Erasmus+ praksa

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent (ka) lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.

Pred odhodom v tujino

1. RAZPIS

 

Razpis je običajno objavljen novembra/decembra za naslednje študijsko leto.

 

PDF Razpis 2018/2019

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

 

Na razpis se lahko prijavi študent PEF, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

2. IZBIRA USTANOVE

Seznam šol, s katerimi ima PeF sporazum za izvajanje Erasmus prakse:

 • Ljudska šola Pliberk, Volksschule Bleiburg
 • Ljudska šola Vrba, Volksschule Velden
 • Nova srednja šola Pliberk, Neue Mittelschule Bleiburg
 • Večstopenjska šola Opčine
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu
 • Večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru
 • Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Vladimir Bartol
 • Možnost opravljanja prakse v šolah na Češkem. PDF Več >>
 • Možnost opravljanja prakse v šolah v Španiji. PDF Več >>
 • Možnost opravljanja prakse v šolah na Portugalskem. Več >>

 

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno,malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve .

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje);

 

Pri iskanju ustrezne institucije za opravljanje prakse si lahko pomagate s portali:

 

3. PRIPRAVA ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita oddelčni Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje. (LA for Traineeship).

 

Pred izmenjavo boste morali z mentorjem na izbrani tuji instituciji pripraviti in podpisati sporazum oz. načrt o praktičnem usposabljanju. Po potrebi se pri izpolnjevanju obrazca lahko posvetujete tudi z Erasmus oddelčnim koordinatorjem na PeF, ki na koncu s podpisom potrdi ustreznot predlaganega načrta.  

Ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno predložiti v podpis mednarodni pisarni PEF in nato naložiti v spletno aplikacijo UL za Erasmus finančno pomoč najkasneje en mesec pred načrtovanim odhodom. Zaradi omejenih finančnih sredstev vam svetujemo, da z izmenjavo ne odlašate do zadnjega.

 

4. FINANČNA DOTACIJA

 

Predvidoma maja bo Univerza v Ljubljani prejela informacijo o razpoložljivih sredstvih za Erasmus finančno pomoč in vas nato obvestila o postopku pridobitve Erasmus štipendije in višini štipendije. Za praktično usposabljanje, ki mora trajati najmanj 2 meseca (in največ 12 mesecev), je sicer predvideno, da bo štipendiranje (Erasmus in dodatka JS) omejeno na 4 mesece, višina Erasmus+ finančne pomoči pa odvisna od države, kamor odhajate.

 

Študent programa Erasmus+  ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev  na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL  znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

 

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini.

 

Za informacijo: v študijskem letu 2017/2018 je bila finančna mesečna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

550 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

500 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

450 €

 

Za študijsko leto 2018/2019 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav, še niso določene.

Po prihodu iz tujine

Po prihodu iz tujine morate s seboj prinesti v celoti izpolnjen sporazum oz. načrt o praktičnem usposabljanju (del "After the mobility), ga naložiti v spletno aplikacijo UL za finančno pomoč in slediti ostalim navodilom Službe za mednarodno sodelovanje UL. 

Opravljanje prakse za namen prijave k strokovnemu izpitu za področje vzgoje in izobraževanja

Študent lahko praktično usposabljanje z namenom prijave na strokovni izpit opravlja tudi v tujini preko Erasmus+ praktičnega usposabljanja.

 

Konec leta 2013/začetek 2014 se je spremenila zakonodaja in po novem lahko MIZŠ prizna opravljeno delovno prakso v tujini. Le ta pa se upošteva pri prijavni na strokovni izpit.

 

Kot ustrezno se lahko upošteva primerljivo vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v državno priznanem oziroma akreditiranem programu, in sicer v obsegu, ki ustreza najmanj polovičnemu delovnemu času, določenem v Republiki Sloveniji. Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini, mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju (Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08 in 38/14)), torej v ustreznem javnoveljavnem programu v Republiki Sloveniji.

 

Pogoji za odobritev praktičnega dela v tujini pa so naslednji:

 • Pol leta delovne praske v tujini, z vsaj polovičnim delovnim časom (določenem v RS);
 • Poročilo mentorja, kjer je razvidno ime institucije, status institucije (javna / zasebna, izvaja akreditiran nacionalni program), kjer je bila opravljena praska, podpis mentorja, podpis ravnatelja, žig institucije, trajanje prakse in obseg ur, aktivnosti, dela in naloge, ki jih je kandidat opravljal.

 

 

Ali je institucija ustrezna, bodo preverjali na MIZŠ.

 

Več informacij >>

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri