Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2017

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka. Predicting academic success and technological literacy in secondary education : a learning styles perspective. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2017, vol. 27, no. 2, str. 233-250, ilustr., tabeli. http://link.springer.com/journal/10798/27/2/page/1, http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9344-x?author_access_token=5dziUaUUy3sH3OXbnT052Pe4RwlQNchNByi7wbcMAY4wctDvWoS1ArIkqQRmVlPeyTDqW_lqeRrd6-_t3zw-eIkZk0LfQb3lR jbtXd9OgXtjBOBzy44BsDP0ZH8NDjDAh1x-4Ex_dZAcGzKM0EmS8g%3D%3D, doi: 10.1007/s10798-015-9344-x. [COBISS.SI-ID 10813001]

2. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. Journal of Technology and Information Education, ISSN 1803-6805, 2017, vol. 9, issue 2, str. 128-143, tabele, graf. prikazi. https://www.jtie.upol.cz/pdfs/jti/2017/02/12.pdf, doi: 10.5507/jtie.2017.021. [COBISS.SI-ID 11767625]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. AVSEC, Stanislav, MODIC, Klavdija. Vliv individuálních odlišností žáků slovinských základních škol v technické kreativitě = The influence of individual differences on technical creativity in Slovenian K-9 students. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 56. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11552841]

4. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Kompetenční profil jako nástroj pro zaplnění mezer v technické gramotnosti = Competency profiler as a tool for bridging gaps in technological and engineering literacy. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 61. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. AVSEC, Stanislav. Tehnika v izobraževanju : dobra praksa na primeru 3D modeliranja : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/2b4LsMs2cvF6LPvZi. [COBISS.SI-ID 11658313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. JENSTERLE, Tamara. Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jensterle], 2017. X, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]

8. ZAKAL, Pavel. Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Zakal], 2017. XIII, 64 str., XXIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4874. [COBISS.SI-ID 11830345]

 

Recenzent

9. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJC, Jure. The physics of a rainbow. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik izabranih radova. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija, 2017, str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11479881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Unconventional ways of learning in the projest Chain experiment. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 164. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804233]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. EuPho 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11680585]

5. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. 1. evropska fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 33-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 11857993]

6. BAJC, Jure. 48. mednarodna fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11858249]

7. BAJC, Jure. Raziskovalni dnevi iz fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 45. [COBISS.SI-ID 11858761]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. BAJC, Jure. Potresi in cunamiji : predavanje, Hiša eksperimentov, Ljubljana, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11785545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. URŠIČ, Blaž. Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2017. VII, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]

10. JURIĆ, Dragana. Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Jurić], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4793. [COBISS.SI-ID 11749449]

 

Recenzent

11. ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), PINTARIČ, Matjaž (avtor, fotograf), JAGODIC, Andreja. Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4464-9. [COBISS.SI-ID 289371392]

MARCELA BATISTIČ-ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Subjektivne teorije studenta ranog i predškolskog odgoja = Subjective theories od preschool education students. V: 10th International Conference: Current trends in higher education in Europe, Rijeka, 26th and 27th May 2017. TATALOVIĆ VORKAPIĆ, Sanja (ur.), ANĐIĆ, Dunja (ur.). Book of abstracts : institutional childhood: contemporary educational chalenges = Knjiga sažetaka = institucijsko djetinjstvo: izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 11607625]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The daily routine in Slovene preschools. V: Early childhood relationships : the the foundation for a sustainable future : abstract book. [S. l.]: [s. n.], 2017, str. 293. http://www.omep.hr/assets/omep-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11607369]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Iskustva s kvantitativnim istraživanjem : predavanje u sklopa kolegija Metodologija kvantitativnih istraživanja studenta 1. godine diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 8. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11610697]

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Kultura odgojno-orazovane ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja : [predavanja in raziskovanje] na Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 1. travanj do 30. lipanj 2017. [COBISS.SI-ID 11614025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

6. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BENEDETIČ, Neja. Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111) : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Benedetič], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4528. [COBISS.SI-ID 11613001]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Cooperation between parents and preschool institutions through different concepts of preschool education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 207-225. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_207-226.pdf. [COBISS.SI-ID 11886153]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 67-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BERČNIK, Sanja. The importance of interpersonal relations in education for substainable development. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 361. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805513]

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole? = Can the common assessment framework (CAF) used in the public sector be transferred to kindergartens and schools. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 45-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 11774281]

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Establishing partnership cooperation between preschool teachers and parents. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 241-259, ilustr. [COBISS.SI-ID 11833161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

7. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

MARUŠA BERTONCELJ [38725]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERTONCELJ, Maruša. Gibanje moči skozi akcijsko raziskavo razvijanja pogojev za procese deinstitucionalizacije = The shifting of powers through the action research for development of conditions for deinstitunalisation processes. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2017, letn. 21, št. 3/4, str. 237-257. [COBISS.SI-ID 11885129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BERTONCELJ, Maruša. Creative media as a tool for social pedagogical intervention. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 209. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564617]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana, BERTONCELJ, Maruša, SORŠAK, Nina, SOVDAT, Mojca, BILČIĆ, Irena, LOČNIŠKAR, Helena, MISLEJ, Anja, KLUN, Lucija, LESKOVŠEK, Kaja. Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije - predstavitev tabora v socialno varstvenem zavodu = Development of conditions for deinstitutionalization processes through action research. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 11777097]

MARJA BEŠTER TURK [06379]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, Učbenik : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-271-794-0. [COBISS.SI-ID 290874112]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. TOLAR, Tadeja. Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tolar], 2017. XII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4802. [COBISS.SI-ID 11752009]

5. SALAMON, Maja. Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Salamon], 2017. 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4817. [COBISS.SI-ID 11758153]

6. BENCAK, Katja. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Vadarci: [K. Bencak], 2017. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4834. [COBISS.SI-ID 11768649]

7. ŠTAMCAR, Urška. Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Štamcar], 2017. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4551. [COBISS.SI-ID 11633993]

8. MEDVED, Tjaša. Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Medved], 2017. VII, 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4560. [COBISS.SI-ID 11640905]

9. PERME, Nina. Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perme], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

10. KUHAR, Lara. Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kuhar], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja, ATU 283C*) in njene literarne priredbe. Philological studies, ISSN 1857-6060. [Online ed.], 2017, letn. 15, št. 1, str. 112-123. http://philologicalstudies.org/dokumenti/2017/issue1/09_Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4866. [COBISS.SI-ID 11802185]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. BLAŽIČ, Milena. Medpredmetno povezovanje - slovenska slikanica 1917-2017. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 14. [COBISS.SI-ID 11571529]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika književnosti za mlade = The systematic didactics of young adult literature. V: FLEGAR, Željka (ur.). Dijete i jezik danas : razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku, Osijek (Hrvatska), 1.-2. prosinca 2017 : knjižica sažetaka = Children and languages today : first and second language literacy development, Osijek (Croatia), 1-2 December 2017 : book of abstracts. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: =Faculty of education, 2017, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 11862601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Medkulturni pravljični motivi na slovenskih panjskih končnicah. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Jeziki v stiku : zbornik povzetkov = Lingue in contatto : libro degli abstracts = Languages in contact : book of abstracts. Koper: Annales ZRS, 2017, str. 106-107. http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4868. [COBISS.SI-ID 11802953]

5. BLAŽIČ, Milena. Junaki mladinske literature. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), BABIČ, Saša (ur.). O folklornih junakih : znanstveni simpozij, Ljubljana, 24. februar 2017 : spored in knjižica povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, [2017], str. 22. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4387/. [COBISS.SI-ID 11473481]

6. BLAŽIČ, Milena. Evald Flisarjeva Alica v nori deželi in Slavoj Žižek. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 63-64. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762761]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. BLAŽIČ, Milena. Verski in pravljični motivi na panjskih končnicah. V: JESENŠEK, Marko (ur.). 500 let reformacije : zbornik povzetkov, Maribor, 9.-10. 11. 2017. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost: Evengeličanska cerkvena občina Maribor, 2017, str. 11. https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf. [COBISS.SI-ID 11818569]

8. BLAŽIČ, Milena. Slovenian women fairy tale writers on Wikiversity - case study Josipina Turnograjska. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017, str. 8. [COBISS.SI-ID 11841609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. BLAŽIČ, Milena. Folktales intertextuality in Svetlana Makarovičʼs Svetlanaʼ fairytales. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017, str. 113-122. [COBISS.SI-ID 11537993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. BLAŽIČ, Milena. Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2017, letn. 81, št. 1/2, str. 163-166, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4500. [COBISS.SI-ID 11471945]

11. BLAŽIČ, Milena. Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Sodobnost, ISSN 0038-0482, apr. 2017, letn. 81, št. 4, str. 485-488, portret. [COBISS.SI-ID 16617012]

12. BLAŽIČ, Milena. Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, apr. 2017, letn. 81, št. 4, str. 485-488, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4447. [COBISS.SI-ID 11527753]

13. BLAŽIČ, Milena. Boris A. Novak: Oblike duha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Sodobnost, ISSN 0038-0482, maj 2017, letn. 81, št. 5, str. 651-654, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4886/. [COBISS.SI-ID 11548233]

14. BLAŽIČ, Milena. Igor Saksida in Rok Trkaj: Kla kla klasika: Mladinska knjiga, 2017. Sodobnost, ISSN 0038-0482, okt. 2017, letn. 81, št. 10, str. 1492-1495, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4900/. [COBISS.SI-ID 11790153]

15. BLAŽIČ, Milena. Monika Kropej Telban, Roberto Dapit: Čudežne pravljice slovenskih pokrajin: čarobni svet princev in vilincev. Radovljica: Didakta, 2017 (elektronski vir). Sodobnost, ISSN 0038-0482, nov. 2017, letn. 81, št. 11, str. 1643-1646, portret. [COBISS.SI-ID 11841353]

16. BLAŽIČ, Milena. Ivan Sivec: Resnica o Prešernu. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. Sodobnost, ISSN 0038-0482, dec. 2017, letn. 81, št. 12, str. 1805-1808, portret. [COBISS.SI-ID 11881033]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

17. BLAŽIČ, Milena. Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017. V: SOSSI, Morana (ur.), et al. Narobe svet in druge pesmi za mladino. Trst: ZTT: = EST; Repentabor: OŠ Alojza Gradnika, 2017, str. 116-117. [COBISS.SI-ID 11589961]

 

1.22 Intervju

18. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Sreča je v knjigah in knjižnicah : intervju z dr. Mileno Milevo Blažić. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 7/8, str. 30-31, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4921/. [COBISS.SI-ID 9762912]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

19. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec), TORKAR, Blaž (intervjuvanec). Hrana v zgodovinskem, kulturnem in socialnem smislu, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/hrana/. [COBISS.SI-ID 41196333]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

20. HLADNIK, Miran (intervjuvanec), GRAFENAUER, Niko (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), SAJE, Nejc (intervjuvanec), RAZDEVŠEK, Tjaša. 100 let od izida slikanice Martina Krpana : oddaja Osmi dan, 1. program TV Slovenija,16. nov. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174503031. [COBISS.SI-ID 11825225]

21. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (intervjuvanec), ŠPELEC, Sara (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Zgodbe o junakih : [pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 17. mar. 2017]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174460968. [COBISS.SI-ID 63751266]

 

3.12 Razstava

22. BLAŽIČ, Milena, KRIVEC DRAGAN, Judita, et al. Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah : razstavna dvorana NUK, 3. dec. 2017 - 28. feb. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4897, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4898. [COBISS.SI-ID 11849545]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. BLAŽIČ, Milena. Antična literatura v osnovni šoli : predavanje na 8. Grošljevem simpoziju "Knjižnice in knjige od antike do danes" v organizaciji Društva za antične in humanistične študije Slovenije in Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 9. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11670601]

24. BLAŽIČ, Milena. Položaj in delež mladinske književnosti v posameznih triadah osnovne šole in analiza razmerja med slovensko in neslovensko književnostjo : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11519817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

26. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. [COBISS.SI-ID 10808649]

27. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016, (Rastoči slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. ISBN 978-961-254-954-1. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. SRDAREV, Dunja. Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Srdarev], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4562. [COBISS.SI-ID 11646537]

29. KOSMATIN, Vesna. Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kosmatin], 2017. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4554. [COBISS.SI-ID 11636553]

30. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

31. OREHAR, Lucija. Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orehar], 2017. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4550. [COBISS.SI-ID 11632969]

32. RUPNIK, Maja. Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4798. [COBISS.SI-ID 11750729]

33. URANKAR, Patricija. Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Urankar], 2017. 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4582. [COBISS.SI-ID 11654217]

34. REJC, Blanka. Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Rejc], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

35. STOŠIČ, Ana. Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stošič], 2017. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]

 

Zbiratelj

36. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 290994432]

37. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 290995200]

 

Izvajalec

38. RAZPOTNIK, Ana. Ana Razpotnik Donati : razstava ilustracij ob 150-letnici rojstva Frana Milčinskega : Enota Maričke Žnidaršič, 20. oktober 2017, ob 19. uri. Cerknica: Knjižnica Jožeta Udoviča, 2017. 1 videi DVD (ca 22 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8834744]

LUKA BOC THALER [34560]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. TURK, Maruša. Integracija in pozitivna mera : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turk], 2017. 49 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4919. [COBISS.SI-ID 11870537]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. (Ne)prebavne motnje : kiparska razstava študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 5. -19. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11535945]

4. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17 : Galerija Pef, Ljubljana, ogled 18. 10. - 9. 11. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4856. [COBISS.SI-ID 11786569]

 

Umetnik

5. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

2. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. VARL, Petra (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), PUNCER, Mojca (avtor razstave), et al. Epilog : prostor, telo in medij v prehajanju : razstava v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 26. 5.-1. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 23124232]

4. KRAŠNA, Anka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Ksihti : razstava v Tovarni umetnosti, Majšperk, 24. 10.-10. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 23438600]

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. DE CECCO, Bea. Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [B. De Cecco], 2017. 134 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

 

Ilustrator

7. MOZETIČ, Brane. Murenček in Polhek, (Zbirka Lambda, 132). Ljubljana: Škuc, 2017. ISBN 978-961-6983-19-8. [COBISS.SI-ID 292661760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PAVLOVIČ, Dorotea. Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem : magistrsko delo. Brežice: [D. Pavlovič], 2017. 68 str., pril. [COBISS.SI-ID 33552601]

MAJA BURIAN [13756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport = Evaluating the state of visual and motor functions of blind pupils to help teachers with grading the subject physical education. V: METLJAK, Mira (ur.), MAGAJNA, Zlatan (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 7-16, tabeli. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 11801673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BURIAN, Maja. Vrednotenje stanja vidne funkcije in gibalnih sposobnosti slepih učencev kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju predmeta šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 79. [COBISS.SI-ID 11460169]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. V: Geometric Topology and Geometry of Banach Spaces : Eilat, May 14-19, 2017. Eilat: Ben-Gurion University of the Negev, 2017, str. 11. http://www.math.bgu.ac.il/~arkady/Eilat_2017_conference/booklet_Eilat2017/booklet_Eilat_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 18036057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PREVC MAVRIN, Darja. Problem Steinerjevega drevesa : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Prevc Mavrin], 2017. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4587. [COBISS.SI-ID 11655241]

4. NAHTIGAL, Maša. Zlati rez v geometriji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Nahtigal], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4642. [COBISS.SI-ID 11689801]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. A spreading shadow in color. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2017, vol. 55, no. 9, str. 586, ilustr. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5011845, doi: 10.1119/1.5011845. [COBISS.SI-ID 11848521]

 

1.04 Strokovni članek

2. ČEPIČ, Mojca. Energija I : energijski zakon in mehanika. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 1, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11515721]

3. ČEPIČ, Mojca. Energija II : energijski zakon in primeri iz vsakdanjega življenja. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 2, str. 54-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 11824969]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : experiences from the case of liquid crystals. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 41-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 11301193]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning of new research findings in science and identification of gifted students. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1518_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674185]

6. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. DZIOB, Daniel, SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Outdoor game event learning approach : the case of hydrostatics. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 11618377]

8. ČEPIČ, Mojca. New scientific results as a tool for detection of gifted students : the case of colours. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 11619913]

9. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Teaching and learninig through hydrogels - a step towards improving the quality of pre-services science teachers. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 187. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804489]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ČEPIČ, Mojca. Strokovni jezik in komunikacija v poučevanju naravoslovnih predmetov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11807049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. ČEPIČ, Mojca. Experiments with liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia,20. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537481]

12. DZIOB, Daniel, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrożele : predavanje na Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych konferencja edukacyjna,13 listopada 2017, Ośrodek Szkoleniowy OEIiZK, Warszawa. [COBISS.SI-ID 11853129]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

13. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : the case of liquid crystals : workshop na XIII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike suvremeni kurikul i nastava fizike, Zadar, Croatia, 19. travanj 2017. [COBISS.SI-ID 11537737]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. SLAVIČ, Simona (diskutant), KOCIJANČIČ, Slavko (diskutant), ČEPIČ, Mojca (diskutant), TORKAR, Gregor (diskutant). Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? : okrogla miza na Konferenci NAK - za učitelje naravoslovnih predmetov Laško, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11808073]

15. ČEPIČ, Mojca. RAZPON : predstavljanje istraživačkog projekta "RAZiskovalni Pouk Nadarjenih" : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11838537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

17. Fizika v šoli. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

18. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

19. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-2017). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. PIRIH, Maj. Izkušnja učenca z optično prevaro : Amesova soba : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pirih], 2017. IX, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4849. [COBISS.SI-ID 11782985]

 

Recenzent

21. JAMŠEK, Samo, KOŽUH, Vasja. Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : učbenik za 3. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0838-9. [COBISS.SI-ID 289942016]

22. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, SKUBIC, Darija. Pre-service preschool teachersʼ beliefs about foreign language learning and early foreign language teaching in Slovenia. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 85-103, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_85-104.pdf. [COBISS.SI-ID 11885641]

2. SKUBIC, Darija, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Pre-service teachers' beliefs about foreign language learning : a study of three different teacher training study programmes in Slovenia. ELOPE, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], 2017, no. 2, vol. 14, str. 103-116, tabele, doi: 10.4312/elope.14.2.103-116. [COBISS.SI-ID 65982818]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, GLAVNIK, Barbara, BRAJER, Lara. English language learners' and teachersʼ attitudes to a national extensive reading programme. V: Language education across borders (LEAB) : [abstracts]. Graz: University of Graz, 2017, str. 60. [COBISS.SI-ID 11864393]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja. CLIL - the Slovenian experience. Reflecting teaching in EFL : predavanji na University of Zagreb, Faculty of teacher education, from 13th to 16th December 2017. [COBISS.SI-ID 11881801]

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Content and language integrated learning approach as a teaching method for teaching English to young learners. Planning content and language integrated lessons at primary level. Examples of good CLIL practice. Creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017 (15 hours), from 6 3. till 10. 3. 2017, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 11491401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. SVETEK, Urša. Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Svetek], 2017. XII, 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

7. KERN, Katja. Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kern], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4584. [COBISS.SI-ID 11654985]

8. GORENC, Ana. Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika : primerjava Slovenije in Nizozemske : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gorenc], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4672. [COBISS.SI-ID 11703625]

9. ŠMID, Ema. Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Šmid], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4857. [COBISS.SI-ID 11800649]

10. PODPEČAN, Anja. Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podpečan], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]

11. ĐURIĆ, Dunja. Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Đurić], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4476. [COBISS.SI-ID 11561545]

12. ILIĆ, Ana. Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ilić], 2017. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

13. PRATNEMER, Manja. Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pratnemer], 2017. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4811. [COBISS.SI-ID 11756105]

14. STOŠIČ, Ana. Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stošič], 2017. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]

15. BLAŠKO, Maša. Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Blaško], 2017. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

 

Recenzent

16. Libri et liberi. Dagarin Fojkar, Mateja (recenzent 2016-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

17. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). [2. ponatis]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017]. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 289764352]

18. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka. My sails 1 new, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-230-335-8. [COBISS.SI-ID 92041473]

19. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf). My sails 2 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-51-5. [COBISS.SI-ID 92686337]

20. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka. My sails 2 new, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 137 str., [12] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6968-53-9. [COBISS.SI-ID 92673793]

21. JESENIK, Nevenka (avtor, fotograf), MILIJAŠ, Tjaša, ŠAVLI, Viljenka. My sails 3 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-00-9. [COBISS.SI-ID 92772353]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, BRGLEZ, Lara. Raziskovanje pojava slišanja glasov skozi razvijanje podpornih skupin. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 25-53. [COBISS.SI-ID 11615305]

 

1.04 Strokovni članek

2. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov pri otrocih in mladih. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11529801]

3. DEKLEVA, Bojan. Spreminjanje zgodbe - danske izkušnje in pristopi k slišanju glasov. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2017, št. 136, str. 10. [COBISS.SI-ID 11677257]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. VEBER, Tanja, GRBEC, Helena, ŽELEZNIK, Nives, DEKLEVA, Bojan. Živa knjižnica = Living library. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 54. [COBISS.SI-ID 11791689]

5. BRGLEZ, Lara, DEKLEVA, Bojan, KOŠAN, Hana. Podporne skupine za ljudi, ki slišijo glasove = Support groups for people who hear voices. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 67. [COBISS.SI-ID 11792201]

6. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 71. [COBISS.SI-ID 11789897]

7. DEKLEVA, Bojan, LAVRIČ CASSIO, Alessandra, MESARKO, Maša, KALIŠNIK, Urša, GRBEC, Helena, RAZPOTNIK, Špela. Neznosna krhkost bivanja = Unbearable fragility of living. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 74. [COBISS.SI-ID 11792713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. DEKLEVA, Bojan. Izvendružinska vzgoja in brezdomstvo. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 129-144. [COBISS.SI-ID 11451977]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. DEKLEVA, Bojan. Nastanitev - kako jo dobiti in kako jo obdržati?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2017, št. 128, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11420745]

10. DEKLEVA, Bojan. Nikoli ni bilo. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2017, št. 137, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11754569]

11. DEKLEVA, Bojan, KOŠAN, Hana. Skrajševanje čakalnih rokov za bivalne enote?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2017, št. 139, str. 2. [COBISS.SI-ID 11848009]

12. DEKLEVA, Bojan. Slišano življenje. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2017, št. 139, str. 6. [COBISS.SI-ID 11848265]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

14. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. LESKOVŠEK, Kaja. Podpora ranljivim družinam na domu = Providing support for vulnerable families at home : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Leskovšek], 2017. 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638. [COBISS.SI-ID 11691337]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. 10, str. 1193-1210, ilustr., graf. prikazi. http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396/498, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

3. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Developing pre-service teachers' competencies of students' allergies management in school environment. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0336_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673673]

5. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok, VESEL, Tina. Pre-service teachersʼ perception of allergic studentsʼ quality of life. EAACI Congress, 1 str. http://scientific.eaaci.org/site/programme/?a=eaaci2017. [COBISS.SI-ID 11606345]

7. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. DEVETAK, Iztok. Naravoslovje v kontekstu. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808329]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. DEVETAK, Iztok. Context-based teaching material and learning chemistry. V: LEITE, Laurinda (ur.). Contextualizing teaching to improve learning : the case of science and geography, (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova science, cop. 2017, str. 261-282, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11661129]

10. TORKAR, Gregor, DEVETAK, Iztok. Pre-service preschool and primary school teachersʼ science education. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 111-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 11833929]

11. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-43, tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11609417]

12. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44-75, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 7-11. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_7-11.pdf. [COBISS.SI-ID 11885385]

14. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok, KRALJ, Metka, OBLAK, Seta. Naravoslovje 7 : za 7. razred dvojezične osnovne šole = Természettudományok [7] : a kétnyelvű általános iskolák 7. osztálya számára. 4. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (111, 111 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-038-4. ISBN 978-961-241-039-1. [COBISS.SI-ID 290629888]

16. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 8, Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-209-996-1. [COBISS.SI-ID 290859520]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. DEVETAK, Iztok. Profiles approach as a vehicle to implement context based chemistry teaching to improve learning : predavanje na University of Prishtina, Prihstina, 25 May 2017. [COBISS.SI-ID 11606601]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

20. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

21. International journal of educational methodology. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

22. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

23. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

24. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. VRABER JAGODIC, Jerneja. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih = Views of elementary school science teachers on electronic and interactive textbooks : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vraber Jagodic], 2017. 55 str., VIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4648. [COBISS.SI-ID 11693129]

26. KLUN, Tina. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klun], 2017. VI, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4889. [COBISS.SI-ID 11843401]

27. MESAR, Urška. Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Mesar], 2017. VII, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4583. [COBISS.SI-ID 11654729]

28. KLENAR, Tadeja. Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klenar], 2017. III, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4789. [COBISS.SI-ID 11747145]

 

Recenzent

29. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]

30. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

31. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

32. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

33. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

34. International journal of science and mathematical education. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

35. International journal of science education. Devetak, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057. [COBISS.SI-ID 13865736]

36. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

37. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Cooperation between parents and preschool institutions through different concepts of preschool education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 207-225. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_207-226.pdf. [COBISS.SI-ID 11886153]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 67-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 514683511]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana. Substainable development in education : a case study in Slovenian primary school. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 362. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805769]

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole?. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 11438409]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Ali lahko skupni ocenjevalni okvir kakovosti v javnem sektorju CAF prenesemo v vrtce in šole? = Can the common assessment framework (CAF) used in the public sector be transferred to kindergartens and schools. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 45-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 11774281]

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Establishing partnership cooperation between preschool teachers and parents. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 241-259, ilustr. [COBISS.SI-ID 11833161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 11774025]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. DEVJAK, Tatjana. Ribniški pasijon. Trobla, ISSN 1408-5852. [Tiskana izd.], 31. maj 2017, letn. 23, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 11786057]

9. DEVJAK, Tatjana. Ob začetku novega šolskega leta. Trobla, ISSN 1408-5852. [Tiskana izd.], 20. sep. 2017, letn. 23, št. 5, str. 9. [COBISS.SI-ID 11785801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. DEVJAK, Tatjana. Preschool system in Slovenia : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, Politecnic Institute of Braganca de Santa Apolónia Apartado, Bragaça, Portugal, from 14. 5. till 120. 5. 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11786313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MOHORIČ, Katarina. Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mohorič], 2017. 112 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4711. [COBISS.SI-ID 11723337]

 

Recenzent

13. RETUZNIK BOZOVIČAR, Ana, KRAJNC, Metka, ZUPANČIČ, Dalibor (avtor dodatnega besedila, urednik). V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja, (Zbirka Učbeniki). 2. izd. Velenje: Modart, 2017. 263 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4860517]

14. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, str. 343-351, ilustr., tabele. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Abstract and conference materials, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print), ISSN 2049-0992). Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017, str. 43. [COBISS.SI-ID 11783497]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

5. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. School nutrition in Slovenia : predavanje na International Conference Healthy Food at School, 5 October 2016, Brno. [COBISS.SI-ID 11849289]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Ljubljana, NIJZ, 10. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797321]

8. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Ljubljana, NIJZ, 9. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797577]

9. ERJAVŠEK, Martina. Metode in pristopi spodbujanja predšolskih otrok k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad : predavanje v okviru programa Zdravje v vrtcu, Maribor, NIJZ, 19. 10. 2017 (dve ponovitvi predavanj). [COBISS.SI-ID 11797065]

10. ERJAVŠEK, Martina. Spodbujanje senzoričnih zaznav pri okušanju novih in nepoznanih jedi : delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574857]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

2. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Effectiveness of student learning during experimental work in primary school. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 3, str. 661-671, ilustr., tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3544, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4894/, doi: 10.17344/acsi.2017.3544. [COBISS.SI-ID 11661897]

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. The integration of submicroscopic representations used in chemistry textbook sets into curriculum topics. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 4, str. 959-967, ilustr., tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3657/1447, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4922/. [COBISS.SI-ID 11848777]

4. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Informational value of submicroscopic representations in Slovenian chemistry textbook sets. Journal of Baltic science education, ISSN 2538-7138, 2017, vol. 16, no. 5, str. 694-705, ilustr., tabele. http://oaji.net/articles/2017/987-1509213895.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4869. [COBISS.SI-ID 11810633]

5. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. 10, str. 1193-1210, ilustr., graf. prikazi. http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396/498, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. FERK SAVEC, Vesna. The opportunities and challenges for ICT in science education. LUMAT, ISSN 2323-7112, 2017, vol. 5, no. 1, str. 12-22, ilustr., tabela. https://lumat.fi/index.php/lumat/article/view/256/279, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4607. [COBISS.SI-ID 11674953]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

7. FERK SAVEC, Vesna. Naravoslovno izobraževanje - zakaj in kako?. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2017, letn. 48, št. 1-2, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 11755081]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Kemija z mislijo na jutri: povezovanje šol-univerze-podjetij. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11807817]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. LOGAR, Ana, PEKLAJ, Cirila, FERK SAVEC, Vesna. Pomen pozornosti in kapacitete delovnega spomina učencev za uspešnost pri eksperimentalnemu delu. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 76-107, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611465]

11. BAŠEK, Petra, FERK SAVEC, Vesna. Nevarne snovi skozi oči osnovnošolcev. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 143-165, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611721]

12. KRAMŽAR, Barbara, FERK SAVEC, Vesna. Vrednotenje različnih metod za učenje o lipidih. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 184-217, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Predgovor. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11610953]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

14. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša. Split-step timing of professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 97-105, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-10.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0009. [COBISS.SI-ID 5039025]

2. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, MUNIVRANA, Goran, OCHIANA, Gabriela, FILIPČIČ, Tjaša. Differences in movement speed before and after a split-step between professional and junior tennis players. Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, 2017, vol. 55, str. 117-125, ilustr. http://johk.pl/files/10078-55-2017-v55-2017-12.pdf, http://johk.pl/volume_55.html, doi: 10.1515/hukin-2017-0011. [COBISS.SI-ID 5039537]

3. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Preverjanje modela potencialne uspešnosti mladih teniških igralcev in igralk z ekspertnim sistemom. Šport, ISSN 0353-7455, 2017, letn. 65, št. 1/2, str. 26-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 5132721]

4. SKOK, Adrijana (avtor, fotograf), FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Razvijanje ravnotežja s pomočjo plesne vadbe pri učencih. Športnik, ISSN 1854-5254, sep. 2017, št. 47, str. 69-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 11749193]

5. FILIPČIČ, Tjaša, HOVNIK, Tamara. Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih. Športnik, ISSN 1854-5254, dec. 2017, št. 48, str. 78-81, tabele. [COBISS.SI-ID 11884361]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Quality of life of people with spinal cord injury in Slovenia. V: III. Uluslararasi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20 October, 2017, Ekim, Konya, Turkey. ERKMEN, Nurtekin (ur.). Kongre kitabi. [S. l.]: [s. n.], [2017], str. 18. [COBISS.SI-ID 11796041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport = Adjustments made in the evaluation of students with special needs in physical education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 61-70, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11774537]

9. MLAKAR, Katja, FILIPČIČ, Tjaša. Izobraževalne poti dveh oseb s cerebralno paralizo. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija], (Digitalna knjižnica, Documenta, 12). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 107-128, 145-146, tabele. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-265-6/index.html#p=106. [COBISS.SI-ID 11769929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

10. GROLEGER SRŠEN, Katja, VREČAR, Irena, FILIPČIČ, Tjaša, DOLINAR, Monika. Vključevanje v pouk športa, šolo v naravi in druge športne aktivnosti v okviru izobraževalnega procesa : delavnica v okviru posveta Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 14. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 2326633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. HOVNIK, Tamara. Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hovnik], 2017. VIII, 92 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4523. [COBISS.SI-ID 11609929]

13. IVANČIČ, Urška. Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Ivančič], 2017. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4517. [COBISS.SI-ID 11605577]

14. SKOK, Adrijana. Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Skok], 2017. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563. [COBISS.SI-ID 11646793]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del = Evaluating and grading studentsʼ art. V: METLJAK, Mira (ur.), MAGAJNA, Zlatan (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 17-29, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 11801929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FRELIH, Črtomir. Vrednotenje in ocenjevanje študentskih likovnih del. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 46. [COBISS.SI-ID 11456841]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. FRELIH, Črtomir. Nekulturni molk. V: MALEČKAR, Nela (ur.), ILICH-KLANČNIK, Breda. Miha Maleš, slikajoči pesnik, (Zbirka Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga; Kamnik: Medobčinski muzej, 2017, str. 263-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 11877449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

4. BEJA, Boris (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Avanti grafika!. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11784777]

5. FRELIH, Črtomir (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). 1. međunarodni trijenale grafike Livno = 1st International triennial of graphic arts in Livno : 26. 6. - 01. 10. 2017. Livno. Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica: = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-9926-8173-0-5. [COBISS.SI-ID 24121350]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

7. JEMEC, Andrej (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), JOSHEVSKA, Fanche (avtor dodatnega besedila), GORESKI, Vlado (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenska sodobna umetnost na področju risbe, grafike in digitalnega tiska = Slovenečkata sovremena umetnost vo domenot na crtežot, grafikata i digitalniot pečat : razstava posvečena Hieronima Vidmara [Hieronimu Vidmarju!] : izlozhba posvetena na Hieronima Vidmara. Bitola: International Triennial of Graphic Art, cop. 2017. https://www.scribd. com/document/339656813/Katalogue-Ph-D-Fanche-Joshevska-Vlado-Goreski-SLOVENIAN-ART-AND-ITS-EUROPEN-CONTEXT-Anamarija-Stibilj-%C5%A0ajn-SLOVE NSKA-SODOBNA-UMETNOST-NA-PODRO%C4%8CJU?content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd. &ad_group=&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1. [COBISS.SI-ID 11482697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

8. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), et al. Avanti grafika! : likovna razstava, Ljubljana, Galerija DLUL, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11594569]

9. FRELIH, Črtomir (umetnik). FoxBox : razstava grafik : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 11569737]

10. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Heimat - eine Annäherung : razstava, Karl-Renner-Institut, 23.10. 2017 bis 30. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11811145]

11. FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Heimat.Domovina.Patria[na]3 : skupinska razstava, 13. 6. 2017-28. 7. 2017, Kro Art contemporary, Wien, Austria. [COBISS.SI-ID 11569993]

12. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

13. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Slovenian artists from the collection of Osten Museum of drawing : razstava, Osten Gallery, Skopje, Macedonia, 7. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11811657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. ZALAR, Urša. Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zalar], 2017. IV, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

15. NAGODE, Valentina. Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Nagode], 2017. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4851. [COBISS.SI-ID 11791945]

16. RUŠNIK STRAMŠAK, Doroteja. Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Rušnik Stramšak], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4565. [COBISS.SI-ID 11642697]

 

Mentor - drugo

17. KOŠAR, Alja (umetnik). Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb, Galerija PEF, Ljubljana, 22. 2. - 17. 3. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4385. [COBISS.SI-ID 11466569]

18. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

19. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

20. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Prihodnost šole onkraj neoliberalne racionalnosti. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 23. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017, str. 115-130. [COBISS.SI-ID 11842633]

3. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

4. GABER, Slavko. Dewey, delo, šola in demokracija. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 49-82. [COBISS.SI-ID 11462729]

5. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. GABER, Slavko. Preface to CEPS journal edition. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017, str. 5. [COBISS.SI-ID 11842121]

7. SARDOČ, Mitja, GABER, Slavko. Introduction. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 11842377]

8. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

9. GABER, Slavko (intervjuvanec), ŠIBILA, Avgust (intervjuvanec), BANDELJ, Elido (intervjuvanec). Sta šolstvo in gospodarstvo pripravljena na izzive Industrija 4.0? : Štajerski gospodarski forum : oddaja Dober večer. Maribor: TV Maribor, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174456352. [COBISS.SI-ID 11481929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. GABER, Slavko. Durkheim, society and education. Vigotsky ZPD and equality mechanisms. Inequality and equality in education : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 18. 6. 2017 (25 ur). [COBISS.SI-ID 11581513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. GABER, Slavko. Kvaliteta v edukaciji : predavanje na 4. regionalni konferenci ravnateljev jugovzhodne Evrope v Ljubljani, 28. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11846985]

12. GABER, Slavko. What are countries in the region doing to improve the quality of education? : Slovenia : Predavanje na Conference Quality Education - For Growth, Achievements and Better Future, 4 December 2017, Hotel Aleksandar Palace, Skopje. [COBISS.SI-ID 11846729]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), ŠTREMFEL, Urška (diskutant). Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor in druga iskanja? : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 21. 4. 2017]. [COBISS.SI-ID 3053399]

14. KOPRIVNIKAR, Boris (diskutant), POČIVALŠEK, Zdravko (diskutant), BOŽIČ, Tilen (diskutant), GROBELNIK, Marko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), FUNKL, Marko (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja : omizje, Okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 Sodelovalno gospodarstvo za višjo kakovost življenja v organizaciji Zavod 14, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 15. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 5404715]

15. SPLICHAL, Slavko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), GRIZOLD, Anton (diskutant), MATAJC, Vanesa (diskutant), VELIKONJA, Mitja (diskutant), GYÖRKÖS, József (diskutant), ANTIĆ GABER, Milica (diskutant). Znanstvena odličnost in revijalni tisk : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35195485]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

17. Educar. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. [COBISS.SI-ID 523463705]

18. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

19. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

20. SARDOČ, Mitja (urednik), GABER, Slavko (urednik). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017. 226 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-218-5. [COBISS.SI-ID 292595456]

21. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. MILIČ, Ivana. Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Milič], 2017. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

 

Recenzent

23. FAGANEL, Armand, TRNAVČEVIČ, Anita. Marketizacijski diskurz v izobraževanju : dekonstrukcija znanstvene publicistike, (Znanstvene monografije Fakultete za management). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 133 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-7023-51-0. ISBN 978-961-7023-52-7. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-51-0.pdf, doi: 10.26493/978-961-7023-51-0. [COBISS.SI-ID 292903680]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GERŠAK, Vesna. Poučevanje z ustvarjalnim gibom - koristno tudi za učitelje? = Teaching with creative movement - beneficial for teachers too?. V: GERŠAK, Vesna (ur.), MEŠKO, Nina (ur.). Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am. Ljubljana: JSKD, 2017, str. 11. [COBISS.SI-ID 11791433]

2. SITAR, Jelena, GERŠAK, Vesna. Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja z umetnostjo. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2017, str. 12. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/10/Srecanje-ravnateljev-vrtcev_oktober-2017_gradivo-za-udelezence.pdf. [COBISS.SI-ID 11794761]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v šolsko okolje: ali pridobi samo učenec ali tudi učitelj? : predavanje na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527241]

4. GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pomen ustvarjalnega giba za različna področja otrokovega razvoja : predstavitev raziskave na nacionalnem strokovnem posvetu Umetnost, šport in dediščina, 25. sep. 2017, Center kulture Španski borci, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11811401]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. GERŠAK, Vesna (diskutant), REDŽIĆ SELIMOVIĆ, Alma (diskutant). Kreativna partnerstva : okrogla miza na Kulturnem bazarju 2017: Kultura se predstavi, 30. marca 2017, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11527497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. GERŠAK, Vesna (urednik), MEŠKO, Nina (urednik). Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am. Ljubljana: JSKD, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-16-9. [COBISS.SI-ID 291883520]

 

Mentor - drugo

7. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. JURCA, Ana. Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jurca], 2017. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

9. JANEŽIČ, Tjaša. Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Janežič], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. GODEC SORŠAK, Lara, BEŠTER, Marja. Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2017, letn. 20, [št.] 1, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 11566665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, Učbenik : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-271-794-0. [COBISS.SI-ID 290874112]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOLLI, Bojan. Gravitacijski valovi = Gravitational waves. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 2, str. 2-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 11824457]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GOLLI, Bojan. The Roper resoannce - a genuine three quark or dynamically generated resonance?. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Advanced in Hadronic Resonance, Bled, Slovenia, July 2-9, 2017, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 18, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, vol. 18, no. 1, str. 76-81. [COBISS.SI-ID 30977319]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. GOLLI, Bojan, ROSINA, Mitja, ŠIRCA, Simon. Preface = Predgovor. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Advanced in Hadronic Resonance, Bled, Slovenia, July 2-9, 2017, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 18, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. [V.-VII.]. [COBISS.SI-ID 30976807]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

5. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

6. GOLLI, Bojan (urednik), ROSINA, Mitja (urednik), ŠIRCA, Simon (urednik). Proceedings of the Mini-Workshop Advanced in Hadronic Resonance, Bled, Slovenia, July 2-9, 2017, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 18, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30976551]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. CROSELLI, David. Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Croselli], 2017. III, 65 str., 3 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4643. [COBISS.SI-ID 11689545]

8. MATIČIČ, Tjaša. Od gravitacije do črne luknje : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Matičič], 2017. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4640. [COBISS.SI-ID 11690569]

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4509. [COBISS.SI-ID 11595337]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Sweet(s) inquiry : vabljeno predavanje v okviru delavnice na CEYS National Conference "Science education in school" creativity in early years science education, Galati, Romania, 31. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11518793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

5. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 11460425]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GREGORC, Jera. Ocena gibalnega razvoja kot ideja za sestavljanje skupin v predšolskem obdobju = Evaluation of motor development as an idea for grouping preschool children. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 71-84, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11774793]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2017/2018. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11781193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. NOVLJAN, Mateja. Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novljan], 2017. IX, 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4875. [COBISS.SI-ID 11830089]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

2. HERGAN, Irena. Children's perception of surroundings in an unfamiliar environment. The Journal of geography, ISSN 1752-6868, 2017, vol. , issue , 11 str. (PDF), ilustr., tabeli. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00221341.2017.1377280?needAccess=true, doi: 10.1080/00221341.2017.1377280. [COBISS.SI-ID 11790409]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

4. HERGAN, Irena. Prve izkušnje študentov razrednega pouka z ocenjevanjem znanja družboslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 27. [COBISS.SI-ID 11454537]

5. HERGAN, Irena. Percepcija i promatranje značajke[i!] okoliša tijekom hodanja = Perception and observation of environmental features when walking. V: TOMAŠ, Suzana (ur.). Od znanosti do učionice : sažetci međunarodne znanstvene konferencije. U Splitu: Filozofski fakultet, 2017, str. 47. [COBISS.SI-ID 11787849]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 72 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4343-7. [COBISS.SI-ID 289123328]

8. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 92 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4344-4. [COBISS.SI-ID 289123584]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. HERGAN, Irena. Our place - learning about the environment through different senses : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 18. 4. till 25. 4. 2017, University of Barcelona, Faculty of Education, Barcelona, Spain (8 ur). [COBISS.SI-ID 11553609]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KAVKLER, Marija. Učenje in poučevanje matematike- izziv za učitelje. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 36-37. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764041]

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Reševanje problemov v teoriji in praksi pri nas. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 42-43. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764297]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

5. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-060-7. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291023616]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik). Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-061-4. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291025920]

7. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. <1-2> zv., ilustr. ISBN 978-961-241-999-8. ISBN 978-961-287-021-8. [COBISS.SI-ID 289560064]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Mathematical problem solving in theory and practice : vabljeno predavanje na Medzinárodní vedeckí konferencii Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, 13. 11. 2017, Pedagogick á fakult a UKF v Nitre. [COBISS.SI-ID 11838793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. DRUŽINEC, Petra. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Družinec], 2017. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4918. [COBISS.SI-ID 11869257]

11. BALANT, Vesna. Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Balant], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4542. [COBISS.SI-ID 11624009]

12. KLINC, Petra. Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Klinc], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. GOVEK, Karin. Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Govek], 2017. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4888. [COBISS.SI-ID 11843145]

14. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

 

Recenzent

15. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

 

ŠPELA HRAST [38866]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. The integration of submicroscopic representations used in chemistry textbook sets into curriculum topics. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 4, str. 959-967, ilustr., tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/3657/1447, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4922/. [COBISS.SI-ID 11848777]

2. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine kranjske = Forest in Valvasor's The glory of the Duchy of Carniola. Acta silvae et ligni, ISSN 2335-3112. [Tiskana izd.], 2017, 113, str. 41-54, ilustr. https://doi.org/10.20315/ASetL.113.4, doi: 10.20315/ASetL.113.4. [COBISS.SI-ID 4892070]

3. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Informational value of submicroscopic representations in Slovenian chemistry textbook sets. Journal of Baltic science education, ISSN 2538-7138, 2017, vol. 16, no. 5, str. 694-705, ilustr., tabele. http://oaji.net/articles/2017/987-1509213895.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4869. [COBISS.SI-ID 11810633]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Kemija z mislijo na jutri: povezovanje šol-univerze-podjetij. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11807817]

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AUTIO, Ossi, JAMŠEK, Janez, GABERŠEK, Milan. Studentsʼ attitudes towards craft and technology in the context of Finnish and Slovenian comprehensive schools. Techne series, ISSN 1893-1774, 2017, vol. 24, no. 1, str. 17-28, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1701/1965, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4923/. [COBISS.SI-ID 11868233]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DVORŠČAK, Mihael, JAMŠEK, Janez. Obrnjeneno [obrnjeno!] učenje z metodo učenja z odkrivanjem pri pouku tehnike in tehnologije = Flipped learning using a discovery based learning for design and technology education purpose. V: ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 547-550, ilustr. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11812937]

3. LOKAR, Natalija, JAMŠEK, Janez. Sodobne metode poučevanja v tehniškem izobraževanju : kombinirano učenje pri predmetu tehnika in tehnologija = Blended learning in engineering education - flipped classroom example at design and technology subject. V: ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 551-554, ilustr. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813193]

4. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness within engineering education laboratory exercises. V: ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 555-558, ilustr., tabele. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813449]

5. ZALAR, Jona, JAMŠEK, Janez. Kritično mišljenje pri tehniškem izobraževanju na osnovnošolski stopnji = Critical thinking skills at primary school level of engineering education. V: ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 559-562, ilustr., tabeli. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813705]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. AUTIO, Ossi, JAMŠEK, Janez, SOOBIK, Mart, THORSTEINSSON, Gisli, OLAFSSON, Brynjar. Craft and technology education curriculums and studentsʼ attitudes towards craft and technology in Finland, Slovenia, Estonia and Iceland. V: GEAT, Marina (ur.), PICCIONE, Vincenzo A. (ur.). Le ragioni di erasmus. 1. Roma: Roma Tre Press, cop. 2017, str. 169-184, graf. prikazi. http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/erasmus01/article/view/1345/1336. [COBISS.SI-ID 11871305]

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

ANJA JERČIČ JAKOB [39775]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. JERČIČ JAKOB, Anja. 3. triada : 3. Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca = 1st - 3rd grade : 3rd International childrenʼs art biennale Primary school Božidar Jakac. V: BAJROVIĆ, Skender (ur.), SHRESTHA, Petra (ur.). Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca 2017, Ljubljana, Slovenija = Children's International Art Bienale of Primary School Božidar Jakac 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: OŠ Božidarja Jakca, 2017, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 11880009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. JERČIČ JAKOB, Anja (ilustrator), ŠTURM, Lili. Kriterij rojstva za otroke in družino. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878729]

 

2.17 Katalog razstave

3. JERČIČ JAKOB, Anja (avtor, umetnik). Mnogoličnost in istorodnost : ob razstavi Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze, Galerija PeF, Ljubljana, 6. 12. 2017 - 5. 1. 2018. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 1 zloženka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11856457]

4. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

5. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik, grafični oblikovalec). Slike = Paitings : slike, izbrane za veliko dvorano gradu Rajhenburg = paintings selected for the great hall at the Rajhenburg Castle : 15. sep. 2017 - 29. apr. 2018. Slovenj Gradec: Kulturni dom Krško, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11856201]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. JERČIČ JAKOB, Anja (intervjuvanec). Slikarka Anja Jakob Jerčič : oddaja Osmi dan, TV Slovenija, 1 program, 28. 9. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174493656. [COBISS.SI-ID 11802697]

 

3.12 Razstava

7. VARL, Petra (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), PUNCER, Mojca (avtor razstave), et al. Epilog : prostor, telo in medij v prehajanju : razstava v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 26. 5.-1. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 23124232]

8. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Ilustracije in skice : za knjigo Skrivni gozd pesnika Jureta Jakoba : razstava na Noči branja na OŠ Pod goro, Slovenske Konjice, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11855945]

9. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Ilustracije in slike : razstava ob tednu univerze : Galerija PeF, Ljubljana, 6. 12. 2017 - 5. 1. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4891, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4892. [COBISS.SI-ID 11851337]

10. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

11. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Slike : Grad Rajhenburg, 15. 9. 2017 - 29. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11796297]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

12. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

13. Zaključna razstava likovnih del 4. letnika Likovne pedagogike : slikanje, grafika, risanje : Galerija PEF, Ljubljana, 24. 4. - 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11554377]

 

Ilustrator

14. STRNAD, Brigita. Karlek na Slomškovem trgu. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11879241]

15. STRNAD, Brigita. Oživljeni beton v Mariboru. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878985]

16. JAKOB, Jure. Skrivni gozd. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-244-9. [COBISS.SI-ID 289110016]

17. JAKOB, Jure. Hrast. Galeb, ISSN 1124-6480, jan. 2017, letn. 63, [št.] 5, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291097856]

18. JAKOB, Jure. Hruška. Galeb, ISSN 1124-6480, feb. 2017, letn. 63, [št.] 6, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291102976]

19. JAKOB, Jure. Jablana. Galeb, ISSN 1124-6480, mar. 2017, letn. 63, [št.] 7, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291110144]

20. JAKOB, Jure. Figa. Galeb, ISSN 1124-6480, apr. 2017, letn. 63, [št.] 8, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 291123968]

 

Grafični oblikovalec

21. STRNAD, Brigita. Karlek na Slomškovem trgu. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11879241]

22. STRNAD, Brigita. Oživljeni beton v Mariboru. Maribor: Umetnostna galerija, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 11878985]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Quality of life of people with spinal cord injury in Slovenia. V: III. Uluslararasi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20 October, 2017, Ekim, Konya, Turkey. ERKMEN, Nurtekin (ur.). Kongre kitabi. [S. l.]: [s. n.], [2017], str. 18. [COBISS.SI-ID 11796041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. SIMONČIČ, Ana. Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Simončič], 2017. 66 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

5. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

6. MERZDOVNIK, Nuša. Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Merzdovnik], 2017. III, 76 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

7. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

8. LEČNIK, Alja. Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lečnik], 2017. 88 str., [64] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

9. PAVLIN, Nina. Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih = Conception of disruptive behaviour at special education teachers : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pavlin], 2017. 143 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4873. [COBISS.SI-ID 11830601]

10. PODJED, Irena. Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Podjed], 2017. 115 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4530. [COBISS.SI-ID 11613513]

11. BALANČ, Mateja. Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Balanč], 2017. VIII, 65 str., [14] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4585. [COBISS.SI-ID 11656009]

12. FRANKO, Karin. Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Franko], 2017. V, 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4575. [COBISS.SI-ID 11654473]

13. SLUGA, Neža. Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sluga], 2017. 108 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4804. [COBISS.SI-ID 11752521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. FIJAVŽ, Katarina. Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fijavž], 2017. 68 str., tabele. graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

15. VIDMAR, Anja, ŽGUR, Erna (mentor). Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

 

Recenzent

16. CEPS journal. Jerman, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : za godalni kvartet. Ljubljana: [samozal.], 2017. 14 str., note. [COBISS.SI-ID 11497801]

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Sedem listov (K-R-I-S-H-N-A) za kljunasto flavto solo. Ljubljana: [samozal.], 2017. 18 str., note. [COBISS.SI-ID 11862857]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Estampie : Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije, Predihano 2016/2017, Cikel sodobne glasbe, Cankarjev dom, 25. marec 2017. [COBISS.SI-ID 11497545]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). "Estampie" Uraufführung : v okviru Ungehörte Klänge - Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien, Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, Joseph-Haydn Saal, 23. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11498057]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Koncert s komornimi deli ob šestdesetem življenjskem jubileju skladateljice Brina Jež Brezavšček : Izvedena dela: Zelene pokrajine za violino in harfo, Sedem zlatih peres za flavto in violino, Osameli kamni za flavto in harfo, Sedem listov (K-R-I-S-H-N-A) za kljunasto flavto (prva izvedba), Song G za mezzosopran - izbrani stavki: Občutja, Izrazi, Strasti, Dialogi za kljunasto flavto in Petzold kljunasto flavto, Estampie za godalni kvartet : Rdeča dvorana Mestne hiše, Ljubljana, 11. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11860553]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Brina Jež Brezavšček : pogovor in glasba : oddaja Glasba našega časa, Program Ars, Radio Slovenija, 10. 10. 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/10/glasba-nasega-casa-brina-jez-brezavscek/. [COBISS.SI-ID 11863113]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Posnetek koncerta ob 60. jubileju skladateljice Brine Jež Brezavšček in pogovor s skladateljico : oddaja Arsov art atelje, RTV Slovenija, Radio Ars, 25. 10. 2017 ob 20.00. http://ars.rtvslo.si/2017/10/arsov-art-atelje-72/. [COBISS.SI-ID 11860297]

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec), JEŽ, Jakob (intervjuvanec), BREZAVŠČEK, Maruša (intervjuvanec), CLIFT, Anja (intervjuvanec), BREZAVŠČEK, Branko (intervjuvanec). Ustvarjalnost in poustvarjalnost glasbene družine Jež-Brezavšček : oddaja Opus. 1. program RTV SLO, 16. 10. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/opus/174497031. [COBISS.SI-ID 11863625]

 

3.12 Razstava

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (umetnik), et al. SAETA 40 let, 1977-2017 : mednarodna razstava notacij, risb, scenografije, fotografije, kolažev, slik, filomov in videov : Bežigrajska galerija, Ljubljana. 29. nov. 2017 - 5. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 11859785]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (drugo), BAŠIN, Miloš (drugo). SAETA 40 let, 1977-2017 : mednarodna razstava notacij, risb, scenografije, fotografije, kolažev, slik, filomov in videov : Bežigrajska galerija, Ljubljana, 3. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 11860041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. NADLER, Irena. Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Nadler], 2017. 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4830. [COBISS.SI-ID 11766089]

12. MEDVED, Ana. Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Medved], 2017. 169 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana. Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 101-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684023]

2. JURIŠEVIČ, Mojca, WORRELL, Frank C., MELLO, Zena R. Measuring time attitudes in Slovenia : psychometric proprieties of the Adolescent and adult time attitude scale (AATI-TA) = Merjenje stališč do časa v Sloveniji : psihometrične značilnosti Inventarja o času za mladostnike in odrasle - Lestvica stališč do časa (AATI-TA). Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2017, letn. 26, str. 89-97, tabele. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/jurisevic_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 65629026]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

4. BEZENŠEK, Ana, JURIŠEVIČ, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Individualiziran izobraževalni program za otroke z avtizmom = Individualized education plan for children with autism spectrum disoreders. V: 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017, str. 253-264, tabele. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 11504201]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Zaljubljeni v naravoslovje?. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11806537]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Young people citizenship activity and death of politics - Slovenia example. V: 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, July 11-14, 2017. Abstract book. [Brussels: European Federation of Psychologistsʼ Associations, cop. 2017, str. 56-57. https://www.eiseverywhere.com/docs/4545/180228. [COBISS.SI-ID 11629641]

7. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Student teachers' attitudes towards evidence-based teaching : a case study from educational psychology course. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 162. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803721]

8. JURIŠEVIČ, Mojca. Who cares? Adultsʼ opinions about gifted education in Slovenian school context. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 200. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804745]

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Quality assurance in teaching practice within pre-service teacher education programmes. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 286. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11805001]

10. BUCHANAN, Nina K., JURIŠEVIČ, Mojca. Meeting the needs of GT students through school choice : a comparison of Hawaii and Slovenia. V: Fifteenth Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaiian, January 2nd - 6th, 2017. Hawaiian: Hawaii International Conference on Education, 2017, str. 35. http://hiceducation.org/wp-content/uploads/2016/12/17-final-program.pdf. [COBISS.SI-ID 11510089]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, ERČULJ, Justina, VOGRINC, Janez. Premislek o raziskovanju : kako raziskovanje zaznavajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 30. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763785]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Stališča učiteljev do raziskovanja : izsledki pilotne študije med študenti in profesorji razrednega pouka o njihovem odnosu do raziskovalnih spoznanj v kontekstu poučevanja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 34. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. JURIŠEVIČ, Mojca. The role of teaching practice in initial teacher education. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 74-96, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 11833673]

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivating gifted students. V: CROSS, Jennifer Riedl (ur.), O'REILLY, Colm (ur.), CROSS, Tracy L. (ur.). Providing for the special needs of students with gifts & talents. Dublin: CTYI Press, cop. 2017, str. 235-262, ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11847241]

15. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44-75, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11611209]

 

1.22 Intervju

16. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). "Strategije ni, delujejo predvsem starši". Delo, ISSN 0350-7521, 8. jun. 2017, letn. 59, št. 130, portret. [COBISS.SI-ID 11565385]

 

1.25 Drugi sestavni deli

17. PODLESEK, Anja, JURIŠEVIČ, Mojca. Poročilo s strokovnega srečanja Dnevi psihologov 2017 = Report from the conference Days of Psychologists 2017. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2017, letn. 26, str. 111-116. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/podlesek_jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11876425]

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Potreba in ne kaprica : konferenci na rob. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. nov. 2017, letn. 68, št. 17, str. 3. [COBISS.SI-ID 11798601]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

19. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca, et al. Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted studentsʼ teaching and learning. Washington: American Psychological Association, cop. 2017. http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-principles-gifted.pdf. [COBISS.SI-ID 11507785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Teaching and learning gifted education at the university level : selected conceptualization and implementation issues : predavanje v okviru Psicología en la PUCP en sintonía con la Psicología mundial, Departamento y la Facultad de Psicología PUCP, Lima, Peru, ABRIL 27, 2017. [COBISS.SI-ID 11542857]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

21. JURIŠEVIČ, Mojca. How can parents and teachers best motivate children to learn? : vabljeno predavanje na CTYI Conference 2017 Giftedness: In my Experience ... , Dublin City University, Dublin, Ireland, 25. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11832905]

 

3.25 Druga izvedena dela

22. JURIŠEVIČ, Mojca. Istraživanje nadarenih i nadarenosti : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 9. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11837257]

23. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Mjerenje kreativnog potencijala - EPoC : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 9. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11838281]

24. JURIŠEVIČ, Mojca. Predstavljanje CRSN Pedagoškog fakulteta i uloge u ETSN : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 8. nov. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 11837001]

25. JURIŠEVIČ, Mojca. Učna motivacija in delo z nadarjenimi v vrtcu in šoli : predavanje na GO SVIZ, Ljubljana, 29. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11846473]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. CEPS journal. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

27. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

28. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

29. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 2. mednarodna konferenca, 21. in 22. september 2017, Pedagoška Fakulteta v Ljubljani = Identifying the gifted and work with them in education : book of abstracts : 2nd International Conference, September 21st and 22nd 2017, Faculty of Education of the University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-220-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/konferenca_2017/Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 292875008]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

30. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

31. CEGNAR, Katja. Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cegnar], 2017. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

32. BOGATAJ, Kristina. Komunikacijski stili razrednih učiteljev : razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bogataj], 2017. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4755. [COBISS.SI-ID 11734089]

33. KVARTUH, Bojana. Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kvartuh], 2017. 140 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4591. [COBISS.SI-ID 11657033]

34. STRNIŠA, Tjaša. Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2017. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4813. [COBISS.SI-ID 11756617]

35. BELJEV, Nastja. Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Beljev], 2017. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754825]

36. JOKAN, Nataša. Socialna vključenost nadarjenih učencev : primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jokan], 2017. 84 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4795. [COBISS.SI-ID 11749705]

 

Oseba, ki intervjuva

37. WORRELL, Frank C. (intervjuvanec). Šolska psihologija na prvem mestu : intervju s prof. Frankom C. Worrellom = School psychology first : an interview with Professor Frank C. Worrell. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2017, letn. 26, str. 61-70, portret. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11677001]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KAVKLER, Marija. Učenje in poučevanje matematike- izziv za učitelje. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 36-37. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764041]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KAVKLER, Marija. Otroci z učnimi težavami pri matematiki. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017, str. 133-146. [COBISS.SI-ID 11827529]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od decembra 2016 do julija 2017?. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 11106377]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

6. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

9. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

10. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

11. JAVORNIK, Pia. Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti. študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Javornik], 2017. 72 str., [22] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

12. KUPLENK, Petra. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kuplenk], 2017. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4850. [COBISS.SI-ID 11788617]

13. KOLAR, Tina. Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolar], 2017. VIII, 133 str., CXXXIX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

14. TOSTOVRŠNIK, Monika. Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tostovršnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

15. ŠIRCELJ, Jana. Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šircelj], 2017. VI, 91 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

 

Mentor - drugo

16. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

17. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

18. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

19. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. Educa, ISSN 0353-9369, avg./sep. 2017, letn. 26, [št.] 3/4, str. 70-74. [COBISS.SI-ID 11726153]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KEMPERL, Metoda. Državljanska vzgoja v umetnostnih muzejih. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 11571273]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Didaktična gradiva - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017, str. 12. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11812169]

4. KEMPERL, Metoda. Slovenske umetnostne zbirke in osnovna šola. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017, str. 13. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11812425]

 

1.22 Intervju

5. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), MILUTINOVIĆ, Jovana (intervjuvanec), KISOVAR-IVANDA, Tamara (intervjuvanec). Muzejska pedagogika v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji. Educa, ISSN 0353-9369, feb./mar. 2017, letn. 26, [št.] 1/2, str. 60-68. [COBISS.SI-ID 11521353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Didaktična gradiva - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780169]

7. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Relevance of cultural heritage to Erasmus students : predavanje na Relevance 2017: Are we trying hard enough? Making museums and historic houses relevant to audiences in the twenty - first century 14th October 2017, Tower of London and Hampton Court Palace, London UK. [COBISS.SI-ID 11795017]

8. KEMPERL, Metoda. Slovenske umetnostne zbirke in osnovna šola : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Artpaths. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

10. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. SLADIČ, Nina. Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sladič], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4759. [COBISS.SI-ID 11738185]

 

Mentor - drugo

12. BERVAR, Anja, ČAMPELJ, Eva, DANILOVSKA, Sara, PEČAR, Klementina, RAKOVEC, Anja, SLADIČ, Nina, URBAR, Damjana, VELUŠČEK, Mateja. Izobraževalni turizem : priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_3/IZOBRA%C5%BDEVALNI_TURIZEM_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4606/. [COBISS.SI-ID 11675209]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Setting the borderline between the urban and the rural in the Slovene March between 1765 and 1924. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2017, letn. 25, št. 3, str. 563-580. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-3_KEREC.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4933. [COBISS.SI-ID 11886409]

 

1.22 Intervju

2. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Božo Repe in Darja Kerec : osemdeseta, leta, ki so imela prihodnost. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, leto 67, št. 93, ilustr. [COBISS.SI-ID 64162146]

3. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec). Intervju. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 22. apr. 2017, letn. 67, št. 93. [COBISS.SI-ID 11522633]

4. KEREC, Darja (intervjuvanec). Domoljubje ni vihtenje zastave. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. maj 2017, letn. 73, [št.] 102, ilustr. [COBISS.SI-ID 11535689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. REPE, Božo, KEREC, Darja, LOGAR, Tine (urednik). Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-282-228-6. [COBISS.SI-ID 288528640]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

6. KEREC, Darja. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, (Aktualno). http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/dan-zdruzitve-prekmurskih-slovencev-z-maticnim-narodom/. [COBISS.SI-ID 64910690]

7. KEREC, Darja (intervjuvanec), LESKOVEC, Bojan (oseba, ki intervjuva). Dr. Darja Kerec, (Intervju). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174478292. [COBISS.SI-ID 64440162]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. KEREC, Darja. István Szécheniy (1790-1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva : predavanje v okviru Iz vizij v dejanja - znanstveni posvet o Istvánu Széchenyiju, 6. jun. 2017, Ljubljana, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 11578953]

9. KEREC, Darja. Prekmurje leta 1917 : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1917", Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 5. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 11870025]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. REPE, Božo (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), LOGAR, Tine (intervjuvanec). Pogovor o knjigi "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Mladinske knjige v Izoli, Trg Etbina Kristana 1, 24. maj 2017, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 64227170]

11. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predavanje s predstavitvijo knjige "Slovenija, moja dežela", Pokrajinski arhiv Maribor, razstavišče Archivum, Glavni trg 7, Maribor, 17. maj 2017, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 64191842]

12. REPE, Božo, KEREC, Darja. Predstavitev knjige "Slovenija, moja dežela", Knjigarna Konzorcij v Ljubljani, 21. apr. 2017, ob 10. uri. [COBISS.SI-ID 63966818]

13. REPE, Božo, KEREC, Darja. "Slovenija moja dežela" : razgovor v okviru Vanekovih večerov z naslovom Ali bo jeseni v Sloveniji še pomlad?, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 20. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 11579209]

14. KEREC, Darja. Slovenska družba v luči revolucionarnih osemdesetih : predavanje v okviru razstave z naslovom Nikoli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 11. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11567177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. JERMAN, Anita. Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jerman], 2017. 93 str., [13] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4756. [COBISS.SI-ID 11735881]

FLORIAN KLAUSER [39244]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLAUSER, Florian. Belief without representation. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2017, vol. 15, issue 4, str. 242-250. http://indecs.eu/2017/indecs2017-pp242-250.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4936, doi: 10.7906 /indecs.15.4 .2. [COBISS.SI-ID 11887177]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KLAUSER, Florian. O fenomenologiji prepričanj, od Husserla do enaktivizma. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017, str. 21-24. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 11801417]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Editorial thematic issue Reflections on consciousness. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2017, vol. 15, issue 4, str. IV. http://indecs.eu/2017/indecs2017-4-piv.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4934. [COBISS.SI-ID 11886665]

MIJA MARIJA KLEMENČIČ ROZMAN [25474]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Socialna pedagogika kot spodbujevalka kontekstualno občutljivega procesa sodelovanja med šolo in družino = Social pedagogy as a facilitatot of contextually sensitive process of school-family collaboration. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 11793225]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Process-oriented approach in school-family partnership. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 260-280, tabela. [COBISS.SI-ID 11834185]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ŠKARABOT, Greta. Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini = Cooperation of non-governmental organisations with school counselling services in dealing with domestic violence : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škarabot], 2017. IV,116 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOBOLT, Alenka. Razvoj in dileme družbene "skrbi" za mlade s težavami v socialni integraciji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 95-111. [COBISS.SI-ID 11451721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

5. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

6. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. RIGLER, Živa. Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Rigler], 2017. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]

8. TURINEK, Tina. Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Turinek], 2017. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4827. [COBISS.SI-ID 11761993]

9. BABIČ, Anastazija. Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi = Creative approaches to support vulnerable pupils : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Babič], 2017. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4860. [COBISS.SI-ID 11810377]

10. RISTIĆ, Marina. Soustvarjanje supervizijskega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ristić], 2017. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4887. [COBISS.SI-ID 11842889]

 

Recenzent

11. BIJELIĆ, Mirjana (urednik), TOMIĆ LATINAC, Martina (urednik). Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11518537]

12. RATKAJEC GAŠEVIĆ, Gabrijela (urednik), ŽIŽAK, Antonija (urednik). Savjetovanje mladih : okvir za provedbu posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2017. VII, 300 str., tabele. ISBN 978-953-6418-84-8. [COBISS.SI-ID 11522377]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

2. HAMBERGER, Sabina. Osnovnošolci kot multiplikatorji v prehranskem izobraževanju = Students as multiplicators in nutrition education : [magistrska naloga]. Izola: [S. Hamberger], 2017. VII, 138 str., tabele, barvn. ilustr. [COBISS.SI-ID 1539210948]

3. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

4. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

 

Recenzent

5. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

6. HRIBAR KOJC, Simona (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0731-6. [COBISS.SI-ID 290960128]

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko. Aktuální témata v technickém vzdělávání % výzvy a úskalí = Contemporary topics in technology education - challenges and pitfalls. V: DOSTÁL, Jiří (ur.). Sborník abstraktů = Abstract book. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, str. 65. http://www.tvv.upol.cz/files/soubory/2017/sbornik_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11553353]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KOCIJANČIČ, Slavko. Izzivi in pasti virtualnega sveta pri poučevanju naravoslovnih in tehniških vsebin. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11807561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. SLAVIČ, Simona (diskutant), KOCIJANČIČ, Slavko (diskutant), ČEPIČ, Mojca (diskutant), TORKAR, Gregor (diskutant). Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? : okrogla miza na Konferenci NAK - za učitelje naravoslovnih predmetov Laško, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11808073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

4. RIHTARŠIČ, David. Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Rihtaršič], 2017. XII, 218 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4536. [COBISS.SI-ID 11621961]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. URBANIJA, Anja. Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Urbanija], 2017. IV, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4880. [COBISS.SI-ID 11831113]

 

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, MUZNIK, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics, ISSN 1464-5076. [Online ed.], 2017, vol. 31, issue , 21 str. (PDF), tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, doi: 10.1080/02699206.2017.1359854. [COBISS.SI-ID 11770185]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kogovšek, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. TRČEK KAVČIČ, Marjeta. Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trček Kavčič], 2017. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]

7. BERGINC, Moira. Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berginc], 2017. XV, 126 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

8. STRGAR, Alja. Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Strgar], 2017. 144 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

9. HERAKOVIČ, Melisa. Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herakovič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

10. BOLČINA, Eva. Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Bolčina], 2017. X, 79 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4569. [COBISS.SI-ID 11644745]

11. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LIPIČ, Viktorija, KORDEŠ, Urban. What dwells on the fringe of awareness. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2017, vol. 15, issue 4, str. 251-259. http://indecs.eu/2017/indecs2017-pp251-259.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4935, doi: 10.7906 /indecs.15.4.3. [COBISS.SI-ID 11886921]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. KORDEŠ, Urban. Where is spacetime constituted?. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 12, no. 3, str. 277-278. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/3/277.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4601. [COBISS.SI-ID 11661385]

4. KORDEŠ, Urban. The elusive blueprint for building bridges. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 13, no. 1, str. 48-50. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/13/1/048.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4896/. [COBISS.SI-ID 11849801]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KORDEŠ, Urban. Transplanting "shut up and calculate" onto first-person inquiry. V: Symposium Worlds of Entanglement, Campus Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus, 29-30 Sept 2017. Book of abstracts. [S. l.]: [s. n.], 2017, str. 38. http://www.vub.ac.be/CLEA/workshop/woe17/docs/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11789129]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MARKIČ, Olga, KORDEŠ, Urban. Mindfulness and cognitive science : a mutual tutorial or one-sided instruction?. V: MUIREADHACH, Boyd (ur.), COLIN, Griogair (ur.). Mindfulness : past, present and future perspectives, (Perspectives on cognitive psychology). New York: Nova science, cop. 2017, str. 189-208. [COBISS.SI-ID 11784521]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Editorial thematic issue Reflections on consciousness. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2017, vol. 15, issue 4, str. IV. http://indecs.eu/2017/indecs2017-4-piv.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4934. [COBISS.SI-ID 11886665]

 

1.22 Intervju

8. KORDEŠ, Urban (intervjuvanec). Vsaka raziskava najde končnega novega eksotičnega metulja. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jun. 2017, letn. 59, št. 138, portret. [COBISS.SI-ID 11575881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KORDEŠ, Urban. Že spet ta kriza: vloga kriz v človeškem razvoju : strokovno predavanje v okviru Tedna možganov 2017, Atrij ZRC, Ljubljana, 13. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11507529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

11. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

12. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

13. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

14. MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KOLENIK, Tine (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. ISBN 978-961-264-113-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety. [COBISS.SI-ID 30859303]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. DEMŠAR, Ema. The circular character of the conceptual space of cognitive science : between scientific and lived realities of the mind : master's thesis = Krožnost konceptualnega prostora kognitivne znanosti : med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Demšar], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4847. [COBISS.SI-ID 11782473]

16. JAMNIK, Jure. Uporabnost metode nadzorovanja resničnosti pri razlikovanju izjav o resničnih in na izkušnjah temelječih lažnih dogodkov : magistrsko delo. Koper: [J. Jamnik], 2017. VII, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539859140]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

17. SMRDU, Maja. Fenomenologija fair playa vrhunskih športnikov v ekipnih športih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Smrdu], 2017. 216 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22090261SmrduMaja.pdf. [COBISS.SI-ID 5144753]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra. V: Budućnost dramskoga odgoja : kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo? : [plenarna predavanja, radionice, poster-prezentacije]. [Zagreb]: Učiteljski fakultet, 2017, 1 str. (PDF). http://dramskapedagogija.ufzg.hr/index.php/simpozij/plenarna-predavanja/. [COBISS.SI-ID 11638601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Uloga lutke u socijalnom ponašanju djece predškolskog odgoja. V: VIGATO, Teodora (ur.). Lutka je sve, sve je lutka! : knjiga sažetaka. Zadar: Sveučilište u Zadru: Kazalište lutaka, 2017, str. 13. [COBISS.SI-ID 11625033]

3. KOROŠEC, Helena. The role of puppets in the teaching and learning process of children with special needs. V: ŠTAMPEK, Meta (ur.). Umetnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami : zbornik = The role of art in the care and education of children with special needs. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2017, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 11624521]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOROŠEC, Helena. Komunikacija s lutkom : delavnica na Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11630153]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija - za danas i sutra : [plenarno predavanje na] Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju Budućnost dramskoga odgoja: Kako odgovoriti na zahtjeve svijeta u kojem rastemo i živimo?, Zagreb, Hrvatska, od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. [COBISS.SI-ID 11629897]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. HEGEDIČ, Katja, OBADIČ, Petra (igralec), OCVIRK, Ana (igralec), ŠIFRER, Lea (igralec), VRTAČNIK, Maša Marija (igralec). Filip išče sanje : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568713]

7. MAV HROVAT, Nina. Miška želi prijatelja : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555913]

8. MANČEK, Marjan. Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555657]

9. MARKOVIČ, Bojana (igralec), KUHAR, Andreja (igralec), BERKOPEC, Tanja (igralec), FON, Klara (igralec). Piščanček Pik : javna produkcija lutkovnih predstav študentk 3. letnika, izrednega študija, oddelka za predšolsko vzgojo, PEF, 23. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11555401]

10. PODGORŠEK, Mojiceja, MLAKAR, Anja (igralec), POGLAJEN, Melita (igralec), ŠKULJ, Neža (igralec). Tri muhe in umazan ribnik : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568457]

11. BERVAR, Anja, MARN, Darja (igralec), PRIMAR, Špela (igralec). Zgodba o prijateljstvu : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568969]

12. DONALDSON, Julia, RADOVAN, Žana (igralec), MREŽAR, Tinkara (igralec), HAFNAR, Zala (igralec), SLAPAR, Alenka (igralec). Zverjasec : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569481]

13. DONALDSON, Julia, CEGLAR, Manca (igralec), JAMNIK, Maja (igralec), MUR, Špela (igralec), PRAPROTNIK, Katarina (igralec), KOVAČ, Ana (igralec). Zverjašček : 4. lutkovni festival PEFest, Center mladih Koper, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11569225]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. International journal of educational methodology. Kos, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MOHORIČ, Martina. Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mohorič], 2017. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, str. 343-351, ilustr., tabele. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Abstract and conference materials, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print), ISSN 2049-0992). Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017, str. 43. [COBISS.SI-ID 11783497]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan, MUŠIČ, Simona. Scientix gospodinjstvo in šolska prehrana : dejavniki, ki vplivajo na prehransko pismenost otrok in mladostnikov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11809097]

5. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan. Šolska prehrana - pomemben dejavnik pri izboljšanju prehranskih otrok in mladostnikov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808841]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, REISSMANNOVÁ, Jitka. Nutrition literacy of Slovenian and Czech elementary school students : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11691849]

7. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Parents' attitude to nutrition literacy teaching of their children in compulsory education : [predavanje na] Vědecká konference Život ve zdraví, 7. 9. 2017, Pedagogická fakulta MU, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11692105]

8. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. School nutrition in Slovenia : predavanje na International Conference Healthy Food at School, 5 October 2016, Brno. [COBISS.SI-ID 11849289]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KOSTANJEVEC, Stojan. Kako vsebine zdrave prehrane približati učencem in učiteljem? : praktična delavnica v okviru strokovnega srečanja vodij timov Zdravih šol, Osnovna šola Matije Valjavca, Preddvor, 20. junija 2017. [COBISS.SI-ID 11574345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. MURKO, Ana. Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo = Didactic approaches in teaching food related subjecs as part of home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Murko], 2017. 53 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

11. KLEČ, Timoteja. Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kleč], 2017. 159 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4883. [COBISS.SI-ID 11836745]

12. GRUBER, Eva. Prehranjevalne navade Erasmus študentov : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Gruber], 2017. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4799. [COBISS.SI-ID 11750473]

 

Recenzent

13. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, "Začetki in konci" : zbornik člankov oz. povzetkov raziskovalnih nalog ter receptov 19. tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2017. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4772984]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Vpliv oblikovanja digitalnega besedila na posameznika z disleksijo. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 31-43. [COBISS.SI-ID 11672137]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

3. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Otroci s specifičnimi učnimi težavami in otroci z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti v našem času in prostoru. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017, str. 117-132, tabela. [COBISS.SI-ID 11827273]

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Revščina in duševno zdravje otrok. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017, str. 165-214, tabele. [COBISS.SI-ID 11827785]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Tutorstvo in študenti s posebnimi potrebami (ŠPP). V: ŽNIDARŠIČ-ŽAGAR, Sabina (ur.). Tutorstvo kot družbena odgovornost : jesensko izobraževanje za koordinatorje tutorjev in tutorje Univerze v Ljubljani, 18. do 29. september 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2017, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 11772489]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi primanjkljaji : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549513]

8. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Specifične učne težave v Sloveniji - zgodovinski vidik : predavanje v okviru Zaključne konference projekta Erasmus+ Politika in smernice specifičnih učnih težav v EU ter usposabljanje učiteljev in odraslih na področju SUT, Pedagoška fakulteta, 12. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11549257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

10. Razredni pouk. Košak Babuder, Milena (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

11. MIKUŠ-KOS, Anica, KOŠAK BABUDER, Milena (urednik). Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 292030464]

 

Mentor - drugo

12. BOŽIČ, Valentina, GREBENC, Veronika, HANŽEKOVIČ, Vanja, SMOLIČ, Urška. Kako naj se učim, da od učenja največ pridobim? : priročnik za učence za samostojno učenje doma. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2017]. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiVHhPX0dXby1NSVU/view. [COBISS.SI-ID 11673161]

13. HRŠAK, Katarina Kaja, JUREČIČ, Janja, KÜPLEN, Dolores, STRNIŠA, Tjaša. Smernice za delo z učencem z disleksijo in ADHD : priročnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDicTVIZ0ZIeEFkSW8/view. [COBISS.SI-ID 11550537]

14. MILAVEC, Nina (avtor, ilustrator), MILIČ, Ivana, WOLF, Ines, ŽVANUT, Nina. Sopojavnost disleksije in ADHD : priročnik za obdelavo učenca. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2g2NWZBT2MxTms/view. [COBISS.SI-ID 11548745]

15. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, RAVNIK, Klara, ŽNIDARIČ, Ana. Učenci z dispraksijo pri pouku naravoslovja : vodnik za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiY2w2eDRaaFg4bHc/view. [COBISS.SI-ID 11549001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. KOSEC, Sara. Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kosec], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

17. FERLIN, Sara. Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ferlin], 2017. XI, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

18. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

19. KREŽE, Polona. Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kreže], 2017. 60, [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

20. JAVORNIK, Pia. Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti. študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Javornik], 2017. 72 str., [22] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

21. MEŽNARC, Jerneja. Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami = Expectations of special education teachers about cooperating with teachers who teach children with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mežnarc], 2017. VII, 81 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4855. [COBISS.SI-ID 11793993]

22. JUREČIČ, Janja. Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jurečič], 2017. X, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access, ISSN 2169-3536, 2017, vol. , str. 1-18, ilustr. http://ieeexplore.ieee.org/document/8046018/, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2750758. [COBISS.SI-ID 11814484]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Partially covered lenses and additive color mixing. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, Dec. 2017, vol. 55, iss. 9, str. 537-540. http://doi.org/10.1119/1.5011827, doi: 10.1119/1.5011827. [COBISS.SI-ID 18181209]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaging with a water lens. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96. [COBISS.SI-ID 11618889]

4. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Imaging formation - the case of rotating parallel plane mirrors and a cylindrical mirror. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 11619145]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

AMBROŽ KREGAR [34443]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TAVČAR, Gregor, URTHALER, Peter, HEINZL, Christoph, LOCHER, Tim, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž, TATSCHL, Reinhard. Real time startup simulation of a high temperature PEM fuel cell for combined heat and power generation. V: CERRI, Isotta (ur.). Proceedings of 6th European PEFC & Electrolyser Forum 2017 : 4 - 7 July 2017, Lucerne/Switzerland, (European fuel cell forum, 21). Luzern: European Fuel Cell Forum AG, 2017, datoteka Chapter-03_EFCF-2017_Sessions-A07-A11-A05-A12_ISBN.pdf (f. 127-135), ilustr. http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedings2017/Chapter-03_EFCF-2017_Sessions-A07-A11-A05-A12_ISBN.pdf. [COBISS.SI-ID 15606299]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A transient mechanistically based real-time capable system level model of PEM fuel cells. V: EMN Meeting on Fuel Cells 2017, June 11-15, 2017, Prague, Czech Republic. Program & abstracts. [S. l.: s. n., 2017], str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 15616795]

3. RAMŠAK, Anton, ULČAKAR, Lara, KREGAR, Ambrož, ČADEŽ, Tilen. Exact non-adiabatic holonomic spin-orbit qubit manipulation. V: 14th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, June 20-23, 2017, Granada, Spain. Quantum systems in and out of equilibrium : fundamentals, dynamics and applications. Granada: University, 2017. http://ergodic.ugr.es/cp/abstracts/2017/Ramsak.pdf. [COBISS.SI-ID 3102564]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Fuel cell grey-box model and fitting tool documentation : version 1.0. [S. l.: s.n.], 2017. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15479835]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

5. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Development of degradation model for PEM fuel cells : document version 1.0. [Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017]. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15565595]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. A mechanistic system level model of PEM fuel cells : predavanje v okviru sekcije System Simulation na AVL International Simulation Conference 2017, June 27-29, 2017, Messe Congress Graz, Austria. [COBISS.SI-ID 15633435]

 

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, ZABEL, Blaž. Why there is no education ethics without principles. Educational philosophy and theory, ISSN 1469-5812, 2017, vol. 49, issue 3, str. 284-293. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2016.1217188?needAccess=true, doi: 10.1080/00131857.2016.1217188. [COBISS.SI-ID 11141705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SAQIPI, Blerim, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. The challanges of standards raising approach towards enhancing quality of pre-services teacher education. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 113. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803465]

3. KREK, Janez. The ontological dualism of education sciences and the duality in teacher education. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 371. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11806025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KREK, Janez. Teacher education : between knowledge of scientific disciplines and competences. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 15-38, tabela. [COBISS.SI-ID 11829065]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. ŠEBENIK, Špela (urednik), BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka (diskutant), FRIGELJ, Jožica (diskutant), KREK, Janez (diskutant), KOS, Ksenija (diskutant), KUHAR, Melita (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), VOVK ORNIK, Natalija (diskutant). Postmilenijske generacije : zaščitniški starši in zahtevni otroci. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/intelekta-82/. [COBISS.SI-ID 3068247]

6. ŠEBENIK, Špela (diskutant), KREK, Janez (diskutant), ULE, Mirjana (diskutant), MEDEN, Anton (diskutant), PAVLI, Albert (diskutant). Vzgoja doma in v šoli. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/09/studio-ob-17-ih-68/. [COBISS.SI-ID 11694921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. KREK, Janez. Modern theories in the field of education sciences: reflexions on theories of selected authors. Contemporary trends in educational research: theoretical research and meta-studies : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Erasmus+ International Credit Mobility Staff Mobility for Teaching (8 hours), from 26. 3. 2017 till 1. 4. 2017, University of Prishtina Faculty of Education, Kosovo. [COBISS.SI-ID 11498313]

8. KREK, Janez. Teacher education in Slovenia : [vabljeno predavanje] within the course of Experimental pedagogy in the degree course of primary education teachers, Roma, Lumsa Università, 8th May 2017. [COBISS.SI-ID 11567945]

9. KREK, Janez. Tolerance and education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education, Italy 1st -7th June 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11591753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

12. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. https://www.ebscohost.com/, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dteorija+in+praksa'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

13. LOVŠIN, Miha. Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lovšin], 2017. 204 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. MARIANOVA, Valeriia. Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Marianova], 2017. 56 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4861. [COBISS.SI-ID 11820873]

15. BOŽIĆ, Esmeralda. Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Božić], 2017. 117 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4858. [COBISS.SI-ID 11805257]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 4-5, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4398. [COBISS.SI-ID 11483209]

2. KRNEL, Dušan (prevajalec, prireditelj). Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 29-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4400. [COBISS.SI-ID 11483721]

3. KRNEL, Dušan. Ali res geni določajo vse, kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4399. [COBISS.SI-ID 11484745]

4. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

5. KRNEL, Dušan. °C,°F, K. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4510. [COBISS.SI-ID 11595593]

6. KRNEL, Dušan. Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4511. [COBISS.SI-ID 11595849]

7. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Kako preprečiti, da bi kruh postal odpadek?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 11852617]

8. KRNEL, Dušan. Ali se vse, kar se dogaja zelo hitro, res dogaja s svetlobno hitrostjo?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4911/. [COBISS.SI-ID 11853641]

9. KRNEL, Dušan. "Kar zgori, izgine". Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4912/. [COBISS.SI-ID 11853897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

11. TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, HUMBY, Penny. Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 77-91, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. KRNEL, Dušan. Preface. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11686985]

 

1.22 Intervju

13. KRNEL, Dušan. Beseda didaktika in pedagoga. Cicido, ISSN 1408-6786, jun. 2017, letn. 19, št. 10, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 11553865]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

14. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-908-0. [COBISS.SI-ID 290608896]

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 290610432]

16. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

17. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

18. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

19. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-060-7. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291023616]

20. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, BAJD, Barbara, VRČKOVNIK, Renata (urednik). Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-061-4. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291025920]

21. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 1 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (33, 33; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-818-2. ISBN 978-961-241-819-9. [COBISS.SI-ID 290627840]

22. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor, KOŠIR, Katarina (urednik). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-047-8. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291002112]

23. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 288372224]

24. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor, KOŠIR, Katarina (urednik). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-048-5. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291002368]

25. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]

26. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja, KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-053-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291010560]

27. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 290713344]

28. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-054-6. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291013376]

29. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1. ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 290627584]

30. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-055-3. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291014144]

31. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

32. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

33. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 10a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 290625024]

34. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 12a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 290625536]

35. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 290626304]

36. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 290626560]

37. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 290592256]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

38. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

39. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

40. KRNEL, Dušan (urednik). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-961-253-213-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4633. [COBISS.SI-ID 291626240]

41. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

 

Prevajalec

42. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

43. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

 

Prireditelj

44. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Cena kruha. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 27-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4508. [COBISS.SI-ID 11595081]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KUZMAN, Boštjan. Poletna šola devetošolcev v Plemljevi vili. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 191, ilustr. [COBISS.SI-ID 11880521]

3. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 6, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 11566409]

4. KUZMAN, Boštjan. Slovenski odbor za matematiko. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 11856969]

5. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2017 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 31-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11857737]

6. KUZMAN, Boštjan. Delo z matematično nadarjenimi osnovnošolci, strokovni seminar DMFA. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 11858505]

7. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovalno srečanje MARS. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 11859017]

8. KUZMAN, Boštjan. Nagradna poletna šola za devetošolce. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 11859273]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KUZMAN, Boštjan. Rad s matematički nadarenim učenicima : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11837513]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Changes in beliefs regarding good teachers and the characteristics of child development of primary education students. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 185-205, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_185-205.pdf. [COBISS.SI-ID 11885897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. LESAR, Irena. Pojmovanje inkluzivnosti v slovenskih študijskih programih, ki vodijo do naziva inkluzivni pedagog. V: 1. mednarodna znanstvena konferenca Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, Maribor, 27. 9. 2017. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11843657]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. LESAR, Irena, ERMENC, Klara S. Slovenian pedagogy between social sciences and humanities : historical, theoretical, methodological, and comparative implications. V: SILOVA, Iveta (ur.), et al. Reimagining utopias : theory and method for educational research in post-socialist contexts, (Bold visions in educational research, vol. 55). Rotterdam: Sense, 2017, str. 245-259. [COBISS.SI-ID 64575330]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

4. LESAR, Irena. O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-207-9. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. LESAR, Irena. Cjeloživotno učenje pedagoških djelatnika : preduvjet za provedbu ideje inkluzije (4 sata) : predavanje na kolegiju Obrazovanje odraslih u koncepciji cjeloživotnog obrazovanja studentima 1. godine pdiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11844425]

6. LESAR, Irena. Kako implementirati ideju inkluzije u školski sustav? Temeljno pitanje opće pedagogije (3 sata) : predavanje na kolegiju Školska pedagogija studentima 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11843913]

7. LESAR, Irena. Školski sustav u Sloveniji iz perspektive efikasnosti i pravednosti (2 sata) : predavanje na kolegiju Komparativna pedagogija studentima 3. godine preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11844169]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. VOVK ORNIK, Natalija, LESAR, Irena, ROVŠEK, Matej. Trendi v inkluzivnem izobraževanju : predavanje v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512649]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. LESAR, Irena, VRCELJ, Sofija, KUŠIĆ, Siniša. Uvjerenja nastavnika koji obrazuju buduće pedagoške djelatnike o uključivanju marginaliziranih učenika u školski sustav : raziskovanje na Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, od 1. 9. 2017. godine do 30. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 11844937]

10. LESAR, Irena (diskutant), ROVŠEK, Matej (diskutant), STRLE, Marko (diskutant), BUŽAN, Valerija (diskutant). Vidiki inkluzije otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza v okviru 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na temo Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, Portorož, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11512137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

11. KODELE, Tadeja. Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Kodele], 2017. 286 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4890. [COBISS.SI-ID 11847753]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. PELE, Uroš. Glasba in njen vpliv na etično zavest in moralno delovanje : magistrska naloga. Ljubljana: [samozal.] U.Pele, 2017. 21 f. [COBISS.SI-ID 2641287]

 

Recenzent

14. CEPS journal. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Sodobna pedagogika. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/. [COBISS.SI-ID 761348]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of a period of systematic literacy development. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 25. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563849]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, BARIĆ, Janja, BRATKOVIĆ, Daniela. Social inclusion of people with intellectual disabilities and supported employment. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Lipec Stopar, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Lipec Stopar, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BUH, Pia. Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Buh], 2017. VIII, 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

 

Recenzent

6. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERONJA, Jana, LOVŠIN, Francka. Testing blended learning in the home economics nutrition module = Preverjanje obrnjenega učenja pri modulu prehrana. Slavonic Pedagogical Studies Journal, ISSN 1339-9055, 2017, vol. 6, issue 2, str. 209-217, ilustr., tabele. http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas2_2017_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4841, doi: 10.18355/PG.2017.6.2.2. [COBISS.SI-ID 11770441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, str. 343-351, ilustr., tabele. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11784009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, LOVŠIN, Francka. Development of an educational computer game for nutrition education. V: 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Abstract and conference materials, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print), ISSN 2049-0992). Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017, str. 43. [COBISS.SI-ID 11783497]

4. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. Izzivi gospodinjskega opismenjevanja v osnovnošolskem izobraževanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 72-73. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763017]

5. PAVKO-ČUDEN, Alenka, ČRNAC, Gaja, ČUK, Nina, GOSENCA, Karin, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, ŠKOLČ, Jožef, KORDEŽ, Mija, SRBLIN, Žiga, LOVŠIN, Francka. Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin pri pouku gospodinjstva na temelju trajnosti in tradicije = Development of didactic materials for teaching textile contents in home economics class based on sustainability and tradition. V: 47. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 5. oktober 2017. KERT, Mateja (ur.), KOSTAJNŠEK, Klara (ur.). Univerza za gospodarstvo : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2017, str. 33. [COBISS.SI-ID 3428464]

6. LOVŠIN, Francka, ČRNAC, Gaja, TURK, Lea, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Razvijanje praktičnih veščin osnovnošolcev v kontekstu kreativnosti = Developing the practical skills of the primary school pupils in the context of sustainability and creativity. V: 47. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 5. oktober 2017. KERT, Mateja (ur.), KOSTAJNŠEK, Klara (ur.). Univerza za gospodarstvo : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2017, str. 34. [COBISS.SI-ID 3428720]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Kreativno v novo šolsko leto : peresnica iz polsti. Tim, ISSN 0040-7712, sep. 2017, letn. 56, št. 1, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11683913]

8. GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Ustvari svojo igro spomin iz polsti. Tim, ISSN 0040-7712, okt. 2017, letn. 56, št. 2, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 11771977]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 289074688]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. BERONJA, Jana. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Beronja], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

11. TROBEC, Tina. Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Trobec], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]

12. TISOVEC, Anja. Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tisovec], 2017. 64 str., XI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]

13. LOGAR, Irena. Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2017. IX, 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HUDOKLIN, Mateja, PEKLAJ, Cirila, MAGAJNA, Lidija. Relationship between executive functions and students intelligence in students with dyslexia. V: Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21 oktobar 2017. Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017, str. 33. http://stup.ff.uns.ac.rs/knijgarezime.pdf. [COBISS.SI-ID 65518434]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. Automated observation of dynamic constructions. The international journal for technology in mathematics education, ISSN 1744-2710, 2017, vol. 24, no. 3, str. 115-120, ilustr., doi: 10.1564/tme_v24.3.02. [COBISS.SI-ID 11841865]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Dokazovanje od Močnika do računalnika = Proving from Močnik to computers. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, str. 65-74, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11770697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

4. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

5. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JEDRINOVIĆ, Sanja. Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jedrinović], 2017. VI, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4662. [COBISS.SI-ID 11700297]

7. POGAČAR, Janja. Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pogačar], 2017. 57 str., 21 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4646. [COBISS.SI-ID 11692617]

8. TISOVEC, Anja. Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tisovec], 2017. 64 str., XI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]

9. ARKO, Sara. Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Arko], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

 

Recenzent

10. STARE, Alenka. Matematika 9 : delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512090223]

11. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938304]

12. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]

13. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 289030400]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-253-209-3. [COBISS.SI-ID 292086016]

 

2.17 Katalog razstave

2. MAKŠE, Roman (umetnik), MIZERIT, Ana (urednik), ŽELEZNIK, Adela (urednik). Dediščina 1989 : študijski primer : druga razstava Jugoslovanski dokumenti : [Moderna galerija, Ljubljana, 26. 4.-17. 9. 2017] = The heritage of 1989 : case study : the second Yugoslav documents exhibition : [Museum of Modern Art, Ljubljana, 26 April-17 September 2017]. Ljubljana: Moderna galerija, 2017. [84] str., ilustr. http://www.mg-lj.si/media/3bb420b30b/Zlozenka_Osemdeseta.pdf. [COBISS.SI-ID 892143]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. MAKŠE, Roman (umetnik). Med : kiparska razstava, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, 17. 2. - 16. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11465801]

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : grafika, kiparstvo, risanje, slikanje : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 4. - 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11854921]

 

Umetnik

7. Etike(te). Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2017. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-285-833-9. [COBISS.SI-ID 291386368]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. Vertex and edge transitive graphs over doubled cycles. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 20-21. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18067801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

3. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (urednik 2015-). [Spletna izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ROGAČ, Luka Viktor. Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. V. Rogač], 2017. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4835. [COBISS.SI-ID 11768905]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MANFREDA KOLAR, Vida. Tehnike formativnega preverjanja znanja = Formative assesssment classroom techniques. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, str. 140-146, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11770953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MANFREDA KOLAR, Vida. Raziskave o razumevanju pojma ulomek na različnih stopnjah šolanja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 53. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11764553]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7. ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 289558016]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. MANFREDA KOLAR, Vida. Formative assessment in Slovenia. Formative assessment technicques. Problem solvoing in mathematics. Guiding and monitoring pupilʼ solving a mathematical problem. Diagnosing studentsʼ difficulties in understanding the concept of fraction : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2016/2017, from 29. 5. till 29. 6. 2017, University of Zagreb, Faculty of Science, Zagreb, Croatia (32 ur). [COBISS.SI-ID 11607881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. VIDERVOL, Andreja. Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidervol], 2017. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4741. [COBISS.SI-ID 11732041]

 

Recenzent

6. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 290281984]

7. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1. ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 289558784]

8. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5. ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 289559040]

9. KOPASIĆ, Mladen. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 288954368]

 

ADRIJANA MASTNAK [36994]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MASTNAK, Adrijana. Ključni elementi v procesu samoocenjevanja matematičnega znanja = Key elements in the process of self-assessing mathematical knowledge. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2017, letn. 23, št. 2, str. 2-9, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11875145]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MASTNAK, Adrijana. Učenčevi viri za samoocenjevanje = Student's sources for self-assessment. V: SUBAN, Mojca (ur.), et al. Zbornik izbranih prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, str. 156-166, tabele. http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11771209]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 11455305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MASTNAK, Adrijana. Razumevanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje matematičnega znanja = Understanding studentsʼ mechanisms for the self-evaluation of their mathematical skiils. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 163-180, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11751753]

MIRA METLJAK [35653]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. Metljak, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

2. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

3. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

KARMEN MLINAR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11839049]

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 29 f. [COBISS.SI-ID 11839305]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. POPOVIĆ, Goran (diskutant), JAMŠEK, Primož (diskutant), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (diskutant), MLINAR, Karmen (diskutant), ZALOŽNIK, Petra (diskutant), CERAR, Ema (diskutant), JAKOPOVIČ, Milan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca. Migracije in izobraževanje : okrogla miza : Migracije in izobraževanje, Pedagoško-andragoški dnevi 2017, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 26. 1. 2017. Ljubljana, 26. 1. 2017: Filozofska fakulteta Ljubljana. [COBISS.SI-ID 63428450]

IRENA NANČOVSKA-ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

2. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch. V: PIVEC, Maja (ur.), GRÜNDLER, Josef (ur.). Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, str. 661-670, ilustr. https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11744585]

3. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: [Proceedings]. Istambul: Bogazici University, cop. 2017, 6 str. (PDF), ilustr., tabele. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8067790. [COBISS.SI-ID 11800393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch. V: 11th European Conference on Games Based Learning, FH Joanneums, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017. Abstract and conference materials, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Print), ISSN 2049-0992). Reading: Academic Conferences and Publishing International, cop. 2017, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 11783753]

5. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: Conference program & book of abstracts. [S. l.]: [IEEE], cop. 2017, str. 30. [COBISS.SI-ID 11683401]

6. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, DEMŠAR, Janez. Izobraževanje učiteljev. V: Posvet o poučevanje računalništva in informatike, Ljubljana, SAZU, 1. december, 2017. Povzetki. Ljubljana: SAZU, 2017. http://www.sazu. si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Posvet%20o%20Pou%C4%8Devanje%20ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva%20in%20informatike_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 11864905]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. TERNIK, Žan, KORON, Anja, KORON, Tine, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Learning programming concepts through maze game in scratch : predavanje na 11th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2017, 6th October 2017, Graz, Austria. Str. 661-670, ilustr. [COBISS.SI-ID 11718985]

9. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Primer dobre prakse : digitalno pripovedovanje zgodb : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/Te9WaoGmxY5JwSJBt. [COBISS.SI-ID 11658057]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. PŘIBÁŇ, Tomáš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Quels outils pour produire des serious games avec les élèves ? Méthodologie et outils : stencyl et autres plateformes : présentation du projet TEALEAF, 5 juillet 2017, Maison Diocésaine Cardinal, Laval, France. [COBISS.SI-ID 11719753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. PERENIČ, Sabina. Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Perenič], 2017. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4746. [COBISS.SI-ID 11733577]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

13. LUŠTEK, Anja. Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Luštek], 2017. V, 53 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, MUZNIK, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics, ISSN 1464-5076. [Online ed.], 2017, vol. 31, issue , 21 str. (PDF), tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, doi: 10.1080/02699206.2017.1359854. [COBISS.SI-ID 11770185]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy, ISSN 2472-5005, 2017, vol. 2, no. 1, 5 str. (PDF), tabele. https://www.omicsonline.org/open-access/communication-attitude-of-slovenian-preschool-children-who-do-and-do-notstutter-2472-5005-1000124. php?aid=86222, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4504, doi: 10.4172/2472-5005.1000124. [COBISS.SI-ID 11592265]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, ISSN 1849-4706, 2017, vol. 7, no. 1, str. 6-12, tabeli. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271907, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4678. [COBISS.SI-ID 11703369]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Temperamental characteristic - extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 253. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. MOŠKON, Eva. Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Moškon], 2017. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4597. [COBISS.SI-ID 11659337]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. PLANINŠEK, Vika (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Gori na gori gorí : učna vsebina "gorenje" v 4. in 5. razredu osnovne šole. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 4-11, ilustr., tabeli. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4914/. [COBISS.SI-ID 11851593]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: GRECZYŁO, Tomasz (ur.), DĘBOWSKA, Ewa (ur.). Key competences in physics teaching and learning : selected contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6-10 July 2015, (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989, vol. 190). [S. l.]: Springer, cop. 2017, str. 191-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 11303241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Enhancing the quality of teacher education through the design of didactic game for science teaching. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 163. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803977]

5. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Teaching and learninig through hydrogels - a step towards improving the quality of pre-services science teachers. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 187. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804489]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. PAVLIN, Jerneja. Hidrogeli pri pouku naravoslovnih predmetov. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11808585]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. DZIOB, Daniel, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrożele : predavanje na Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych konferencja edukacyjna,13 listopada 2017, Ośrodek Szkoleniowy OEIiZK, Warszawa. [COBISS.SI-ID 11853129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ČAMPA, Tina. Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čampa], 2017. VIII, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4527. [COBISS.SI-ID 11612745]

10. SUHONIĆ, Manela. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Suhonić], 2017. VI f., 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4818. [COBISS.SI-ID 11758409]

11. MARJANOVIĆ, Tina. Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marjanović], 2017. IX f., 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4819. [COBISS.SI-ID 11758665]

12. PLANINŠEK, Vika. Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Planinšek], 2017. IX, 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

13. ŠKERBEC, Veronika. Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Škerbec], 2017. VII, 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]

14. JANČIČ, Barbara. Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jančič], 2017. XII, 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4589. [COBISS.SI-ID 11656265]

15. JANJAC, Ana. Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : učna tema snovi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Janjac], 2017. X, 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4553. [COBISS.SI-ID 11636297]

 

Recenzent

16. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 290994944]

 

VALENTINA PAVLIČ [37439]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIČ, Valentina. Late baroque sculptor Joseph Straub and his works for the Church of Saint Mary in Sladka gora, Slovenia. Axios, ISSN 2545-4285, 2017, vol. 2, str. 223-236, ilustr. https://axiosskopje.files.wordpress.com/2017/11/axios-vol-2-2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4871. [COBISS.SI-ID 11825737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAVLIČ, Valentina. The role and significance of the Corpus Christi Confraternity in the parish church of Saint Martin in Kamenica. V: International Conference The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Mednarodni simpozij Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017. BENCE, Gorazd (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.). The role of religious confraternities in medieval and early modern art = Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka : international conference, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = mednarodni simpozij, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017 : [conference programme and abstract booklet]. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2017, str. 16. [COBISS.SI-ID 41604653]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. PAVLIČ, Valentina. Kiparska dela iz stalne zbirke likovne umetnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor. V: Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev. [Radovljica]: Slovensko muzejsko društvo, 2017, str. 12-13. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/povzetki%20prispevkov_%20zborovanje%20SMD%20in%20SUZD.docx. [COBISS.SI-ID 11811913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PAVLIČ, Valentina. Kiparska dela iz stalne zbirke likovne umetnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor : predavanje na Zborovanje SMD - SUZD z naslovom Stalna muzejska razstava, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11780425]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-908-0. [COBISS.SI-ID 290608896]

2. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 290610432]

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]

5. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana (avtor, fotograf), ANTIĆ GABER, Milica, PEČAR, Mojca, VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-059-1. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291021312]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]

7. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja, KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-053-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291010560]

8. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 290713344]

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-054-6. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291013376]

10. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1. ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 290627584]

11. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-055-3. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291014144]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 290626304]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 290626560]

15. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 290592256]

MOJCA PEČEK-ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca. Professional autonomy of elementary school teachers in the second half of the nineteenth century. The case of Slovenia. Espacio, tiempo y educación, ISSN 2340-7263, 2017, vol. 4, no. 2, str. 337-352. http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/155/132, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4829. [COBISS.SI-ID 11762249]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11839049]

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 29 f. [COBISS.SI-ID 11839305]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. PEČEK, Mojca. In the center of attention : teacher assessment and evaluation : predavanje na ENTEP International Conference on teachers assessment and evaluation, Valletta, Malta, 21 April 2017. [COBISS.SI-ID 11536201]

5. PEČEK, Mojca. Teacher assessment and evaluation as ENTEPʼs area of interest : predavanje na ENTEP International Conference Evaluation frameworks for teachers and schools, Lisbon, Portugal, 20. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11796553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. BRDAR, Selma. Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brdar], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

 

Diskutant

9. Študij pedagogike - sledi preteklosti in izzivi prihodnosti : okrogla miza ob 20. obletnici študijskega programa pedagogike na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, 26. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 3164503]

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. PETEK, Tomaž. Doživljajno interpretativno čitanje književnih tekstova, važna kompetencija učitelja : predavanje u sklopu predmeta Lektira u razrednoj nastavi studentima 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 3. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11845961]

2. PETEK, Tomaž. Priprema za nastavni sat iz materinjeg jezika (književnost) : predavanje u sklopu predmeta Metodika hrvatskog jezika 1 studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 2. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11845705]

3. PETEK, Tomaž. Strategije istraživanja i učenja materinjeg jezika u osnovnoj školi : predavanja in raziskovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 1. rujna do 30. studenoga 2017. godine. [COBISS.SI-ID 11845193]

4. PETEK, Tomaž. Učinkovit javni nastup, prilika za profesionalni razvoj nastavnika : predavanje u sklopu predmeta Metodika hrvatskog jezika 1 studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 19. listopada 2017. [COBISS.SI-ID 11845449]

5. PETEK, Tomaž. Važnost postavlja pitanja učitelja na nastavi (kot obrade književnog teksta) : predavanje u sklopu predmeta Hrvatski jezik 1 studentima 1. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučiliščnog Učiteljskog studija, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 16. studenoga 2017. [COBISS.SI-ID 11846217]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ARH, Eva. Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Arh], 2017. 78 str., JJJJJJJ, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]

7. BRATEC, Lara. Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Bratec], 2017. 65 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4740. [COBISS.SI-ID 11731785]

8. KLOPČIČ, Urška. Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Klopčič], 2017. 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4571. [COBISS.SI-ID 11645769]

 

Lektor

9. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

10. METLJAK, Mira (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 90 str. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 288395008]

11. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev, (Migracije, 27). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017. 379 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0013-1. [COBISS.SI-ID 290540544]

12. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

13. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

14. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

TANJA PETRUŠIČ [39772]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE) = Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2017, vol. 19, no. 2, str. 419-446, tabele. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273502, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4605/, doi: 10.15516/cje.v19i2.2327. [COBISS.SI-ID 11667273]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja, PETRIĆ, Vilko. Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 130-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684535]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Connection of the swimming literacy by means of knowledge of the breast swimming technique. V: LAZAREVIĆ, Snežana (ur.). Zbornik radova : II. međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Conference Proceedings : 2nd Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13th, 2017. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2017, str. 114-120, ilustr. http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11610441]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen, KORMOS, Judit. The effect of read-aloud accommodation on the test performance of dyslexic and non-dyslexic English language learners. V: American Association for Applied Linguistics, Portland, March 18-21, 2017. Transdisciplinarity : [programme and abstracts]. Portland: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2017, str. 108. [COBISS.SI-ID 11501385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PIŽORN, Karmen. Content and language integrated learning (CLIL) : a panacea for young English language learners?. V: ENEVER, Janet (ur.), LINDGREN, Eva (ur.). Early language learning : complexity and mixed methods, (Early Language Learning in School Contexts, 1). St Nicholas House, Bristol, UK; Blue Ridge Summit, PA, USA: Multilingual Matters, cop. 2017, str. 145-163, tabele. [COBISS.SI-ID 11663945]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PIŽORN, Karmen. Foreign language classroom anxiety of year 6 EFL students : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018, 23rd June till 1st July 2017 (8 hours), Lancester University, Lancester, United Kingdom. [COBISS.SI-ID 11704649]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. PIŽORN, Karmen. Jeziki štejejo : predstavitev projekta v okviru Praznovanja evropskega dneva jezikov, 26. september 2017, Ljubljana, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 11765065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. DEŽELAN, Tadeja. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Deželan], 2017. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

6. SLAPNIČAR, Lucija. Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Slapničar], 2017. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763. [COBISS.SI-ID 11738441]

7. ŠTIMEC, Ida. Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Štimec], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

8. ŽUPAN, Tina. Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Župan], 2017. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4679. [COBISS.SI-ID 11705673]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

9. ŽEFRAN, Mojca. Vpliv individualno-situacijskih dejavnikov na učenje tujega jezika : doktorska disertacija. Koper: [M. Žefran], 2017. [9], 178 str., graf. prikazi, tabele. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/. [COBISS.SI-ID 1539960516]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. PRAČEK, Anja. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praček], 2017. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

11. ŽMAVC, Nataša. Reading performance before and after entering an educational institution : master's thesis = Bralna uspešnost pred in po vstopu v izobraževalno ustanovo : magistrsko delo. Maribor: [N. Žmavc], 2017. V, 53 f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68624. [COBISS.SI-ID 23441928]

 

Recenzent

12. MOL, Hans, JOSEPH, Niki. Magic adventure 2, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 80 str., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-271-095-8. [COBISS.SI-ID 290681600]

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 173-176, ilustr. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_173-176.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4837. [COBISS.SI-ID 11747913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. The didactic value of flipped learning : predavanje v sklopu kolegija Didaktika studentima 2. godine integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilitnog učiteljskog studija, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 6. dec. 2017 (4 ure). [COBISS.SI-ID 11863881]

TATJANA PLEŠKO ZALAR [38776]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 71. [COBISS.SI-ID 11789897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje in zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih = Reflection on the concept of assessment and quality assurance of education in residential care for children and young people. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 233-252, tabele. [COBISS.SI-ID 11779913]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Stimulating prewriting skills with the help of pictorial images. Teaching artist journal, ISSN 1541-180X, 2017, vol. 15, no. 2, str. 51-63, ilustr., tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15411796.2017.1331696?needAccess=true, doi: 10.1080/15411796.2017.1331696. [COBISS.SI-ID 11678025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

3. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PIBERNIK, Nataša, PODOBNIK, Uršula, SELAN, Jurij. Likovna nadarjenost in likovnojezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev = Art giftedness and visual language criteria for determining the complexity of pupilsʼ artwork. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 181-202, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11779145]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. PODOBNIK, Uršula. 1. triada : risba na 3. mednarodnem otroškem likovnem bienalu OŠ Božidarja Jakca = 1st - 3rd grade : drawing at 3rd International childrenʼs art biennale Primary school Božidar Jakac. V: BAJROVIĆ, Skender (ur.), SHRESTHA, Petra (ur.). Otroški mednarodni likovni bienale OŠ Božidarja Jakca 2017, Ljubljana, Slovenija = Children's International Art Bienale of Primary School Božidar Jakac 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: OŠ Božidarja Jakca, 2017, str. 8-13. [COBISS.SI-ID 11879753]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

7. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Galerija PEF, Ljubljana, 5. - 13. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11765321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ZALAR, Urša. Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zalar], 2017. IV, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

10. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

MAJA POKLINEK [36390]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. A spreading shadow in color. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2017, vol. 55, no. 9, str. 586, ilustr. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5011845, doi: 10.1119/1.5011845. [COBISS.SI-ID 11848521]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. POLAK, Alenka. Pisne refleksije kot formativno orodje za samooblikovanje poklicne vloge (bodočih) pedagoških delavcev in profesionalni razvoj. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2017, letn. 48, št. 5/6, str. 17-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 11859529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

3. POLAK, Alenka. Zagotavljanje kakovosti učenja študentov s spodbujanjem samoevalvacije lastnega napredka. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 73. [COBISS.SI-ID 11459913]

4. POLAK, Alenka, HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev o učni (ne)uspešnosti učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 81. [COBISS.SI-ID 11460681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ROZMAN, Katjuša. (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rozman], 2017. 129 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558. [COBISS.SI-ID 11639881]

7. HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2017. IV, 122 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4578. [COBISS.SI-ID 11652425]

8. TANACEK, Tina. Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami = Advantages of team work in primary school at work with pupils with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tanacek], 2017. IV, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4622. [COBISS.SI-ID 11682121]

9. IVANČIČ, Špela. Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ivančič], 2017. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]

10. KURENT GOLOB, Meta. Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ˝Vzgoja za življenje˝ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kurent Golob], 2017. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]

11. KAJIČ, Katja. Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč : magistrsko delo. Novo mesto: [K. Kajič], 2017. 63 str, XXIII, tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4577. [COBISS.SI-ID 11655753]

12. ZAMUDA, Betina. Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami = Early childhood educators and assistants' perceptions of educational needs and competencies in the field of teaching children with special needs in nurseries and kindergartens : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zamuda], 2017. III, 92 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4636. [COBISS.SI-ID 11690057]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. ORGOLIČ ŠTUHEC, Nina. Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Orgolič Štuhec], 2017. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

14. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KLUN, Lucija, KOŠAN, Hana, LESKOVŠEK, Kaja, LESKOVŠEK, Tjaša, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, RUŠNJAK, Taja. Prožna podpora ranljivim družinam v njihovem življenjskem okolju = Flexibile support for vulnerable families in their life-world. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11777609]

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Socialna pedagogika kot spodbujevalka kontekstualno občutljivega procesa sodelovanja med šolo in družino = Social pedagogy as a facilitatot of contextually sensitive process of school-family collaboration. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 11793225]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Uvajanje prožne podpore otrokom iz ranljivih družin. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 53-64, 162-163. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-259-5/mobile/index.html#p=53. [COBISS.SI-ID 11769161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

ROBERT POTOČNIK [38773]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert. Effective approaches to heritage education : raising awareness through fine art practice. International journal of education through art, ISSN 2040-090X, 2017, vol. 13, no. 3, str. 285-294, ilustr. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=24726/, doi: 10.1386/eta.13.3.285_1. [COBISS.SI-ID 11809865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. NAGODE, Valentina. Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Nagode], 2017. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4851. [COBISS.SI-ID 11791945]

LUKA PRAPROTNIK [34864]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka. Interest in biology and knowledge about animal species diversity on different continents. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1001_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

2. HARSHBARGER, Dena, KRNEL, Dušan (prevajalec, urednik). Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, September 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4507. [COBISS.SI-ID 11594825]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PROSEN, Simona. Razvojne značilnosti mladostništva. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2017, str. 7. [COBISS.SI-ID 11570761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PROSEN, Simona. Varen prostor v šoli za vse - vidik kakovosti šolskega sistema. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 11458889]

4. JENDRIČKO, Tihana, BOSNJAK, Dina, PROSEN, Simona. Difficulties in emotion regulation in the group of psychiatric patients attending psychodrama psychotherapy. World Congress of psychiatry, 2 str. http://www.wpaberlin2017.com/programme/online-programme.html#/details/abstract/3814. [COBISS.SI-ID 11812681]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pomen ustvarjalnega giba za različna področja otrokovega razvoja : predstavitev raziskave na nacionalnem strokovnem posvetu Umetnost, šport in dediščina, 25. sep. 2017, Center kulture Španski borci, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11811401]

6. PACEK, Vladka, PROSEN, Simona. Transformacija v odraslost - Katere priložnosti si zamudil, ker se ti je zdelo, da bi bil nelojalen? : delavnica v okviru 14. študijskih dnevov Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 27. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11570505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ŠKRUBEJ, Saška. Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrubej], 2017. VII, 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

9. BON, Barbara. Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bon], 2017. IV, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana. ADHD v razredu. V: SEŠEK, Urška (ur.), MILAVEC KAPUN, Marija (ur.), STEKLASA, Nina (ur.). Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD : zbornik prispevkov s strokovne konference, Ljubljana, 14. 4. 2017. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017, str. 77-85, ilustr. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf. [COBISS.SI-ID 11602761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PULEC LAH, Suzana, NOVAK, Tamara, POLAK, Alenka. Preschool teachersʼ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 70. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562825]

3. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Andrej. Assessment of studentsʼ performance in touch typing exercise during two testing conditions that affect active attention to touch typing differently - a pilot study of a single versus dual task experimental condition. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 80-81. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Drugo

4. RAČIČ, Irena. Nekoč evolucijska prednost, danes težava. Nika, ISSN 1581-8438, 6. 9. 2017, [Št.] 388, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 6101567]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana, BERTONCELJ, Maruša, SORŠAK, Nina, SOVDAT, Mojca, BILČIĆ, Irena, LOČNIŠKAR, Helena, MISLEJ, Anja, KLUN, Lucija, LESKOVŠEK, Kaja. Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije - predstavitev tabora v socialno varstvenem zavodu = Development of conditions for deinstitutionalization processes through action research. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 11777097]

3. KLUN, Lucija, KOŠAN, Hana, LESKOVŠEK, Kaja, LESKOVŠEK, Tjaša, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, RUŠNJAK, Taja. Prožna podpora ranljivim družinam v njihovem življenjskem okolju = Flexibile support for vulnerable families in their life-world. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11777609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Uvajanje prožne podpore otrokom iz ranljivih družin. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 53-64, 162-163. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-259-5/mobile/index.html#p=53. [COBISS.SI-ID 11769161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Uvodnik : odpiranje velikih ustanov - stanje in sanje = Editorial : the reality and dreams behind the opening doors of big institutions. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2017, letn. 21, št. 3/4, str. 175-183. [COBISS.SI-ID 11884873]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

7. Kriminologija & socijalna integracija. Rapuš-Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

8. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. SEVČNIKAR, Kaja. Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sevčnikar], 2017. V, 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4389. [COBISS.SI-ID 11475017]

10. HUDELJA, Ema Marija. Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. M. Hudelja], 2017. IV, 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4424. [COBISS.SI-ID 11500105]

11. VELKNER, Laura. Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Velkner], 2017. V, 85 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4436. [COBISS.SI-ID 11521609]

12. ROŽMAN, Alja. Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu = Teachers and counselors on aspects of pedagogy and stress at work : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rožman], 2017. VI, 92 str., [5] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4619. [COBISS.SI-ID 11681353]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Močnikovo pismo okrajnemu glavarju v Ljubljani. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2017, letn. 62, št. 1, str. 109-111. [COBISS.SI-ID 11617097]

2. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Po sledeh neke geometrijske konstrukcije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 161-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 11880265]

3. RAZPET, Marko. Formula Strassnitzkega. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 11466825]

4. RAZPET, Marko. Kovinska razmerja. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 4, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 11467081]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. RAZPET, Marko. Larson, Hannah: Andrews-Gordon style identities. (English summary). - Res. Number Theory 1 (2015), Art. 13, 9 pp. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3500997. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3500997.pdf. [COBISS.SI-ID 17903705]

6. RAZPET, Marko. Jacques Sesiano, Books IV to VII of Diophantusʼ Arithmetica in the Arabic Translation Attributed to Qusta ibn Luqa, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1982, 514 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 3, str. 119-XI, ilustr. [COBISS.SI-ID 11754057]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. RAZPET, Marko. Nalogi. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 3, str. 28. [COBISS.SI-ID 11883593]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. RAZPET, Marko. Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 68 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Desetiske_predpone_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4480. [COBISS.SI-ID 11570249]

9. RAZPET, Marko. Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 104 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Bibl_stev_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4416. [COBISS.SI-ID 11492681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

11. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Partially covered lenses and additive color mixing. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, Dec. 2017, vol. 55, iss. 9, str. 537-540. http://doi.org/10.1119/1.5011827, doi: 10.1119/1.5011827. [COBISS.SI-ID 18181209]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPET, Nada. Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 32-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4401. [COBISS.SI-ID 11483977]

3. RAZPET, Nada. Iztekanje vode po slamici. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4910. [COBISS.SI-ID 11853385]

4. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Po sledeh neke geometrijske konstrukcije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 161-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 11880265]

5. RAZPET, Nada. Na napakah se učimo ali Malfattijev problem. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 2, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 11806281]

6. RAZPET, Nada. Rešitev Malfattijevega problema. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 3, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 18204505]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.). Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 : special Issue, (Scientia in educatione, ISSN 1804-7106). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, str. 214-222, ilustr. http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/746/387. [COBISS.SI-ID 18056025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Imaging with a water lens. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96. [COBISS.SI-ID 11618889]

9. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Imaging formation - the case of rotating parallel plane mirrors and a cylindrical mirror. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 11619145]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. RAZPET, Nada. Christian Ucke in Hans Joachim Schlichting, Spiel, Physik und Spaß, Physik zum Mitdenken und Nachmacthen, Sachbuch, Wiley - VCH Vewrlag GmbH & Co. KGaA, 2011, 146 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 2, str. 65-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 11620169]

 

1.25 Drugi sestavni deli

11. LEGIŠA, Peter (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), RAZPET, Nada. Dr. Peter Legiša - novi častni član DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 192-193, ilustr. [COBISS.SI-ID 11880777]

12. DRAKSLER, Jana (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), RAZPET, Nada. Jana Draksler, prejemnica priznanja DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 194, ilustr. [COBISS.SI-ID 18203481]

13. JAGODIČ, Marko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), RAZPET, Nada. Dr. Marko Jagodič, prejemnik priznanja DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 195, ilustr. [COBISS.SI-ID 18203737]

14. MUHIČ, Zinka (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), RAZPET, Nada. Zinka Muhič, prejemnica priznanja DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 5, str. 196, ilustr. [COBISS.SI-ID 18203993]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

16. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-212-284-3. [COBISS.SI-ID 292230656]

17. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2017. Ilustr. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2017-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 4950779]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela. Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 51-71, doi: 10.4312/as.23.2.51-71. [COBISS.SI-ID 64461410]

 

1.04 Strokovni članek

2. VEC, Tomaž, RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Umikanje motečih otrok. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 5. maj 2017, št. 18, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11533641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana, BERTONCELJ, Maruša, SORŠAK, Nina, SOVDAT, Mojca, BILČIĆ, Irena, LOČNIŠKAR, Helena, MISLEJ, Anja, KLUN, Lucija, LESKOVŠEK, Kaja. Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije - predstavitev tabora v socialno varstvenem zavodu = Development of conditions for deinstitutionalization processes through action research. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 11777097]

5. KLUN, Lucija, KOŠAN, Hana, LESKOVŠEK, Kaja, LESKOVŠEK, Tjaša, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, RUŠNJAK, Taja. Prožna podpora ranljivim družinam v njihovem življenjskem okolju = Flexibile support for vulnerable families in their life-world. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11777609]

6. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 71. [COBISS.SI-ID 11789897]

7. DEKLEVA, Bojan, LAVRIČ CASSIO, Alessandra, MESARKO, Maša, KALIŠNIK, Urša, GRBEC, Helena, RAZPOTNIK, Špela. Neznosna krhkost bivanja = Unbearable fragility of living. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 74. [COBISS.SI-ID 11792713]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Uvajanje prožne podpore otrokom iz ranljivih družin. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 53-64, 162-163. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-259-5/mobile/index.html#p=53. [COBISS.SI-ID 11769161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Uvodnik : odpiranje velikih ustanov - stanje in sanje = Editorial : the reality and dreams behind the opening doors of big institutions. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2017, letn. 21, št. 3/4, str. 175-183. [COBISS.SI-ID 11884873]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. BARTOL, Maša, RAZPOTNIK, Špela, ŠUŠTERŠIČ, Anamarija. "Common ground" nas in njih!. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2017, št. 132, str. 18. [COBISS.SI-ID 11530057]

11. RAZPOTNIK, Špela. Družinski človek. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2017, št. 133, str. 2. [COBISS.SI-ID 11566153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

12. RAZPOTNIK, Špela. What is it to integrate services? : predavanje v okviru Meeting of the working group homlessness Integrating services as a way towards addressing the problem of homelessness In Europe, 1 June 2017, City Hall, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11581257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

14. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. ŠTOKOVNIK, Ema. Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Štokovnik], 2017. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4438. [COBISS.SI-ID 11524169]

16. LAMPE, Taja. Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lampe], 2017. 156 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4854. [COBISS.SI-ID 11793737]

17. PIRC, Jerneja. Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pirc], 2017. VII, 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4803. [COBISS.SI-ID 11751497]

18. ŠKARABOT, Greta. Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini = Cooperation of non-governmental organisations with school counselling services in dealing with domestic violence : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Škarabot], 2017. IV,116 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

19. ŽELEZNIKAR, Urša. Stanovanjsko ranljive družine : magistrska naloga. Ljubljana: [U. Železnikar], 2017. VI, 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4806. [COBISS.SI-ID 11753545]

20. ZANER, Tamara. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zaner], 2017. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4462. [COBISS.SI-ID 11543881]

21. ADAM, Špela. Uporaba metode igre na področju obravnave zasvojenosti = Using the game method in addiction treatment : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Adam], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4842. [COBISS.SI-ID 11771721]

22. ŠPUREJ, Doris. Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Špurej], 2017. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4801. [COBISS.SI-ID 11752265]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions for resonant (p,2)-equations. Advanced nonlinear studies, ISSN 1536-1365, [v tisku] 2017, 25 str. https://www.degruyter.com/view/j/ans.ahead-of-print/ans-2017-0009/ans-2017-0009.xml?format=INT, https://doi.org/10.1515/ans-2017-0009, doi: 10.1515/ans-2017-0009. [COBISS.SI-ID 18001241]

2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. (p,2)-equations asymmetric at both zero and infinity. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], [v tisku] 2017, vol. , iss. , 25 str. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2017-0195, doi: 10.1515/anona-2017-0195. [COBISS.SI-ID 18174297]

3. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Sensitivity analysis for optimal control problems governed by nonlinear evolution inclusions. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], 2017, vol. 6, iss. 2, str. 199-235. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2016-0096, doi: 10.1515/anona-2016-0096. [COBISS.SI-ID 17696089]

4. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, VILASI, Luca. Multiple solutions of nonlinear equations involving the square root of the Laplacian. Applicable analysis, ISSN 0003-6811, 2017, vol. 96, no. 9, str. 1483-1496. http://dx.doi.org/10.1080/00036811.2016.1221069, doi: 10.1080/00036811.2016.1221069. [COBISS.SI-ID 17736793]

5. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear nonhomogeneous boundary value problems with competition phenomena. Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, [v tisku] 2017, vol. , iss. , 48 str. http://doi.org/10.1007/s00245-017-9465-6, doi: 10.1007/s00245-017-9465-6. [COBISS.SI-ID 18194265]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. On a class of parametric (p, 2)-equations. Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, Apr. 2017, vol. 75, iss. 2, str. 193-228. http://dx.doi.org/10.1007/s00245-016-9330-z, doi: 10.1007/s00245-016-9330-z. [COBISS.SI-ID 17592153]

7. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Products of Hurewicz spaces in the Laver model. Bulletin of symbolic logic, ISSN 1079-8986, Sept. 2017, vol. 23, no. 3, str. 324-333. http://dx.doi.org/10.1017/bsl.2017.24, doi: 10.1017/bsl.2017.24. [COBISS.SI-ID 18191961]

8. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Sequential rectifiable spaces of countable cs[ast]-character. Bulletin of the Malaysian Mathematical Society, ISSN 0126-6705, July 2017, vol. 40, iss. 3, str. 975-993. http://dx.doi.org/10.1007/s40840-016-0331-5, doi: 10.1007/s40840-016-0331-5. [COBISS.SI-ID 17637977]

9. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for resonant problems of the Robin p-Laplacian plus an indefinite potential. Calculus of variations and partial differential equations, ISSN 0944-2669, June 2017, vol. 56, iss. 3, art. 63 [23 str.]. http://dx.doi.org/10.1007/s00526-017-1164-2. [COBISS.SI-ID 18019929]

10. BANAKH, Taras, PROTASOV, Igor´ Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Classifying homogeneous cellular ordinal balleans up to coarse equivalence. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, 2017, vol. 149, no. 2, str. 211-224. http://dx.doi.org/10.4064/cm6785-4-2017, doi: 10.4064/cm6785-4-2017. [COBISS.SI-ID 18045529]

11. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with indefinite linear part and competition phenomena. Communications on pure and applied analysis, ISSN 1534-0392, 2017, vol. 16, no. 4, str. 1293-1314. http://aimsciences.org/journals/doIpChk.jsp?paperID=13917&mode=full, http://doi.org/10.3934/cpaa.2017063, doi: 10.3934/cpaa.2017063. [COBISS.SI-ID 18010713]

12. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for perturbations of the Robin eigenvalue problem plus an indefinite potential. Discrete and continuous dynamical systems, ISSN 1078-0947, 2017, vol. 37, no. 5, str. 2589-2618. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2017111. [COBISS.SI-ID 17925721]

13. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Pairs of positive solutions for resonant singular equations with the p-Laplacian. Electronic journal of differential equations, ISSN 1072-6691, 2017, vol. 2017, no. 249, str. 1-13. https://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2017/249/papageorgiou.pdf. [COBISS.SI-ID 18154073]

14. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Resonant semilinear Robin problems with a general potential. Electronic journal of qualitative theory of differential equations, ISSN 1417-3875, 2017, vol. 2017, no. 70, str. 1-15. https://doi.org/10.14232/ejqtde.2017.1.70, doi: 10.14232/ejqtde.2017.1.70. [COBISS.SI-ID 18157657]

15. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear nonhomogeneous parametric Robin problems. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, [v tisku] 2017, vol. , no. , 27 str. http://doi.org/10.1515/forum-2017-0124, doi: 10.1515/forum-2017-0124. [COBISS.SI-ID 18103641]

16. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Robin problems with a general potential and a superlinear reaction. Journal of differential equations, ISSN 0022-0396, 2017, vol. 263, iss. 6, str. 3244-3290. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2017.04.032, doi: 10.1016/j.jde.2017.04.032. [COBISS.SI-ID 18034521]

17. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, SERVADEI, Raffaella. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2017, vol. 452, iss. 2, str. 883-895. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.03.032, doi: 10.1016/j.jmaa.2017.03.032. [COBISS.SI-ID 17994841]

18. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonhomogeneous hemivariational inequalities with indefinite potential and Robin boundary condition. Journal of optimization theory and applications, ISSN 0022-3239, Nov. 2017, vol. 175, iss. 2, str. 293-323. http://doi.org/10.1007/s10957-017-1173-5, doi: 10.1007/s10957-017-1173-5. [COBISS.SI-ID 18130265]

19. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Pauli gradings on Lie superalgebras and graded codimension growth. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2017, vol. 520, str. 134-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2017.01.023. [COBISS.SI-ID 17887321]

20. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Identities of graded simple algebras. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2017, vol. 65, iss. 1, str. 44-57. http://dx.doi.org/10.1080/03081087.2016.1167160, doi: 10.1080/03081087.2016.1167160. [COBISS.SI-ID 17652313]

21. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Simply connected 3-manifolds with a dense set of ends of specified genus. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2017, iss. 3, art. 109, 12 str. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-017-0907-9. [COBISS.SI-ID 18016345]

22. ANDRIST, Kathryn B., GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan, WRIGHT, David. New techniques for computing geometric index. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2017, iss. 6, art. 237, str. 1-15. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-017-1036-1, doi: 10.1007/s00009-017-1036-1. [COBISS.SI-ID 18167129]

23. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Yamabe-type equations on Carnot groups. Potential analysis, ISSN 0926-2601, Feb. 2017, vol. 46, iss. 2, str. 369-383. http://dx.doi.org/10.1007/s11118-016-9587-5, doi: 10.1007/s11118-016-9587-5. [COBISS.SI-ID 17744729]

24. LI, Gang, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan, ZHANG, Qihu. Nonhomogeneous Dirichlet problems without the Ambrosetti-Rabinowitz condition. Topological Methods in Nonlinear Analysis, ISSN 1230-3429, [v tisku] 2017, vol. , no. , 13 str. http://dx.doi.org/10.12775/TMNA.2017.037, doi: 10.12775/TMNA.2017.037. [COBISS.SI-ID 18162521]

25. CENCELJ, Matija, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the Alexandroff-Borsuk problem. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2017, vol. 221, str. 114-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.052. [COBISS.SI-ID 17958233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

26. 4th Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Università degli Studi di Messina, Accademia Peloritana dei Pericolanti, September 18-20, 2017, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket : Università degli Studi di Messina, 18. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 18129753]

27. Two nonlinear days in Urbino 2017, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", July 6-7, 2017, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear problems on the Sierpiński gasket : Urbino, 7. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 18081881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

29. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

30. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

31. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

32. Boundary value problems. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

33. International mathematical forum. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

34. Journal of mathematical analysis and applications. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Orlando (FL): Elsevier, 1960-. ISSN 0022-247X. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications, http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X. [COBISS.SI-ID 3081231]

35. Journal of Mathematics and Applications. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. http://wmifs.prz.edu.pl/pl/jma/journal-of-mathematics-and-apen/. [COBISS.SI-ID 17642329]

36. Karpats´kì matematičnì publìkacìï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvs´k: Prikarpats´kij nacìonal´nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

37. Matematičnì studiï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

38. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

39. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ruse: Hikari Ltd, 2013-. ISSN 2367-4814. http://www.m-hikari.com/nade/index.html. [COBISS.SI-ID 523291929]

40. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

41. GOVC, Dejan. Unimodal category : doctoral thesis. Ljubljana: [D. Govc], 2017. 133 str., ilustr. http://www.matknjiz.si/doktorati/2017/Govc-14521-30.pdf. [COBISS.SI-ID 18139993]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. RIHTARŠIČ, David. Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Rihtaršič], 2017. XII, 218 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4536. [COBISS.SI-ID 11621961]

 

GORDANA ROSTOHAR [39867]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. ROSTOHAR, Gordana (intervjuvanec), MASNEC, Polona (intervjuvanec). Pogovarjajte se, pogovarjajte ---. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 12. apr. 2017, leto 67, št. 85, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 11649097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. ROSTOHAR, Gordana (intervjuvanec), RAJOVIĆ, Ranko (intervjuvanec), JOVIĆEVIĆ, Vanja (intervjuvanec). Nadarjeni otroci : oddaja 24 ur Fokus, POP TV, 19. 3. 2017. http://www.24ur.com/novice/slovenija/nadarjeni-otroci.html. [COBISS.SI-ID 11584841]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. ROSTOHAR, Gordana. Pogled na samomorilno vedenje mladostnikov iz perspektive šolske psihologinje : predstavitev na strokovnem posvetu na temo Samomorilnost, Center za socialno delo, Krško, 25. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11664969]

4. ROSTOHAR, Gordana. Predstavitev razvoja diagnostike perfekcionizma pri mladostnikih : predstavitev na strokovnem srečanju Sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju Društva psihologov Slovenije z osrednjo temo Perfekcionizem, Ljubljana, 24. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11653449]

5. ROSTOHAR, Gordana. The RAPMS : a new instrument for measuring adolescentsʼ perfectionism : predstavitev na 15th International Conference on Excellence, innovation & creativity in basic-higher education & psychology: latest development in research & practice, Lisbon, Portugal, July 3-5, 2017. [COBISS.SI-ID 11671113]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. ROSTOHAR, Gordana. Čustveni in socialni svet nadarjenih otrok in mladostnikov : predavanje na Tednu vseživljenjskega učenja, Gimnazija Brežice, 11. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11648841]

7. ROSTOHAR, Gordana. Tabori za nadarjene : predstavitev na Srečanju referenčnih šol za delo s posebej nadarjenimi, Zavod za šolstvo, Ljubljana, 22. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11649609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. HERCOG, Maja. Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hercog], 2017. 74 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja, ROT VRHOVEC, Alenka. Analiza besedilnih nalog v pisnih preizkusih znanja iz slovenščine (jezikovni pouk). V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 22. [COBISS.SI-ID 11453769]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

3. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, (Lahki učbeniki). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ROT VRHOVEC, Alenka. Usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito I : opismenjevanje mladoletnikov v slovenščini : strokovno predavanje in delavnica, Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 6. junij 2017. [COBISS.SI-ID 11572553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PERME, Nina. Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perme], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 15 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa5560, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4376, doi: 10.1088/1361-6404/aa5560/meta. [COBISS.SI-ID 11461705]

 

1.04 Strokovni članek

2. ROVŠEK, Barbara, GUŠTIN, Andrej. Tretji Keplerjev zakon in elongacija Venere = 3rd Keplerʼs law and the elongation of venus. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2017, letn. 22, št. 2, str. 19-25, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 11824713]

3. ŽIGON, Sašo, ROVŠEK, Barbara. Poskus za prvošolce pri Kresnički : padanje plovil iz papirja. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 29-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4909. [COBISS.SI-ID 11852873]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ROVŠEK, Barbara, GUŠTIN, Andrej. Model of solar system : Keplerʼs third law and elongation of Venus at science competition. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), KAMPEN, Paul van (ur.). Bridging research and practice in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Dublin: Dublin City University, 2017, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11617865]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. EuPho 2017. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11680585]

6. ROVŠEK, Barbara. 37. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Presek, ISSN 0351-6652, 2017/2018, letn. 45, št. 3, str. 15, 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 18205785]

7. ROVŠEK, Barbara. 37. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 25-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 11857225]

8. ROVŠEK, Barbara. 3. tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 11857481]

9. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. 1. evropska fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, str. 33-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 11857993]

10. ROVŠEK, Barbara. 36. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2015/2016. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11391561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

11. ROVŠEK, Barbara. EMV in optika : zbirka kolokvijskih nalog. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 21 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/emv-opt-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434057]

12. ROVŠEK, Barbara, KREGAR, Aleksander. Fizikalni eksperimenti 2. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 44 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/eksperimenti2.pdf. [COBISS.SI-ID 11433801]

13. ROVŠEK, Barbara. Nihanje in valovanje : zbirka kolokvijskih nalog z rešitvami. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017. 33 str., ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/nih-val-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 37. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2016/2017. Ljubljana: DMFA, 2017. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11680073]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. URŠIČ, Blaž. Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2017. VII, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]

 

Zbiratelj

16. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 37. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2016/2017. Ljubljana: DMFA, 2017. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11680073]

 

Recenzent

17. MAJARON, Boris (avtor, ilustrator), MIKUŽ, Marko, RAMŠAK, Anton. Kolokvijske naloge iz fizike I, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 32). 4. popravljena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-212-226-3. [COBISS.SI-ID 288945152]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, DEMŠAR, Janez. Izobraževanje učiteljev. V: Posvet o poučevanje računalništva in informatike, Ljubljana, SAZU, 1. december, 2017. Povzetki. Ljubljana: SAZU, 2017. http://www.sazu. si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Posvet%20o%20Pou%C4%8Devanje%20ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva%20in%20informatike_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 11864905]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. RUGELJ, Jože. Inovativni didaktični pristopi in vključevanje IKT v procese učenja : Posvet projektne skupine "IKT v pedagoških programih UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 14. 7. 2017. https://ltfe.mitv.si/asset/nGWYJ942jQj4WDGxc. [COBISS.SI-ID 11657801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ŠMITEK, Špela. Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Šmitek], 2017. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4820. [COBISS.SI-ID 11758921]

5. DROŽĐEK, Sara. Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Drožđek], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

6. LUŠTEK, Anja. Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Luštek], 2017. V, 53 str., IX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. SVETEK, Urša. Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Svetek], 2017. XII, 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Estonska učna ura o bralni pismenosti za Slovenijo. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 17-31, 119, tabeli. [COBISS.SI-ID 11498825]

 

1.05 Poljudni članek

2. SAKSIDA, Igor. IN : pogovor onkraj okopov. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 2. jun. 2017, letn. 68, št. 11, str. 1. [COBISS.SI-ID 11565897]

3. SAKSIDA, Igor. Šolo imam rad. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 13. okt. 2017, letn. 68, št. 16, str. 1. [COBISS.SI-ID 11773513]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. SAKSIDA, Igor. Sodelovanje bralne skupnosti pri dialoškem bralnem dogodku = Collaboration of the interpretative community in a dialogic reading event. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017, str. 315-328. [COBISS.SI-ID 11772745]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. SAKSIDA, Igor. Bralni dogodek v vrtcu in načela razvijanja pismenosti. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2017, str. 8-9, ilustr. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/10/Srecanje-ravnateljev-vrtcev_oktober-2017_gradivo-za-udelezence.pdf. [COBISS.SI-ID 11794505]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SAKSIDA, Igor. Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 11456073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. SAKSIDA, Igor. Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja = International comparability and innovative approach to matura school essay backgrounds. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 203-219, tabele. [COBISS.SI-ID 11779401]

8. SAKSIDA, Igor. Mladinska književnost Daneta Zajca med igro, grotesko in mitskim občutenjem sveta. V: ZAJC, Neža (ur.), GRAFENAUER, Niko. O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli : (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: KUD Logos, 2017, str. 99-138. [COBISS.SI-ID 11295049]

9. SAKSIDA, Igor. Bralni dogodek v vrtcu. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, str. 47-54. [COBISS.SI-ID 23422472]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. SAKSIDA, Igor. Književnost je vic! : mladinska besedila Primoža Suhodolčana. V: SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. 1. prenovljena izd. V Ljubljani: Karantanija, 2017, str. 139-152. [COBISS.SI-ID 11708745]

 

1.22 Intervju

11. SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). "Če poezijo jemljemo kot komunikacijo, ki želi biti aktualna, zanimiva, potem je tudi rap taka poezija.". Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 14. apr. 2017, št. 15, str. 30-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11518025]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. COTIČ, Mara, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (63, 71 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0848-8. [COBISS.SI-ID 287978496]

13. SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 2 zv. (88, 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0849-5. [COBISS.SI-ID 287676416]

14. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 1, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-02-0850-1. [COBISS.SI-ID 287729408]

15. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SAKSIDA, Igor. Naša ulica 2, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0854-9. [COBISS.SI-ID 288761600]

 

2.16 Umetniško delo

16. SAKSIDA, Igor (avtor, avtor dodatnega besedila), TRKAJ. Kla kla klasika, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4376-5. [COBISS.SI-ID 288465664]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

17. AMBROŽ, Darinka (intervjuvanec), BURCAR, Lilijana (intervjuvanec), DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), SAKSIDA, Igor (intervjuvanec). Mladi in branje, (Studio ob 17h). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije, javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174471003. [COBISS.SI-ID 64316002]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463497]

19. SAKSIDA, Igor. Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti : predavanje na posvetovanju O književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, SAZU, 19. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11520073]

20. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na letnem srečanju ravnateljev osnovnih šol Drugačna šola v 21. stolteju?, Cerklje na Gorenjskem, 19. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11556169]

21. SAKSIDA, Igor. PISA - učna ura za Slovenijo : predavanje na strokovnem srečanju Na poti od knjige do znanja, 4. 2. 2017, Laško. [COBISS.SI-ID 11463241]

 

3.25 Druga izvedena dela

22. SAKSIDA, Igor. Bralne motivacije in strategije - klasika kot izziv : predavanje na strokovnem srečanju Učiteljska idejnica, 4. februarja 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11431753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

25. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

26. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 290861056]

27. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3559-3. [COBISS.SI-ID 288082944]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. MELAVC, Jasmina. Bralne navade podeželskih in mestnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Melavc], 2017. 60, [5] str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4390. [COBISS.SI-ID 11475785]

29. PAJSAR, Agnes. Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pajsar], 2017. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423. [COBISS.SI-ID 11500617]

30. MESOJEDEC, Maja. Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mesojedec], 2017. VIII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4556. [COBISS.SI-ID 11640137]

31. ŠENK, Rosana. Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Šenk], 2017. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4905. [COBISS.SI-ID 11865161]

32. CIMERMANČIČ, Karmen. Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cimermančič], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366. [COBISS.SI-ID 11445065]

33. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

34. KOČEVAR, Ana. Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kočevar], 2017. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4833. [COBISS.SI-ID 11768393]

35. PETKOVŠEK, Maja. Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Petkovšek], 2017. 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4758. [COBISS.SI-ID 11736905]

 

Prireditelj

36. FINŽGAR, Fran Saleški. Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-272-267-8. [COBISS.SI-ID 290581760]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

37. ČUŠ, Alenka. Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu : doktorska disertacija. Koper: [A. Čuš], 2017. 208, [10] str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Cus-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 1539360708]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

38. CEGNAR, Katja. Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cegnar], 2017. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

 

Zbiratelj

39. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 290860800]

40. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 291774464]

41. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 290860544]

42. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 290861056]

43. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0718-4. [COBISS.SI-ID 287639040]

44. PLAZAR, Janja (zbiratelj, avtor), KOŽUH, Vasja, DOLENC-ORBANIĆ, Nataša. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole, (Naša ulica). Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2017. ISBN 978-961-02-0932-4. http://evedez.si. [COBISS.SI-ID 292685568]

 

Recenzent

45. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. SANDE, Matej, MIHEVC, Anja. Novi pristopi pri delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi = New approaches to working with young people who use psychoactive substances. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 28. [COBISS.SI-ID 11793481]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

2. FORNERO, Elsa, DOVŽAN, Špela, KÖHNLEIN, Ralf, CARVALHO, Helena, VALE PIRES, Cristiana, SANDE, Matej, ŠABIĆ, Simona, SALOMONE, Alberto, VALENTE, Helena. Drug checking : reccomendation for a pilot implementation & technique update - RAMAN Spectroscopy. [S. l.]: [s. n.], 2017. http://coopalice. net/baonps/wp-content/uploads/2017/10/BAONPS-DRUG-CHECKING-Reccomendation-for-pilot-implementation-and-RAMAN-Spectroscopy-technique-update. pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4916/. [COBISS.SI-ID 11868489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. GAJIĆ, Maruša. Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gajić], 2017. VI, 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4576. [COBISS.SI-ID 11651913]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SELAN, Jurij. Znanju dajemo obliko : 66 let likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani = Giving knowledge form : Sixty-six years of art education at the Faculty of Education, University of Ljubljana. Likovne besede, ISSN 0352-7263, zima 2017, št. 107, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 11884617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PIBERNIK, Nataša, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11457097]

3. HENIGSMAN, Miha, SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Poučevanje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 50. [COBISS.SI-ID 11457353]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PIBERNIK, Nataša, PODOBNIK, Uršula, SELAN, Jurij. Likovna nadarjenost in likovnojezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev = Art giftedness and visual language criteria for determining the complexity of pupilsʼ artwork. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 181-202, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11779145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. SELAN, Jurij. Master thesis mentoring - the view of the mentor : predavanje na University of Prishtina, Prihstina, 25 May 2017. [COBISS.SI-ID 11630409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Likovne besede. Selan, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. POGAČNIK, Tadeja. Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pogačnik], 2017. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754313]

10. ZUPANIČ, Metka. Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti = Photographic narcissism on social networks and in art : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zupanič], 2017. 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4805. [COBISS.SI-ID 11753033]

11. JERAM, Mojca. Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo. Cerkno: [M. Jeram], 2017. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

12. PRAZNIK, Daša. Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Praznik], 2017. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4825. [COBISS.SI-ID 11759433]

13. LAPUH, Barbara. Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Lapuh], 2017. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4769. [COBISS.SI-ID 11739721]

14. JUREČIČ, Janja. Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jurečič], 2017. X, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

 

Recenzent

15. MAKŠE, Roman (avtor, fotograf). Objekti, Prazno, Gledalec. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta; Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-253-209-3. [COBISS.SI-ID 292086016]

16. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2017, no. 1, vol. 19, str. 17-28, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Descriptive assessment in Slovenian music education. V: ŠIRAZIPUR, Mohammad (ur.). The 5th World Congress of Research in Education, June 12-14, 2017, St. Petersburg, Russia = 5 vsemirnyj kongress po issledovanijam v oblasti obrazovanija, ijunja 2017 goda, 12-14, Sankt-Peterburg, Rossija : full paper e-book. [S. l.]: Published by ISCDBU, 2017, str. 30-39. [COBISS.SI-ID 23406088]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Aura musica. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

4. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

6. JAKIČ, Maja. Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jakič], 2017. 64 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4425. [COBISS.SI-ID 11499849]

7. GRM, Urša. Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Grm], 2017. 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4879. [COBISS.SI-ID 11831369]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja, STRGAR, Jelka. Scientific conceptions of photosynthesis among primary school pupils and student teachers of biology. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 49-68, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_49-68.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4421. [COBISS.SI-ID 11493961]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. Učenje z raziskovanjem in raziskovalne škatle. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11806793]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11482953]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4514/. [COBISS.SI-ID 11593545]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Komentar k članku Zrnate stročnice se predstavijo. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 21, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4908. [COBISS.SI-ID 11852361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 290610432]

7. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

8. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja, KOŠIR, Katarina (urednik). Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, [Interaktivni delovni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-053-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 291010560]

10. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]

11. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 290626304]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

13. SKRIBE-DIMEC, Darja. Transfer of high educational knowledge to lower levels of education : predavanje na Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, Universitat de Barcelona, Facultat dʼEducacio, Barbelona, Spain, 18. 4.- 25. 4. 2017 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11874377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. POGAČNIK, Veronika. Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Pogačnik], 2017. XIV, 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4845. [COBISS.SI-ID 11775305]

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, SKUBIC, Darija. Pre-service preschool teachersʼ beliefs about foreign language learning and early foreign language teaching in Slovenia. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 85-103, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_85-104.pdf. [COBISS.SI-ID 11885641]

2. SKUBIC, Darija, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Pre-service teachers' beliefs about foreign language learning : a study of three different teacher training study programmes in Slovenia. ELOPE, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], 2017, no. 2, vol. 14, str. 103-116, tabele, doi: 10.4312/elope.14.2.103-116. [COBISS.SI-ID 65982818]

3. SKUBIC, Darija. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja v procesu razvijanja otrokove bralne pismenosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 3-15, 119, tabela. [COBISS.SI-ID 11498569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. FIJAVŽ, Katarina. Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fijavž], 2017. 68 str., tabele. graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

5. PETRIČ, Katarina. Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Petrič], 2017. VIII, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PRAPROTNIK, Ana. Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praprotnik], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]

 

Recenzent

7. KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej (avtor, urednik), ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KNEZ, Mihaela (urednik). Križ kraž 1, Priročnik za učitelje. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-237-947-6. [COBISS.SI-ID 291212544]

8. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

10. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SLAPAR, Marko, STARČIČ, Tadej. On the moduli space of quadratically flat complex points. V: 19th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Paris-Lodron University of Salzburg, September 11-15, 2017. Program and Book of Abstracts. Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2017, str. 133. http://fuchsc.sbg.ac.at/congress/Salzburg2017-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18118489]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SLAPAR, Marko. Elgindi, Ali M. (SAR-ALFA): Totally real perturbations and nondegenerate embeddings of S [sup] 3. (English summary). - New York J. Math. 21 (2015), 1283-1293. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3441643. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3441643.pdf. [COBISS.SI-ID 17905241]

3. SLAPAR, Marko. Di Scala, Antonio J. (I-TRNP); Kasuya, Naohiko (J-AOY2-SI); Zuddas, Daniele (KR-KIAS-NDM): On embeddings of almost complex manifolds in almost complex Euclidean spaces. (English summary). - J. Geom. Phys. 101 (2016), 19-26. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2017, mR3453880. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3453880.pdf. [COBISS.SI-ID 17905753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. SLAPAR, Marko. On the thom conjecture in CP2 : predavanje v okviru Seminarja za Kompleksnu analizu, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd, Srbija, 22. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11608393]

5. SLAPAR, Marko. On totally real immersions and embeddings into [C] [na] n : predavanje v okviru Seminar of the Mathematics Department na American University of Beirut, Bliss, Bayrut, Libanon, 29 June 2017. [COBISS.SI-ID 11608137]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. SLAPAR, Marko. On thom conjecture in CP3 : vabljeno predavanje v okviru Analysis and Geometry in Several Complex Variables II, January 8th, 2017, Texas A&M University at Qatar. [COBISS.SI-ID 11435849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. VIDMAR, Gloria. Funkcijski prostori, odvod in integral : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vidmar], 2017. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4396. [COBISS.SI-ID 11488585]

8. TURK, Maruša. Integracija in pozitivna mera : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turk], 2017. 49 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4919. [COBISS.SI-ID 11870537]

9. ŠUBIC, Sabina. Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Šubic], 2017. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4674. [COBISS.SI-ID 11704137]

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Identification of the understanding of the states of matter of water and air among Slovenian students aged 12, 14 and 16 years through solving authentic tasks. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2017, vol. 16, no. 3, str. 308-323, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://oaji.net/articles/2017/987-1497963826.pdf. [COBISS.SI-ID 11578697]

2. MESAR, Urška, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Elementi zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2017, letn. 29, št. 1, 8 str. (PDF), tabele. http://www.kemija.net/stevilke/221. [COBISS.SI-ID 11430985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Does students' selective attention interfere with their achievement in chemistry?. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0866_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11673929]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. V: XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [Knjiga rezimea]. Beograd: Filozofski fakultet, 2017, str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju v Sloveniji. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-43, tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4524/. [COBISS.SI-ID 11609417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

6. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Changes in beliefs regarding good teachers and the characteristics of child development of primary education students. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 185-205, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_185-205.pdf. [COBISS.SI-ID 11885897]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Childrenʼs emotional expression in the preschool context. Early child development and care, ISSN 1476-8275, 2017, 9 str. (PDF), tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2016.1278367?needAccess=true, doi: 10.1080/03004430.2016.1278367. [COBISS.SI-ID 11437897]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Pomen ustvarjalnega giba za različna področja otrokovega razvoja : predstavitev raziskave na nacionalnem strokovnem posvetu Umetnost, šport in dediščina, 25. sep. 2017, Center kulture Španski borci, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11811401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. SORIĆ, Nina. Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sorić], 2017. 69str., [7] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4561. [COBISS.SI-ID 11642185]

5. BON, Barbara. Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bon], 2017. IV, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

6. JANEŽIČ, Tjaša. Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Janežič], 2017. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

TADEJ STARČIČ [24330]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SLAPAR, Marko, STARČIČ, Tadej. On the moduli space of quadratically flat complex points. V: 19th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Paris-Lodron University of Salzburg, September 11-15, 2017. Program and Book of Abstracts. Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2017, str. 133. http://fuchsc.sbg.ac.at/congress/Salzburg2017-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 18118489]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. STARČIČ, Tadej. Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4397. [COBISS.SI-ID 11488073]

3. STARČIČ, Tadej. Nekaj nalog iz elementarne geometrije obarvanih z zgodovino : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4915/. [COBISS.SI-ID 11868745]

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 12, no. 2, str. 208-210. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/12/2/208.strle.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4417. [COBISS.SI-ID 11492937]

2. STRLE, Toma. On embodying decision - making and the endless circularity of understanding the mind. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2017, vol. 13, no. 1, str. 76-78. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/13/1/076.strle.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4895/. [COBISS.SI-ID 11850057]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. STRLE, Toma. Problematičnost integracije nevroznanosti v pravne kontekste. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017, str. 56-59. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 11799625]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma, KOLENIK, Tine. Predgovor = Foreword. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017, str. 3-4. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 11801161]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. STRLE, Toma. Raziskovanje duševnosti : med prvo- in tretjeosebno perspektivo : vabljeno predavanje v okviru prvostopenjskega enopredmetnega študija psihologije pri izbirnem predmetu Filozofija psihologije, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 29. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 11568201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Analiza. Strle, Toma (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 67716608]

7. MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KOLENIK, Tine (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. ISBN 978-961-264-113-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety. [COBISS.SI-ID 30859303]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Enhancing the quality of teacher education through the design of didactic game for science teaching. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 163. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803977]

3. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Unconventional ways of learning in the projest Chain experiment. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 164. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804233]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. SUSMAN, Katarina. Toplota in temperatura - uporaba IR kamere. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-petek/. [COBISS.SI-ID 11809353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Repozitorij o Solčavskem. Susman (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ZALEZNIK, Sabina. Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zaleznik], 2017. X, 86, [28] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4546. [COBISS.SI-ID 11629385]

7. VENCELJ, Alja. Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vencelj], 2017. VIII, 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4349. [COBISS.SI-ID 11424329]

8. SIMONČIČ, Viktorija. Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Simončič], 2017. X, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4535. [COBISS.SI-ID 11620937]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. The third subject position. Childhood & Philosophy, ISSN 1984-5987, set.-dez. 2017, vol. 13, n. 28, str. 578-555, doi: 10.12957/childphilo.2017.29938. [COBISS.SI-ID 3088727]

2. ŠIMENC, Marjan. Moralna vzgoja : prenašanje vrednot in personifikacija morale. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 27-44, 185-186. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=169. [COBISS.SI-ID 3105111]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠIMENC, Marjan. Coleman report and equality of educational opportunity. V: PETERS, Michael A. (ur.). Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed. Singapore: Springer, 2015- . https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-287-532-7_552-1, doi: 10.1007/978-981-287-532-7_552-1. [COBISS.SI-ID 3115863]

4. ŠIMENC, Marjan. Coleman's report on private and public schools. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017, str. 97-113. [COBISS.SI-ID 3119959]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja. Etika in šola. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 7-9. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=169. [COBISS.SI-ID 3104855]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

6. ŠIMENC, Marjan. Varuhinja človekovih pravic zahteva enake pogoje za zasebne in javne šole. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.], 28. nov. 2017, ilustr. https://www.dnevnik.si/1042792798/mnenja/odprta-stran/varuhinja-clovekovih-pravic-zahteva-enake-pogoje-za-zasebne-in-javne-sole123422. [COBISS.SI-ID 3126871]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ŠIMENC, Marjan. Enakost in pravičnost : predavanje na simpoziju Filozofski tabor 2017, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra, Kamnik, 26. - 28. oktober 2017. http://www.gssrm.si/wordpress/?p=11005. [COBISS.SI-ID 3118679]

8. ŠIMENC, Marjan. Nove prakse filozofije, FZO : predavanje v Mestni knjižnici Kranj, 15. novembra 2017. [COBISS.SI-ID 3126615]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

10. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

11. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

12. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-, 2017). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

13. ROUSSEAU, Jean-Jacques, ŠIMENC, Marjan (urednik). Družbena pogodba, [3. popravljena izd.]. Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi, [2. popravljena izd.], (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2017. 253 str. ISBN 978-961-260-099-0. [COBISS.SI-ID 288445184]

14. SARDOČ, Mitja, ŠIMENC, Marjan (urednik). Etika in šola, (Šolsko polje, Letn. 28, št. 1/2). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2017. 202 str., ilustr. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=169. [COBISS.SI-ID 3104599]

15. ŠIMENC, Marjan (urednik), SARDOČ, Mitja (urednik). Etika in šola, (Šolsko polje, Letn. 28, št. 1/2). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2017. 202 str., ilustr. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=169. [COBISS.SI-ID 3118935]

16. HYMER, Barry, SUTCLIFFE, Roger, ŠIMENC, Marjan (urednik). Filozofija za otroke : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 29). V Ljubljani: Krtina, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-260-105-8. [COBISS.SI-ID 290816512]

17. KOSER, Khalid, ŠIMENC, Marjan (urednik). Mednarodne migracije : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 27). Ljubljana: Krtina, 2017. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-260-102-7. [COBISS.SI-ID 290256384]

 

Intervjuvanec

18. MERLJAK, Sonja (oseba, ki intervjuva). Kar bo veljalo za katoliške šole, bo tudi za vahabitske : zasebne šole (2). Delo, ISSN 0350-7521, 26. jan. 2017, leto 59, št. 21, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 3020119]

19. IVELJA, Ranka. Varuhinja človekovih pravic zahteva enake pogoje za zasebne in javne šole : izobraževanje/zasebno šolstvo. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 14. nov. 2017, leto 67, št. 263, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 3126103]

20. TRAMPUŠ, Jure (oseba, ki intervjuva, urednik). Nevarno spreminjanje šolskega sistema : kako se je vlada Mira Cerarja po letu dni odločila, da bo prisluhnila cerkvi, in tako v slabši položaj postavila javne šole. Mladina, ISSN 1580-5352. [Spletna izd.], 21. apr. 2017. http://www.mladina.si/179700/nevarno-spreminjanje-solskega-sistema/. [COBISS.SI-ID 3060823]

 

Recenzent

21. CEPS journal. Šimenc, Marjan (recenzent 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

22. Dve domovini. Šimenc, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3025930]

23. SARDOČ, Mitja (urednik), ŽAGAR, Igor Ž. (urednik), MLEKUŽ, Ana (urednik). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija], (Digitalna knjižnica, Documenta, 12). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-263-2. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-264-9.pdf. [COBISS.SI-ID 291711488]

VERONIKA ŠINIGOJ [38726]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness within engineering education laboratory exercises. V: ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 555-558, ilustr., tabele. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11813449]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Primož, ŠPARL, Primož. On the radius and the attachment number of tetravalent half-arc-transitive graphs. Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X. [Print ed.], 2017, vol. 340, iss. 12, str. 2967-2971. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2017.07.019, doi: 10.1016/j.disc.2017.07.019. [COBISS.SI-ID 18142297]

2. RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. The classification of half-arc-transitive generalizations of Bouwer graphs. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2017, vol. 64, str. 88-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2017.04.003, doi: 10.1016/j.ejc.2017.04.003. [COBISS.SI-ID 18045273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠPARL, Primož. On the radius and the attachment number of tetravalent half-arc-transitive graphs. V: 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 (MCGTC-2017), 26-30 June 2017, Qawra, Malta. [Abstracts]. Msida: University of Malta, Department of Mathematics, Faculty of Science, 2017, str. 124. http://www.um.edu.mt/events/2mcgtc2017/Booklet_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11605065]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. ŠPARL, Primož. Grafovi i njihova povezanost sa šahom, saobračajem i plesom ... : predavanje na Fakultetu za proizvodnju i menadžment, Trebinje, Bosna i Hercegovina, 7. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 11847497]

5. ŠPARL, Primož. On n-distance balanced graphs : predavanje na naučnem kolokviju, Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet, 1. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 11855177]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics, 26-30 June 2017, Qawra, Malta, RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož, HUBARD, Isabel. Arc-Transitive Maps with underlying Rose Window Graphs : Qawra, 27. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 18150745]

7. 3rd Pacific Rim Mathematical Association (PRIMA) Congress, Oaxaca, Mexico, August 14 - 18, 2017, RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. A new family of half-arc-transitive graphs : Oaxaca, 14. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 18151001]

8. 7th workshop "Graph Embeddings and Maps on Surfaces", Podbanské, Slovakia, 30 July - 4 August, 2017, RAMOS RIVERA, Alejandra, HUBARD, Isabel, ŠPARL, Primož. On arc-transitive maps : Podbanské, 3. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 18150489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. VASILJEVIĆ, Gorazd. O simetričnih Nest grafih : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Vasiljević], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4501. [COBISS.SI-ID 11588681]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja. Teachersʼ opinions of different methods of grading in physical education (PE) = Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2017, vol. 19, no. 2, str. 419-446, tabele. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273502, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4605/, doi: 10.15516/cje.v19i2.2327. [COBISS.SI-ID 11667273]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRUŠIČ, Tanja, PETRIĆ, Vilko. Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2017, letn. 32, št. 2, str. 130-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 514684535]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŠTEFAN, Lovro, ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko. Physical education in Europe : timetable in compulsory education. V: 8th International Scientific Conference on Kinesiology, May 10-14, Opatija, Croatia. MILANOVIĆ, Dragan (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.). Proceedings : 20th anniversary. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017, str. 258-261, tabela, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11554121]

4. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Connection of the swimming literacy by means of knowledge of the breast swimming technique. V: LAZAREVIĆ, Snežana (ur.). Zbornik radova : II. međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Conference Proceedings : 2nd Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13th, 2017. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2017, str. 114-120, ilustr. http://conference.vss.edu.rs/download/zbornik-radova-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11610441]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 11457609]

6. ŠTEMBERGER, Vesna, PETRIĆ, Vilko. Najčešće pogreške učenika pri plivanju = Most common mistakes of students in swimming. V: TOMAŠ, Suzana (ur.). Od znanosti do učionice : sažetci međunarodne znanstvene konferencije. U Splitu: Filozofski fakultet, 2017, str. 48. [COBISS.SI-ID 11788105]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. FILIPČIČ, Tjaša, ŠTEMBERGER, Vesna. Prilagoditve pri ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport = Adjustments made in the evaluation of students with special needs in physical education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 61-70, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11774537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. KLEMENČIČ, Eva. Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Klemenčič], 2017. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4482. [COBISS.SI-ID 11573577]

10. KOVAČ, Urška. Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Kovač], 2017. VIII, 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4538. [COBISS.SI-ID 11621449]

11. ČIBEJ, Melita. Odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Čibej], 2017. 72 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4930. [COBISS.SI-ID 11877961]

12. BLATNIK, Vesna. Prilagajanje pouka športa debelim in prekomerno težkim učencem v prvem in drugem triletju : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Blatnik], 2017. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4903. [COBISS.SI-ID 11865929]

13. VOGRIČ, Maja. Primerjava slovenskega in nizozemskega osnovnošolskega učnega načrta za športno vzgojo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vogrič], 2017. VII, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4881. [COBISS.SI-ID 11832393]

14. ŠTEBE, Katja. Priprava, izvedba in vrednotenje planinskih športnih dni v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Štebe], 2017. 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4931. [COBISS.SI-ID 11877705]

NIKA  ŠUŠTERIČ [50601]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. ŠUŠTERIČ, Nika. Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: David Mitchell, Diversities in Education: Effective Ways to Reach All Learners, Routledge: Abingdon, New York, 2016; 336 pp.: ISBN 9781138924703. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 177-179, ilustr. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_177-179.pdf. [COBISS.SI-ID 11760201]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. O možganih, internetu in računalniških igrah. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jul. 2017, letn. 13, št. 26, str. 52-61. [COBISS.SI-ID 11671369]

 

1.05 Poljudni članek

2. KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Zmotna prepričanja vodijo k negativnim stališčem. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. mar. 2017, letn. 68, št. 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 11476297]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju - kako izboljšati izobraževalno prakso. V: GABER, Mateja (ur.), ŠMALC, Matjaž (ur.). Umetnost učenja = The art of teaching : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2017, str. 16-22. [COBISS.SI-ID 11771465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TANCIG, Simona. Nevroznanost in edukacija - kompetence 21. stoletja ter kako izboljšati njihovo kakovost in preverjanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 65. [COBISS.SI-ID 11459145]

5. TANCIG, Simona. Edukacijska nevroznanost in spodbujanje razvoja kompetenc 21. stoletja - raziskave, spoznanja in izzivi. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 27-28. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763529]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. TANCIG, Simona. Implementacija in integracija edukacijske nevroznanosti v študijske programe in raziskave na pedagoškem področju v našem prostoru. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 65-81, 161-162, ilustr. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-259-5/mobile/index.html#p=65. [COBISS.SI-ID 11769417]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. TAŠNER, Veronika, ANTIĆ GABER, Milica. Excellence, meritocracy and gender equality in Slovene academia. V: [Doing science - doing excellence - doing inequalities? : interrogating the paradigm of excellence in academia]. Bochum: Ruhr-Universität, 2017, str. 219-233, tabeli. [COBISS.SI-ID 11781961]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Prihodnost šole onkraj neoliberalne racionalnosti. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 23. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11762505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. V: SARDOČ, Mitja (ur.), GABER, Slavko (ur.). Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1). 1st ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2017, str. 115-130. [COBISS.SI-ID 11842633]

5. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Čas premene?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 9-22. [COBISS.SI-ID 11462217]

6. TAŠNER, Veronika. Delo in šola. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-47. [COBISS.SI-ID 11462473]

7. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Zastavki problematik prihodnosti sodobnih družb in šole. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 11462985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. TAŠNER, Veronika, ANTIĆ GABER, Milica. Gender and education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4485. [COBISS.SI-ID 11574601]

9. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Ali središče drži?. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11461961]

 

1.22 Intervju

10. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). "Ni zagotovila, da bo trg nagradil najpridnejše in najpametnejše". Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 3. feb. 2017, št. 5, str. 40-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 11451465]

 

1.25 Drugi sestavni deli

11. TAŠNER, Veronika (intervjuvanec). Zakaj je Cerarjevi vladi tako malo mar za javno šolstvo?. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 14. apr. 2017, št. 15, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 11517769]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. TAŠNER, Veronika. Meritocracy, education and equity : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/2017, HAN University of Applied Science, Faculty of Education, Arnehm, Netherlands, from 11. 6. till 15. 6. 2017 (15 ur). [COBISS.SI-ID 11581769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. CEPS journal. Tašner, Veronika (gostujoči urednik 2017, 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

14. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. MILIČ, Ivana. Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Milič], 2017. V, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870. [COBISS.SI-ID 11822921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. AR. Arhitektura, raziskave. Tomšič Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

4. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

5. ŽBONA, Tilen. Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Žbona], 2017. XVII, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4446/. [COBISS.SI-ID 11528777]

6. NOVAKOVIĆ, Svetlana. Vpliv inovativnega pristopa izobraževanja vzgojiteljic na njihovo likovno-pedagoško delo = Utjecaj inovativnoga pristupa obrazovanja odgojiteljica na njihov likovno-pedagoški rad : doktorska disertacija. Koper: [S. Novaković], 2017. [19] f., 260 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/. [COBISS.SI-ID 1539961796]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. POGAČNIK, Tadeja. Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pogačnik], 2017. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11754313]

8. PRAZNIK, Daša. Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Praznik], 2017. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4825. [COBISS.SI-ID 11759433]

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, MAVRIČ, Irma. Herbarij v izobraževanju učiteljev razrednega pouka = Herbarium in primary teacher education. Acta biologica slovenica, ISSN 1854-3073. [Spletna izd.], 2017, vol. 60, št. 2, str. 55-63, tabele. http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/60_2/Torkar%20&%20Mavric_ABS_2_2017_55-63.pdf. [COBISS.SI-ID 11881545]

2. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine kranjske = Forest in Valvasor's The glory of the Duchy of Carniola. Acta silvae et ligni, ISSN 2335-3112. [Tiskana izd.], 2017, 113, str. 41-54, ilustr. https://doi.org/10.20315/ASetL.113.4, doi: 10.20315/ASetL.113.4. [COBISS.SI-ID 4892070]

3. SAMGINA, Tatiana, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, TOLPINA, Miriam D., LEBEDEV, Albert T. Differentiation of frogs from two populations belonging to the Pelophylax esculentus complex by LC-MS/MS comparison of their skin peptidomes. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2017, vol. 409, iss. 7, str. 1951-1961, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-016-0143-3, doi: 10.1007/s00216-016-0143-3. [COBISS.SI-ID 5195883]

4. KUBIATKO, Milan, TORKAR, Gregor, ROVŇANOVÁ, Lenka. The teacher as one of the factors influencing studentsʼ perception of biology as a school subject. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 127-140, tabeli, graf. prikaza. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_127-140.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4487. [COBISS.SI-ID 11576137]

5. VESELAJ, Zeqir, TORKAR, Gregor. The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European journal of sustainable development, ISSN 2239-6101, 2017, vol. 6, no. 1, str. 221-232, tabele, graf. prikaz. http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/449/445, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4372, doi: 10.14207/ejsd.2017.v6n1p221. [COBISS.SI-ID 11448137]

6. TORKAR, Gregor, REJC, Aljoša. Childrenʼs play and physical activity in traditional and forest (natural) playgrounds. International journal of educational methodology, ISSN 2469-9632, 2017, vol. 3, issue 1, str. 25-30, tabela, graf. prikaza. http://www.ijem.com/IJEM_3_1_25.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4602. [COBISS.SI-ID 11661641]

7. LAGANIS, Jana, PROSEN, Kristina, TORKAR, Gregor. Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, ISSN 2168-8281, 2017, vol. 46, issue 1, str. 1-9, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4418, doi: 10.4195/nse2016.11.0032. [COBISS.SI-ID 11493449]

 

1.04 Strokovni članek

8. FABIJAN, Tina, TORKAR, Gregor. Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 6-7, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4404. [COBISS.SI-ID 11483465]

9. TORKAR, Gregor. Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 34-35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4403. [COBISS.SI-ID 11484233]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka. Interest in biology and knowledge about animal species diversity on different continents. ESERA conference, 3 str. http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1001_paper.pdf. [COBISS.SI-ID 11674441]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

11. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 4788902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. TORKAR, Gregor, GLAŽAR, Saša A. Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 28. [COBISS.SI-ID 11455049]

13. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. 1 2 3 4 ali 5. Kaj nam pove ocena učenca o njegovem znanju naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 11458377]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

14. TORKAR, Gregor. Biotska pestrost in terensko delo pri pouku. V: 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško. Ljubljana: Zavod RS za šolštvo, 2017. http://www.zrss.si/nak2017/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 11807305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. TORKAR, Gregor, GLAŽAR, Saša A. Zakaj rastlina oveni? Učenčevo razumevanje biološkega procesa na makroskopski in submikroskopski ravni = Reasons behind a whithering plant: studentsʼ understanding of the biological process on a macroscopis and sub-microscopic level. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 221-232, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 11779657]

16. TORKAR, Gregor, DEVETAK, Iztok. Pre-service preschool and primary school teachersʼ science education. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 111-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 11833929]

17. TORKAR, Gregor. Biodiversity and digital technologies in school. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 13-24, ilustr. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11687497]

18. MCCLOUGHLIN, Tom, GASH, Hugh, TORKAR, Gregor. Apps and biodiversity : teachers using digital learning to teach about biodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 25-34, tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688265]

19. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan. Teachersʼ digital competence development through apps and digitals stories about diodiversity. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 49-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688521]

20. TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, CHOCHOLOUSKOVA, Zdenka, HUMBY, Penny. Using a concept map to evaluate pedagogical value of a serious game about plant ecology. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, str. 77-91, ilustr., tabele, graf. prikazi. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11688777]

21. TORKAR, Gregor. Favna kalov in drugih vodnih virov Šentviške planote = The fauna of ponds and other water sources on the Šentviška gora plateau. V: KOFOL, Karla (ur.). Vode (še) dovolj : zbornik o vodah na Tolminskem. Tolmin: Tolminski muzej, 2017, str. 5-16, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1851464]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

22. TORKAR, Gregor. Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 171-173. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_171-173.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4419. [COBISS.SI-ID 11494473]

23. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd, Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. 36-37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4402. [COBISS.SI-ID 11484489]

24. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd, Gremo v Postojnsko jamo. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4512. [COBISS.SI-ID 11596105]

25. TORKAR, Gregor. Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.), Priročnik za učenje in igro v gozdu. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2017, letn. 21, št. 3, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4513. [COBISS.SI-ID 11596361]

26. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Moje prve ribe celinskih voda. Preprost določevalni ključ. Založba Hart, Ljubljana, 2017. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2017, letn. 22, št. 1, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4913. [COBISS.SI-ID 11854153]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

27. TORKAR, Gregor, KUBIATKO, Milan. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4422. [COBISS.SI-ID 11493705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

28. BUCIK OZEBEK, Nataša, TORKAR, Gregor, OZEBEK, Matevž (urednik). Šentviška planota. Pečine: Turistično društvo Šentviška planota, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-285-651-9. [COBISS.SI-ID 289568512]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

29. TORKAR, Gregor. Biodiversité : où, quand et comment lʼenseigner ? Avec quel appui du numérique : présentation du projet TEALEAF, 5 juillet 2017, Maison Diocésaine Cardinal, Laval, France. [COBISS.SI-ID 11719497]

30. SLAVIČ, Simona (diskutant), KOCIJANČIČ, Slavko (diskutant), ČEPIČ, Mojca (diskutant), TORKAR, Gregor (diskutant). Kdo bo poučeval naravoslovje v prihodnosti? : okrogla miza na Konferenci NAK - za učitelje naravoslovnih predmetov Laško, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11808073]

31. TORKAR, Gregor. Predstavljanje projekta "Po kreativni poti do znanja" i "24NADur" : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 10. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11837769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

32. CEPS journal. Torkar, Gregor (gostujoči urednik 2017). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

33. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

34. European journal of health and biology education. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

35. International journal of educational methodology. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

36. Journal for nature conservation. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

37. Repozitorij o Solčavskem. Torkar, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

38. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

39. HROVATIN, Anita. Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hrovatin], 2017. IX, 151 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4761. [COBISS.SI-ID 11737673]

40. IMPERL, Maša. Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Imperl], 2017. VII, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4592. [COBISS.SI-ID 11657289]

41. LUŽNIK ČREP, Monika. Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lužnik Črep], 2017. VII, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4426. [COBISS.SI-ID 11508553]

42. MENCIN, Saša. Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mencin], 2017. XIV, 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4383. [COBISS.SI-ID 11466057]
Nagrada: Ferbarjeva nagrada za leto 2017

 

Recenzent

43. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Participatory action research with vunerable families. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 149. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11562569]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Uvajanje prožne podpore otrokom iz ranljivih družin. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 53-64, 162-163. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-259-5/mobile/index.html#p=53. [COBISS.SI-ID 11769161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LETNIK, Klara. Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Letnik], 2017. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation. International research in geographical and environmental education, ISSN 1747-7611, 2017, vol. 26, issue. 2, str. 91-106, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10382046.2016.1183935, doi: 10.1080/10382046.2016.1183935. [COBISS.SI-ID 11002953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. UMEK, Maja. Težave bodočih razrednih učiteljev pri preverjanju, poučevanju in pri ocenjevanju proceduralnega znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 56. [COBISS.SI-ID 11458121]

3. UMEK, Maja. Crtanje zemljopisnih karata kao dijagnostički alat za diferencijaciju kartografske pismenosti = Drawing maps as the diagnostic tool for differentiation in the cartographic literacy. V: TOMAŠ, Suzana (ur.). Od znanosti do učionice : sažetci međunarodne znanstvene konferencije. U Splitu: Filozofski fakultet, 2017, str. 53. [COBISS.SI-ID 11787593]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred dvojezične osnovne šole, [Učbenik] = A társadalom és én 1 : társadalomismeret a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, [Tankönyv]. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-838-0. ISBN 978-961-241-839-7. [COBISS.SI-ID 290713600]

5. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga, SENEGAČNIK, Jurij (urednik). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-024-9. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 290949120]

6. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga, SENEGAČNIK, Jurij (urednik). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-025-6. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 290950656]

7. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Io e la società 1 : società - classe IV della scuola elementare, [Libro di testo]. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-241-918-9. [COBISS.SI-ID 290606848]

8. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la società 2 : società - classe V della scuola elementare, [Libro di testo]. 1a ed. rivedutta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-287-005-8. [COBISS.SI-ID 289980928]

9. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la società 2 : società - classe V della scuola elementare, [Libro di testo]. 1a ed. rivedutta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-287-005-8. [COBISS.SI-ID 290607104]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-632-4. [COBISS.SI-ID 288832000]

11. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la società 1 : società - classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-241-917-2. [COBISS.SI-ID 290610688]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŽIBERT, Katja. Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Žibert], 2017. 119 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4570. [COBISS.SI-ID 11645513]

13. JAMNIK, Mojca. Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jamnik], 2017. 107 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4574. [COBISS.SI-ID 11648329]

14. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

15. MASNEC, Sara. Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Masnec], 2017. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4364. [COBISS.SI-ID 11444553]

16. PREMRL, Eva. Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Premrl], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4466. [COBISS.SI-ID 11552329]

17. VIDIC, Doris. Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vidic], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4465. [COBISS.SI-ID 11547977]

18. BOKAL, Žiga. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Bokal], 2017. IX, 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4791. [COBISS.SI-ID 11748169]

19. JURCA, Ana. Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jurca], 2017. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

BERNARDA URANKAR [22137]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession : the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 1820-7421, 2017, vol. 82, no. 10, str. 1193-1210, ilustr., graf. prikazi. http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4396/498, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4534, doi: 10.2298/JSC161221083S. [COBISS.SI-ID 11613769]

MATEJ URBANČIČ [26069]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Ilustrator

1. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 zv. (79, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 289162240]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ARH, Ana. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Arh], 2017. 46 str., XV str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4368. [COBISS.SI-ID 11445577]

 

MILENA VALENČIČ-ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KALIN, Jana, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Elementary and secondary school students' perceptions of teachers' classroom management competencies. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 4, str. 37-62. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_37-62.pdf. [COBISS.SI-ID 65986146]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VRTAČNIK, Danica, VALENČIČ ZULJAN, Milena, HERGAN, Irena. Učiteljevo preverjanje znanja pri obravnavi prostorske orientacije in kartografije. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 11454025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KISWARDAY, Vanja Riccarda. Promoting teacher resiliency through strengthening protective factors - a new paradigm in teacher education. V: VUJIČIĆ, Lidija (ur.), et al. Contributions to the development of the contemporary paradigm of the institutional childhood : an educational perspective, (Erziehungswissenschaft, bd. 83). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017, str. 285-299, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 11572297]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Research insights and challenges for facilitating critical thinking. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4838. [COBISS.SI-ID 11747657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Čimbenici profesionalnog razvoja učitelja = Factors of teachersʼ professional development : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humanističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529289]

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Izazovi profesionalnog razvoja odgajatelja na putu od početnika do eksperta : plenarno predavanje na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Sadašnjost za bududnost odgoja i obrazovanja - mogudnosti i izazovi 20. 4. 2017, Sisak, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 11548489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Valenčič-Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2017-). Vranje: The Association for the Development of Science, Engineering and Education, 2013-. ISSN 2334-847X. [COBISS.SI-ID 11436617]

9. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

10. Revija za elementarno izobraževanje. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://www.dlib.si, http://www.pef.um.si/63/revija+za+elementarno+izobrazevanje. [COBISS.SI-ID 239555072]

11. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MEŽNARC, Jerneja. Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami = Expectations of special education teachers about cooperating with teachers who teach children with special needs : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mežnarc], 2017. VII, 81 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4855. [COBISS.SI-ID 11793993]

13. CSIPÖ, Jera. Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Csipö], 2017. 105 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4864. [COBISS.SI-ID 11824201]

14. PANČUR, Eva. Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Pančur], 2017. 105 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4848. [COBISS.SI-ID 11782729]

15. TANDLER, Katja. Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Tandler], 2017. 83 str., [11] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4635. [COBISS.SI-ID 11689289]

16. ŠKODNIK, Ana Mari. Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [A. M. Škodnik], 2017. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4519. [COBISS.SI-ID 11608649]

17. HOLCAR, Tanja. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Holcar], 2017. 100 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4505. [COBISS.SI-ID 11597897]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. MURKO, Ana. Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo = Didactic approaches in teaching food related subjecs as part of home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Murko], 2017. 53 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

 

Recenzent

19. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

20. Gender and Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

ALENKA VIDRIH [38902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. VIDRIH, Alenka. Dostop do nezavednega je vrednost umetnostne terapije : intervju. Duševno zdravje v skupnosti, ISSN 2463-9621, 2017, letn. 2, št. 2, str. 4-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 11748937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

2. VIDRIH, Alenka (igralec), OGRIN, Marko (glasbenik). Solistični recital : v okviru okrogle mize Pomladno obredje, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11486025]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. VIDRIH, Alenka (intervjuvanec), CAF, Bojana (intervjuvanec). Umetnost zdravi? : oddaja Turbolenca, Televizija Slovenija, Prvi program, 22. 3. 2017, med 17.25 in 17.55. [COBISS.SI-ID 11494729]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. VIDRIH, Alenka (diskutant), MÜLLER POGRAJC, Blažka (diskutant). Pomladno obredje : položaj in vloga žensk v današnji družbi : okrogla miza, Ljubljana, Mestni muzej, 14. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 11485001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BRUMAT, Elisa Carmen. Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies : magistrsko delo. Ljubljana: [E. C. Brumat], 2017. 45 f. [COBISS.SI-ID 11753801]

6. DI DIO, Kristina. Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije : pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Di Dio], 2017. 125 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4877. [COBISS.SI-ID 11832137]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. JERAK, Tjaša. Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerak], 2017. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4441. [COBISS.SI-ID 11525961]

8. DE CECCO, Bea. Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [B. De Cecco], 2017. 134 str., [1] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

IZTOK VILIĆ [11434]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. VILIĆ, Iztok. Ali ima ocenjevanje v šoli alternativo? Predstavitev in komentar argumentov. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 45. [COBISS.SI-ID 11456585]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. The role of headteachers, teachers, and school counselors in the system of quality assessment and assurance of school work. SAGE open, ISSN 2158-2440, April-June 2017, vol. 7, no. 2, str. 1-13, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017713239, doi: 10.1177/215824401. [COBISS.SI-ID 64423522]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PODGORNIK, Vesna, VOGRINC, Janez. Principals', Teachers' and School Counsellors' Views on the Importance of Carrying out self-Evaluation Research. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Abstract book : 19th Annual International Conference on Education 15-18 May 2017, Athens, Greece. Athens: The Athens institute for education and research, 2017, str. 171. https://www.atiner.gr/abstracts/2017ABST-EDU.pdf. [COBISS.SI-ID 64254562]

3. SAQIPI, Blerim, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. The challanges of standards raising approach towards enhancing quality of pre-services teacher education. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 113. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11803465]

4. JURIŠEVIČ, Mojca, ERČULJ, Justina, VOGRINC, Janez. Premislek o raziskovanju : kako raziskovanje zaznavajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, str. 30. http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 11763785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. SAQIPI, Blerim, VOGRINC, Janez. Understanding the framework of shaping pre-service teacher education policy and practice. V: SAQIPI, Blerim (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017, str. 39-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 11833417]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. DEVJAK, Tatjana, VOGRINC, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 11774025]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

7. KOŽUH, Boris, VOGRINC, Janez. Obdelava podatkov. 3. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 132 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-237-277-4. [COBISS.SI-ID 291646208]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

8. ZORC-MAVER, Darja, VOGRINC, Janez. Good practices for school inclusion. [Brussel]: [European Commission], cop. [2017]. 46 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11888457]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. VOGRINC, Janez. Predstavljanje Pedagoškog Fakulteta Sveučilišta u Ljubljani - jučer, danas, sutra : predavanje na mednarodnem seminarju "ZadarZaDar"- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 8. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11836489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Pedagoška obzorja. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

12. SAQIPI, Blerim (urednik), VOGRINC, Janez (urednik). The prospects of reforming teacher education. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. 299 str., ilustr. ISBN 978-9951-23-085-8. [COBISS.SI-ID 11828553]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. KOLAR, Tina. Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolar], 2017. VIII, 133 str., CXXXIX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ugodni in neugodni dejavniki pri urah pouka ter viri moči pri strokovnih delavcih za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 33. [COBISS.SI-ID 11455561]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Ugodni in neugodni dejavniki ter viri moči pri strokovnih delavcih za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa = Advantages, disadvantages and sources of strenght of professionals for implementation of a quality educational process. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 103-121, tabele. [COBISS.SI-ID 11778889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vrhovski Mohorič, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ŠUMAK, Alja. Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šumak], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2017. 28 f. [COBISS.SI-ID 11522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2017, vol. 64, no. 1, str. 63-72, tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2821/1203, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4413, doi: 10.17344/acsi.2016.2821. [COBISS.SI-ID 11490889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. 2 zv. (140 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija, Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 288373504]

4. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf), FORTUNA, Špela (urednik). Moja prva kemija, Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole : [interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-045-4. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 290996992]

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 285694976]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 11a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 290616320]

7. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 10a ed. Ljubljana: Modrijan, 2017. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 290616832]

8. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv. (92, 61 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 285692160]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

9. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna. Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-217-8. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

10. FERK SAVEC, Vesna (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-211-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Determinante antirasističnega izobraževanja. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, št. [2], str. 9-20, doi: 10.4312/as.23.2.9-20. [COBISS.SI-ID 64455010]

2. ZADNIKAR, Darij. Epistemologija migrantske krize. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 268, str. 247-260. [COBISS.SI-ID 11688009]

3. ZADNIKAR, Darij. Revolucija : od etatizma do produkcije novih družbenih odnosov. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 269, str. 21-37. [COBISS.SI-ID 11829321]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ZADNIKAR, Darij. Bodočnost brez prihodnosti - generacije v primežu distopije. V: Še ena konferenca o uporabi drog med mladimi? : povezovanje kot ključni dejavnik uspešnega dela z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi : zbornik prispevkov. [Ljubljana: Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti], 2017, str. 2. [COBISS.SI-ID 11817545]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. ZADNIKAR, Darij. Prepoznati fašizem in se organizirati. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, mar. 2017, št. 130, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11475273]

6. ZADNIKAR, Darij. K vragu s Hobbesom. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2017, št. 136, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11677513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

7. GROŠELJ, Igor. Biopolitična alternativa neoliberalizmu in nacionalizmu : 15o in nebalkansko neoliberalno slovenstvo : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Grošelj], 2017. 216 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_groselj-igor.pdf. [COBISS.SI-ID 35264349]

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. DEBELJAK, Mojca. Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2017. 174 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Bologna in the Western Balkans : reconsideration on higher education reforms in the region. Nastava i vaspitanje, ISSN 0547-3330, 2017, god. 66, br. 1, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 11640649]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ZGAGA, Pavel. Education and the imperative of constant change, or on "kings" and "philosophers". V: ECER 2017, Copenhagen. Reforming education and the imperative of constant change : ambivalent roles of policy and educational research : conference programme. Copenhagen: University College UCC, 2017, str. 29. [COBISS.SI-ID 11675977]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. ZGAGA, Pavel. Ogroženo pedagoško poslanstvo? Je mogoče kaj storiti?. V: Varno in spodbudno učno okolje : povzetki predavanj. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017, 2 str. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/zgaga.pdf. [COBISS.SI-ID 11888201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SCHUETZE, Hans G., ÁLVAREZ MENDIOLA, Germán, SLOWEY, Maria, ZGAGA, Pavel, YAMAMOTO, Shinichi, PAPADIMITRIOU, Antigoni. Enhancing performance and increasing productivity? Policy reforms and institutional practice in three higher education systems. V: 14th International Workshop on higher education reform Enhancing performance & productivity in higher education, 26-28, September 2017, University Research Institute for Higher Education (RIHE), Japan, Hiroshima. Programme & book of abstracts. Hiroshima: University Research Institute for Higher Education (RIHE), cop. 2017, str. 21-22. http://iwher2017.hiroshima-u.ac.jp/img/Prog_ver4.pdf. [COBISS.SI-ID 11766601]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZGAGA, Pavel. Higher education systems and institutions, Bosnia and Herzegovina. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 4 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_367-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_367-1. [COBISS.SI-ID 11638089]

6. ZGAGA, Pavel. Higher education systems and institutions, Slovenia. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 4 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_378-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_378-1. [COBISS.SI-ID 11765577]

7. ZGAGA, Pavel. Higher education and democratic citizenship. V: SHIN, Jung Cheol (ur.), TEIXEIRA, Pedro Nuno (ur.). Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Continuously updated ed. Amsterdam: Springer Netherlands, 2017, vol. 4, 7 str. (PDF). https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-017-9553-1_14-1, doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_14-1. [COBISS.SI-ID 11472969]

8. HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel. History, context and overview : impilcations for teacher education policy, practice and future research. V: HUDSON, Brian (ur.). Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series). Cambridge: Cambridge University Press, 2017, str. 1-25. [COBISS.SI-ID 11546697]

9. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of ʼacademic tribes and territoriesʼ. V: FLORIAN, Lani (ur.), PANTIĆ, Nataša (ur.). Teacher education for the changing demographics of schooling : issues for research and practice, (Inclusive learning and educational equity, 2). New York: Springer Berlin Heidelberg, 2017, str. 21-37. [COBISS.SI-ID 11567689]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. ZGAGA, Pavel. How has mobility become central to the EUʼs idea of doctoral education?. V: BALABAN, Corina, WRIGHT, Susan. Policies and experiences of mobility in doctoral education : UNIKE notes on doctoral education no. 5. [S. l.]: UNIKE - Universities in the knowledge economy, cop. 2017, str. 4-6. http://unike.au.dk/fileadmin/www.unike.au.dk/Publications/UNIKE_Notes_on_Doctoral_Education_No._5_final.pdf. [COBISS.SI-ID 11550281]

11. ZGAGA, Pavel. Edukacija za "boljši svet" : je še možna?. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 11449929]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Preparing teachers for diversity : the role of initial teacher education : Annex 1 to the Final report to DG Education, youth, sport and culture of the European Commission. Luxembourg: European Union, cop. 2017. ISBN 978-92-79-63799-5. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48a3dfa1-1db3-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en, doi: 10.2766/365284. [COBISS.SI-ID 11551049]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

13. ALEXANDERSSON, Mikael, ELWOOD, Jannette, HANDAL, Steffen, KUMPULAINEN, Kristiina, LESEMAN, Paul, LIVINGSTON, Kay, NILSSEN, Hege, VALLET, Louis-André, ZGAGA, Pavel. Evaluation of Norwegian education research : report from the international expert committee : final report 21 December 2017. Lysaker: The Research Council of Norway, cop. 2017. 88 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11887945]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. ZGAGA, Pavel. Bologna u 'Istočnoj Europi' : preispitivanje reformi visokog obrazovanja u našoj regiji : predavanje za Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. september 2017. [COBISS.SI-ID 11767113]

15. ZGAGA, Pavel. Internationalisation of Higher Education? The Case of Migrants : predavanje na International Summer School Rethinking the Culture of Tolerance - Europe, Borders and Migrations, University of Milan-Bicocca, University of Sarajevo and University of East Sarajevo; Pale, 18. september 2017. [COBISS.SI-ID 11766857]

16. ZGAGA, Pavel. Relationship education research - education policy : predavanje Post-Graduate School within the Field of Educational Sciences, University of Umeå, Sweden, Sundsvall, 22-23 November 2017. [COBISS.SI-ID 11832649]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. ZGAGA, Pavel. European higher education policy : from the external dimension to the global strategy of the Bologna process : predavanje na The BTCʼs Annual International Conference Bologna around the world - a comparative point of view, 26 April, 2017, Tel Aviv-Yafo, Israel. [COBISS.SI-ID 11550793]

18. ZGAGA, Pavel. The paradigm shift in Masterʼs education in historical perspective : predavanje na International conference on Masterʼs admission for a diverse international classroom, Vrije Universiteit, Amsterdam, July 6, 2017. [COBISS.SI-ID 11637833]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

19. ZGAGA, Pavel. European teacher education in the grip of "Academic tribes and territories" : vabljeno predavanje v okviru The First Day of the EDiTE Virtual Seminar European Comparative Studies in Teacher Education, 9. 2. 2017. http://www.edite.eu/news/. [COBISS.SI-ID 11473225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

22. European educational research journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

23. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

24. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

25. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

26. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

27. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

28. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

29. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

30. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

31. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

32. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

33. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

34. WESTA, Sina. Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju = Academic freedom in teaching in higher education in Europe and the Asia Pacific rim : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Westa], 2017. XXV, 240 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4706. [COBISS.SI-ID 11722057]

 

Recenzent

35. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]

36. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, ISSN 1361-6404, 2017, vol. 38, no. 3, 14 str. (PDF), ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa65f3/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4429, doi: 10.1088/1361-6404/aa65f3. [COBISS.SI-ID 11509577]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure. Unconventional ways of learning in the projest Chain experiment. V: SABLIĆ, Marija (ur.), ŠKUGOR, Alma (ur.). Changing perspectives and approaches in contemporary teaching : book of abstracts. Osijek: University of Osijek, Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer; [S. l.]: Association for Teacher Education in Europe, 2017, str. 164. https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorelhNYVZraDZ4TDg/view. [COBISS.SI-ID 11804233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Repozitorij o Solčavskem. Ziherl, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Recenzent

4. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 290862592]

5. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Razlogi za današnje delovanje vzgojnih zavodov v Sloveniji. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 11615817]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Izzivi pri delu z otroki/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. V: STRLE, Marko (ur.). Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike : zbornik povzetkov : XXV. izobraževalni dnevi, Portorož, 28., 29. marec 2017. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2017, str. 10. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2017_-_Zbornik_povzetkov_K.pdf. [COBISS.SI-ID 11789385]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Application of didactic tools in the social pedagogical work - studentsʼ perspective. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 219. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564873]

4. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Kakovost in didaktični pripomočki v socialnopedagoških didaktičnih pristopih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 38. [COBISS.SI-ID 11455817]

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje ter zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 11457865]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela, ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana, GROBELŠEK, Andreja, MIKEK, Karmen. Trinajst let etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike = Thirten years of the code of ethic of workers in social pedagogy in Slovenia. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Stičišča izkušenj : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2017, str. 71. [COBISS.SI-ID 11789897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ZRIM MARTINJAK, Nataša, PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Premislek o konceptu presoje in zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih zavodih = Reflection on the concept of assessment and quality assurance of education in residential care for children and young people. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 233-252, tabele. [COBISS.SI-ID 11779913]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Srečevanja in socialni kapital na poti do socialne inkluzivne šole. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 11452489]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Vzgojni zavodi v sistemu vzgoje in izobraževanja : vabljeno predavanje v okviru Dneva odprtih vrat Osnovne šole Veržej, Veržej, 3.10. 2017. [COBISS.SI-ID 11789641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. KUJAVEC, Natalija. Iz rejništva v vzgojni zavod : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kujavec], 2017. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4714. [COBISS.SI-ID 11725385]

11. DOLINAR, Tjaša. Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dolinar], 2017. 118 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4617. [COBISS.SI-ID 11680841]

12. HERCOG, Maja. Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hercog], 2017. 74 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

13. LAH, Lea. Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Lah], 2017. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4902. [COBISS.SI-ID 11866441]

14. FRUMEN, Tjaša. Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Frumen], 2017. 103 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4620. [COBISS.SI-ID 11681609]

15. KOS, Rebeka. Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Kos], 2017. 71 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4852. [COBISS.SI-ID 11792457]

DARJA ZORC-MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. ZORC-MAVER, Darja. In memoriam prf. dr. Vinko Skalar. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2017, letn. 21, št. 1/2, str. 1. [COBISS.SI-ID 11615049]

2. MEŠKO, Gorazd, ZORC-MAVER, Darja. Uvodnik. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11449161]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

3. ZORC-MAVER, Darja, VOGRINC, Janez. Good practices for school inclusion. [Brussel]: [European Commission], cop. [2017]. 46 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11888457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

6. MEŠKO, Gorazd (urednik), ZORC-MAVER, Darja (urednik). Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 288266496]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KRAŠOVEC, Katja. Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Krašovec], 2017. 151 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4573. [COBISS.SI-ID 11646281]

8. PIKL, Tjaša. Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pikl], 2017. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4494. [COBISS.SI-ID 11582793]

9. PUTRE, Petra. Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Putre], 2017. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4495. [COBISS.SI-ID 11583561]

10. DEBELJAK, Dita. Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Debeljak], 2017. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4493. [COBISS.SI-ID 11582537]

 

Recenzent

11. METLJAK, Mira (urednik), MAGAJNA, Zlatan (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-253-214-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, JUVAN, Natalija, REČKOSKA-ŠIKOSKA, Ustijana, DAVCEV, Danco. Digital competences of selected university students from Macedonia and Slovenia. V: STOJANOV, Georgi (ur.), KULAKOV, Andrea (ur.). ICT Innovations 2016 : web proceedings. Skopje: ICT ACT, [2017?], str. 82-92, tabeli, graf. prikazi. https://drive.google.com/file/d/0B4RZn-jt9f60ak84NXBNN3BCSldaRC1iNzN6MkwwVGF0Mnpj/view. [COBISS.SI-ID 11511881]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

ERNA ŽGUR [40255]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGUR, Erna. Nasočeno vrabotuvanje - prava i možnosti za licata so intelektualna poprečenost = Guided employment - rights and opportunities for people with intellectual disabilities. Defektološka teorija i praktika, ISSN 1409-6099, 2017, vol. 18, issue 1/2, str. 74-91, tabele. [COBISS.SI-ID 11496777]

2. ŽGUR, Erna. Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2017, vol. 10, no. 1, str. 117-126, tabele. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2017-no1-art6.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4358, doi: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2017-no1-art6. [COBISS.SI-ID 11442761]

3. ŽGUR, Erna. Bralne sposobnosti pri učencih različnih osnovnošolskih programov. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2017, letn. 56, št. 1, str. 21-33, tabela. [COBISS.SI-ID 11576393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike : zbornik povzetkov : XXV. izobraževalni dnevi, Portorož, 28., 29. marec 2017. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2017, str. 35. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2017_-_Zbornik_povzetkov_K.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4430. [COBISS.SI-ID 11510345]

5. ŽGUR, Erna. Therapistsʼ and teachersʼ attitude towards hippotherapy. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 51-52. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11563081]

6. ŽGUR, Erna. Ocenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 67. [COBISS.SI-ID 11459401]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ŽGUR, Erna. Vloga razvoja motorike pri otroku in njena vpetost v predšolski kurikul - pomen zgodnje obravnave. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.), BELAK, Darinka (ur.), ŽNIDAR, Simona (ur.). Različni otroci - enake možnosti. Ljubljana: Supra, 2017, str. 28-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 11452745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

8. VIDMAR, Anja, ŽGUR, Erna (mentor). Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2017. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. ŽGUR, Erna. Analiza stanja usmjeravanja djece predškolskog uzrasta u Sloveniji = Analysis of preschool children placement state in Slovenia : predavanje v okviru 16. Međunarodnog znanstvenog skupa Dani Mate Demarina "Društevno-humnaističke odrednice obrazovanja", Pula, Hrvatska, 27. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 11529545]

10. ŽGUR, Erna. Skrb za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter njihovo vključevanje v predšolske programe : predavanje v okviru 1. Mednarodne znanstvene konference Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, Maribor, Pedagoška fakulteta, 27. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 11781449]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

11. ŽGUR, Erna. Analiza projekta Tranzicijski model - program dodatnega usposabljanja odraslih : uvodno predavanje v okviru uvodne konference projekta Program dodatnega usposabljanja - PDU, Vipava, 2. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11573065]

12. ŽGUR, Erna. The gap between neeeds, aspirations and opportunities in public institute CIRIUS Vipava : predavanje v okviru Financing policies for inclusive education systems, Draft of country study visit, Ljubljana, 18. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 11429193]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. ŽGUR, Erna (diskutant). Analiza spremljane PDVO - nova priložnost za PDU Cirius Vipava : predavanje v okviru okrogle mize o socialnem vključevanju in zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami, Dvorana Škofijske gimnazije Vipava, 1. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 11850825]

14. ŽGUR, Erna (diskutant). Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza, Vipava, 8. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 11572809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. ROŠKAR, Katja. Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Roškar], 2017. VI, 71 str., 8 str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4831. [COBISS.SI-ID 11767881]

16. BERLOT, Barbara. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Berlot], 2017. V, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4616. [COBISS.SI-ID 11680329]

17. PEHARC, Vita. Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Peharc], 2017. XIII f., 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

18. PAJNKIHER, Simona. Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Pajnkiher], 2017. IX f., 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4816. [COBISS.SI-ID 11757641]

19. KRAMPL, Eva. Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Krampl], 2017. X, 111 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4764. [COBISS.SI-ID 11738697]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. NADLER, Irena. Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Nadler], 2017. 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4830. [COBISS.SI-ID 11766089]

21. MEDVED, Ana. Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Medved], 2017. 169 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

JERNEJA ŽNIDARŠIČ [38728]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Vzgoja za vrednote v javni šoli. Vzgoja, ISSN 1580-0482, sep. 2017, letn. 19, št. 75, str. 21-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11726665]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠKRLEC, Eva, ŽOLGAR, Ingrid, BILIĆ PRCIĆ, Ante. Inclusion of students with visual impairments in sports activities. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 43-44. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11564105]

2. KOGOVŠEK, Damjana, OSMAN, Rizwana, ŽOLGAR, Ingrid. The importance of early identification in children with a unilateral hearing loss. V: The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, ERFCON 2017, Zagreb, Croatia, 17-19 May, 2017. SEKUŠAK-GALEŠEV, Snježana (ur.). Book of abstracts, (Scientific series, No. 24). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2017, str. 251. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11565129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Žolgar Jerkovič, Ingrid (urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

4. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KAVČIČ, Ana. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. IV, 52 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]

6. KNEZ, Ksenja. Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Knez], 2017. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

7. KOREN, Tara. Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Koren], 2017. IV, 58 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4800. [COBISS.SI-ID 11751241]

8. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

9. PEHARC, Vita. Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Peharc], 2017. XIII f., 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

10. RAJH, Tina. Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rajh], 2017. VII, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4502. [COBISS.SI-ID 11588937]

11. ZLODEJ, Marsela. Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zlodej], 2017. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4593. [COBISS.SI-ID 11657545]

MOJCA ŽVEGLIČ MIHELIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2017

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Assessment accommodations for foreign pupils in the light of educational justice : empirical research among Slovenian primary school teachers. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 1, str. 131-147, tabela. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_131-148.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4420. [COBISS.SI-ID 11494217]

2. TAŠNER, Veronika, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka. Gender in the teaching profession : university studentsʼ views of teaching as a career. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 2, str. 47-69, tabele, graf. prikazi. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4486. [COBISS.SI-ID 11575113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: [Proceedings]. Istambul: Bogazici University, cop. 2017, 6 str. (PDF), ilustr., tabele. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8067790. [COBISS.SI-ID 11800393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PERENIČ, Sabina, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Using massive open online courses to raise awareness of safe internet usage in the last three-year cycle of primary school. V: Conference program & book of abstracts. [S. l.]: [IEEE], cop. 2017, str. 30. [COBISS.SI-ID 11683401]

5. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Zanesljivost učiteljevega ocenjevanja znanja : praksa in mnenje učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 11456329]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri