Erasmus+ študijske izmenjave

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima PEF podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

 

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

 

Od prijave do odhoda v tujino

1. RAZPIS

Razpis je običajno objavljen novembra/decembra za naslednje študijsko leto.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

 

Na razpis se lahko prijavi študent PEF pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na PEF
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+

2. IZBIRA USTANOVE

S pomočjo  seznama bilateralnih pogodb in s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja izberete visokošolsko ustanovo, kjer boste opravili izmenjavo.

 

V kolikor ste izbrali visokošolsko ustanovo v tujini, ki jo vaš oddelek ne priporoča posebej, morate sami pripraviti predlog študijskega sporazuma. To pomeni, da morate zbrati natančne podatke podatke o načrtovanih predmetih (učni načrt ali vsaj splošen opis predmeta v angleščini, podatek o številu ECTS kreditov) in jih predložiti oddelčnemu koordinatorju.

3. PRIPRAVA ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA

Študijski sporazum pripravite skupaj z oddelčnimi koordinatorji. Študijski sporazum (t. i. learning agreement) vključuje študijski program, ki ga boste predvidoma opravili v času gostovanja na tuji visokošolski ustanovi; Študijski sporazum podpišejo študent, oddelčni erasmus kooridnator ter kooridnator na tuji, gostujoči instituciji

4. PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA ŠTUDIJSKEGA NAČRTA

Skladno s študijskim sporazumom je potrebno izpolniti DOC individualni študijski načrt za namen priznavanja v tujini opravljenih obveznosti (t. i. IŠN), ki ga podpišejo študent, oddelčni erasmus koorinator ter predstojnik oddelka.

 

Pri pripravi omenjenega obrazca, se študent glede priznavanja posvetuje z oddelčnim koordinatorjem (več informacij: priznavanje). Pri izbiri predmetov na tuji visokošolski ustanovi je potrebno biti pozoren tako na vsebinsko primerljivost predmetov v tujini in pri nas kot tudi na vrednotenje z ECTS krediti. Obrazec v zadnjem koraku preveri in potrdi služba za mednarodno sodelovanje PeF, po potrebi tudi prodekan, pristojen za mednarodno sodelovanje.

Rok za oddajo predloga študijskega sporazuma (t. i. learning agreementa) in predloga individualnega študijskega načrta za namen priznavanja je 31. 5. (za izmenjave v 1. semestru in za celoletne izmenjave) oz. 15. 11. (za izmenjave v drugem semestru).

Pogoj, da se študentu potrdi študijski načrt za študiji v tujini je, da bo imel ob povratku priznanih najmanj 20 ECTS na semester.

S podpisanim individualnim študijskim načrtom se oddelek zaveže, da bo študentu po vrnitvi iz tujine priznal študijske obveznosti, če bo prinesel potrdilo (Transcript of Records), da jih je dejansko opravil in se bodo skladale z načrtovanim programom študija v tujini.Izpolnjen obrazec individualni študijski načrt za namen priznavanja hrani mednarodna pisarna do povratka študenta iz tujine.


V tujino lahko odidejo le tisti študenti, ki imajo potrjen program za študij na tuji visokošolski ustanovi s strani oddelčnega koordinatorja, predstojnika oddelka ter Erasmus koordinatorja na PeF.

V primeru, da študent v okviru Erasmus izmenjave v tujini pripravlja diplomsko delo/nalogo, v študijskem načrtu in obrazcu Individualni študijski načrt za študij na tuji visokošolski ustanovi zabeleži kratek opis nalog, ki jih bo opravil v zvezi z diplomskim delom/nalogo. Mentor pri diplomskem delu/nalogi na PeF je hkrati tudi mentor pri Erasmus izmenjavi. Študent, ki je del diplomske naloge/dela opravil v času Erasmus izmenjave v tujini, mora to omeniti v svoji diplomski nalogi/delu.

Na tuji visokošolski ustanovi je pogosto težko pripraviti ustrezen študijski sporazum s predmeti, ki bi bili povsem v celoti primerljivi s predmeti, ki bi jih študent sicer imel na PEF v času načrtovane obveznosti. Pogosto je na izmenjavi študent primoran vzeti predmete, ki niso povsem primerljivi s predmeti PEF in posledično pride do težav pri priznavanju. Pri pripravi študijskega sporazuma so vam zato v pomoč oddelčni koordinatorji za izmenjave.

Rok za oddajo predloga študijskega sporazuma (t. i. learning agreementa) in predloga individualnega študijskega načrta za namen priznavanja je 31. 5. (za izmenjave v 1. semestru in za celoletne izmenjave) oz. 15. 11. (za izmenjave v drugem semestru).

Oddelek nato na prvi redni seji obravnava prispele predloge in presodi, ali so ustrezni (jih potrdi) ali pa so potrebne spremembe oz. dopolnitve. V tem primeru oddelčni koordinator skupaj s študentom pripravi ustrezne spremembe oz. dopolnitve. 

Končni dogovor o priznavanju se zabeleži na obrazcu Individualni študijski načrt za namen priznavanja, ki ga podpišejo študent, oddelčni koordinator in predstojnik oddelka. S tem se oddelek zaveže, da bo študentu po vrnitvi iz tujine priznal študijske obveznosti, če bo prinesel potrdilo (Transcript of Records), da jih je dejansko opravil in se bodo skladale z načrtovanim programom študija v tujini.
V zadnjem koraku Individualni študijski načrt za namen priznavanja preveri in potrdi služba za mednarodno sodelovanje PEF in po potrebi tudi prodekan, pristojen za mednarodno sodelovanje. Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi mora biti izpolnjen v elektronski obliki, natančno, nedvoumno ter razumljivo. Neprimerno pripravljen Individualni študijski načrt za namen priznavanja bo zavrnjen oz. vrnjen v popravek oddelku oz. študentu.

Obrazec do povratka študenta iz tujine hrani pisarna za mednarodno sodelovanje PEF. Ob povratku študent v pisarni odda potrdilo o opravljenih obveznosti na tuji visokošolski ustanovi (t. i. transcript of records) in prošnjo za priznavanje obveznosti.

Pisarna za mednarodno sodelovanje pregleda oddane dokumente in pripravi Sklep o priznanih predmetih. Individualni študijski načrt za namen priznavanja, Transcript of Records in Sklep o priznavanju hrani referat.

V kolikor se študentu v tujini opravljena obveznost na PEF prizna le delno, potem se študent na izpit na PEF prijavi po postopku, ki velja za študente PEF.

 

Ko Komisija za mednarodno sodelovanje PEF potrdi prispele prijave, jih pisarna za mednarodno sodelovanje PeF pošlje na Univerzo v Ljubljani in obenem prične obveščati tuje koordinatorje o načrtovanih mobilnostih. Praviloma maja nato Univerza v Ljubljani študentom pošlje obrazce in navodila za vlogo prošnje za pridobitev Erasmus štipendije. Maja ali junija se nato študentom oglasi tudi tuja univerza in pošlje vpisni obrazec, obrazec za študijski sporazum (t. i. learning agreement) in ostala navodila za prijavo.


Izpolnjevanje obrazcev:
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki, natančno, nedvoumno ter razumljivo. Neprimerno pripravljeni obrazci bodo zavrnjeni oz. vrnjeni v popravek oddelku oz. študentu.

 

Spreminjanje študijskega sporazuma

 

Če zaradi objektivnih okoliščin študent v tujini ne more izvajati načrtovanega študijskega programa in je primoran spreminjati študijski sporazum (learning agreement), mora o tem TAKOJ obvestiti oddelčnega koordinatorja in nato z njegovo pomočjo presoditi o ustreznosti predlaganih sprememb študijskega sporazuma in s tem povezanih sprememb pri že doseženih dogovorih o priznavanju. V kolikor oddelčni koordinator ne potrdi predlaganih sprememb študijskega sporazuma, se mora študent vrniti domov.

 

Podaljšanje izmenjave

 

Če se študent med študijem v tujini naknadno odloči, da bo izmenjavo podaljšal, mora pripraviti nov študijski sporazum (learning agreement) in ga v potrditev posredovati oddelčnemu koordinatorju. Če predlog ni potrjen, se mora študent vrniti domov.

 

5. FINANČNA DOTACIJA

ERASMUS ŠTIPENDIJA

Erasmus štipendijo študenti ne dobijo avtomatično, temveč je potrebno za njo zaprositi. Vse informacije in obrazce za pridobitev štipendije študentom pošlje (praviloma aprila ali maja) mednarodna pisarna na Univerzi v Ljubljani, ki nato tudi ureja in nadzira vse potrebne postopke.

FINANČNA DOTACIJA

 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

 

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se  v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

 

Za informacijo: v študijskem letu 2017/2018 je bila finančna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

450 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

400 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

350 €

 

Za študijsko leto 2018/2019 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav še niso določene.

 

 

Priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti po povratku iz tujine

  1. V pisarni za mednarodno sodelovanje morate oddati  DOC prošnjo za pričetek priznavanja v tujini opravljenih obveznosti, ki mora vključevati potrdilo o opravljenih obveznostih na tuji visokošolski ustanovi (t. i. transcript of records) in DOC individualni študijski načrt za namen priznavanja (ki ga praviloma v času vaše izmenjave hrani pisarna za mednarodno sodelovanje oz. oddelčni koordinator)
  2. Izpolniti morate  kratek spletni vprašalnik o izmenjavi (pogoj za pričetek postopka priznavanja).

Na podlagi oddanih dokumentov bo Pisarna za mednarodno sodelovanje pripravila sklepe o priznavanju, ki jih boste nato prejeli po pošti. Dopis s sklepi o priznavanju na koncu (skupaj z ostalo dokumentacijo) naložite na strežnik univerze in s tem upravičite Erasmus štipendijo.

Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti je odgovoren študent.

 

Študent je po prihodu iz tujine zavezan, da v nadaljevanju študija pomaga kot tutor študentom na izmenjavah ter sodeluje pri pripravi Erasmus dogodkov na Pedagoški fakulteti.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri