-ID 11499849]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja, STRGAR, Jelka. Scientific conceptions of photosynthesis among primary school pupils and student teachers of biology. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 49-68, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_49-68.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4421. [COBISS.SI-ID 11493961]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11482953]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4514/. [COBISS.SI-ID 11593545]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja v procesu razvijanja otrokove bralne pismenosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 3-15, 119, tabela. [COBISS.SI-ID 11498569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. FIJAVŽ, Katarina. Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fijavž], 2017. 68 str., tabele. graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

3. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. PRAPROTNIK, Ana. Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praprotnik], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]

 

Recenzent

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

6. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SLAPAR, Marko, STARČIČ, Tadej. On the moduli space of quadratically flat complex points. V: 19th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Paris-Lodron University of Salzburg, September 11-15, 2017. Program and Book of Abstracts. Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2017, str. 133. http://fuchsc.sbg.ac.at/congress/Salzburg2017-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18118489]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SLAPAR, Marko. Elgindi, Ali M. (SAR-ALFA): Totally real perturbations and nondegenerate embeddings of S [sup] 3. (English summary). - New York J. Math. 21 (2015), 1283-1293. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3441643. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3441643.pdf. [COBISS.SI-ID 17905241]

3. SLAPAR, Marko. Di Scala, Antonio J. (I-TRNP); Kasuya, Naohiko (J-AOY2-SI); Zuddas, Daniele (KR-KIAS-NDM): On embeddings of almost complex manifolds in almost complex Euclidean spaces. (English summary). - J. Geom. Phys. 101 (2016), 19-26. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3453880. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3453880.pdf. [COBISS.SI-ID 17905753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. SLAPAR, Marko. On the thom conjecture in CP2 : predavanje v okviru Seminarja za Kompleksnu analizu, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd, Srbija, 22. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11608393]

5. SLAPAR, Marko. On totally real immersions and embeddings into [C] [na] n : predavanje v okviru Seminar of the Mathematics Department na American University of Beirut, Bliss, Bayrut, Libanon, 29 June 2017. [COBISS.SI-ID 11608137]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. SLAPAR, Marko. On thom conjecture in CP3 : vabljeno predavanje v okviru Analysis and Geometry in Several Complex Variables II, January 8th, 2017, Texas A&M University at Qatar. [COBISS.SI-ID 11435849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. VIDMAR, Gloria. Funkcijski prostori, odvod in integral : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vidmar], 2017. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4396. [COBISS.SI-ID 11488585]

8. ŠUBIC, Sabina. Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Šubic], 2017. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4674. [COBISS.SI-ID 11704137]

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-43, tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11609417]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. SORIĆ, Nina. Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sorić], 2017. 69str., [7] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4561. [COBISS.SI-ID 11642185]

3. BON, Barbara. Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bon], 2017. IV, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

4. JANEŽIČ, Tjaša. Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Janežič], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

TADEJ STARČIČ [24330]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SLAPAR, Marko, STARČIČ, Tadej. On the moduli space of quadratically flat complex points. V: 19th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Paris-Lodron University of Salzburg, September 11-15, 2017. Program and Book of Abstracts. Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2017, str. 133. http://fuchsc.sbg.ac.at/congress/Salzburg2017-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18118489]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. STARČIČ, Tadej. Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4397. [COBISS.SI-ID 11488073]

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 12, no. 2, str. 208-210. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/2/208.strle.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4417. [COBISS.SI-ID 11492937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. STRLE, Toma. Raziskovanje duševnosti : med prvo- in tretjeosebno perspektivo : vabljeno predavanje v okviru prvostopenjskega enopredmetnega študija psihologije pri izbirnem predmetu Filozofija psihologije, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 29. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Analiza. Strle, Toma (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 67716608]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. Susman (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ZALEZNIK, Sabina. Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zaleznik], 2017. X, 86, [28] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4546. [COBISS.SI-ID 11629385]

4. VENCELJ, Alja. Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vencelj], 2017. VIII, 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4349. [COBISS.SI-ID 11424329]

5. SIMONČIČ, Viktorija. Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Simončič], 2017. X, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4535. [COBISS.SI-ID 11620937]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. The third subject position. Childhood & Philosophy, ISSN 1984-5987, set.-dez. 2017, vol. 13, n. 28, str. 578-555, doi: 10.12957/childphilo.2017.29938. [COBISS.SI-ID 3088727]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

3. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

4. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

5. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

6. ROUSSEAU, Jean-Jacques, ŠIMENC, Marjan (urednik). Družbena pogodba, [3. popravljena izd.]. Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi, [2. popravljena izd.], (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2017. 253 str. ISBN 978-961-260-099-0. [COBISS.SI-ID 288445184]

7. HYMER, Barry, SUTCLIFFE, Roger, ŠIMENC, Marjan (urednik). Filozofija za otroke : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 29). V Ljubljani: Krtina, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-260-105-8. [COBISS.SI-ID 290816512]

8. KOSER, Khalid, ŠIMENC, Marjan (urednik). Mednarodne migracije : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 27). Ljubljana: Krtina, 2017. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-260-102-7. [COBISS.SI-ID 290256384]

 

Intervjuvanec

9. MERLJAK, Sonja (oseba, ki intervjuva). Kar bo veljalo za katoliške šole, bo tudi za vahabitske : zasebne šole (2). Delo, ISSN 0350-7521, 26. jan. 2017, leto 59, št. 21, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 3020119]

10. TRAMPUŠ, Jure (oseba, ki intervjuva, urednik). Nevarno spreminjanje šolskega sistema : kako se je vlada Mira Cerarja po letu dni odločila, da bo prisluhnila cerkvi, in tako v slabši položaj postavila javne šole. Mladina, ISSN 1580-5352. [Spletna izd.], 21. apr. 2017. http://www.mladina.si/179700/nevarno-spreminjanje-solskega-sistema/. [COBISS.SI-ID 3060823]

 

Recenzent

11. CEPS journal. Šimenc, Marjan (recenzent 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Dve domovini. Šimenc, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3025930]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. The classification of half-arc-transitive generalizations of Bouwer graphs. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2017, vol. 64, str. 88-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2017.04.003, doi: 10.1016/j.ejc.2017.04.003. [COBISS.SI-ID 18045273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ŠPARL, Primož. On the radius and the attachment number of tetravalent half-arc-transitive graphs. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 124. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11605065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VASILJEVIĆ, Gorazd. O simetričnih Nest grafih : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vasiljević], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4501. [COBISS.SI-ID 11588681]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE) = Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2017, vol. 19, no. 2, str. 419-446, tabele. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273502, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4605/, doi: 10.15516/cje.v19i2.2327. [COBISS.SI-ID 11667273]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja, PETRIĆ, Vilko. Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 130-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684535]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŠTEFAN, Lovro, ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko. Physical education in Europe : timetable in compulsory education. V: 8th International Scientific Conference on Kinesiology, May 10-14, Opatija, Croatia. MILANOVIĆ, Dragan (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.). Proceedings : 20th anniversary. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017, str. 258-261, tabela, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11554121]

4. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Connection of the swimming literacy by means of knowledge of the breast swimming technique. V: LAZAREVIĆ, Snežana (ur.). Zbornik radova : II. međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Conference Proceedings : 2nd Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13th, 2017. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2017, str. 114-120, ilustr. http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11610441]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KLEMENČIČ, Eva. Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Klemenčič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4482. [COBISS.SI-ID 11573577]

8. KOVAČ, Urška. Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Kovač], 2017. VIII, 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4538. [COBISS.SI-ID 11621449]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. O možganih, internetu in računalniških igrah. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 52-61. [COBISS.SI-ID 11671369]

 

1.05 Poljudni članek

2. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TANCIG, Simona. Nevroznanost in edukacija - kompetence 21. stoletja ter kako izboljšati njihovo kakovost in preverjanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 65. [COBISS.SI-ID 11459145]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Prihodnost šole onkraj neoliberalne racionalnosti. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 23. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

4. TAŠNER, Veronika. Delo in šola. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-47. [COBISS.SI-ID 11462473]

5. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. TAŠNER, Veronika, ANTIĆ GABER, Milica. Gender and education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4485. [COBISS.SI-ID 11574601]

7. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

1.22 Intervju

8. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). "Ni zagotovila, da bo trg nagradil najpridnejše in najpametnejše". Mladina, ISSN 0350-9346, 3. feb. 2017, št. 5, str. 40-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 11451465]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). Zakaj je Cerarjevi vladi tako malo mar za javno šolstvo?. Mladina, ISSN 0350-9346, 14. apr. 2017, št. 15, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 11517769]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. TAŠNER, Veronika. Meritocracy, education and equity : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 15. 6. 2017 (15 ur). [COBISS.SI-ID 11581769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. CEPS journal. Tašner, Veronika (gostujoči urednik 2017, 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. MILIČ, Ivana. Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Milič], 2017. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. AR. Arhitektura, raziskave. Tomšič Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

2. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

3. ŽBONA, Tilen. Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Žbona], 2017. XVII, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4446/. [COBISS.SI-ID 11528777]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. POGAČNIK, Tadeja. Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pogačnik], 2017. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754313]

5. PRAZNIK, Daša. Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Praznik], 2017. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11759433]

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAMGINA, Tatiana, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, TOLPINA, Miriam D., LEBEDEV, Albert T. Differentiation of frogs from two populations belonging to the Pelophylax esculentus complex by LC-MS/MS comparison of their skin peptidomes. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2017, vol. 409, iss. 7, str. 1951-1961, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-016-0143-3, doi: 10.1007/s00216-016-0143-3. [COBISS.SI-ID 5195883]

2. KUBIATKO, Milan, TORKAR, Gregor, ROVŇANOVÁ, Lenka. The teacher as one of the factors influencing studentsʼ perception of biology as a school subject. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 127-140, tabeli, graf. prikaza. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_127-140.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4487. [COBISS.SI-ID 11576137]

3. VESELAJ, Zeqir, TORKAR, Gregor. The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European journal of sustainable development, ISSN 2239-6101, 2017, vol. 6, no. 1, str. 221-232, tabele, graf. prikaz. http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/449/445, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4372, doi: 10.14207/ejsd.2017.v6n1p221. [COBISS.SI-ID 11448137]

4. TORKAR, Gregor, REJC, Aljoša. Childrenʼs play and physical activity in traditional and forest (natural) playgrounds. International journal of educational methodology, ISSN 2469-9632, 2017, vol. 3, issue 1, str. 25-30, tabela, graf. prikaza. http://www.ijem.com/IJEM_3_1_25.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4602. [COBISS.SI-ID 11661641]

5. LAGANIS, Jana, PROSEN, Kristina, TORKAR, Gregor. Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, ISSN 2168-8281, 2017, vol. 46, issue 1, str. 1-9, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4418, doi: 10.4195/nse2016.11.0032. [COBISS.SI-ID 11493449]

 

1.04 Strokovni članek

6. FABIJAN, Tina, TORKAR, Gregor. Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 6-7, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4404. [COBISS.SI-ID 11483465]

7. TORKAR, Gregor. Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 34-35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4403. [COBISS.SI-ID 11484233]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka. Interest in biology and knowledge about animal species diversity on different continents. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1001_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674441]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. TORKAR, Gregor, GLAŽAR, Saša A. Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 28. [COBISS.SI-ID 11455049]

11. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. TORKAR, Gregor. Biodiversity and digital technologies in school. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 13-24, ilustr. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11687497]

13. MCCLOUGHLIN, Tom, GASH, Hugh, TORKAR, Gregor. Apps and biodiversity : teachers using digital learning to teach about biodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 25-34, tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688265]

14. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

15. TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, HUMBY, Penny. Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 77-91, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688777]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

16. TORKAR, Gregor. Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 171-173. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_171-173.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4419. [COBISS.SI-ID 11494473]

17. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 36-37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4402. [COBISS.SI-ID 11484489]

18. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Gremo v Postojnsko jamo. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 3, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4512. [COBISS.SI-ID 11596105]

19. TORKAR, Gregor. Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.): Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 3, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4513. [COBISS.SI-ID 11596361]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

20. TORKAR, Gregor, KUBIATKO, Milan. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4422. [COBISS.SI-ID 11493705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

21. BUCIK OZEBEK, Nataša, TORKAR, Gregor, OZEBEK, Matevž (urednik). Šentviška planota. Pečine: Turistično društvo Šentviška planota, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-285-651-9. [COBISS.SI-ID 289568512]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

22. TORKAR, Gregor. Biodiversité : où, quand et comment lʼenseigner ? Avec quel appui du numérique : présentation du projet TEALEAF, 5 juillet 2017, Maison Diocésaine Cardinal, Laval, France. [COBISS.SI-ID 11719497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. CEPS journal. Torkar, Gregor (gostujoči urednik 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

25. European journal of health and biology education. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

26. International journal of educational methodology. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

27. Journal for nature conservation. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

28. Repozitorij o Solčavskem. Torkar, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

29. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

30. HROVATIN, Anita. Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hrovatin], 2017. IX, 151 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4761. [COBISS.SI-ID 11737673]

31. IMPERL, Maša. Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Imperl], 2017. VII, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4592. [COBISS.SI-ID 11657289]

32. LUŽNIK ČREP, Monika. Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lužnik Črep], 2017. VII, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4426. [COBISS.SI-ID 11508553]

33. MENCIN, Saša. Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mencin], 2017. XIV, 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4383. [COBISS.SI-ID 11466057]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. UMEK, Maja. Težave bodočih razrednih učiteljev pri preverjanju, poučevanju in pri ocenjevanju proceduralnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 56. [COBISS.SI-ID 11458121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŽIBERT, Katja. Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Žibert], 2017. 119 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4570. [COBISS.SI-ID 11645513]

4. JAMNIK, Mojca. Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jamnik], 2017. 107 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4574. [COBISS.SI-ID 11648329]

5. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]

6. MASNEC, Sara. Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Masnec], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4364. [COBISS.SI-ID 11444553]

7. PREMRL, Eva. Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Premrl], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4466. [COBISS.SI-ID 11552329]

8. VIDIC, Doris. Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vidic], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4465. [COBISS.SI-ID 11547977]

9. BOKAL, Žiga. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Bokal], 2017. IX, 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4791. [COBISS.SI-ID 11748169]

10. JURCA, Ana. Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jurca], 2017. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

 

BERNARDA URANKAR [22137]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. , 18 str. (PDF). http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

MATEJ URBANČIČ [26069]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Ilustrator

1. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (79, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 289162240]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ARH, Ana. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Arh], 2017. 46 str., XV str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4368. [COBISS.SI-ID 11445577]

 

MILENA VALENČIČ-ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KISWARDAY, Vanja Riccarda. Promoting teacher resiliency through strengthening protective factors - a new paradigm in teacher education. V: VUJIČIĆ, Lidija (ur.), et al. Contributions to the development of the contemporary paradigm of the institutional childhood : an educational perspective, (Erziehungswissenschaft, bd. 83). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017, str. 285-299, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 11572297]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Research insights and challenges for facilitating critical thinking. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_5-8.pdf. [COBISS.SI-ID 11747657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Čimbenici profesionalnog razvoja učitelja = Factors of teachersʼ professional development : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humanističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529289]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Izazovi profesionalnog razvoja odgajatelja na putu od početnika do eksperta : plenarno predavanje na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Sadašnjost za bududnost odgoja i obrazovanja - mogudnosti i izazovi 20. 4. 2017, Sisak, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 11548489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Valenčič-Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2017-). Vranje: The Association for the Development of Science, Engineering and Education, 2013-. ISSN 2334-847X. [COBISS.SI-ID 11436617]

8. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

9. Revija za elementarno izobraževanje. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://www.dlib.si, http://www.pef.um.si/63/revija+za+elementarno+izobrazevanje. [COBISS.SI-ID 239555072]

10. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. TANDLER, Katja. Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Tandler], 2017. 83 str., [11] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4635. [COBISS.SI-ID 11689289]

12. ŠKODNIK, Ana Mari. Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [A. M. Škodnik], 2017. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4519. [COBISS.SI-ID 11608649]

13. HOLCAR, Tanja. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Holcar], 2017. 100 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4505. [COBISS.SI-ID 11597897]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. MURKO, Ana. Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo = Didactic approaches in teaching food related subjecs as part of home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Murko], 2017. 53 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

 

Recenzent

15. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

16. Gender and Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

ALENKA VIDRIH [38902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. VIDRIH, Alenka. Dostop do nezavednega je vrednost umetnostne terapije : intervju. Duševno zdravje v skupnosti, ISSN 2463-9621, 2017, letn. 2, št. 2, str. 4-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 11748937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

2. VIDRIH, Alenka (igralec), OGRIN, Marko (glasbenik). Solistični recital : v okviru okrogle mize Pomladno obredje, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11486025]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. VIDRIH, Alenka (intervjuvanec), CAF, Bojana (intervjuvanec). Umetnost zdravi? : oddaja Turbolenca, Televizija Slovenija, Prvi program, 22. 3. 2017, med 17.25 in 17.55. [COBISS.SI-ID 11494729]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. VIDRIH, Alenka (diskutant), MÜLLER POGRAJC, Blažka (diskutant). Pomladno obredje : položaj in vloga žensk v današnji družbi : okrogla miza, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11485001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRUMAT, Elisa Carmen. Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies : magistrsko delo. Ljubljana: [E. C. Brumat], 2017. 45 f. [COBISS.SI-ID 11753801]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JERAK, Tjaša. Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerak], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4441. [COBISS.SI-ID 11525961]

7. DE CECCO, Bea. Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [B. De Cecco], 2017. 134 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

IZTOK VILIĆ [11434]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. VILIĆ, Iztok. Ali ima ocenjevanje v šoli alternativo? Predstavitev in komentar argumentov. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 45. [COBISS.SI-ID 11456585]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. The role of headteachers, teachers, and school counselors in the system of quality assessment and assurance of school work. SAGE open, ISSN 2158-2440, April-June 2017, vol. 7, no. 2, str. 1-13, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017713239, doi: 10.1177/215824401. [COBISS.SI-ID 64423522]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. Principals', Teachers' and School Counsellors' Views on the Importance of Carrying out self-Evaluation Research. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Abstract book : 19th Annual International Conference on Education 15-18 May 2017, Athens, Greece. Athens: The Athens institute for education and research, 2017, str. 171. https://www.atiner.gr/abstracts/2017ABST-EDU.pdf. [COBISS.SI-ID 64254562]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Pedagoška obzorja. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KOLAR, Tina. Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolar], 2017. VIII, 133 str., CXXXIX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

 

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ugodni in neugodni dejavniki pri urah pouka ter viri moči pri strokovnih delavcih za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 33. [COBISS.SI-ID 11455561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vrhovski Mohorič, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 285694976]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv. (92, 61 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 285692160]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

4. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Determinante antirasističnega izobraževanja. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 9-20, doi: 10.4312/as.23.2.9-20. [COBISS.SI-ID 64455010]

2. ZADNIKAR, Darij. Epistemologija migrantske krize. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 268, str. 247-260. [COBISS.SI-ID 11688009]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ZADNIKAR, Darij. Prepoznati fašizem in se organizirati. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, mar. 2017, št. 130, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11475273]

4. ZADNIKAR, Darij. K vragu s Hobbesom. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2017, št. 136, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11677513]

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Bologna in the Western Balkans : reconsideration on higher education reforms in the region. Nastava i vaspitanje, ISSN 0547-3330, 2017, god. 66, br. 1, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 11640649]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ZGAGA, Pavel. Education and the imperative of constant change, or on "kings" and "philosophers". V: ECER 2017, Copenhagen. Reforming education and the imperative of constant change : ambivalent roles of policy and educational research : conference programme. Copenhagen: University College UCC, 2017, str. 29. [COBISS.SI-ID 11675977]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ZGAGA, Pavel. Higher education systems and institutions, Bosnia and Herzegovina. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 4 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_367-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_367-1. [COBISS.SI-ID 11638089]

4. ZGAGA, Pavel. Higher education and democratic citizenship. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 7 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_14-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_14-1. [COBISS.SI-ID 11472969]

5. HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel. History, context and overview : impilcations for teacher education policy, practice and future research. V: HUDSON, Brian (ur.). Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series). Cambridge: Cambridge University Press, 2017, str. 1-25. [COBISS.SI-ID 11546697]

6. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of ʼacademic tribes and territoriesʼ. V: FLORIAN, Lani (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Teacher education for the changing demographics of schooling : issues for research and practice, (Inclusive learning and educational equity, 2). New York: Springer Berlin Heidelberg, 2017, str. 21-37. [COBISS.SI-ID 11567689]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ZGAGA, Pavel. How has mobility become central to the EUʼs idea of doctoral education?. V: BALABAN, Corina, WRIGHT, Susan. Policies and experiences of mobility in doctoral education : UNIKE notes on doctoral education no. 5. [S. l.]: UNIKE - Universities in the knowledge economy, cop. 2017, str. 4-6. http://unike.au.dk/fileadmin/www.unike.au.dk/Publications/UNIKE_Notes_on_Doctoral_Education_No._5_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11550281]

8. ZGAGA, Pavel. Edukacija za "boljši svet" : je še možna?. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 11449929]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Preparing teachers for diversity : the role of initial teacher education : Annex 1 to the Final report to DG Education, youth, sport and culture of the European Commission. Luxembourg: European Union, 2017. ISBN 978-92-79-63799-5. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48a3dfa1-1db3-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en, doi: 10.2766/365284. [COBISS.SI-ID 11551049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. ZGAGA, Pavel. European higher education policy : from the external dimension to the global strategy of the Bologna process : predavanje na The BTCʼs Annual International Conference Bologna around the world - a comparative point of view, 26 April, 2017, Tel Aviv-Yafo, Israel. [COBISS.SI-ID 11550793]

11. ZGAGA, Pavel. The paradigm shift in Masterʼs education in historical perspective : predavanje na International conference on Masterʼs admission for a diverse international classroom, Vrije Universiteit, Amsterdam, July 6, 2017. [COBISS.SI-ID 11637833]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

12. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of "Academic tribes and territories" : vabljeno predavanje v okviru The First Day of the EDiTE Virtual Seminar European Comparative Studies in Teacher Education, 9. 2. 2017. http://www.edite.eu/news/. [COBISS.SI-ID 11473225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

14. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

15. European educational research journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

16. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

17. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

18. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

19. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

20. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

21. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

22. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

23. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

24. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

25. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

26. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

27. WESTA, Sina. Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju = Academic freedom in teaching in higher education in Europe and the Asia Pacific rim : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Westa], 2017. XXV, 240 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4706. [COBISS.SI-ID 11722057]

 

Recenzent

28. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

29. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. Ziherl, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Recenzent

3. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 290862592]

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Razlogi za današnje delovanje vzgojnih zavodov v Sloveniji. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 11615817]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

4. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Srečevanja in socialni kapital na poti do socialne inkluzivne šole. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 11452489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. KUJAVEC, Natalija. Iz rejništva v vzgojni zavod : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kujavec], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4714. [COBISS.SI-ID 11725385]

7. DOLINAR, Tjaša. Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dolinar], 2017. 118 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4617. [COBISS.SI-ID 11680841]

8. HERCOG, Maja. Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hercog], 2017. 74 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

9. FRUMEN, Tjaša. Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Frumen], 2017. 103 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4620. [COBISS.SI-ID 11681609]

DARJA ZORC-MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. ZORC-MAVER, Darja. In memoriam prf. dr. Vinko Skalar. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 1. [COBISS.SI-ID 11615049]

2. MEŠKO, Gorazd, ZORC-MAVER, Darja. Uvodnik. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11449161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

4. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

5. MEŠKO, Gorazd (urednik), ZORC-MAVER, Darja (urednik). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 288266496]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. KRAŠOVEC, Katja. Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Krašovec], 2017. 151 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4573. [COBISS.SI-ID 11646281]

7. PIKL, Tjaša. Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pikl], 2017. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4494. [COBISS.SI-ID 11582793]

8. PUTRE, Petra. Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Putre], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4495. [COBISS.SI-ID 11583561]

9. DEBELJAK, Dita. Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Debeljak], 2017. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4493. [COBISS.SI-ID 11582537]

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

ERNA ŽGUR [40255]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGUR, Erna. Nasočeno vrabotuvanje - prava i možnosti za licata so intelektualna poprečenost = Guided employment - rights and opportunities for people with intellectual disabilities. Defektološka teorija i praktika, ISSN 1409-6099, 2017, vol. 18, issue 1/2, str. 74-91, tabele. [COBISS.SI-ID 11496777]

2. ŽGUR, Erna. Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2017, vol. 10, no. 1, str. 117-126, tabele. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2017-no1-art6.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4358, doi: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2017-no1-art6. [COBISS.SI-ID 11442761]

3. ŽGUR, Erna. Bralne sposobnosti pri učencih različnih osnovnošolskih programov. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2017, letn. 56, št. 1, str. 21-33, tabela. [COBISS.SI-ID 11576393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike : zbornik povzetkov : XXV. izobraževalni dnevi, Portorož, 28., 29. marec 2017. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2017, str. 35. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2017_-_Zbornik_povzetkov_K.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4430. [COBISS.SI-ID 11510345]

5. ŽGUR, Erna. Therapistsʼ and teachersʼ attitude towards hippotherapy. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 51-52. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563081]

6. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 67. [COBISS.SI-ID 11459401]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ŽGUR, Erna. Vloga razvoja motorike pri otroku in njena vpetost v predšolski kurikul - pomen zgodnje obravnave. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.), BELAK, Darinka (ur.), ŽNIDAR, Simona (ur.). Različni otroci - enake možnosti. Ljubljana: Supra, 2017, str. 28-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 11452745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

8. VIDMAR, Anja, ŽGUR, Erna (mentor). Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. ŽGUR, Erna. Analiza stanja usmjeravanja djece predškolskog uzrasta u Sloveniji = Analysis of preschool children placement state in Slovenia : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humnaističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529545]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. ŽGUR, Erna. Analiza projekta Tranzicijski model - program dodatnega usposabljanja odraslih : uvodno predavanje v okviru uvodne konference projekta Program dodatnega usposabljanja - PDU, Vipava, 2. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11573065]

11. ŽGUR, Erna. The gap between neeeds, aspirations and opportunities in public institute CIRIUS Vipava : predavanje v okviru Financing policies for inclusive education systems, Draft of country study visit, Ljubljana, 18. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 11429193]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. ŽGUR, Erna (diskutant). Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza, Vipava, 8. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11572809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. BERLOT, Barbara. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Berlot], 2017. V, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4616. [COBISS.SI-ID 11680329]

14. PEHARC, Vita. Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Peharc], 2017. XIII f., 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

15. PAJNKIHER, Simona. Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Pajnkiher], 2017. IX f., 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4816. [COBISS.SI-ID 11757641]

16. KRAMPL, Eva. Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Krampl], 2017. X, 111 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4764. [COBISS.SI-ID 11738697]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. MEDVED, Ana. Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Medved], 2017. 169 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

JERNEJA ŽNIDARŠIČ [38728]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Vzgoja za vrednote v javni šoli. Vzgoja, ISSN 1580-0482, sep. 2017, letn. 19, št. 75, str. 21-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11726665]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠKRLEC, Eva, ŽOLGAR, Ingrid, BILIĆ PRCIĆ, Ante. Inclusion of students with visual impairments in sports activities. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564105]

2. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. HRŽICA, Gordana (ur.), JEĐUD BORIĆ, Ivana (ur.). Book of abstracts. U Zagrebu: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Žolgar Jerkovič, Ingrid (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

4. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KAVČIČ, Ana. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. IV, 52 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]

6. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

7. KOREN, Tara. Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Koren], 2017. IV, 58 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4800. [COBISS.SI-ID 11751241]

8. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

9. PEHARC, Vita. Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Peharc], 2017. XIII f., 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

10. RAJH, Tina. Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rajh], 2017. VII, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4502. [COBISS.SI-ID 11588937]

11. ZLODEJ, Marsela. Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zlodej], 2017. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4593. [COBISS.SI-ID 11657545]

MOJCA ŽVEGLIČ MIHELIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Assessment accommodations for foreign pupils in the light of educational justice : empirical research among Slovenian primary school teachers. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 131-147, tabela. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_131-148.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4420. [COBISS.SI-ID 11494217]

2. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: Conference program & book of abstracts. [S. l.]: [IEEE], 2017, str. 30. [COBISS.SI-ID 11683401]

4. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Zanesljivost učiteljevega ocenjevanja znanja : praksa in mnenje učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 11456329]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri